Archívy

Reklama

Pamiatka zosnulých : Pamiatka zosnulých

Mnohí si v týchto dňoch spomínajú na svojich blízkych. Na cintoríne v Spišskej Novej Vsi nás pri vstupe víta výstižný nápis „Do videnia“. Výstižný, lebo dokonale vystihuje nádej na vzkriesenie k večnému životu, ktoré nám vydobyl a zasľúbil sám Ježiš Kristus, keď približne pred 2000 rokmi zomrel za naše hriechy a následne vstal z mŕtvych. Tým zvíťazil nad hriechom a smrťou a daroval nám nádej na večný život, keď sa pre nás druhý krát vráti na Zem. Nie teraz a nie hneď. Áno musíme si ešte počkať tak, ako nám to Boh zjavil v Písme Svätom a v živote Ježiša Krista.

„Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia. Aj ich láska a ich nenávisť, aj ich žiarlivosť patrí minulosti a už nikdy nemajú podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.“ Kazateľ 9,5.6
Ale máme nádej, že smrťou náš život nekončí, ale bude pokračovať pri Ježišovom návrate a vzkriesení tak ako sa to opisuje v Biblii.

„Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!“ 1.Solúnčanom 4,13-18
„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.“ Evanjelium podľa Matúša 25,31-32

„A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu. Ty však choď ku koncu a odpočívaj! No potom vstaň k svojmu údelu na konci dní!" Kniha proroka Daniela 12,2.13
„Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Evanjelium podľa Jána 6,44

A ešte pekné presvedčenie o prebudení zo spánku smrti, ktoré sa uskutoční pri druhom príchode Ježiša Krista, keď ho uvidia všetci.

„Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme.“ Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) 1,7

„Som presvedčený, že môj Obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú, a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera...“ Kniha Jób 19,25-27

Áno, Boh náš stvoriteľ má moc aj nad smrťou.

„Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.“ Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) 1,7

A na záver by som rád pripomenul nádheru akú opisuje Boh, keď odstráni z našej Zemi smrť, hriech a všetko zlo čo hriech spôsobil.  

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: "Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo." A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) 21,1-5

„Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy." Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) 22,7
Pridal matthew on 31/10/2023 09:08

Komentáre (1)

matthew je odhlásený top matthew napísal dňa 05/11/2023 08:50 :

Nemyslím si, že ide až tak o zmenu textov ako ich interpretáciu. A skôr vnímam zameranie sa niektorých cirkevných spoločenstiev na tradíciu a tradičný výklad ako poctivé štúdium a výklad textu.
Pri podrobnejšom preskúmaní Písma môžeme vidieť, že mŕtvi čakajú na vzkriesenie pri Druhom príchode Ježiša Krista a nie sú po smrti pri nejakom vedomí.
Odporúčam si pomocou vyhľadávača nájsť texty v rôznych častiach Biblie na konkrétne slovo, ktoré si človek zvolí a vyhľadávač mu vypíše texty kde všade sa dané slovo vyskytuje, napr. slovo mŕtvy a pod. Tak človek môže mať širší kontext viacerých textov o tej či onej téme.