Archívy

Reklama

Repete : Objavte svoje dedičstvo

Objavte svoje dedičstvo

Je pravdou, že by bolo riskantné rozprávať ľuďom s nezrelým či dualistickým vedomím o prítomnosti Ducha
svätého vo vnútri človeka, skôr ako ho sami zakúsili. Vždy totiž budú chcieť túto pravdu zneužiť či trivializovať,
aby dosiahli nadradenosť, získali určitú moc alebo potvrdili svoje voľnomyšlienkárstvo. Toto pravdepodobne
Ježiš myslel jednou zo svojich najútočnejších metafor:
"Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami,
neobrátili sa a neroztrhali vás! ". /Mt 7,6/

Zároveň sme to však nemuseli popierať alebo tak starostlivo tajiť! Snáď k tomu došlo preto, že mnohí duchovní
sami nikdy spojenie s Bohom nezakúsili, a tak to nemohli učiť druhých. Katolíci a pravoslávni sa snažia Ducha
svätého donútiť, aby bol závislý na členstve človeka v cirkvi a na prijímaní sviatosti;
protestanti ho nútia k závislosti na osobnom rozhodnutí človeka alebo na technike viery.
V oboch prípadoch sme to my, kto je za vec zodpovedný; my sme tými čo jednajú.
Neide tu o skúsenosť, ktorú skusujeme a ktorá nás premáha.
  Len o ľuďoch, ktorí na nejakej úrovni prešli obrátením, sa dá povedať, že majú Ducha svätého a sú pripravení
na to, o čom sa tu hovorí. Život potom bude "roznecovať oheň Božieho daru" /2Tm 1,6/, raz navždy však budú vedieť,
že prišiel Odinakiaľ. Pre to, aby ste si zaslúžili či získali Ducha svätého, nemôžete urobiť absolútne nič; nemôžete
urobiť naprosto nič pre to, aby ste sa domohli Božieho navštívenia. /napr. Rim 8,10 ; Ga 3,1-5/.  
Nesnažte sa "veriť" v Ducha svätého, ako by to bola iba jedna z doktrín. Radšej čerpajte z tejto hlbokej studne
vo svojom vnútri, a potom budete veriť celkom prirodzene. Najprv zapriahnite koňa, a on potiahne voz.
  Zároveň neexistuje nič, čo by ste mohli urobiť, aby ste Ducha svätého stratili; nanajvýš môžete, ako výrečne
pripomína List Efezanom, "zarmútiť" existujúcu Prítomnosť, ktorej "pečať" nesiete. /Ef 4,30/
Môžete teda svoje dedičstvo ignorovať. Môžete tento dar zanedbať, a netešiť sa teda z jeho úžasného ovocia.
Tak sa zdá, že sa to odohráva u mnohých ľudí, a tým hovoríme "hriešnici". Toto slovo neznamená
ani tak ľudí so zlými mravmi, ako skôr ľudí, ktorí nevedia, KTO sú a ČÍM sú, ľudí, ktorí neprežívajú spojenie
so svojou vnútornou dôstojnosťou a významom svojej osoby. Musia o ňu bojovať všetkými možnými povrchnými a jalovými
spôsobmi a do týchto svojich výkonov zbytočne vkladajú mnoho energie. Nepovyšujte sa preto nad "hriešnikov" a osloboďte
sa od nenávisti k nim. Poľutujte ich, pretože o toľko prichádzajú!
  Prečo si neuvedomujeme, že tento dar už máme? Možno nám Boh nechce vnucovať nič, po čom netúžime a pre čo sme sa
skutočne nerozhodli. Boh a duše tak spolu tancujú ľúbezný tanec, ktorý zachováva slobodu oboch strán. Dar je už objektívne
tu, človek však po ňom musí túžiť a prebudiť ho vo svojom vnútri. Avšak dokiaľ ho neprebudíte, neviete, že ho máte!
To je ďalší paradox. Viera je často očisteným a radostným obzretím - po tom, čo sme už získali skúsenosť. Avšak cesta
dopredu stále vyžaduje, aby sme kráčali v dôvere, podstupovali riziko a prechádzali rôznymi temnotami. Čo ste raz zakúsili
vo svetle, budete si odteraz pamätať i v tme. Avšak cesta dopredu bude vždy nutne zmesou temnoty a svetla.
  V židovsko-kresťanskom príbehu o stvorení sveta sú ľudia stvorení k samotnému "obrazu" a "podobe" Božej /Gen 1,26/.
Naša DNA je Božia. Božiu prítomnosť si žiadnym svojím správaním nemôžeme zaslúžiť, nemôžeme ju získať žiadnym rituálom,
môžeme ju iba rozpoznať, uvedomiť si ju /Rim 11,6; Ef 2,8-10/ a zamilovať si ju. Keď ste pripravení, nekonečné tajomstvo
vašej vlastnej ľudskosti vás premôže a uchváti, bez toho aby vás rozdrvilo. Spoznáte, že stojíte pod tým istým vodopádom
milosrdenstva ako každý iný človek a dostávate nezaslúženú radikálnu milosť, ktorá preniká až do špiku všetkých vecí.
Bez tejto zásadnej skúsenosti Boha či už ako priepasti alebo pevného základu je temer nemožné žiť v nahej prítomnosti,
v plnosti toho, kto som - bez všetkých príkras, a je temer nemožné zakúšať Prítomnosť, ktorá - paradoxne - vždy zaplní
priepasť a otrasie pevnú zem.

2Tm 1,6
Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru,
ktorý si dostal kladením mojich rúk.

Rim 8,10
Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech,
ale Duch je život pre spravodlivosť.  

Ga 3,1-5
Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!  
Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali Ducha zo skutkov podľa zákona,
alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?  
Takí ste nerozumní? Začali ste Duchom a teraz završujete telom?  
Toľko ste zakúsili nadarmo? Keby len nadarmo!  
Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami divy, robí to na základe skutkov podľa zákona,
alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?

Ef 4,30
Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.

Rim 11,6
Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou.  

Ef 2,8-10
Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.
Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.  
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky,
ktoré nám Boh už vopred pripravil.
Pridal lazar44 on 01/12/2017 08:54