Archívy

Reklama

Život : Sedembolestná Panna Mária - Patrónka Slovenska

Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska - 15.09.
Stanislav Trebatický
14. septembra 2019    Cirkev
Patrónka ľútostivá alebo tolerantná?

Slovensko má ako svoju svätú orodovníčku – patrónku samotnú Pannu Máriu. Je to veľká výsada a česť, ale aj veľká zodpovednosť. Navyše má ako svoju patrónku Pannu Sedembolestnú, matku plnú bolesti a utrpenia, čiže Slovensko uctieva Pannu Máriu v tej podobe, v akej sa nachádzala pod krížom, hľadiac na utrpenie svojho Syna. To na jednej strane využívame na to, aby sme sa dovolávali jej súcitu s našimi bolesťami a utrpením, ale na strane druhej si akosi málo uvedomujeme, že Panna Mária Sedembolestná je patrónkou, ktorá je preniknutá bolesťou nad utrpením svojho Syna. Tieto dve veci sa nedajú od seba oddeliť a môžu viesť k nasledujúcemu paradoxu: prosíme Pannu Máriu o pomoc a zároveň Slovensko a slovenský národ, svojimi nehanebnými zákonmi a chovaním, trápia a mučia ďalej jej ukrižovaného Syna.

Ako môžeme očakávať pomoc od nejakej matky, ktorej trápime jej syna? Avšak o koľko viac rastie naša opovážlivosť keď prosíme Matku, ktorej Syn je Bohom? Panna Mária nie je len matkou, ale je aj človekom a kresťanom. Je teda povinná ctiť a klaňať sa Bohu a teda aj svojmu Synovi, ktorý je Bohom. Chovanie ľudí, urážlivé voči jej Synovi, ju musí nutne pohoršovať. Ba, z hľadiska pozemského, je povinná sa voči tomu ohradiť a také chovanie prísne odsúdiť ako rúhanie sa voči Bohu!

Slovensko má zákon umožňujúci zavraždiť nenarodené dieťa. K tomu navyše: podľa posledných štatistík je len cca 10% občanov za úplný zákaz potratov, pričom sa k Cirkvi hlási cca 65%. Predpokladajme, že tí zvyšní katolíci sa modlia k Panne Márii o pomoc a zároveň špekulujú akým spôsobom a do akého dňa by obhájili zavraždenie nenarodeného, ktorého smrť „volá do Neba o pomstu“, ako hovorí učenie Cirkvi. Zavraždené deti žalujú Pánu Ježišovi, že boli nielen zabité, ale aj to, že smrťou im bol znemožnený krst, ktorý by ich spasil. Kristus ukrižovaný dnes a denne týmito ohavnosťami znovu trpí. Jeho Sedembolestná Matka trpí s ním. A zároveň počuje zo Slovenska: pomôž nám,  trpíme! Skutočne trpíme? Až tak, že musíme vraždiť nenarodené deti? A čo naši predkovia? Trpeli menej?  Dovolávame sa ich duchovného dedičstva, sme ho však hodní?

Úcta k Sedembolestnej v dejinách Cirkvi

Uctievaním Sedembolestnej Panny Márie sa domáhame privilégia, ktoré nás posúva až k významným svätcom v dejinách Cirkvi. Domáhame sa tej istej milosti akú mali oni. História tejto úcty siaha až do 4. storočia, k významnému svätcovi Efrémovi Sýrskemu (306-373), ktorý šíril úctu k bolestiam Panny Márie. K nemu sa v tejto úcte priraďujú sv. Ambróz, sv. Augustín či sv. Pavlín z Noly, mená zaiste významné. Sv. Gregor Naziánsky, jeden z popredných patristických teológov je autorom dojímavých veršov zo 6. storočia, v ktorých opisuje bolesti Panny Márie.

K masívnemu rozšírenie tejto úcty došlo po roku 1000, následkom vzniku rytierskeho zmýšľania a rehoľných reforiem: cisterciánskych, františkánskych a dominikánskych. Práve františkánsky mních Jacopone da Todi, je autorom pravdepodobne najznámejšej piesne o bolesti Panny Márie pod krížom – Stabat Mater dolorosa. Okolo roku 1220 vznikol vo Florencii rád servitov, ktorí mali úctu k Sedembolestnej ako jednu zo svojich náplní, ale zároveň vznikol aj rád Sluhov Panny Márie, ktorý šíril tú istú úctu pod patronátom pápeža Inocenta III.

V 15. storočí sa prvý krát zaviedla táto úcta k Sedembolestnej ako sviatok. V nemeckom Kolíne nad Rýnom ho miestny cirkevný snem ustanovil ako sviatok na odčinenie urážok husitov voči Ukrižovanému a jeho Matke. Z tohto bodu sa úcta šírila ďalej. V roku 1482 založil dokonca kňaz Johann Coudenberghe Bratstvo siedmych bolestí Panny Márie, ktoré bolo okamžite schválené a podporované pápežmi.

Nakoniec v roku 1727 pápež Benedikt XII. určil meno tomuto sviatku: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a stanovil dátum slávenia na piatok pred Kvetnou nedeľou.

V roku 1814 predpísal pápež Pius VII. tento sviatok pre celú Cirkev. Zaiste vedel dobre prečo. V tom roku bola Európa už druhé desaťročie sužovaná výčinmi francúzskych revolucionárov a ich potomka – Napoleona. Samotný pápež musel utekať pred revolúciou a nechať sa od Napoleona terorizovať a uväzniť. Európa, nasiaknutá bolesťou, mala dôvod volať k Sedembolestnej o pomoc.

A nakoniec sv. Pius X., blahej pamäti, ustálil v roku 1913 liturgickou reformou tento sviatok na 15. september.

Všeobecná zhoda katolíckych kresťanov, vrátane najvyšších predstaviteľov, dáva tušiť, že si boli všetci veľmi dobre vedomí, akú úctu si zaslúžia bolesti Presvätej Panny. Úcta bola prvoradá, až potom mohli prísť prosby a žiadosti. Bez náležitej úcty, nie je možné prosiť, v zástupe s najväčšími svätcami Cirkvi. Bolesti Panny Márie si najlepšie uctíme tým, že jej nebudeme spôsobovať bolesti nové.

Naši predkovia si toho boli dobre vedomí. Matku Božiu mali vždy vo veľkej úcte, ako o tom svedčia aj nespočetné sochy na našich dedinách, krásne mariánske stĺpy na historických námestiach našich miest či množstvo malých kaplniek uprostred našich hôr. K tejto úcte sa pridružujú prosby o pomoc v utrpení. Utrpenia, následkom ktorých sa táto úcta rozšírila, boli však nepomerne väčšie ako dnes.

Dejiny úcty k Panne Márii Sedembolestnej na Slovensku

Práve v súvislosti s jedným veľkým utrpením v dejinách slovenského národa, sa úcta k Sedembolestnej začala masovo šíriť. Tým utrpením boli tatárske (resp. mongolské) vpády na naše územie v 12. a 13. storočí. Mieru utrpenia obyvateľstva je len ťažké si predstaviť: beštiálne vyvražďovanie, mučenie, zohavovanie, znásilňovanie, odvlečenie do otroctva a neustále ničenie všetkého hmotného, čo sa nedalo odniesť a ukradnúť – to bol výsledok tejto invázie. Počet obyvateľov klesol na tretinu pôvodného stavu. Po odchode votrelcov, muselo byť Uhorsko opäť kolonizované. Celé regióny boli vymreté a spálené do tla.

Preživší mali za čo ďakovať a poznali cenu bolesti. O to viac sa dokázali stotožniť s bolesťami Panny Márie a určite ich nebrali na ľahkú váhu. Práve po roku 1250 začína najrozsiahlejšia výstavba chrámov zasvätených Matke Božej a jej bolestiam. Najstarší kostol v Trstíne – Hájičku, pochádza z roku 1245. Postupne bolo zasvätených 45 kostolov a kaplniek a nakoniec sa začalo v 16. storočí s uctievaním v Šaštíne.

Táto úcta je v Šaštíne spojená s menom ctihodnej grófky Angeliky Coborovej – Bakičovej, manželky grófa Imricha Cobora, majiteľa šaštínskeho panstva, ktorá bola veľkou ctiteľkou Sedembolestnej Panny Márie. Ona dala v roku 1564 vyhotoviť milostivú sochu Panny Márie a prikázala ju uložiť do kaplnky, ktorá sa nachádza vedľa súčasnej národnej baziliky. Bol to výraz vďaky za splnenie grófkiných prosieb, ktoré sa týkali rodinných problémov.

Doba a rozšírenie úcty nie sú náhodné. Uhorsko zažívalo obdobu tatárskych vpádov. Tentoraz to boli Turci, ktorí pustošili našu vlasť dlhé stáročia. Motívom grófkinej snahy, okrem vďaky za svoju rodinu, bola nádej, že Panna Mária ochráni krajinu pred tureckými výčinmi. S touto prosbou na perách prichádzali ku kaplnke zástupy veriacich. Nakoniec museli v roku 1654 pred tureckými hordami ukryť do blízkeho zámku, aj samotnú milostivú sošku. Tam sa nachádzala do začiatku 18. storočia. Avšak Panna Mária nakoniec vypočula kresťanský nárek a obdarovala svojich ctiteľov víťazstvom pri Viedni v roku 1683.

V roku 1710 sochu uložili späť do kaplnky kde sa tešila veľkej úcte ľudu a boli s ňou spojované mnohé zázračné uzdravenia a pomoci. Preto v roku 1732 ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy ustanovil vyšetrovaciu komisiu na čele s ostrihomským kanonikom, šaštínskym rodákom, Jurajom Angelym. Komisia preskúmala 726 zázračných prípadov. Napokon 10. novembra, za účasti 20 000 pútnikov, vyhlásili sochu za zázračnú.

Úcta neskôr dosiahla v Šaštíne taký rozmer a popularitu v národe, že bolo v roku 1733 rozhodnuté o vybudovaní chrámu zasvätenému Sedembolestnej Panne Márii. Táto úloha bola zverená rádu paulínov, do opatery ktorých prešla aj samotná socha. Chrám bol dokončený a vysvätený v roku 1762, za účasti ostrihomského arcibiskupa Barkócyho a dokonca aj samotného cisárskeho páru: Márie Terézie a Františka Lotrinského.

Chrám sa stal hojne navštevovaný ľudom z okolia aj zo vzdialenejších krajov. Táto úcta sa časom rozšírila na celý slovenský národ, ktorý hľadal v Matke Božej útočisko vo svojich ťažkostiach a súženiach. Dlhé desaťročia sa upínali snahy národa k získaniu tejto patrónky najvyššej a najúctyhodnejšej, ako aj k povýšeniu šaštínskeho chrámu na oficiálne národné pútnické centrum. Nakoniec bol šaštínsky chrám povýšený v roku 1964 pápežom Pavlom VI., pri 400. výročí uctievania, na národnú baziliku. Stalo sa tak vydaním dekrétu Ad perpetuam rei memoriam.

Cieľ už bol neďaleko a jeho naplnenie sa blížilo. Na žiadosť slovenských veriacich a biskupov ustanovil pápež v roku 1966 Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska a slovenského národa.

Zavŕšeniu tohto procesu a naplneniu tejto úcty predchádzala dlhoročná snaha slovenského národa, ktorou sa uchádzal o česť mať takúto významnú patrónku a náležite ju uctievať. Cesta k dosiahnutiu nebola bez zákrut a zastávok. V roku 1927 slovenskí katolíci spolu s biskupmi podali do Ríma žiadosť o povolenie pridať v loretánskych litániách prosbu: „Matka Sedembolestná, oroduj za nás.“ Túto iniciatívu však Kongregácia obradov 8. apríla 1927 zamietla. O dva týždne na ďalšom zasadnutí sa rozhodlo kladne, v tom zmysle, že sa dovoľuje pridať prosba : „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“, s odpoveďou: „Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.“ Stalo sa tak pápežským dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem.

V roku 1976, kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu schválila špecifické vlastné časti (tzv. proprium) liturgie hodín, v ktorých sa tento sviatok označuje ako: Beatae Mariae, Patronae Slovaciae, čiže Blahoslavená Mária, Patrónka Slovenska.

Pred celým svetom je Panna Mária našou patrónkou a celý svet, viditeľný aj neviditeľný, to vie. Nerobme jej hanbu svojimi skutkami, aby sme po príchode pred Súd neboli prekvapení keď povie: „toto nie sú moje deti a ctitelia mojich bolestí, to sú tí čo mučili môjho Syna a rozmnožovali bolesti Jemu aj mne.“

Bolesti Panny Márie

Pozrime sa ešte bližšie na bolesti našej milostivej patrónky, ku ktorej sa utiekame. Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí:

1. Simeonovo proroctvo v jeruzalemskom chráme

2. útek svätej rodiny do Egypta

3. stratenie sa dvanásťročného Ježiša v jeruzalemskom chráme

4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste na Golgotu

5. Ježišovo ukrižovanie a smrť

6. Ježišovo snímanie z kríža

7. Ježišov pohreb

Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť.

1. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona, ktorý Jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že “Jej vlastnú dušu prenikne meč”.

2. Druhý krát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných.

3. Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov.

4.,5. Štvrtú a piatu bolesť prežívala Matka Božia pri umučení Syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.

6.,7. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a keď Jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú ako Matku plnú bolesti.

Zdroj: https://www.christianitas.sk/sedembolestna-panna-maria-patronka-slovenska/
Pridal alexandra__ on 14/09/2020 04:50

Komentáre (17)

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 15/09/2020 06:35 :

Mathias, prečo sa držíš týchto slov z Biblie a nevadí ti, že protestantske cirkvi majú fararky, aj keď sa v Písme píše " 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých cirkvách u svätých 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon.
35 Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení" ?

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 15/09/2020 07:56 :

Sv.omsa na Sedembolestnu. Automaticky som to brala, ze je den prac.pokoja, omse ako v nedelu... Idem teda poobliekana rano na deviatu do kostola, akosi nikto nesiel. Pozeram na internet, jedna omsa rano a jedna vecer. Nuz co sa da robit. Iny kraj, iny mrav. Ani u grekokatolikov nemali omsu. Tak davaj rychlo do susedneho mesta. Este ze je ten internet a da sa pozriet kde je aka omsa, ale raz ma aj to zmiatlo, nebola tam presna info. Tak hadam vy neostanete bez omse.

chiara_ je odhlásený top chiara_ napísal dňa 15/09/2020 09:18 :

Anneliese,
u nás dnes boli sv. omše ako v nedeľu.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 15/09/2020 09:27 :

Chiara ano, tak som bola vzdy na to zvyknuta. Taky narodny sviatok a den prac.pokoja, omse obmedzene na dve za den a v case takmer ako vo vsedny den. Bola som aj sklamana, ale co sa da robit. Chcela som teda zbehnut aspon ku grekokatolikom, ale oni dnes ani nemaju sviatok. Tak ale na omsi som bola, nic take sa nestalo, ale je mi to luto. Prebehla som internet tak zbezne a tu v tejto dieceze to tak maju. Co uz.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 15/09/2020 10:41 :

anneliese to máš šťastie, že ti údaje z internetu sedia s reálnymi svätými omšami. Mne sa už stalo, že som prišla do kostola a nič, pusto prázdno a na výveske niečo úplne iné ako na internete. A prečo vlastne nie je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie prikázaný sviatok, viete niekto?

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 15/09/2020 10:56 :

Eustacia, ale aj som sa sekla. To mas pravdu. Na nete bolo ze je omsa o 18 hod.a bola az o 19 hod. Myslim stranku "do kostola".
Vraj Sedembolestna nie je preto prikazany, lebo je tak tradicne svateny, ze ho netreba ani prikazavat. Okrem toho, Sedwmbolestna je patronka Slovenska. Keby bol prikazany, ktovie ci by bola povinnost ho prikazat uplne v celej cirkvi. A to by asi nevyhovovalo vsetkym krajinam. Napr.v Rakusku maju zase taky velky sviatok Nanebovzatie, to je tam aj statny sviatok. Podobne ako Turice su v Rakusku statnym sviatkom.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 15/09/2020 05:13 :

mathias, takže trhaci kalendar máš z Biblie. čo ti pasuje pre tvoju cirkev, to uznavaš a čo nie, to nevidíš. Vlastne NECHCEŠ vidieť, a to je horšie

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/09/2020 07:33 :

mathias,
asi alebo určite? Božie slovo je Pravda, nie nejaké "asi".

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/09/2020 07:34 :

A obávam sa, že dnes je oveľa viac mágie, čarodejníctva, než kedykoľvek predtým.

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 15/09/2020 08:06 :

Dnes viac než inokedy potrebuje náš národ ochranu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho národa. Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe.

Modlitba sedembolestného ruženca:

Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

- ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke,
- dôveru k Sedembolestnej Matke,
- lásku k Sedembolestnej Matke.
Tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
2. S ktorým si do Egypta utekala.
3. Ktorého si s bolesťou tri  dni hľadala.
4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste
5. Ktorého si videla na kríži umierať.
6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

Každé tajomstvo sa modlí:

Otče náš....
Zdravas 7x...
Sláva....
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač.
Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária...Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...

Modlime sa:

Prosíme ťa Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.

Viac tu: http://m.saletinirozkvet.webnode.sk/rok-sedembolestnej-p-marie/ruzenec-sedembolestnej/

richard2 je odhlásený top richard2 napísal dňa 16/09/2020 09:26 :

Hm spomína niekde v Biblii Ježiš aby sa ľudia klaňali a uctievali jeho matku? Ona je matkou boba alebo iba ľudskej podoby Ježiša?  ...alebo je to výmysel cirkvi ktorá len potrebuje viac obradov a modlitieb ktoré ešte aj s obyčajným ľuďom dava Božie vlastnosti. Biblia nikde nespomína Máriu ako Matku Božiu.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 16/09/2020 10:29 :

Richard, si uz skutocne trapny. Neviem vobec co tu robis, co tu hladas. Ked si o niecom presvedceny, ked fakt veris tym hlupostiam ktore tu pises, preco potom nemas pokoj a nie si spokojny? Keby si bol o svojej pravde presvedceny, boli by ti nejaki krestania celkom ukradnuti. Si neskutocne trapny.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 16/09/2020 10:33 :

Janjan, neviem ci je teraz ovela viac magie a carodejnictva, kedze moja babka chudoatko nemohla za to, ale skoro vo vsetkom nechtiac pouzivala akusi formu magie a carodejnictva. Ona za to nemohla, lebo tak bola vyvhovavana a taka vola doba. Ludia v tom case vela spajali magiu a carodejnictvo s nabozenskymi ukonmi, ale fakt to robili ti ludia vsetko nevedome. Zakryvanie zrkadla ked niekto zomrel, povery na vianoce a kadeco. Bola by som v tych slovach opatrna.

richard2 je odhlásený top richard2 napísal dňa 16/09/2020 10:55 :

anneliese

Píšem tak isto ako všetci tuna ktorí argumentuju a diskutujú o svojich názoroch. Ak sa ti nepáči nereaguj.

Plus ak v dnešnej dobe ešte niekto verí na magiu a čarodejnictvo je to asi to najhrubšie zrno fanatizmu. Mam pocit že niektorí by dokazali páliť knihy a možno aj ľudí ako to robili niekedy lebo nie su schopní myslieť sami za seba, len slepo berú všetko čo si cirkev vymyslí.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 16/09/2020 11:25 :

Richard, ty nemas normalne argumenty, ty mas nejake vyplody nejakej fantazie, ktore maju akoze vyprovokovat, lebo fakt neverim, ze aj veris tomu co vlastne pises. Nuz, v dnesnej dobe je ina podoba magie a carodejnictva. V dnesnej dobe funguju talizmany, lapace snov, kadeake cervene snurky ci naramky ci co to je. Zial magia a carodejnictvo meni podobu ale stale pretrvava. Zial.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 16/09/2020 04:05 :

Uctievaním Sedembolestnej Panny Márie sa domáhame privilégia, ktoré nás posúva až k významným svätcom v dejinách Cirkvi. Domáhame sa tej istej milosti akú mali oni. História tejto úcty siaha až do 4. storočia, k významnému svätcovi Efrémovi Sýrskemu (306-373), ktorý šíril úctu k bolestiam Panny Márie. K nemu sa v tejto úcte priraďujú sv. Ambróz, sv. Augustín či sv. Pavlín z Noly, mená zaiste významné. Sv. Gregor Naziánsky, jeden z popredných patristických teológov je autorom dojímavých veršov zo 6. storočia, v ktorých opisuje bolesti Panny Márie.


Škoda že Gregor Naziansky ktorý zomrel v štvrtom storočí, nemohol napísať žiadne texty v storočí šiestom. No ale v niektorých textoch prirovnáva Máriu k Eve, rovnako sv. Efrem. Tento najväčší patristicky "máriopěvec" dokonca vo svojich textoch o nej, nikdy nepoužil pojem "Bohorodička" (asi ho ešte vtedy nepoznal, a ani dole menovaný)

"...ve druhém století se u Justina Mučedníka objevuje přirovnání Eva - Maria: „Co Eva pokazila, napravila Maria." Irenejův žák Hyppolit ji nazývá „Svatá Maria". To je ohlas víry západní církve. Ve východní církví slyšíme hlas Klementa Alexandrijského, přirovnávajícího Marii k církvi v jejím spolupůsobení na spáse lidstva. Origenes velebí Mariinu spravedlnost, statečnost a trpělivost, jemu jako jeho předchůdcům je Maria ideálem ženy, Marii staví hned vedle Ježíše a nazývá ji naší matkou. Rufinus pak Marii nazývá neposkvrněnou Pannou...."

Zmena nastala až roku 431 v Efeze, to už boli hore menovaný kresťanský učitelia po smrti.

No ale v podstate nemám výhrady ani pri vysoko umeleckej úcte od ortodoxnych aj napriek textu. Veľké výhrady mám proti tomu, keď sa "úcta" presúva na mŕtvy obraz alebo sochu, pod ktorými sa hlupáci kolenačkuju, mysliac si pritom aký veľký nábožny úkon vykonávajú.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2020-09-16 17:42 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 16/09/2020 04:11 :

Mariánský hymnus o "Panně i Matce" od světce a Učitele Církve Efréma Syrského (4. stol.), který ne nadarmo je nazýván mj. jako "Doctorus Marianus", tedy "Mariánský Učitel".


Pro tvou milost, Pane, budu zpívat

vybrané písně o Panně,

jež se zázračným způsobem

stala Matkou.

Ona je Pannou i Matkou.

Chvála Tomu, jenž ji vyvolil!Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!V zástupu čistých panen věrně stojí,

v tichosti nosí mateřský plod.

Panna má Dítě -

kdo není ohromen?Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Není ženy,

jež by s mlékem vlastnila i panenství.

Kde je mléko,

tam není panenství.

Div stal se v Marii:

porodila jako Panna.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Ona je polem,

jež nezná oráče,

na něm vzešla

úroda požehnaná.

Bez semene

vydala světu plod.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Ona je korábem

plným veškerého dobra,

vezoucím chudým

dary nebe.

Skrze ni se zemřelí stali bohy -

neboť nosila Život.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!V Marii se chlubí

všechny panny,

neboť je Pannou,

dojdou cti.

Z ní povstalo Světlo

pro ty, již žijí v temnotách.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Skrze Marii pozvedla hlavu

ponížená Eva.

Maria porodila Dítě,

vítěze nad hadem[1] -

listoví hanby[2] se změnilo ve slávu.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Dvě panny

má lidstvo.

Jedna byla příčinou života,

druhá smrti.

Skrze Evu přišla smrt,

skrze Marii život.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Matku z pádu

pozvedla Dcera.

První se zakryla

listovím hanby.

Druhá dala té první

roucho slávy.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Skrze Marii zasvitla

ženám naděje,

neboť závist obklopila jejich sluch

a hanba jejich tváře.

Maria jim přinesla svobodu

a navrátila nevinnost.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Dnes se radují

všechny ženy,

neboť - jako ony - nosila Maria plod,

jenž dává život

jejich synům.

Sláva Tomu, který ji seslal!Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!Skrze Marii vzešlo světlo,

jež rozptýlilo

skrze Evu na svět přivedenou temnotu,

a tou zahalená země

byla skrze Marii

zaplavena světlem.Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2020-09-16 17:11 GMT