Archívy

Reklama

Život : Manželstvo a celibát v Pavlovej optike

Dovoľujem si pridať poučný článok k často diskutovaným úvahám o manželstve, postavení muža a ženy, a o celibáte, zo stránky Bratislavskej arcidiecézy.

Zdroj a celý článok na: www.abuba.sk-Manželstvo a celibát v Pavlovej optike

Manželstvo a celibát v Pavlovej optike

Lectio divina textov Ef 5,21-33 a 1 Kor 7,7,32-35 v rámci programu Škola Pavlovho slova.
Prinášame plný text Lectio divina, ktorá odznela v Katedrále sv. Martina 6. mája 2009.

Uvedenie do stretnutia
V atmosfére veľkonočnej radosti sme vstúpili do jedného z najkrajších mesiacov roka. Máj je mesiacom úcty k Panne Márii. V Panne Márii sa tajomne spája manželstvo i panenstvo. Máj sa ľudovo nazýva aj časom lásky. Láska je základom vzťahu muža a ženy, ktorý prirodzene smeruje do manželstva a rodinného života, a láska je základom slobodným rozhodnutia muža alebo ženy slúžiť bezvýhradne Pánovi a iným v zasvätenom živote a celibáte.

Svätý apoštol Pavol predkladá pomerne často vo svojich listoch tému manželstva a rodiny, ale nevyhol sa ani téme celibátu a panenstva.

V dnešný májový večer zameriame našu pozornosť na veľmi známu biblickú stránku piatej kapitoly Listu Efezanom (5,21-33), na stať o vzájomnej podriadenosti a vzťahoch manželov na pozadí vzťahu Krista k Cirkvi. Rozbor textu úzko chápaného pojmu podriadenosti umožní jeho širšie ponímanie v zmysle vzájomnej lásky a obety.

Druhý text predstaví vzácny Pavlov pohľad na alternatívny životný stav, ktorým je aj Pavlovo dobrovoľné zrieknutie sa manželstva pre Pána. Vhĺbime sa aj do krátkeho úryvku z Prvého listu Korinťanom zo siedmej kapitoly (7,7.32-35).

Lectio
Čítanie z listu Efezanom (Ef 5,21-33):

Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“

Čítanie z Prvého listu Korinťanom (Kor 7,7.32b-35):

Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi.
Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený.
Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom.
Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

Rozbor Ef 5,21-33

Prečítaný úryvok z Listu Efezanom je súčasťou uzavretého literárneho celku (5,21-6,9). Je to tzv. rodinný kódex alebo tabuľa domácich povinností, čo je literárny žáner, v ktorom sa vymenúvajú povinnosti členov rodiny niekedy aj s krátkym motivačným povzbudením.

Takýto postup používali už grécki autori, ktorí sa obracali na rôzne kategórie ľudí v odlišnom spoločenskom postavení a vymenúvali im povinnosti (nachádzame ich u Epiteta, Plutarcha a Pseudo-Sokrata). Títo autori však kládli dôraz na jednotlivca, nie na vzájomnosť, ako je to v kresťanských zoznamoch povinností.

Kresťanská tradícia prevzala takéto zoznamy z grécko-helénskeho prostredia vďaka židovskej diaspóre, ale dodala im motiváciu inšpirovanú dielom Ježiša Krista a vierou v neho. Život v minulosti bol viazaný na domácnosť oveľa užšie, ako je tomu v súčasnosti. Nariadenia, týkajúce sa spolužitia v domácnosti, sa týkali vzťahov muža a ženy, potom vzťahov rodičov a detí, a nakoniec vzťahov pánov a otrokov. Ten istý zoznam osôb nájdeme aj v Liste Efezanom a Kolosanom.

Opisuje sa tam životná realita domácnosti s využitím vzťahu Kristus-Cirkev, ktorý je pre tému centrálnym. Pre správne pochopenie poriadku v rodine treba hľadieť na Krista Pána. Takto nemôže dôjsť k zneužitiu vzťahov v rodinách.

Úvodné povzbudenie: „podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ je akoby nadpisom pre celý rodinný kódex. Verš vyjadruje vzťahy v domácnosti prostredníctvom slovesa podriadiť (hypotassein) typického pre rodinné kódexy. Tento príkaz je jedinečným kvôli vzájomnému podriaďovaniu sa: „podriaďujte sa jedni druhým“. Takto sa má prekonať každý povýšenecký postoj jedného partnera voči druhému. Je to ozvena typickej kresťanskej normy, ktorá zaznela už v Ef 4,2: žite dôstojne... so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a neskôr autor dodá v Ef 5,2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás. Takúto základnú normu vyjadril aj Ježiš: kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom (Mk 10,43) a tiež v predvečer smrti: aj vy si máte jeden druhému nohy umývať (Jn 13,14).

Povzbudenie vzájomne sa podriaďovať má v Cirkvi zabezpečiť, aby sme v pokore pokladali jeden druhého za vyššieho (Flp 2,3). Motívom takého vzájomného podriadenia je bázeň pred Kristom. Je to jedinečné spojenie, lebo predmetom bázne je tu Ježiš Kristus. Inde v Starom aj Novom zákone sa spomína bázeň pred Bohom, resp. pred Pánom. Spomínaná bázeň pred Kristom vyplýva z kontextu, kde je Kristus až 6-krát spomínaný v úzkom vzťahu s Cirkvou. Bázeň tu nie je strachom, ale nevyhnutným rešpektom a úctivou pozornosťou, ktorými opätujeme drahocennú lásku, s ktorou Kristus miluje každého človeka a celú Cirkev. Vzájomná podriadenosť, ktorú si majú kresťania prejavovať, sa zakladá na viere v Ježiša Krista, jediného Pána, a uskutočňuje sa vo vzájomnej službe inšpirovanej láskou.

V povzbudení manželkám (5,22-24) svätopisec nariaďuje, aby bolo ženy podriadené mužom ako Pánovi, pričom sa podáva dvojitá motivácia: „lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela”. Treba si všimnúť, že Pavol hovorí o podriadenosti v kontexte kresťanského manželstva. Manželky majú byť podriadené „svojim manželom“ (porov. Kol 3,18 ). Netvrdí sa tu, že žena je menejcenná, alebo že by všetky ženy mali byť všeobecne podriadené mužom.

V textoch o Kristovi sa sloveso „byť podriadený” používa na opis vzťahu Ježiša, Syna k Bohu Otcovi (porov. 1 Kor 15,28 ) a bežne sa používa pri povzbudení do služby konanej v prospech spoločenstva (porov. 1 Kor 16,16).

Podriadiť sa tu znamená uznať odlišnosť úloh a rešpektovať odlišnú úlohu muža v spoločnosti, v rámci čoho sa nevylučuje vlastná samostatnosť ženy a nežiada sa od nej nejaký detinský alebo servilný vzťah. Treba mať na pamäti, že ide o dobový text. Pavol žil v kultúre bez uzákonených práv žien na oficiálnej úrovni. Bytostná rovnosť muža a ženy je od začiatku súčasťou vedomia kresťanskej viery, ako to vyjadril Pavol v Gal 3,28: Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.

Výraz hlava vo výroku muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi neoznačuje vládnutie ako by sa zdalo, ale podľa Ef 4,15-16 je zárukou funkčnosti celého organizmu. Mimochodom ani Kristus neprišiel vládnuť a dať sa obsluhovať ale slúžiť. Konštatovanie, že muž je hlavou ženy, súvisí s rozšíreným chápaním manželského vzťahu vo vtedajšej spoločnosti. Autor nezostane iba pri porovnaní vzťahu muža a ženy so vzťahom Krista k Cirkvi, ale skonkrétni ho tým, že Kristus je spasiteľ Cirkvi, teda bez neho by neexistovala. Do rodinného kódexu vložil svätopisec katechézu o vzťahu Krista k Cirkvi, kde je Kristus „hlavou Cirkvi” a „Spasiteľom svojho tela”, pretože ju spasil obetovaním seba, ako to zaznelo už aj skôr: vydal seba samého Bohu za nás (5,2).

Výrok o podriadenosti „ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom” vyzýva ženy k podriadenosti už vo svetle vzťahu Cirkvi ku Kristovi, ktorý objasní aj otáznu podriadenosť žien mužom: „vo všetkom”. Totálna podriadenosť Cirkvi ku Kristovi určuje vzťah ženy k mužovi na úrovni prirovnania. Iste sa nemá žena podriadiť mužovi napr. v hriechu. Vo svetle Krista dostáva teda výraz vo všetkom svoje ohraničenie. Cirkev je podriadená Kristovi úplne vo všetkom, lebo on ju presahuje a ona mu vďačí za svoju existenciu a vitalitu. Tomuto bytostnému vzťahu Cirkvi ku Kristovi nezodpovedá úplne vzťah ženy k mužovi (žena nevďačí mužovi napr. za svoju existenciu), preto sa použité prirovnanie zakladá na podobnosti vzťahov nie na úplnej totožnosti. Kresťanská originalita povzbudenia nespočíva v samotnej požiadavke podriadiť sa, ale v motivácii založenej na nadprirodzenom vzťahu Cirkvi ku Kristovi, ktorý presahuje prirodzený vzťah manželov. Toto prirovnanie poslúži autorovi dokonca aj pre povzbudenie manželov milovať svoje manželky.

Povzbudenie manželom (5,25-33) je omnoho dlhšie ako bolo povzbudenie manželkám, presnejšie v pomere 4:1. Krátke povzbudenie ženám a neočakávaný rozsah poučenia pre mužov tak vzbudzuje pozornosť.

Povzbudenie mužom začína všeobecnou výzvou: Muži, milujte manželky; Mierou a motívom tejto lásky je vzťah Krista k Cikvi: ako aj Kristus miloval Cirkev a seba samého vydal za ňu. Autor vyjadrí postoj mužov voči ženám cez sloveso milovať (gr. agapan) označujúce najvyšší stupeň kresťanskej lásky, ktorá sa vie darovať a obetovať. Sväté Písmo hromadne používa tento výraz na označenie nepodmienenej lásky Boha (2,4) a Krista (5,25) a tiež na označenie nezištnej lásky kresťana k iným (4,2; 5,2). Pavol nám zanechal v 1 Kor 13 nádherný hymnus o kvalitách kresťanskej lásky známej ako agápe. Nový zákon dáva pri opise lásky prednosť tomuto slovesu pred menej využívaným výrazom filein (mať rád), ktoré bežne používali svetské texty. Agápe je teda typickým kresťanským pojmom. Vzťah muža k žene sa má opakovane uskutočňovať na jedinečnej láske (rozkaz je v prítomnom čase: milujte), vzorom je láska Krista, ktorý ju prejavil raz navždy. Vo výzve mužom nejde iba o to, aby sa muži nechovali k ženám drsne (porov. Kol 3,19), ale ide o základný postoj lásky, ktorým sa muži pripodobňujú Kristovmu sebaobetovaniu. Vzťah Krista k Cirkvi prináša do teológie manželstva nový prvok: muž sa podobá Kristovi v partnerstve so ženou a žena sa prirovnáva zasa k Cirkvi.

Pri povzbudení mužom je možné vnímať istú naliehavosť s akou sa má vzťah Krista a Cirkvi odraziť v chovaní muža: muži sú povinní milovať svoje ženy ako svoje vlastné telo. Myšlienka, že manželka je telom manžela súvisí s Cirkvou, ako telom Krista. Výraz telo používa aj biblický citát o manželstve, kde dvaja, muž a žena tvoria jedno telo; poukazuje to nielen na telesné spojenie, ale i celkový spoločný manželský život. Manželka je pre manžela teda ten najdôležitejší blížny, ktorého má človek milovať ako seba samého (Lv 19,18 ). Zároveň autor mužom pripomenie ľudskú skúsenosť, že nikdy nikto nemal v nenávisti sám seba, ale že sa stará o svoje telo. Výpoveď o Cirkvi ako tele, ktoré je živené Kristom, nám pomáha jasnejšie chápať aj vtedajšiu kľúčovú povinnosť muža živiť a opatrovať manželku. Kristova Cirkev v povzbudení nie je len čosi abstraktné, svätopisec podotkne, že ju tvoríme my, veriaci členovia (v. 30), ktorí od Krista prijímajú všetko potrebné pre život.

Kresťanské manželstvo má teda v Kristovom darovaní sa Cirkvi svoj trvalý základ a vzor. Túto myšlienku podporí aj záverečné povzbudenie manželom, v ktorom autor v opačnom poradí zhrnul predošlé výzvy: „Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža” (verš 33). Mužom zaznel príkaz lásky k blížnemu aplikovaný na ich ženy v slovách: milovať manželku ako seba samého a žena má doslova mať bázeň k mužovi, nie strach ale úctivý rešpekt žitý vo viere a láske.

Rozbor 1 Kor 7,7.32b-35

Zaoberajme sa teraz tým, čo hovorí Pavol o celibáte, ktorý chápe ako stav bez ženy kvôli Pánovi. Celibát spolu s panenstvom je témou siedmej kapitoly Prvého Listu Korinťanom. Ako sme v úvode nášho úryvku počuli, Pavol vyjadril túžbu, aby všetci ľudia mali schopnosť odolávať náruživosti zmyslov a zostali slobodnými pre Pána ako on. Slová chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak. Je zjavné, že apoštolova tendencia je viesť Korinťanov k pravej sexuálnej asketike. Deje sa to v atmosfére naliehavosti, čo naznačuje Pavlovo presvedčenie, že čas je krátky (1 Kor 7,29); teda že druhý Pánov príchod je blízko. Mnohí Pavlovi súčasníci, napr. aj v Solúne, kam Pavol zaslal dva listy, boli presvedčení, že Ježišov druhý príchod zastihne ich generáciu, čím manželstvo čoskoro stratí svoj význam. Z tejto perspektívy je teda dobre, keď človek zostane tak, ako je (7,26).

No Pavol iste vnímal svoj celibát aj bez očakávania skorého konca ako ideálny životný stav, ktorý dostal ako dar (gr. charizma). Pre Pavla je však darom aj život v manželstve, ktorého ideál predstavil samotný list a najmä text z Listu Efezanom. V slovách každý má svoj vlastný dar môže výraz dar poukazovať na ušľachtilú odpoveď kresťanov žijúcich nový život im vlastným spôsobom. Pavol však na základe vlastných skúseností preferuje celibát. Nikdy ho nevníma negatívne, ale vždy pozitívne, ako dar slobody voči prirodzenej túžbe po pohlavnom uspokojení, ktorý mu umožňuje žiť bez manželky, nerozdelene a úplne pre Pána. Takýto životný stav odporúča aj iným (1 Kor 7,8 ), no ak sa nedokážu zdržať, radí im nech vstúpia do manželstva. Pavol nenanucuje veriacim v Korinte svoje osobné presvedčenie, hoci ho viackrát ochotne a so zápalom vyjadrí, ale s pokojom vecne a duchovne vysvetľuje svoje dôvody pričom argumentuje svojím osobným príkladom. Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja.

Pavol bytostne realizoval Ježišovu požiadavku pre celibát a jeho životný stav sa stal výzvou pre iných. Boh dal Pavlovi pochopiť, že zrieknutie sa manželstva, ktoré považoval za vznešený symbol vzťahu medzi Kristom a Cirkvou je jeho životnou cestou a pozitívnou voľbou. Pavol vidí hlboký dôvod celibátu a panenstva v nerozdelenosti srdca, ktoré patrí úplne Pánovi a stará sa o jeho záležitosti.

Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. To isté povie aj o ženách a pannách. V originálnom texte zaznieva 4-krát výraz typický pre človeka: starať sa (merimnan). Iste si pamätáme na Ježišovu naliehavú výzvu v Reči na vrchu nestarať sa príliš o to, čo budeme jesť piť a čo si oblečieme. Človek slobodný pre Pána sa zapodieva Pánovými vecami, čo ho púta k nemu väčšmi ako v manželstve. Pavol v závere dodá: toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi (1 Kor 7, 32b-35). Naznačuje tým, tento návrh podložený jeho vlastným životom, nemožno vnímať ako príkaz alebo nutnosť, ale v danej situácii sa pre neho život v celibáte javí ako lepšie riešenie, lebo sa môžu úplne venovať službe Pánovi a iným. Pavol hovorí v prospech celibátu, pričom však celibát nie je výlučným spôsobom existencie. Pavol mu dáva prednosť z eschatologických dôvodov a tento dôvod bude jedným z nosných aj do budúcnosti. Zároveň však Pavol povzbudzuje, aby všetci ľudia bez rozdielu žili v očakávaní posledných veci s odstupom od prílišných starostí, pretože tvárnosť sveta sa pomíňa. Muži majú mať ženy akoby ich nemali, a všetci majú užívať veci tohot sveta, akoby ich neužívali (7,31). Pavol tak našiel pre mladú cirkev v Korinte potrebnú rovnováhu v zmätenej asketickej situácii.

Meditatio
Úvaha o manželstve


Pavlov pohľad na manželstvo i celibát je pre nás výnimočným prínosom. Pohľad na oba životné sviatostné stavy cez Ježiša Krista umožňuje manželom i zasväteným efektívne žiť svoje povolanie.

Čo nám teda odkazuje List Efezanom o manželstve:

1) V prvom rade text odkazuje, že model manželstva muža a ženy je v Novom zákone jedinečný a jediný. Iné alternatívy neexistujú. Monogamický vzťah muža a ženy je plod istého kultúrneho vývoja, ale aj Božieho zjavenia. Už v začiatku Biblie sa opisuje takéto slobodné rozhodnutie lásky, kedy dvaja zanechávajú svojich rodičov, aby utvorili medzi sebou najintímnejší ľudský zväzok, z ktorého sa rodí život. Písmo vníma manželstvo muža a ženy od počiatku ako Boží zámer, v ktorom rozdielnosť oboch partnerov obohacuje. Kresťanské manželstvo má mimoriadne miesto v diele spásy a aktualizuje sa v ňom. Je priestorom, v ktorom sa prežíva jednota Krista a Cirkvi. Najpozitívnejšie je v Písme manželstvo predstavené práve v Liste Efezanom, pretože pohľad na manželstvo cez Krista a jeho absolútny vzťah k Cirkvi robí z neho tajomnú posvätnú záležitosť.

2) Obraz Krista milujúceho svoju Cirkev, ktorá je na ňom úplne závislá, môže účinne inšpirovať lásku a vzájomné dopĺňanie sa kresťanských manželov. Žena bežne nemá vo vzťahu k mužovi problém s vyjadrením lásky, ten problém má bežne skôr muž. Aj povzbudenie Listu Efezanom akoby naráža na istú ťažkosť mužského charakteru a povzbudzuje mužov milovať ženy a ženy zasa výzva zjednocovať sa s mužom cez podriadenosť. Muž by mal byť zasa ochotný všetko pre ženu obetovať; dobro ženy by malo mať pre muža prvoradú dôležitosť a mal by sa o ženu starať rovnako, ako sa stará o svoje telo. Vzájomné podriaďovanie sa manželov v bázni pred Kristom nestráca nič na svojej aktuálnosti pre kresťanských manželov. Mentalita súčasného sveta neprijíma ľahko slová o podriadenosti sa manželov. Tieto slová však môžu každé manželstvo prehĺbiť. Skutočnej láske totiž svedčí pokora, ktorá sa dokáže vzdať dokonca i vlastnej slobody a slobodne sa podriadi tomu, čo je pre oboch manželov lepšie; takáto láska sa teší z pravdy, nie je sebecká a má radosť zo spolupráce. Kto opravdivo miluje, nemá problém rešpektovať iného: keď žena rešpektuje postavenie muža v rodine, podriaďuje sa akoby samému Kristovi, ktorý posväcuje ich vzťah. Takisto muž sa podriaďuje žene tým, že rešpektuje postavenie ženy v rodine. Vzájomná podriadenosť manželov svojim úlohám otca a matky, manžela a manželky je výrazom slobodnej vôle a lásky potvrdenej sľubom pred Pánom.

3) Sviatosť manželstva umožňuje vznik trvalého zväzku medzi mužom a ženou, ktorý je možný udržať s pomocou Ježiša a jeho milosti. S Ježišom a jeho veľkolepým spásnym dielom sme vstúpili do ideálnejšieho sveta, akoby na začiatok, kedy hriech ešte neničil ľudské vzťahy. Ježiš citátmi z úvodu Písma (Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril; Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele; A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo) bránil nerozlučnosť manželstva a zakľúčil ich výrokom: čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ježiš taktiež zrušil rozvodovú prax dovolenú Mojžišom cez priepustný list, ktorá diskriminovala ženy, lebo to nebol pôvodný Boží plán s mužom a ženou. Ježiš manželstvo chráni a s ním je možné si ho udržať aj popri problémoch. Účinne chrániť dnes manželstvo aj na spoločenskej úrovni je výzva pre všetkých kresťanov.

Aj dnes v dobe voľných alebo príležitostných zväzkov je potrebné ponúkať ľuďom tento Ježišov manželský ideál, pre ktorý sviatosť manželstva dáva milosť potrebnú na dosiahnutie svätosti a radosti v manželstve a dodáva manželom ochotu otvoriť sa pre život a pre zodpovedné prijatie detí a ich ľudskú a kresťanskú výchovu. Manželstvo kresťanov sa s pomocou Ježiša stáva jedinečným priestorom pre vzájomné sebadarovanie popri odlišných charakteroch partnerov a problémoch, ktoré neminú ani kresťanských manželov.

4) Manželstvá, ktoré sú dnes uzatvárané vo väčšej slobode, ako tomu bolo v dávnej minulosti, majú v Kristovi možnosť byť tým, čím sú: darom vzájomnej a vernej lásky, kde sa vzájomné sebaobetovanie a odpúšťanie stávajú výrazom viery uznávajúcej Ježiša Krista ako Pána a vzor ideálnych vzťahov. Čo však dnes zaráža, je nielen to, že sa mnoho manželstiev rozpadá nevynímajúc ani katolícke, ale že sa šíri nedôvera, či sa môže vôbec nerozlučnosť manželstva podariť. Ľudia sa berú čoraz viac s perspektívou byť spolu pokiaľ to pôjde a rozísť sa, keď si už viac nebudú vyhovovať. Tým sa láska obracia na presný opak a stáva sa z nej vlastná výhoda. Vzájomné limity v manželstve prestanú byť miestom prijímania a spoločenstva, ale stanú sa príležitosťou odmietnutia a rozdelenia. Ideálny obraz manželstva v Liste Efezanom zostáva napriek všetkému fascinujúcou výzvou k láske, ktorá prekonáva individualizmus a egoizmus. Môžeme si byť istí, že s Kristom je možné uskutočniť aj náročný manželský projekt.

Úvaha o celibáte

A v čom, bratia a sestry, spočíva odkaz Pavlovho textu o celibáte pre nás?

1) V prvom rade, že celibát a zasvätené panenstvo je charizma darovaná pre dobro komunity. Je to dobrodružstvo ducha, ktoré môže slobodne uskutočniť ten, kto bol slobodne povolaný Pánom; je to odpoveď na návrh lásky. V celibáte, resp. dobrovoľnom panenstve pre Božie kráľovstvo je základom tá istá láska, ktorá pramení z Boha. Je to láska nevesty, ktorá sa podriaďuje ženíchovi, Kristovi; a na druhej strane láska ženícha – Krista, ktorý sa obetuje kvôli neveste, teda kvôli tomu, kto pochopil a dobrovoľne si zvolil svoju životnú cestu v zasvätenej forme služby Božiemu kráľovstvu.

2) Celibát zostane ozajstnou alternatívou k manželstvu. Ježiš sám vysvetlil jeho opodstatnenosť. Podobne aj Pavol predstavuje svoj život ako model hodný nasledovania, v duchu výroku: Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista (1 Kor 11,1). V Pavlových slovách o živote pre Pána rezonuje Ježišovo slovo o celibáte: Kto to môže pochopiť, nech pochopí (Mt 19,12b). Celibát a panenstvo nachádzajú svoje prvotné odôvodnenie v Ježišovej reči v Matúšovom evanjeliu v zapätí po diskusii o manželstve: Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí (Mt 19,12).

Takýto Ježišov výrok bol pre židovských poslucháčov asi ťažko prijateľný, keďže bežné miesto mal človek manželstve, aby spĺňal prvý Boží príkaz o plodení detí zo state o stvorení. V židovskej tradícii malo manželstvo veľký význam pre každého člena vyvoleného národa a málokto žil mimo neho. Aj Pán Ježiš vo svojom výroku vychádza z predpokladu, že manželstvo je pozitívnou hodnotou a sám mal k nemu pozitívny postoj. Keď stupňujúcim spôsobom vymenúva tri príčiny, pre ktoré ľudia nemôžu užívať manželstvo, tak prvé dve (vrodená neschopnosť a zloba iných ľudí) majú príchuť niečoho negatívneho, čo nezávisí od vôle postihnutého, kým tá tretia príčina („iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo“) je prekvapivo odlišná slobodným rozhodnutím a je pozitívnou voľbou.

3) Ježišovo aj Pavlovo slovo nám upresňujú dôvod, pre ktorý sa oplatí zrieknuť takej veľkej hodnoty, akou manželstvo bezpochyby je. Nemôže to byť negatívny dôvod: napr. útek pred zodpovednosťou, ani útek zo sveta pred vlastnými problémami a nemôže to byť ani odpor k manželstvu. Musí to byť pozitívna hodnota a ňou je Pán alebo nebeské kráľovstvo označované inde ako vzácna perla. Zaujímavé je, že Pavol povzbudzuje aj iných zvoliť si Pána a pripútať sa k nemu ako on, hoci žijú v manželstve. Čo však stojí za kľúčovým pojmom nebeské kráľovstvo? Je ním Boh sám, ktorý sa tajomne a reálne priblížil cez Ježiša Krista k ľuďom, aby ich Ježiš sám ako dobrý pastier a pomazaný kráľ (t.j. Kristus) viedol. Takéto absolútne rozhodnutie pre osobu Ježiša môže človek urobiť len na základe mimoriadnej Božej milosti: Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané (Mt 19, 11). Od koho je to ľuďom dané? Výrok v trpnom čase poukazuje v Písme vždy na Boha, ktorý to dáva ľuďom pochopiť. Zmysel pre pochopenie celibátu nie je teda daný všetkým, čím sa vysvetľuje aj dnešné nechápanie tejto životnej cesty zo strany veriacich, ale najmä neveriacich. Pochopenie získa najskôr asi človek, ktorý je pánom vlastnej vôle a dokáže integrovať a ovládať vlastné vášne. Sú to tí, ktorí sú pánmi a nie obeťami svojho života.

4) Celibát sa stal cennou a užitočnou súčasťou rímskokatolíckej tradície, ktorá svätí slobodných pokrstených mužov za kňazov. Cirkev dospela v dejinách k presvedčeniu o užitočnosti tohto dobrodružstva ducha, inšpirovaného životom a výzvou Ježiša Krista; zachytila túto hlbokú dimenziu skúsenosti s Bohom a dala jej právnu podobu. Cirkev chápe celibát ako požiadavku z večnosti, ktorá zároveň na večnosť odkazuje. Celibát prorocky poukazuje a sprítomňuje spôsob intenzívneho života s Bohom vo večnosti, kde budú osoby žiť „ako anjeli“, kde sa „ľudia neženia a nevydávajú“ (porov. Mt 22,30). V našich časoch poznačených plodmi sexuálnej revolúcie, kedy sa postŕhali všetky tabu aj v sexuálnej oblasti, sa z Božieho daru sexuality stáva pre niektorých iba priestor pre vlastnú rozkoš bez zodpovednosti a otvorenosti pre život, i v takýchto časoch sa tento Boží projekt života poznačený sexuálnou abstinenciou stáva naliehavou vznešenou výzvou k slobode pre Pána, ktorá vidí v ňom ten najlepší podiel. No iba z odriekania sa žiť nedá. Treba mať po ruke silné pozitívne dôvody pre túto cestu, lebo vydať sa ňou v spoločnosti zvádzania môže iba ten, kto je na ňu vnútorne povolaný ako Pavol a dostal ju ako dar. Dá sa po nej zmysluplne a radostne kráčať vtedy, ak je na začiatku tejto cesty slobodná odpoveď a vydrží sa na nej, len ak má takáto osoba hlbokú vieru a neotrasiteľnú dôveru vo svedeckú silu celibátu.

5) Súčasťou života kresťanských spoločenstiev sa stala chvályhodná prax modlitby za kresťanské rodiny, ale aj za duchovné povolania. Práve minulý týždeň pred nedeľou Dobrého pastiera bol takým výnimočným prosebným časom, aby Pán vzbudil robotníkov do svojej žatvy, ktorá je v Písme obrazom súdu; žatva teda neskončila, ale trvá, lebo ľudia sa neustále rozhodujú pre život s Bohom alebo proti nemu a v tom spočíva súd. Je teda treba neustále prosiť, aby dokázali i dnes mladí ľudia slobodne a v radosti odpovedať na vnútorný hlas Pána úplne slúžiť jemu a pomáhať jeho bratom a sestrám rozhodovať sa pre to, čo je v živote najviac. Kiežby popri toľkých konkurenčných výzvach dneška našli mnohí mladí radosť z úplnej disponibility pre Pána a iných. Zároveň si prvotnú lásku pre Pána musíme v modlitbe obnovovať my všetci zasvätení. Kvôli Pánovi sme zostali bez záväzkov, aby sme sa takto slobodní naplno disponovali pre ohlasovanie Božieho slova a pre službu iným. Tento svet totiž potrebuje o to viac Boha a jeho dôveryhodných a slobodných svedkov, o čo urputnejšie sa Boha a jeho hodnôt vzdáva.
.
.

Contemplatio
Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Pánom (Ef 5, 21).
Pridal alexandra__ on 06/12/2023 10:45

Komentáre (94)

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/12/2023 01:51 :

Výrok o podriadenosti „ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom” vyzýva ženy k podriadenosti už vo svetle vzťahu Cirkvi ku Kristovi, ktorý objasní aj otáznu podriadenosť žien mužom: „vo všetkom”. Totálna podriadenosť Cirkvi ku Kristovi určuje vzťah ženy k mužovi na úrovni prirovnania. Iste sa nemá žena podriadiť mužovi napr. v hriechu. Vo svetle Krista dostáva teda výraz vo všetkom svoje ohraničenie. Cirkev je podriadená Kristovi úplne vo všetkom, lebo on ju presahuje a ona mu vďačí za svoju existenciu a vitalitu. Tomuto bytostnému vzťahu Cirkvi ku Kristovi nezodpovedá úplne vzťah ženy k mužovi (žena nevďačí mužovi napr. za svoju existenciu), preto sa použité prirovnanie zakladá na podobnosti vzťahov nie na úplnej totožnosti. Kresťanská originalita povzbudenia nespočíva v samotnej požiadavke podriadiť sa, ale v motivácii založenej na nadprirodzenom vzťahu Cirkvi ku Kristovi, ktorý presahuje prirodzený vzťah manželov. Toto prirovnanie poslúži autorovi dokonca aj pre povzbudenie manželov milovať svoje manželky.
Presne tento výňatok z Pavlovho listu Efezanom, kap. 5, sme pred krátkym časom riešili na vedľajšom Ferovom blogu "Rovnocennosť protipólov". Napísal som ( https://www.zoznamko.sk/blog_post_view.php?pid=8504#comm168694 ) jednoducho, že Pavol nepochopil Krista, lebo v jeho mysli boli príliš silno ukotvené starozákonné patriarchálne názory.

Avšak, keďže pre Cirkev je neprijateľné priznať, že Pavol (alebo všeobecne akýkoľvek text v Biblii) sa môže aj mýliť, tak musí potom všelijako krkolomne vysvetľovať, ako kto čo myslel a nemyslel.

Hľadal som v Evanjeliách nejaké Kristove výroky týkajúce sa vzťahu rovnocennosti či usporiadanosti (nad-/pod-riadenosti) medzi mužmi a ženami, no nenašiel som žiaden taký konkrétny výrok. Možno iba nepriamo usudzovať, napríklad podľa toho, že Kristus sa zhováral aj so ženami, že ich bral ako rovnocenné mužom.

razdvatri je odhlásený top razdvatri napísal dňa 07/12/2023 05:06 :

Tak znova raz neviem.. Blog ma povzbudit alebo nieco pripomenut alebo vysvetlit? Nemam samozrejme nic proti.

Verim tomu, ze mnohi by aj chceli zit podla toho, co je v blogu uvedene, ale ma to jeden hacik - nevedia, co si pod tymi dobre myslenymi, vseobecne formulovanymi pravdami maju konkretne predstavit. Ako sa ma napriklad ta podriadenost prejavovat v konkretnom vztahu? Co znamena ten uctivy respekt k muzovi a ako konkretne sa ma prejavovat? Lebo ked sa tato tema pretriasala davnejsie na zoznamku, tak jasno nebolo a jedna diskuterka sa dokonca  ustipacne spytala, ci ma muzovi postavit bustu v obyvacke. Aby bolo jasno, ta zena mala pritom uz po tridsiatke, nebola to ziadna zabka z diskoteky. Mozno to nezazila v rodine, teda nevie.  Pokial nebude tato tema v konkretnejsej podobe, obavam sa, ze malokoho plnokrvne oslovi a da namet na premyslanie. Vsetci budu dalej hovorit o potrebe ucty, dobrotivosti, o slusnom Slovensku a skutek bude mozno nechtiac utekat.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 07/12/2023 06:11 :

richard768 napísal dňa 06/12/2023 01:51: Presne tento výňatok z Pavlovho listu Efezanom, kap. 5, sme pred krátkym časom riešili na vedľajšom Ferovom blogu "Rovnocennosť protipólov". Napísal som ( https://www.zoznamko.sk/blog_post_view.php?pid=8504#comm168694 ) jednoducho, že Pavol nepochopil Krista, lebo v jeho mysli boli príliš silno ukotvené starozákonné patriarchálne názory.

Avšak, keďže pre Cirkev je neprijateľné priznať, že Pavol (alebo všeobecne akýkoľvek text v Biblii) sa môže aj mýliť, tak musí potom všelijako krkolomne vysvetľovať, ako kto čo myslel a nemyslel.

Hľadal som v Evanjeliách nejaké Kristove výroky týkajúce sa vzťahu rovnocennosti či usporiadanosti (nad-/pod-riadenosti) medzi mužmi a ženami, no nenašiel som žiaden taký konkrétny výrok. Možno iba nepriamo usudzovať, napríklad podľa toho, že Kristus sa zhováral aj so ženami, že ich bral ako rovnocenné mužom.


1. Ako ho mal teda pochopiť a prečo? Čiže, aké názory mal mať?

2. Ja s tým problém nemám. Mohol sa Pavol, alebo komentátor, viac rozpísať o bázni či rešpekte voči manželovi, ale vôbec sa mi to nezdá krkolomné.

Sú pomerne vágni, lebo sa boja vlastného členstva, že nebudú prijatí a spôsobia rozruch. Pasáž o tom, že sme všetci jedno v Kristovi je ezoterická, ale typická pre kresťanskú ekonomiku, kde býva dosť hmlistý rozdiel medzi svetským usporiadaním a nebeským ideálom, čo je symbolizované tým že na začiatku kresťanstva sa rozdrapil ten záves v chráme.

3. Hladal si márne. Súvisí s druhým bodom, nieje to prioritou kresťanstva. Preto muselo byť naštepené na už jestvujúce spoločenské systémy. Preto sa tiež kresťanstvo vo svojej neskoršej fáze stáva nositelom modernej mentality a všetkého škandálu, z ktorého sú zhnusené iné civilizácie tejto planéty.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 07/12/2023 06:16 :

razdvatri napísal dňa 07/12/2023 05:06: Tak znova raz neviem.. Blog ma povzbudit alebo nieco pripomenut alebo vysvetlit? Nemam samozrejme nic proti.

Verim tomu, ze mnohi by aj chceli zit podla toho, co je v blogu uvedene, ale ma to jeden hacik - nevedia, co si pod tymi dobre myslenymi, vseobecne formulovanymi pravdami maju konkretne predstavit. Ako sa ma napriklad ta podriadenost prejavovat v konkretnom vztahu? Co znamena ten uctivy respekt k muzovi a ako konkretne sa ma prejavovat? Lebo ked sa tato tema pretriasala davnejsie na zoznamku, tak jasno nebolo a jedna diskuterka sa dokonca  ustipacne spytala, ci ma muzovi postavit bustu v obyvacke. Aby bolo jasno, ta zena mala pritom uz po tridsiatke, nebola to ziadna zabka z diskoteky. Mozno to nezazila v rodine, teda nevie.  Pokial nebude tato tema v konkretnejsej podobe, obavam sa, ze malokoho plnokrvne oslovi a da namet na premyslanie. Vsetci budu dalej hovorit o potrebe ucty, dobrotivosti, o slusnom Slovensku a skutek bude mozno nechtiac utekat.


Je to platná výtka, tie akože duchovné autority si nerobia svoju prácu, sú zbabelí alebo už tak vzdialení chápaniu princípov ako väčšina ich nasledovníkov.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/12/2023 07:50 :

Mistře Lešku, nazdávam sa, že Pavol do svojho výroku o podriadenosti žien mužom proste iba premietol vtedajšiu spoločenskú patriarchálnu paradigmu bez rozmýšľania, či je to v súlade s učením Krista, ktoré však mohol poznať len z druhej ruky. A dnes tieto Pavlove jednoznačné vyjadrenia už nie sú spoločensky prijateľné, tak preto ich musí Cirkev, keďže ich nemôže vylúčiť, všelijako komentovať a hľadať nepriame zdôvodnenia, aby to vyznelo "chrumkavejšie".

Môj názor je, že ženy a muži sú rovnocenní, čo ovšem neznamená rovnakí. Každý máme inú rolu, ktorú by sme mali prijať. Ale nie tak ako jeden pán a druhý sluha, lebo aj rozum aj city sú rovnako dôležité.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 07/12/2023 08:12 :

"Paradigma, bez rozmýšlania, či je v súlade s učením Krista" - a je proti učeniu Krista? Ono, Kristus toho vela, v zmysle návodu na život vo svete, nepriniesol. Na rozdiel od Proroka, vieš ktorého, kde je návod celkom detajlný a ezoterné je jasne od exoterného oddelené - v islamskej tradícii ostal závoj neporušený. Podmienky našej doby na moment stranou (ekonomicky sa často navzájom akoby nepotrebujeme), ludia si vyťahujú len to ezoterické a "chrumkavé", lebo majú dobrobyt, preto nechápu pragmatické podmienky spolužitia dvoch opačných pohlaví a o to menej už zdôvodnenia toho ako sviatosti. Horizonty moderného človeka sú radikálne ohraničené.

Pripomínam si pravoslávneho mnícha, ktorému ukázali luteránskeho pastora ktorý sa opovážil znevážiť Pavla aby propagoval homosexualitu. Viem, že ty nejdeš tak ďaleko, ja si len pripomínam toho mnícha, ktorý bol pobúrený a spytoval či ten luterán je ešte vôbec kresťan a kto si vôbec myslí že je keď nabral tolko drzosti. Vidím to podobne, že moderní ludia sa kresťanmi nazývajú často zbytočne, že tomu nerozumejú a že veci základné sú pre nich krkolomné.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 08/12/2023 03:04 :

Kristus toho v svetskom zmysle vela nepriniesol, ak vôbec niečo. Desatoro tu už bolo. S Kristom prišlo naplnenie, očakávaný Mesiáš, vyliatie božej milosti, mysterijný rozmer a možnosť účastniť sa na Jeho krvi a tele. Absolútno sa nechalo ukrižovať v hmote, realizovala sa nevídaná možnosť Boha, až do stupňa opustenia samého seba (Otče, prečo si ma opustil?!), podobne ako vysvetlené v Pätnástich veršoch kašmírskeho šivaizmu. Bola realizovaná syntéza, vnútorné sa vylialo na vonkajšie a záves sa roztrhol. Záves, ktorý oddeloval kongregáciu od miesta prítomnosti Jahveho, miesto so svietnikom a všetkými parafernáliami od miesta prázdneho kam mohol len kňaz a nahý. Mysterijné sa zmiešalo s náboženským, ezoterné s exoterným. Od vtedy zmysel určuje kontext a nie forma. Ekonomika tejto tradície je taká, že premiera milosti objala všetkých, už "niet Žida a Gréka". Kresťanstvo si nárokuje byť univerzálnou tradíciou, preto inak nemôže. Takáta ekonomika však má aj svoje riziká, pretože rozdelenie sfér je hmlisté a ludia prostí vzťahujú na náš život každodenný kategórie týkajúce sa možnosti spásy a nebeskej reality, myslia že nastolia raj na zemi a v skutočnosti sú tak korozívnym činitelom spoločnosti.

Aj pohania rozumeli, že muž a žena sú kozmické póly, kde manželské spolužitie je len prímerím, ktoré je možné za definovatelných podmienok. Neboli to hipisáci.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 08/12/2023 03:39 :

Píšu tam o agapé a práve nič o tom, že ľudia dnes zakladajú vzťahy na erose. Mám podozrenie, že tým dušpastierom na zdraví stáda nezáleží. Ani Kristova milosť nieje neobmedzená, na blbcov.

Lavice pre mužov a lavice pre ženy majú byť oddelené, ako pred modernistickými reformami. Aby ľudia chápali, kedy sa hovorí o svete onom a ako je na svete tomto. Žiadne farárky a čítanie z Písma dievčatami. Model by sa obnovil. Modernisti nás rozpúšťajú tak, že mám zlú správu - sviatosť manželstva dnes už pre väčšinu nieje možnosť, lebo ľudia nemajú poňatia.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/12/2023 12:50 :

Ak, podla vlastných Kristových slov, Jeho královstvo nieje tohoto sveta, tiež trestom za dávanie svätých vecí psom je že sa obrátia proti nám a roztrhajú nás, potom jedným z následkov rostrhnutia závesu je tiež isté zahmlenie rozdielu a hraníc medzi sférami, aj tam kde platia a hodili by sa - akoby tiež tieň premiery milosti.

V živote cirkvi sa tento zmätok premieta do minimalizácie toho čo je v duchovnosti vnútorné a do nadmerného zamerania sa na vonkajškovosť, zvlášť na kolektívny záujem, ktorý akoby mal byť samotným koncom všetkého. Táto tendencia, potiahnutá do krajností, sama dostatočne vysvetluje, prečo sa velká profanácia, ktorú tu nazývam modernou mentalitou, najskôr sformovala v kresťanskom svete a s časom stala činitelom rozkladu všade inde.

Ak toto dianie, ako nakoniec všetko zlé, zahŕňa aj prozretelný aspekt - samotné urýchlenie príchodu konca a začiatku nového cyklu, napriek tomu neuniká prekliatiu ktoré sám Kristus uložil, na všetkých cez ktorích pohoršenie prichádza.

harmonia je odhlásený top harmonia napísal dňa 13/12/2023 12:04 :

Ahoj Alexandra.

Je celkom sympaticke, ze reagujes na to co sa tu v diskusiach riesilo, clankom kde je vyklad textu z biblie.

Zbezne som si ten clanok pozrela.

Je to vyklad, ktory som si celkom neosvojila. Celkovo poznam aj manzelstva, kde jeden z manzelov ma pod jednou pazuchou Bibliu a pod druhou pazuchou nejaky kodex, zvacsa su to nefungujucd manzelstva. Ano, je fajn ked pozname Bibliu a pokial nam ju vyklada clovek, ktory tomu rozumie ale celkom neprijimam vyklady typu, pise sa to takto ale je to myslene tak a tak.

Ale obdivujem naozaj tuzbu a moznost takto poznavat texty z Biblie. Len problem moze byt v tom, ked poznanie nas vedie k pyche a pocitu nadradenosti a nie naopak, poznanie ktore by nas malo naucit pokore.

Viem vsak ze konkretne ty, to robis prave z pokory.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/01/2024 02:58 :

.

Naposledy upravil pascendi dňa 2024-02-01 08:46 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/01/2024 03:02 :

.

Naposledy upravil pascendi dňa 2024-02-01 08:46 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 08:32 :

mna tesi ze si si vybrala sv.Pavla za poradcu... vsak aj ja... tam len na vyklad bacha...sv. Peter dobre hovori...o svojvolnych vykladoch...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 08:35 :

...o svojvolnych vykladoch...

Do toho patrí aj svojvoľná "logika".

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 08:40 :

niekto by namietal ze Kristus ma vacsiu autoritu nez Pavol... ako to len rozriesit? skusi niekto? .... Zorientovany...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 08:49 :

tak tu budem dokial vyprsi lehota... potom vsetko vratim a aj pridam.... nejako sa hromadia otazky bez odpovede...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 08:50 :

ja viem Zorientovany niet...sad

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 08:58 :

iba zadubeny  hromotlk..... jeho sprostosti jesitne a bludne automaticky idu do...analu...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 08:59 :

este vratim...treba este spomenut holokaustoviny.... vsetci sme v zajati.... aj ZK citia a musia nahadzovat mimoriadnu situaciu... hadam raz skonci... Svatu omsu treba velmi starostlivo hladat... inak im nakecaju domutenci ze je omsa bez offertoria... tak bacha... detsky katechetak to isti..

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 09:03 :

pascendi,
prečo si nevytvoríš vlastný blog, napríklad Myšlienky 137? Pridávaš len robotu alexandre.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 09:04 :

tak otazok nateraz dost...."odbornici" tu su... tak hadam hracka...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 09:05 :

pascendi,
veru, patrilo by sa aj nejaké odpovede. Čo tak vyjadrenia Magistéria o otázkach preberaných pred časom?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 09:07 :

maj starost o odpovede slizky had...take oddalovaky na mna neplatia... alexandra nic nehovori... ale prisprostly tetrov othelovsky ano...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 09:08 :

ta prisprostla bakanca stale skusa... s takym primitivom skoda stracat cas...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 09:09 :

ale ini Zorientovani mozu prekvapit...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 09:18 :

ale Pavol mal pravdu...o novoobratencoch... aj tych do bludov...presne....

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 09:56 :

pascendi,
načo otváraš blog, keď o chvíľu je aj tak pôstne obdobie a nemal by si ho prežiť šírením schizmatovín na nete. A patrilo by sa vtedy obmedziť aj telku.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:00 :

takze Pavol mal pravdu... blizi sa  Post....cely...pozname to... sektari modernisticki ho poobkrajovali, zamenili....proste docurvatiovali...vsak nasleduju svojch panov masonskych...Katolici samozrejme naplno... aj ja tu budem obhajovat Katolicku vieru... aj sa mozno zucastnim Svatej omse...tej Katolickej samozrejme... urcite nie vykuchaniny masonskej...bez offertoria...satanoliturgie!!!!

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:04 :

Katolici vedia...pohladaju... nejdu vsade, kde strcia oblatku...pocarovanu... ako telce otupene, zmagorene...na satanoliturgiu... persolvovanu laikmi...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:08 :

pascendi,
kedy si sa stihol pomodliť? Veď vieš čo a za čo.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:11 :

Katolici pouzivaju logiku a staci detsky katechizmus... aby si nepomylili Omsu s niecim obludnym...upravovanym...diablovi milym..

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:13 :

vytvorene znamymi smrtelnymi nepriatelmi  Krista.... maranmi...nosatymi... vsak sa pozrime na tvorcu NOMu...a je vsetko jasne...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:15 :

a niektore jeho "diela"... aj kajfasov efod drzo nosil...hnus a hanba!!!!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:17 :

pascendi,
chrlíš tu síru ...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:19 :

aspon vieme kam sa hlasil... naozaj hnus... ale hriechy sa nahromadili... kruty trest... zahnat Omsu do katakomb...to Boh dopustil... ale Katolici si musia poradit...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:22 :

na prekliate veci patri sira a ohen... zozrali by ste omsu bez Offertoria? zo zdravym rozumom? .... ohen a sira na nich!!!!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:23 :

pascendi,
mal by si konečne zapnúť tú svoju povestnú logiku, oľutovať všetky tieto pekelné výpady a vrátiť sa do Cirkvi. Kým je ešte čas, lebo každému sa blíži jeho "illa tremenda" a nikto nevie, kedy nastane.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:24 :

luter by sa potesil... keby sa zozral taky navijak...a telce? ich problem a nasledky!!!!

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:27 :

otupenost a zaslepenost!!! vsak vidime...tela otupene a zaslepene....kam chce viest?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:30 :

pascendi,
je zaujímavé, že si takto musíš dokazovať svoju "pravdu". Koho tým presviedčaš? Len sám seba. Veď pochybnosti je potrebné nejako zahnať.
Ten, kto má svedomie na pokoji, nič mu niekde v hĺbke netlie, žije v pokoji a nemá potrebu metať hromy-blesky.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:31 :

este  staci kyvnut ze zerie vsetko co na satanoliturgii najde... nech su veci naad slnko jasne!!!! ale sa vyhyba odpovedi...slizky had... mysli si ze je kryty vacsinou...domutencov!!! a rovnako postihnutych...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:32 :

pascendi,
keď si načal tému odpovede, tak kde sú vyjadrenia Magistéria?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:33 :

zeries pocarovany hnoj na bez offertiovej "omsi"?????

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:35 :

pascendi,
pekne si pridávaš polienko za polienkom pod svoj kotol ...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:36 :

vdite metody stbakov ako neodpovedat ovlada...naco stracat cas s takym hnojom modernistickym???

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:37 :

pascendi,
máš na mysli vyjadrenia Magistéria?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:37 :

zdrzovat a spamovat... fakt odpad modernicticky!!!!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:38 :

pascendi,
nikto ťa nezdržuje ísť robiť niečo užitočné.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:41 :

zdrzovat a robit sa sprostym.... jeho metoda... samozrejme mu nedam nic... ale skusa stale...to je jeho stbacka metoda... tu "obratenim" nezahodil... a poklada to v zabordelenej hlave za moralne...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:43 :

!... samozrejme mu nedam nic... "
Kde nič nie je, tam sa nič nedáva.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:43 :

a domyslat si... co zas zdrzuje... tvari sa ze vie co robim....a nerobim... osocovanie mu vzdy islo...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:44 :

stale chce mat navrch...jesitnost stbacka nepusti...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:44 :

stale chce mat navrch...jesitnost stbacka nepusti...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:45 :

pascendi,
no čo robíš? Chrlíš síru. Zabudol som ešte na niečo?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:47 :

no dost!!! stacilo na ukazku... tu nic níe je... a tam ani cert neberie... mozte sa "ucit" zvratenemu umeniu nic nevediet a kamuflovat to... ti bezchrbticovy ako on ...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:48 :

Končíš? Konečne!
Ale nezabudni vyhľadať tie vyjadrenia ...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:53 :

dufam ze poucenie zafungovalo... netreba sa bat o mna... ja mam prisne deleny cas... kto presiel  Ignacove duchovne ten vie... este nieco uzitocne sa stiha... nemyslim ich modernisticku verziu... tu sme videli na zabordelencovi...iba podciarkuju zle vlastnosti...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:55 :

Prísne delený čas.
Na nasávanie síry v telke a chrlenie na nete smile

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 11:56 :

viditre zabordelenec nekatolicky sesi... zvratenost tam tiez patri...inak koncim s hlupakom.... urcite by ho potesilo keby som  vyklidil pole... a uvolnil jeho bludom a klamstvam... to si urcim sam kedy to pride a odidem!!!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 11:57 :

alexandra_,
prepáč za zabordelovanie blogu. Ale občas si treba s kamošom popísať.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 12:04 :

vidite typicky produkt demagogov zrejme "jezuitskych"... neoplati sa stracat cas a cakat Katolicke odpovede... ani cert neberie... kde nic nie je...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 12:05 :

"...a cakat Katolicke odpovede..."
Presne, na vyjadrenia Magistéria ...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 12:17 :

to je na kocovinu tito bludari... ale ja som imunny...

co teraz? "ludske prava" sme prebrali, narodnost tiez... co teraz materialu je na mraky...neviem co vybrat...
"politike" sa velmi nechcem i ked pokomentujem ked vidim nieco zaujimave... alebo si aspon povzdychnem...
ako teraz nad platmi zdravotnikov... aj pedagogovia tam patria... furt mi zdvidne tlak ked obaja zobru prachy...

niekto mi povedal pedagog, telocvikar to je nadavka... ja pridam vysokoskolak... zdravotnik musim pouvazovat... keby tam neboli co ja viem drevorubaci, s kurzom zdravotnika...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 12:19 :

Práveže národnosť čaká na potvrdenie tvojej logiky Magistériom ... Z toho sa tak ľahko nevyšmykneš.

harmonia je odhlásený top harmonia napísal dňa 01/02/2024 12:21 :

Janjan, fakt tu Alexandra dala v dobrej viere tento blog a je to tu zabordelene. Ci nie je fakt lepsie niekedy aj mlcat. Pomoze to niekomu, ze tu na pascendiho reagujes?
Podla mna nema vyznam riesit nieco s clovekom, ktory si mysli, ze vsetci su blazni, iba on lietadlo.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 12:23 :

harmonia,
on by tu písal aj bez môjho pričinenia.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 12:25 :

podla mna zeny mi pridu lepsie... viac sa zaujimaju... pokial nie patologicky jav tak som ochotnejsi pustit perie... ak sa zaujimaju o KC... rad pomozem... a kludne sukromne spravy.... vsak vieme ze sa to hmyri zakerakmi,drbnami,sliziakmi,spehunmi... to velmi nemusim...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 12:33 :

harmonia preco hned urazka?... ja si pockam kedy budem odblokovany...admin to tak nadstavil... bol den...teraz mozno tyzden...mesiac....aj ja chcem mat iba vlastny blog... ved som vysvetlil... som sa spoliehal na zhovievavost... vsak kludne sa moze mazat... ja si budem pripravovat nove temy...uz do svojho...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 12:34 :

harmonia...harmonia... aj ty Brutus???cry

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 12:34 :

pascendi,
ale musíš si ho zablokovať, lebo nebudeš stíhať mazať smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/02/2024 12:35 :

Práveže národnosť čaká na potvrdenie tvojej logiky Magistériom ... Z toho sa tak ľahko nevyšmykneš.


Niekto potrebuje magisterium aj na to, aby sa nábožne vysral,,, a nie ako obyčajny heretik a neznaboh,,, že Jano

harmonia je odhlásený top harmonia napísal dňa 01/02/2024 12:47 :

Janjan, ano, pise aj bez tvojho pricinenia, to mas pravdu. Ale vobc na neho reagovat. Alexandra nie je taka, ze by vymazavala prispevky, skoda.

harmonia je odhlásený top harmonia napísal dňa 01/02/2024 12:49 :

Miso, myslim si, ze poniektorym muzom na to aby vyprazdnili svoje utroby, stacia aj noviny grin

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/02/2024 01:05 :

Janovi ale nie! Potrebuje uistenie autority že predmetný úkon vykonáva správne.
Možno si pri tom spieva žalmy, ak je to povolené.grin

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:08 :

tie som vyriesil a nemienim opakovat...to dalsie az v novom ked budem mat... miso ziada sa logika... samozrejme tomizmus.... tak je to jasne... kto nevie ma smolu a spolahne(nepouzije opatrnost) sa na "pravdovravnost" talmudistov....a ti chcu tupit Pana...podla mna vybavene...

miso nekydaj na Magisterium...svetlo na ceste Katolikov... inak by zostal len zabordeleny rozum... a ten moze kam viest.. vsak vidime...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:11 :

vsak Akvo to povedal... o nejakych trnoch... tam bol spravne vyladeny...aj jeho nasledovnici... ja urcite potrebujem.... laicka etika nestaci!!!

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:25 :

ta harmonia ma teda rozladila...vsak nic nechcem.... iba otazky, dodrzat materiu a formu... a ked viem pomozem...
co je na tom zle?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 01:28 :

pascendi,
nič si nevyriešil, nedal si žiadne vyjadrenie Magistéria ohľadom národnosti. Tie tvoje názory a omáčky okolo toho nikoho nezaujímajú, iba ak heretika tu.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/02/2024 01:29 :

miso nekydaj na Magisterium...svetlo na ceste Katolikov... inak by zostal len zabordeleny rozum... a ten moze kam viest.. vsak vidime...


Hentam má to "svetlo rozumu" fakt malú svietivosť (možno vyjadritelnu len v nano-luxoch)
Však je tu aj lampa "svedomia" ktorá ďalej dosvieti.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:35 :

ale rozmyslam nad tym ci naboznost patri aj do zachodu... zaujimsva otazka....pominiem zlu volu ktora to srandovne vyslovila... staci to rozobrat na drobne...
no necham zatial tak...
zbieram si otazky... a vidim priepastne nezorientovanosti... tak pribudaju... narodnost, zachodove otazky... co bude dalej? nic ma neprekvapi...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 01:38 :

pascendi,
mal by si si radšej zbierať odpovede, čochvíľa budeš mať toho na rováši až-až.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 01:39 :

misomiso_,
lampu svedomia musíš najprv očistiť od herézy. Až potom bude svietiť správnym smerom.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:40 :

svedomie? tak zas rozum...
pomaly pojdem...vela modlitieb... uz roky nemenim intencie... nie je treba zatial...snazim sa zvrucnovat...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:43 :

dnes pridam: zbav nas zleho...  popri znamej plejade niektorych politikov,"kleru", bergolia... pribudne zlo odtialto...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/02/2024 01:45 :

pascendi,
rušíš profil? smile

Naposledy upravil janjan dňa 2024-02-01 13:47 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:49 :

harmonia dnes pojdem na zachod s mojou modlitebnou knizkou... hadam nevadi... alebo vadi kedy? nevadi kedy?
otazky sa hrnu... dezorientovanost sa ukazuje...

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/02/2024 01:52 :

lampu svedomia musíš najprv očistiť od herézy. Až potom bude svietiť správnym smerom.


Tebe a podobným fakt treba magisterium na všetko. Ako v stredoveku, keď štvrtý lateransky musel zakázať hrať klerikom kocky. Ani nejdem písať aké peniaze a od koho vybraté boli niekedy v banku.
Fakt nestačilo svetlo rozumu, ani toho svedomia!

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:52 :

vsak "odbornikov" je tu na mraky...ale riesit po katolicky prakticke otazky... nebude nikohosad

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:54 :

nemusis miso... google poznam... ale co je pravda? a co talmudska propaganda? tot otazka...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:55 :

a zas sme pri logike...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 01/02/2024 01:58 :

stale hovorim... nepouzivajte google...bez verifikovania...bez kontroly... obtinat paprce by ma na smrt unavilo....

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/02/2024 10:57 :

misomiso_,
náš pán pascendi na tejto zoznamke pre nejakým tým časom vyhlasoval, že on nepíše vlastné názory, ale učenie Cirkvi. Tak nech teraz dokáže učením Magistéria, že to, čo píše je naozaj učením Cirkvi a nielen jeho názory. Takže vždy budem od neho žiadať, aby svoje slová podložil cirkevnou autoritou.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 20/02/2024 08:03 :

dobry pokus.... zas nevyslo...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 20/02/2024 08:06 :

bludar s bludarom sa radia proti mne... ako to nieco pripomina... zeby knihu Zalmov?