Archívy

Reklama

Vzkriesenie - univerzálny vzor prekonania smrti

Najviac pôsobiaci symbol, ktorý predstavujem v tejto knihe, by mohol byť tým najväčším a najkrajším,
aké ľudské srdce hľadá a po ktorom túži. Je to vzkriesenie - univerzálny vzor prekonania smrti. Tri
abrahamovské náboženstva ponímajú Boha ako toho, "kto privádza k životu mŕtvych a povoláva k bytiu to,
čo neexistuje" /Rim 4;17/.
Pre kresťanov je tento vzor vtelenia, smrti a vzkriesenia, ktorý sa zjavil v "tajomstve Krista",
pravdivý dávno pred Ježišom z Nazareta - od samotného zrodenia a smrti hviezd až po celkový cyklus
života na tejto planéte. Jediný Ježiš, ktorého dnes poznáme, je vzkriesený Kristus, večný Kristus,
kozmický Kristus. Kristus je proste slovo, ktoré niektorý z nás používajú pre "Božie Telo".
Pokiaľ sa vám nepáči slovo Kristus, môžete si nájsť niejaké iné,  ale toto je pre označenie Boha
akože zhmotneného rovnako dobré ako tie ostatné. Je to akt, ktorý sa podľa všetkého stal pred zhruba
14,6 biliónmi rokov.
  Tento večný /alebo kozmický/ Kristus je Boh zjavujúci sa v každom aspekte stvorenia, čo sa jasne hovorí  
v Písme /Jan 1, 1-8; 1 Kor 8,6; Kol 1,15-20; Ef 1,3-14; 1 Jan1,1-3; Žid 1,1-3/. A predsa to dodnes nie je
bežný názor väčšiny kresťanov, a dokonca ani tých ktorý budia dojem, že milujú Písmo.
Mnohí veria v historického Ježiša, ale zriedka niekto v kozmického Krista ako zosobnenie celého príbehu univerza
/Zj21,6; a 22,13/. Ironiou je, že tí "praví" veriaci urobili Ježiša omnoho menším, než akým je alebo by mal byť.
Stal sa ich malým "kmeňovým bohom" namiesto "spasiteľom sveta"/Jan 4,42/ či "Alfou a Omegou" dejin /Zj 21,6/.

Jan 1,1-8;

1 Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha.
3 Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.
4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
5 A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila.
6 Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján.
7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili.
8 On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.

1 Kor 8,6;

6 no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho,
  a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.

Kol 1,15-20;

15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva.
16 Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti,
   všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
17 A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.
18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo.
19 Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť
20 a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.

Ef 1,3-14;

3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.
4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.
5 Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo
6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom Synovi.
7 V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti,
8 ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti,
9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal,
10 že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi.
11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle,
12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi.
13 V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého,
14 ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

1 Jan 1, 1-3

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali,
 to vám zvestujeme: Slovo života.
2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami.
 My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.

Žid 1, 1-3

1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov.
2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet.
3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom.
 Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach.
Pridal lazar44 dňa 03/04/2021 10:13 0 komentáre