Archívy

Reklama

Repete : Pozorujte svoju myseľ - opakované

Ak chceme na tomto svete prežiť, nie je myslenie nevyhnutnosťou?

Vaša myseľ je nástroj. Používate ju na rôzne účely a keď dosiahnete
svoj cieľ, odložíte ju. Povedal by som, že osemdesiat až deväťdesiat
percent myslenia väčšiny ľudí tvoria nielen zbytočné a nutkavé myšlienky,
ale keďže sú ešte aj prirodzene negatívne, sú navyše škodlivé.
Pozorujte svoju myseľ a potvrdí sa vám to. Zbytočné myslenie vás
oberá o energiu.
Tento druh nutkavého myslenie je určitou formou závislosti. Čím
sa vyznačuje závislosť? Jednoducho tým, že nie ste schopní s ňou
prestať. Zdá sa, že je silnejšia ako vy. Navyše vám poskytuje falošný
pocit potešenia. Potešenia, ktoré nutne povedie k bolesti.

Prečo by sme mali byť závislí na myslení?

Stotožňujete sa s ním, svoje vlastné ja vnímate na základe obsahu
a aktivity vašej mysle. Ste presvedčení, že keby ste prestali myslieť,
stratili by ste svoje ja. Ako vyrastáte, vytvárate si podľa osobných
a kultúrnych okolností, ktoré vás obklopujú, mentálny obraz o tom,
kto ste. Tomuto iluzórnemu ja môžeme hovoriť ego. Pozostáva z ak-
tivity mysle a neustále premýšľanie ho udržuje pri živote. Ego pred-
stavuje pre rôznych ľudí rozličné veci, ja pod ním rozumiem falošné
ja, ktoré vzniká nevedomým stotožnením sa s mysľou.

Pre ego prítomnosť sotva existuje. Dôležité sú preň iba minulosť
a budúcnosť. Toto dokonalé prevrátenie pravdy vysvetľuje, prečo je
naša myseľ v tomto stave nefunkčná. Stále sa zaoberá udržovaním
minulosti pri živote, pretože - kto ste, ak nemáte minulosť? Rovna-
ko sa neustále projektuje do budúcnosti, aby si tak zaistila vlastné
prežitie a našla určitý druh oslobodenia či naplnenia. Hovorí:    
"Jedného dňa, keď sa stane to a to, budem v poriadku, šťastná, budem
mať pokoj." Dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že ego sa zaoberá prítomnosťou,
v skutočnosti nevidí prítomný okamih. Vidí ho skreslene, pretože
sa naň díva očami minulosti. Alebo redukuje prítomnosť iba
na prostriedok na dosiahnutie nejakého budúceho cieľa. Pozorujte
svoju myseľ a zistíte, že je to tak.

Prítomný okamih je kľúčom k oslobodeniu. Ale pokiaľ sa stotožňujete
so svojou mysľou, prítomný okamih nenájdete.

Nechcem prísť o schopnosť veci analyzovať a rozlišovať. Nevadilo by mi
naučiť sa myslieť jasnejšie a sústredenejšie, ale nechcem stratiť svoju
myseľ. Dar myslenia je ten najvzácnejší dar, ktorý sme dostali. Bez neho
by sme boli len ďalším zvieracím druhom.

Prevaha myslenia je len jedným zo štádií v procese vývoja vedomia.
Dnes musíme bezodkladne prejsť na ďalšiu úroveň, inak nás naša
monštruózna myseľ zničí. Neskôr sa k tejto  téme vrátim. Myslenie
a vedomie nie sú synonymá. Myslenie je len jedným malým aspektom
vedomia. Myslenie nemôžeme existovať bez vedomia, ale vedomie myslenie
nepotrebuje.

Osvietenie znamená, že ste schopní povzniesť sa nad myslenie
a nie, že sa vrátite späť na úroveň pred myslením, na ktorej sa nachá-
dzajú zvieratá a rastliny. V stave osvietenia stále využívate vlastnú
myseľ, keď ju potrebujete, ale využívate ju omnoho koncentrovanejšie
a efektívnejšie ako predtým. Používate ju praktickejšie, a pritom
ste oslobodení od nedobrovoľného vnútorného monológu a zažívate
vnútorný pokoj. Ak myseľ používate zvlášť vtedy, keď potrebujete
dôjsť k nejakému tvorivému riešeniu, oscilujete medzi myslením
a pokojom, medzi mysľou a stavom bez myšlienok.  V stave bez
myšlienok máte vedomie aj bez myslenia. Jedine tak môžete myslieť
tvorivo, pretože len vtedy má vaša myseľ skutočnú silu. Ale pokiaľ
je osamotená a nie je prepojená so širším vedomím, ľahko sa stane
neúrodnou, šialenou a deštruktívnou.

Naša myseľ je v podstate mechanizmom, ktorý nám pomáha prežiť.
Útok a obrana pred inými mysľami, zbieranie, uchovávanie a analýza
informácií - v tom je myseľ dobrá, ale rozhodne to nie sú tvorivé čin-
nosti. Všetci skutoční umelci, či si to uvedomujú alebo nie, tvoria zo
sféry bez myšlienok, z vnútorného pokoja. Poprední matematici, vrátane
Einsteina, ako sa ukázalo pri skúmaní metód ich práce, tvrdia,
že "myslenie zohráva len podradnú úlohu v krátkej a rozhodujúcej fáze
kreatívneho aktu." Povedal by som, že väčšina vedcov je netvorivých
nie preto, že by nevedeli myslieť, ale preto, že nedokážu prestať myslieť.  

Zázrak života na Zemi nevznikol a nie je udržovaný pomocou myslenia
a myšlienok. Zjavne tu pôsobí inteligencia, ktorá je omnoho
vyššia než myseľ. Ako môže jediná ľudská bunka s priemerom jedna
tisícina centimetra obsahovať informácie o DNA, ktoré by zaplnili
tisíce šesťstostranových kníh? Čím viac sa dozvedáme o fungovaní tela,
tým jasnejšie si uvedomujeme, ako málo o nej vieme. Keď sa s ňou spojí
vaša myseľ, stane sa tým najúžastnejším nástrojom, pretože bude slúžiť
niečomu vyššiemu než sebe samej.  

prevzaté Eckhart Tolle
Pridal lazar44 on 25/08/2022 07:31