Archívy

Reklama

O ceste nahor : Fantastická konšpirácia? Posúďte sami!

Existujú veci, ktoré sa svojou obludnosťou vymykajú chápaniu normálneho človeka. Ide o veci tak fantastické a absurdné, že normálny človek pochybuje o tom, či sú reálne. Najtragickejšie však je, že ony žiaľ reálne sú! Ale pretože normálny, obyčajný človek o ich existencii pochybuje a neverí tomu, stáva sa ich obeťou. Stáva sa obeťou obludnosti, akú nepovažoval za možnú, a preto sa pred ňou ani nijako nebráni a nestavia sa jej na odpor.

  No a jednou z takýchto vecí je odveká snaha určitých kruhov o ovládnutie a podmanenie si čo najväčšieho počtu obyvateľstva. Najlepšie celého ľudstva. A práve tieto snahy sa v súčasnosti dostávajú do finále a my sme ich priamymi účastníkmi. Stávame sa účastníkmi veľkého finále otrockého spútania ľudstva Novým svetovým poriadkom. No a my si teraz povieme, ako tento proces prebieha, čo je jeho príčinou a ako sa voči nemu brániť.

  Ak ste videli čiernobiele grotesky s Charlesom Chaplinom, v jednej z nich sa živil tým, že zasklieval okná. A pracoval tak, že keď prišiel do nejakej mestskej štvrte, našiel si malého chlapca, tomu zaplatil pár centov a chlapec rozbil kameňom okno. Z bytu vybehla gazdiná, hromžila na chlapca a zalamovala rukami. Ale našťastie sa o chvíľu objavil Chaplin a okamžite dostal objednávku na zasklenie okna.

  Prečo bol spomenutý práve tento príklad? Pretože rovnaký spôsob využíva úzka elita najmocnejších nášho sveta pri nastoľovaní Nového svetového poriadku. Ibaže to, čo robil Chaplin v malom, je vykonávané elitou bažiacou po svetovláde vo veľkom. Je to vykonávané celosvetovo!

  A práve my máme česť žiť v dobe, v ktorej je systematicky rozbíjaný starý systém, a zároveň je je pozvoľna inštalovaný nový systém. Systém Nového svetového poriadku! Kameňom hodeným do skla bol koronavírus, ktorý rozbil fungovanie sveta, ako sme ho poznali doteraz. V súčasnosti už začíname žiť v novom svete, plnom najrozličnejších obmedzení. Obmedzovanie slobody sa deje pod zámienkou boja proti pandémii. A všetci to chápu a podvoľujú sa, pretože každodenné informácie z médií vzbudzujú strach. Ľudia sú ustavične kontrolovaní a testovaní ako myši. A ako jediná záchrana pred všetkými obmedzeniami prichádza vakcína. Vakcína je vnímaná ako brána k slobode, ale je možné, že práve ona je naopak bránou k neslobode, akú doteraz ľudstvo nepoznalo.

  Skúsme totiž trochu pouvažovať nad tým, ako by bolo možné donútiť takmer celé ľudstvo k celoplošnej vakcinácii? Ako by ho bolo možné donútiť, aby ju podstúpilo dobrovoľne? Nie je súčasná epidémia niečím ideálnym, čo vyvoláva strach pred nákazou, a práve na základe strachu sú ľudia ochotní urobiť to, čo by za inej situácie nikdy neurobili? A nie je vari plánovaná vakcinácia, aká doteraz nemala na svete obdobu spôsobom, ako dostať do krvi podstatnej časti svetovej populácie látky, ktoré by ľudí dostali pod absolútnu kontrolu?

  V konšpiračných kruhoch sa napríklad uvažuje o redukcii populácie tým, že sa po vakcinácii stane neplodnou. Uvažuje sa tiež o tom, že očkovaním sa do krvi ľudí aplikuje látka zasahujúca DNA, ktorá zmení našu osobnosť a my sa staneme ľahko manipulovateľní. Teórií, čo všetko sa môže skrývať za tak masívnou vakcináciou je samozrejme ešte viac, pričom cieľom všetkých je nastolenie avizovaného, Nového svetového poriadku.

  Ponechávam na posúdení čitateľov, či sa tieto veci, alebo aspoň časť z nich môže zakladať na pravde. Každopádne však ide o skutočnosti maximálne znepokojivé.

 Ale nech už je to tak alebo onak, absolútne nikomu nie je možné prehliadnuť, že v súčasnosti sa vo svete deje niečo, čo nemá obdoby. Niečo absolútne výnimočné! Dianie na našej planéte vrie doposiaľ nevídaným spôsobom, ako voda v hrnci. A zásadnou otázkou zostáva, čo spôsobilo tento var? Čo ho vyvolalo?

  Kto sa aspoň trochu zaoberá vecami duchovnými vie, že súčasná doba je považovaná za dobu transformácie. Za dobu prechodu z nižšej úrovne vedomia na vyššiu. Ide o dobu súdu, dávno predpovedanú prorokmi i evanjeliami. Ide o očistu, po ktorej prebehnutí má byť zahájený nový vek duchovnejšieho ľudstva.

  V dnešnej dobe má teda skutočne prísť niečo nové, ale nie v zmysle Nového svetového poriadku plánovaného temnom, ale v zmysle nového, lepšieho a duchovného ľudstva. Na zemi má byť nastolená ríša mieru, avšak temnota sa snaží zneužiť kvasu dnešnej doby očisty na nastolenie svojej temnej ríše Nového svetového poriadku.

  To, čo sa v súčasnosti deje, je spôsobené každodenným a postupným zvyšovaním tlaku Svetla. A stupňujúci sa tlak Božieho Svetla vyplavuje na povrch všetko temné, aby to bolo donútené ukázať svoju pravú tvár. Aby ľudia poznali, videli, pochopili a na vlastnej koži prežili, kam sa je až možné dostať bez Stvoriteľa. Kam sa je až možné dostať, keď sa nerešpektujú hodnoty Ducha, a keď sa uctievajú iba hodnoty nízke a čisto konzumno materialistické.

  Veľmi zjednodušene vyjadrené, to čo dnes prežívame je dôsledkom našej bezbožnosti! Je to dôsledkom hodnôt, ktoré považujeme za nosné a prioritné! Je to nevyhnutným ovocím nášho odvrátenia sa od Stvoriteľa a jeho Vôle, pretože našim odvrátením sa od Svetla sme sa dostali do područia temna. A temno má pre nás nachystané zotročenie a stratu podstaty našej ľudskosti.

  Zhora, zo Svetla sme boli predsa jasne upozornení na to, že v prvom rade máme uctievať Stvoriteľa a nič iného nesmieme stavať nad neho. Len týmto spôsobom sa totiž môžeme stať pánmi nad vecami a môžeme ich správne využívať. My sme však nad Stvoriteľa postavili veľa vlastných modiel a tie sme uctievali. Napríklad modlu peňazí a zisku, modlu materiálneho prospechu a užívania si, a mnohé iné podobné modly.

  Uctievanie týchto falošných božstiev nás však zotročilo, pretože namiesto toho, aby nám veci slúžili, sme začali slúžiť my im. Namiesto toho, aby sme uctievali jedine Pána, jeho Vôľu a všetko ostatné bolo pre nás až na druhom mieste, namiesto toho sme vyvýšili na oltár a klaňali sme sa rôznym veciam, modlám a bôžikom.

  Z pánov nad vecami a nad všetkým čo jestvuje, ktorí slúžia jedine Stvoriteľovi, sme sa stali otrokmi, slúžiacimi falošným modlám a hodnotám. A práve bezbrehé uctievanie a vyzdvihovanie týchto falošných hodnôt priviedlo nás svet do stavu, v ktorom sa dnes nachádza. Do stavu, v ktorom nám hrozí absolútne zotročenie. To, čo bolo doposiaľ skryté teraz vyplávalo na povrch, a ľudstvu sa ukazuje pravá tvár jeho falošnej hodnotovej orientácie a jeho odvrátenia od Stvoriteľa. V pochopení tejto skutočnosti je skrytá podstata všetkého, čo sa dnes deje. A zároveň aj poznanie jedinej možnosti obratu k lepšiemu. Všetky opatrenia proti pandémii sú v skutočnosti len vecami druhoradými, ktoré nás nemôžu vyslobodiť z varu dnešnej doby. Naša záchrana spočíva jedine v obrate k Stvoriteľovi a k jeho  pravým hodnotám. K hodnotám lásky, spravodlivosti, cti, čistoty a ľudskosti, postavenými nad všetko ostatné. Postaveným na prvé miesto! Ak toto nepochopíme a neurobíme, kríza sa bude neustále prehlbovať. A mnohí ľudia prídu pravdepodobne vo vare dnešnej doby o celé svoje bytie. Nie len o to pozemské, ale aj o to duchovné! Zachránia sa a obstoja jedine tí, ktorí opäť nájdu Boha! Ktorí opäť nájdu dôveru k Najvyššiemu!

  Dôvera v Pána! Toto je rozhodujúce! Musí to však byť dôvera pravá, ktorá nespočíva len v nejakej slovnej proklamácii. Ktorá nespočíva len v tom, že sa hlásime k Stvoriteľovi a považujeme sa za veriacich. Pravá dôvera v Pána spočíva v niečom inom!

  Ak totiž niekomu dôverujeme znamená to, že sa naňho spoliehame. V prípade Stvoriteľa to znamená, že sa spoliehame na jeho Vôľu. A spoliehame sa na ňu tak, že o ňu oprieme celé svoje bytie. Že celé svoje bytie, celé svoje myslenie a všetky svoje hodnoty ktoré uznávame, postavíme na Vôli Najvyššieho. To znamená, že sa túto Vôľu snažíme čo najlepšie poznávať, a že sa v súlade s ňou snažíme žiť. Len ten, kto sa snaží žiť v súlade s Vôľu Najvyššieho, má k nemu skutočnú a pravú dôveru! Len vlastným životom ŽITÁ dôvera v Boha je tým, čo je myslené pod pojmom „dôvera v Pána“! Nič iného za dôveru v Pána nemožno považovať! Tu nepomôžu žiadne slovné proklamácie, ani žiadne bitie sa v prsia, ak sú reálny život, myslenie i hodnoty odvrátené od Vôle Najvyššieho. Len žitá dôvera sa počíta! Všetko ostatné je nedostatočné! Je to nedostatočná dôvera v  Pána! Je to len sebaklam, vzdialený od Vôle Najvyššieho!

  Aby si ľudia dokázali vytvoriť pravú dôveru v Pána, postavenú na poznaní a naplňovaní jeho Vôle, bolo ľudstvu vždy v každom období jeho vývoja sprostredkovávané toto poznanie formou im pochopiteľnou. Najskôr to bolo vo forme Mojžišovho Desatora, potom vo forme Ježišovho učenia a v súčasnosti, pre ľudí modernej doby bolo toto staré poznanie očistené od všetkých omylov a ucelene zhrnuté v Posolstve Grálu. Vo všetkých týchto prameňoch je možné nájsť poznanie Vôle Najvyššieho, aby sme mohli podľa nej správne žiť a svojim žitím si vybudovať pravú dôveru v Pána, ktorá jediná obstojí, a ktorá jediná nás bude schopná podržať v tom, čo teraz ku nám všetkým prichádza.

  Lebo jedine tak, ako v dôvere v Pána kráčal kedysi Peter po mori, jedine tak, ako kedysi v dôvere v Pána prešiel Mojžiš so židovským národom červeným morom suchou nohou, jedine v pravej dôvere v Pána bude môcť prejsť človek dobou súdu, ktorá nastáva.

  Jedine ten, kto sa stane vlastníkom pravej dôvery v Stvoriteľa, sa môže stať skalou v burácajúcom mori zmätkov, strachu a obáv z  nastávajúcich dní. Jedine pravá dôvera v Pána a z nej plynúci pokoj a mier ochráni človeka od burácania hnevu, agresivity, ustavičnej kritiky a nadávania na všetko, čo bude okolo nás kypieť a vrieť ako voda v hrnci pod ustavične stupňovaným tlakom Svetla.

  Pokoj a mier Boží, pochádzajúci z pravej dôvery v Pána, nech je s nami všetkými v týchto ťažkých časoch!  

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Pridal markus on 08/01/2021 06:46

Komentáre (78)

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 08/01/2021 06:58 :

Viete, čo by som urobil, keby chcem ovladnuť ludstvo ? Nechal by som ľudí, až sa krmia všetkymi možnymi konšpiraciami, aby mali strach, strach z očkovania, strach zo smrti, strach zo všetkeho. Aby verili tomu, že na svete neexistuju virusy a že všetko je len nejake spiknutie ľudí a tym padom si treba najsť nejakého nepriatela, ktorého musím nenavidieť. Kedysi to boli židia, teraz je to Soros, nejakí židia, čo ovladaju svet, proste vždy sa ktosi najde. Ono neni tažke si pri každej nejakej menšej tragedii najst svojho nepriateľa, vymysliet scenar, ku ktoremu najdem nejake indicie, ktoré budu sediet a stane sa z toho čosi zaujimave. Samozrejme, da sa žit aj takto, ale k čomu to je dobré ? Otazka znie, čo zničilo na svete viac ľudí, vakcinácia, alebo ohovárania a krivé svedectva, ktore skončili až nenavisťou voči určitej skupine, prípadne nejakemu nazoru ? Nemusíte odpovedať. Takže ak chcete zachraniť svet, skuste to pravdou, ktorou uchranite vela ludi od nenavisti a zla na tomto svete.

hladamniekoho je odhlásený top hladamniekoho napísal dňa 11/01/2021 08:40 :

Markus, mate absolutnu pravdu. Presne tak to vnimam aj ja. Bohuzial, vacsinove stado krmene informaciami z mainstreamu nas povazuje za konspiratorov a siritelov hoaxov. Ale trochu spolu uvazujme - co pocujeme ako prve z radia, televizie a potom po cely den? Korona, korona, korona. Nic ine neexistuje - iba kolko bolo testovanych, pozitivnych a kolko zomrelo. Lenze tu je hacik - aby cisla vyzerali hrozivejsie a ovecky boli vystrasenejsie, tak sa neuvadza, kolko ludi, ktori zomreli "na koronu" malo aj ine, casto zavazne ochorenia!!! Kedze pitvy sa nerobia, kto zisti, ze ten co zomrel "na koronu" nemal v skutocnosti rakovinu v poslednom stadiu??? A kde su cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, obezita atd.??? Ak clovek trpiaci inymi ochoreniami ochorie na kovid, tak automaticky zomrel "na koronu" a statistika je absolutne skreslujuca!!! Ine choroby vratane chripky si zjavne tento rok zobrali dovolenku...
P.S. Ak by to niekoho zaujimalo, tu su nejake odkazy, ktore v kratkosti popisuju sucasne dianie vo svete:
https://blog.hlavnespravy.sk/23555/co-sa-udialo-pred-samotnym-spustenim-celosvetovej-operacie-globalistov-covid-19-dolezite-zhrnutie/

http://www.severoceskapravda.cz/index.php/historie/642-tajn%C3%A1-sv%C4%9Btovl%C3%A1da

http://www.chelemendik.sk/John_Coleman_Vybor_300_482584211.html

eoin je odhlásený top eoin napísal dňa 12/01/2021 07:04 :

"Je ľahšie oklamať ľudí ako ich presvedčiť, že boli oklamaní." myslím, že to povedal Mark Twain.

expertnaentu je odhlásený top expertnaentu napísal dňa 13/01/2021 04:49 :

Neurotické výplody učesané štylisticky čítať pol hodinu a potom modlitba pokoja, ďakujem nemusím.

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 13/01/2021 06:34 :

hladamniekoho....vieš čo je najväčšia sranda ? že tie najväčšie ovce väčšinou nazývaju tych druhych ovcami a stadom, pritom si ani neuvedomujú, že patri do jedneho stada, ktoré krmia alternatívne media a nevedia si svoj nazor ani trochu prebrat vo vlastnej hlave......k tovjmu rozmyšlaniu....ked porovnavaš covid a cukrovku, prípadne dalšie choroby, skus sa teda zamyslieť, prečo asi nepišu o tychto veciach. Žeby cukrovka sa nedala rozširovať ? Žeby rakovina sa nedala rozširovať ? Je logicke, že o korone potrebujeme informovať, lebo je to choroba, ktorou eliminovaním sa da zachraniť obrovské množstvo ludi. A takisto aj kolaps nemocnic. Či aj to stale popieraš ? Aj v tom ste boli len konšpiratori, ako si taliani všetko vymyšlaju ? Skus druhykrat radšej sam od seba logicky rozmyšlat, či to, čo tu pišeš ma zmysel a nie tu porovnavat cukrovku s covidom, prepana, ved to nemože rozumny člvoek urobit, nehnevaj sa. Potom ta veta o ovci vyznie fakts miešne. Nebud krmeny mediami ale hladaj si sam fakty, urobiš lepšie.

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 13/01/2021 06:38 :

diskutujuci...možeš mi sem dat seziozny zdroj, ktory hovori o tom, že Gates podnika v oblasti vakcin ? To, že prispel na vyskum je jasne, nato sa nepytam, tak isto prispel v milion dalšich dobrych veciach a dlhodobo finančne prispieva na charitu a rozne vyskumy, ale rad by som vedel, v čom konkretne podnika v oblsti vakcin. Dakujem

eoin je odhlásený top eoin napísal dňa 14/01/2021 08:40 :

xsxsx10, odporúčam ti pozrieť si dokumentárny film z tvorby kanadského nezávisleho novinára Jamesa Corbetta, Who is Bill Gates a sprav si o ňom obraz.
Nech ťa ale neodradí jedho minutáž, je to dodetailu spracovaný viac-ročný projekt, je zázrak že je ešte aj na YT v dnešnej big-tech cancel culture kde sa akýkoľvek iný názor eliminuje.

lednacek je odhlásený top lednacek napísal dňa 14/01/2021 03:34 :

xsxsx10: možeš mi sem dat seziozny zdroj, ktory hovori o tom, že Gates podnika v oblasti vakcin ?

Chces od neho seriozny zdroj? A nestacila by vypoved kajucnika?

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 14/01/2021 04:22 :

xs00
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-gates-india/false-claim-bill-gates-faces-trial-in-india-for-testing-vaccines-on-children-idUSKBN22V27F

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 14/01/2021 04:32 :

xs00
https://observer.com/2020/12/how-bill-gates-helped-make-the-covid-19-vaccine-possible/

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 05:58 :

autobus.....neviem, bud nevieš po anglicky a skopiroval si sem prve članky čo si našiel s tým, že kohosi ohuriš a nikto si to neprečita, alebo som slepy a čosi som prehliadol.

V tých člankoch sa nepíše nič o tom, že gates podniká v oblasti vakcín. Jedine, čo je tam spomínane je to, čo som napísal aj ja, že to je každemu jasné a to tá vec, že jeho nadácia prispieva na vývin vakcín, tak ako prispevala na riešenie hladu, chorob a vela dalšich veci vo svete v oblasti filantropie. Tak konkretne ktorá veta v tých dvoch člankoch poukazuje nato, načo som sa pýtal ? Ale snaha sa cení, konečne si sa aspon snažil niečo skopirovať ako zdroj, aj ked podla toho, čo si sem skopíroval si skor na strane Gatesa, čo si nemyslim, že bol tvojim zamerom grin

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 06:01 :

lednacek....samozrejme, že chcem seriozny zdroj, natom stojí a padá debata, ktorá ma nejaku uroveň, nie argumentovať štylom on bol len kajucnik, vlastne všetci su len kajucnici a sudcovia rozhoduju na zaklade hodu mincou, nie na základe suvislostí v suvislosti s tou konkretnou vypovedou.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 14/01/2021 06:44 :

xs00
The foundation also invested in Rotavac, a rotavirus vaccine that hit the market at $1 per dose, significantly cheaper than existing vaccines. The low cost also pressured competitors to lower their prices.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 06:55 :

xsxsx10 napísal dňa 13/01/2021 06:34

A takisto aj kolaps nemocnic. Či aj to stale popieraš ? Aj v tom ste boli len konšpiratori, ako si taliani všetko vymyšlaju ?

Tieto "kolapsy" sa dajú uplne ľahko spochybniť, už je to dávno prekuknuté. Napríklad sa už zistilo že krematorium v Banskej Bystrici je dlhodobo nefunkčné a všetko aj z okolia sa vozí do Nitry, "kde vraj už nieje miesto na skladovanie" . Ďalej sa zistilo že niekto dal príkaz zatvoriť pitevne v Nových Zámkoch a Komárne, teda všetko sa vozí do pitevne v Nitre "kde vraj už nieje miesto na skladovanie" (no prečo asi?)
A potom príde šokujúca správa že vraj v Nitre je taká zlá situácia,,, vraj museli dodatočne zaobstarať chladiace zariadenie pre mŕtvoly, lebo ich vlastné kapacity nestačia takému náporu!!! (ale ako sa vyskladal ten nápor, to sa už nerieši, nie je dôvod, hlavne že sa vsetci trasú od hrôzy)

V Martine pred dvoma mesiacmi bola zase taká situácia, že tam vozili nakazených nie len z Turca, ale aj z celej Oravy a Liptova,,, potom to samozrejme vyzeralo v správach tak, že v Martine sa zapĺňa takou rýchlosťou, že tam idú všetci podochnúť,,, tak ako teraz v Nitre.

Čo sa týka Talianska, tak tam bola vtedy veľmi podobná situácia. A ešte k tomu tam boli aj zakázané pohreby. Armáda vtedy mala príkaz aby raz týždenne pozvažala všetkých mŕtvych (ktorých bolo zakázané pochovavať) na jedno miesto. V správach pre ovce to potom vyzeralo tak, akože dlhé konvoje nákladiakov musia odvažať mŕtvoly a ovce sa triasli hrôzou. Efekt bol znamenitý!!!

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-14 18:58 GMT

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 06:58 :

autobus.....to si snad robiš len srandu

While improving infrastructure or introducing alternative sanitation solutions may provide a long term solution to diseases like rotavirus, vaccines can bridge the near-term gap. In 1999 the foundation invested $750 million in seed money to the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) with the goal of providing rotavirus vaccines, among others, around the world. The foundation also invested in Rotavac, a rotavirus vaccine that hit the market at $1 per dose, significantly cheaper than existing vaccines. The low cost also pressured competitors to lower their prices.

Since 2000, when there was no rotavirus vaccine available, the number of children who die from the disease has decreased significantly.

takto to vyzerá, ked ktosi nepošle celu pasaž ale vysekne len určity odsek, aby to vyznelo ako niečo zle. Vieš, čo to znamená, ked nadácia investuje do niečoho a aký je rozdiel medzi podnikaním a týmto ? To ti snad ani nemusím nejako vysvetlovať. Ked si prečitaš cely ten odsek, z ktoreho si vyňal vetu, tak vlastne by si mal Gatesovi dakovať, pretože to, čo sa piše v tom odseku je vec, ktorá si zasluži skor potlesk a nie nejaky obvinenie zo spiknutie, to ti je asi jasne. Nehovoriac o tom že.
A v neposlednom rade to je pasáž o rotaviruse, čo je další doležity dodatok a vec, ktorá bola z hladiska gatesa velmi pozitivna.

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:01 :

misomiso_ ako fakt nebudem na tvoj prispevok reagovat....fakt prispevok hodny ovce.....informacie z talianska, z celeho slovenska, a všetko podložene hlavnymi spravami, ale pritom lekari klamu aj media, ale media, ktore širia konšpiračne su tie pravdive, to je fakt hodne oslovenia ovca roka grinDD ešteže tie media mame, lebo to celosvetove spiknutie všetkych v nemocniciach by nemal kto odhalit grinDDDDDDD

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:03 :

misomiso_ inak, ked maš take skvele zakulisne informacie, kto presne nariadil po celom svete, aby boli tela navezene na jedno miesto ? soros ? alebo rotschildovci ? vieš kolko ludi sa do toho muselo zapojit, či už v nemocniciach a aj mimo ? kolko lekarov ? všetkych podplatili ? fakt ma zaujima tato rozpravka, lebo je neuveritelne, čomu niektore ovce dokažu uverit len preto, že im ktosi nakladie vajička do hlavy, ako je všetko skorumpovane a že je cely svet proti nim....

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:06 :

poprosím ešte k tomu aj odkaz na to, ako to je prepuknute, a ako to bolo s tou nitrou, fakt ma to zaujima.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 07:13 :

ako fakt nebudem na tvoj prispevok reagovat...

A reagoval si zatiaľ len dva krát,,, no fakt?

A kde je teraz to tvoje overovanie si informacii??? Myslíš, že to daš na Sorosa a Rotšida a je hotovo? Veru Správne naučena argumentácia to bola,,, fu, ty vole, už si ma presvedčil o opaku!

(Kým som stihol dopísať, tak už tri krát) thumbs up

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-14 19:14 GMT

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:18 :

misomiso_ prepač neudržal som sa. Mne to prišlo tak smiešne grin Ake overenie informacii ? To ako fakt chceš niečo viac, ako to čo hovoria lekari, ktorí su v nemocniciach ? Chceš ešte nejaky dokaz, ktory je viac ? Ze si robiš srandu grin alebo čo si myslel pod tym overenim informacii, čo som si mal overit konkretne ? To, že naša nemocnica bola zaplnena na 100% ? Ved pokial to piše nemocnica, tak to asi neni celosvetove spiknutie nemocice, či ? chceš nejaku kameru zvnutra nemocnice ? gringrin grin

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:23 :

ale aby sme sa prišli k vecnej debate...poprosimta daj sem odkazy, na zaklade ktorych si prišiel k averu, že nemcnice klamu a ich stanoviska, ktore dali su klamstva. Pretože to je dost važne obvinenie a musiš mat nato asi fakt velmi doležite obvinenia, ktore maš podložene n zaklade konkretnych veci. Dakujem

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 07:35 :

Ake overenie informacii ? To ako fakt chceš niečo viac, ako to čo hovoria lekari, ktorí su v nemocniciach ?

No ved si over alebo spochybi čo som napísal,,, samozrejme že toto nenájdeš v denníku N, tam nájdeš len tych lekárov čo hovoria vyhovujuce, a niečo sa ukáže ako nevyhovujúce, okamžite sa to odstráni.
Je veľa lekárov čo tvrdia iné, ale nikoho to nepustia tvrdiť do "oficiálnych" médií. Len tak sa pýtam, že prečo?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:43 :

prečo ? Ved ty sa snažiš spochybnit vyhlasenie nemocnice, takže musiš mat nato dokaz. Ja hovorim to, že oficialne vyhlasenie nemocnice je pravda, bol by som asi vymyte ovca, keby som tvrdil, že nemocnica klame a vlastne si vyymyšla a stovky zamestnancov len mlčia, lebo maju zakazane hovoriť. To ako fakt ? grinDDDDDD Jedine, že by som mal dokaz o tom, že to tak je. Takže sudim, že ty si neni vytreta ovca a maš dokaž, že klamu a že to je inak. Nech sa pači, maš priestor. Ja netvrdim že klamu, takže nemam čo vyvracať. Takže čakame

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 07:44 :

Alebo sa mlčanim priznavaš, že ti to povedal kamarat a ty si uveril ? grinDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 14/01/2021 08:07 :

Misomiso: Nech ti ušetrím casu s hladaním, tu su oficialne informacie z webstranky Uradu pred dohlad nad zdravotnou starostlivostou:
Rajonizácia pre vykonávanie pitiev

Ja tam jasne napisane, ze v Nitre sa robia pitvy aj pre spadovu oblast Nove Zamky a Komarno, takze to potvrdzuje to, co Miso napisal o pitvach.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-01-14 20:07 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 08:10 :

Napríklad tu je reportáž o krematoriu v bb, ktoré je nefunkčné od februara, informácia o jeho funkčnosti stale nie je k dispozicii,,, ale su k dispozcii informacie z alternatívnych medii, ktoré tvrdia že sa stale spaľuje v Nitre.

Eurorespekt píše o zahade preplnenych nemocníc čo tiež nebolo oficialne vyvrátené ako nepravdivé.

Ako ja fakt neviem čo napísať na to, že si mi vložil do úst ako tvrdím že vraj nemocnice klamú (pre istotu to tu skopíruj ako ja kopirujem tvoje vety)
Tvrdím len to, že sa neinformuje objektivne.
Napríklad "nemocnica" nemôže klamať, nemá svedomie a slobodnú vôľu. Ale "klamať" môže nejaký hovorca nemocnice alebo úradu, ktory dostane napísané na papierr čo má povedať do médií. On ani nemusí vedieť že klame len prečíta čo má. A ak sa zistí že niekto klamal, zrazu nikto nie je zodpovedný, nadriadený o ničom nevie.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-14 20:11 GMT

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:16 :

lesanka333 mišo napisal, že v banskej bystrici je nefunkčne a všetko sa vozi d nitry, čo neni pravda. To, čo si dala ten odkaz, tak ten to vobec nepotvrdzuje, pretože tam sa len piše, kde patri určite segmenty d akych spadovych oblasti a nie to, že v banskej je to nefunkčne a vozia sa do nitry. Tak prosim nezavadzaj. Slaby pokus, teraz neviem, či si klamala naschval s ym, že to neotvorime, alebo čo si tym chcela docieliť

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:19 :

https://zaaresbb.sk/krematorium-a-cintorinske-sluzby/harmonogram-obradov ....nech sa pači....tu je jasny dokaž, že rkematorium v banskej bystrici funguje....je to naozaj nechutne čo tu predvadzate a normalne sa hanbim to sem vobec poslat. Misomiso, to ta nenapadlo si to overit jednoduchym klikom ?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:21 :

a ten dalši članok, to už nech si prečita každy sam a urobi nazor o tebe....už tento trapas s banskou bystricou je dostatočnym obrazom o tebe a to tvoje oslovenie ovce pre ludi vyznie teraz ešte smiešnejšie a strašne by som sa hanbil, byt tebou grin

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 08:23 :

Ja hovorim to, že oficialne vyhlasenie nemocnice je pravda, bol by som asi vymyte ovca, keby som tvrdil, že nemocnica klame a vlastne si vyymyšla a stovky zamestnancov len mlčia, lebo maju zakazane hovoriť


Tie "stovky zamestnancov" nemajú zodpovednosť za oficiálne vyjadrenie nemocnice, za konkrétnym vyjadrením je vždy konkrétny človek. Toho treba vyzistiť a konfrontovať s potichodnymi alebo zamlcanymi informáciami! Kým sa toto verejne nestane, tak sú to len obyčajné tvrdenia predkladané k uvereniu,,,a žiadne fakty!

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:28 :

no davaj klamar, vyjadri sa k tej banskej bystrici......fuj, to bolo nechutne klamstvo, neni ti trapne ?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:30 :

misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 06:55 :
Tieto "kolapsy" sa dajú uplne ľahko spochybniť, už je to dávno prekuknuté. Napríklad sa už zistilo že krematorium v Banskej Bystrici je dlhodobo nefunkčné a všetko aj z okolia sa vozí do Nitry, "kde vraj už nieje miesto na skladovanie" . Ďalej sa zistilo že niekto dal príkaz zatvoriť pitevne v Nových Zámkoch a Komárne, teda všetko sa vozí do pitevne v Nitre "kde vraj už nieje miesto na skladovanie" (no prečo asi?)
A potom príde šokujúca správa že vraj v Nitre je taká zlá situácia,,, vraj museli dodatočne zaobstarať chladiace zariadenie pre mŕtvoly, lebo ich vlastné kapacity nestačia takému náporu!!! (ale ako sa vyskladal ten nápor, to sa už nerieši, nie je dôvod, hlavne že sa vsetci trasú od hrôzy)


https://zaaresbb.sk/krematorium-a-cintorinske-sluzby/harmonogram-obradov ....nech sa pači....tu je jasny dokaž, že rkematorium v banskej bystrici funguje....je to naozaj nechutne čo tu predvadzate a normalne sa hanbim to sem vobec poslat. Misomiso, to ta nenapadlo si to overit jednoduchym klikom ?

nech to vidi kazdy, kto je tu ovca.....nech sa od prepadne hanbou

Naposledy upravil xsxsx10 dňa 2021-01-14 20:31 GMT

Naposledy upravil xsxsx10 dňa 2021-01-14 20:31 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 08:31 :

xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:19

V tom linku čo si pridal, mohol by si mi zistiť či sa  konkrétne tam v BB aj spaľuje alebo sa konajú len obrady???

Si predsa len vzdelanejsi odo mňa, ja to fakt neviem zistiť!

Potom, keď mi to vysvetliš, tak nasledne uznam verejne tvoje reči o trapase, hanbe a mojej smiešnosti. grin

A tie reči o tom že som klamár, beriem len ako tvoje mamľastvo, už poznám tvoje spôsoby tuná.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-14 20:34 GMT

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:36 :

maš tam uradne hodiny aj krematoria aj služieb spojenych s obradom....to ti ako mam všetko haldat ? a ty bude šlen širit lži ? a čo tak si radšej prečitat, čo si širil za članok ?

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 14/01/2021 08:40 :

V denniku N zo dňa 4.1.2021 je napísané:  

Slovensko má sedem krematórií, z nich jedno v Banskej Bystrici nefunguje. Dôvodom je chýbajúca technológia na pece.

Stačí kliknut na červeny odkaz, prepojila som tam cely clanok.

Takze ak je tu niekto klamar, tak Mišo ním určite nie je, ohladom toho nefunkcneho spalovania v krematoriu v Banskej Bystrici napisal pravdu.

Xsxs10:
To, že sa v Banskej Bystrici konaju obrady este neznamena, ze sa tam v peci aj spaluju mrtve tela ludí. Aj v nasom meste sa to tak bezne robi, ze pohreb sa spravi v nasom meste na cintorie, mrtveho človeka prevezu do Bratislavy, kde ho spalia, lebo v nasom meste nie je krematorium a potom urnu s popolom prevezu naspät do naseho mesta. Tie polplatky za pohreb a za spopolnenie, sa platia na cintorine v nasom meste, preto to aj v Banskej Bystrici maju tam uvedene v cenniku, aj ked tam teraz nespaluju, kvoli pokazenej peci.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 14/01/2021 08:40 :

Xsxsx10: Ak tu niekto šíri lži, tak si to ty, a este mas tu drzost skakat tu do ludi. Ty nemas ziadne svedomie ?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 08:43 :

maš tam uradne hodiny aj krematoria aj služieb spojenych s obradom


Áno sú tam uvedené úradné hodiny aj krematoria, ale ja sa pýtam či konkrétnu slúžbu spalenia mŕtvoly tam aj vykonávajú, alebo majú zmluvu s iným dodávateľom

To nerozumieš mojej otázke ako toto vyzistiť z toho linku?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:43 :

Chladiarenské zariadenia v krematóriu sa však môžu využiť, to s pecami nič nemá,“ navrhuje Stríž. Rozhodnutie môže urobiť krízový štáb Banskej Bystrice...klame pretože to krematorium funguje, len sa tam nespaluje ale nasledne sa obrady konaju v banskej bystrici, preto su tam konkretni ludia....takže pokial mišo hovoril, že tela sa davaju na jednu hromadu do nitry tak klamal takisto ako tx

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:46 :

neuveritelne, ako sa snažili zavadzat, že nefunguje a ešte nemaju tu hanbu pritom zdielat članok, kde tvrdia, že krematoria nestiahju.....tak ako teda....ved to je podla vas hoax a taky članok klame. Tak ako ? Svedomie nič ?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:49 :

lesanka333 porovnavaš neporovnatelne, pretože hentam sa hovori o obradoch....to znamena, že tie tela tu tam už spopolnene a nasledne sa obrad kona tam v banskej bystrici, čo vylužuje tu konštalaciu, ktoru tu hovoril musi, že sa to robi v nitre všetko, aby to vyznelo tak, že tam všetci zommieraju na covid ...UZ CHAPES KONECNE ?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 08:51 :

Takže ešte raz.......nie oficialne tela nezostanu v nitre, ale prevezu sa naspät do banske bystrice, kde sa kona obrad už s telom, ktore bolo spalene. Nie, nezostane v nitre, aby sa to započitalo do tiel, ktore zomreli v nitre. Viam zrozumitelnejšie to napisat neviem.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 08:55 :

takže pokial mišo hovoril, že tela sa davaju na jednu hromadu do nitry tak klamal takisto ako tx


Zase zavadzaš a klameš!!!
Keď telá odvezú do Nitry tam ich dávajú najprv do chladiarenskeho zariadenia a do poradovnika na spopolnenie, to nie je tak že z auta ide telo hneď do pece.

Hore som pisal, že toto je jeden so spoludôvodov toho, prečo museli dokúpiť v Nitre chladiarenské zariadenie.

Skopiruj mi kde som pisal o "telach na hromade" aj ako som "klamal" chcem vedieť z čoho si domyslaš svoje tvrdenia, na zaklade ktorých ma obvinuješ, urazaš, a zosmiešnuješ!

nie oficialne tela nezostanu v nitre, ale prevezu sa naspät do banske bystrice, kde sa kona obrad už s telom, ktore bolo spalene.


Tie tela zostanú v Nitre a pokiaľ ich nespopolnia su v chladiarni podľa príslušnej vyhlášky. To nieje záležitosť par hodín, vyložiť,  naložiť a v ten deň sa vrátiť späť.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-14 21:01 GMT

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:04 :

typicka debata, ked nemate argumenty s lesankou, tak začnete vyplakavat, že vas všetci urazaju, pritom ja som sa konštruktivne pytal na zdroje a namiesto toho si stale zahovaral a potoom mi dal članok z konšpiracneho eurodennika. Aky ma potom zymsel debata ? Ty si nazval ludi ovcami ako prvy ale ja urazam.....viešo, to už je smiešne, širte dalej tie svoje bludy a čitajte hlavne spravy, svet sa vam podakujem, gratulujem....a nezabudni....všetci su zli a obvinuju, len ty si sa zachoval ako šef

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 14/01/2021 09:04 :

Xsxsx10: Ty si taky manipulator, že z teba by v Pinelovej nemocnici mali fakt velku radost.
Tvoje hadanie sa uz fakt javi znamky patologie.
To sa tu fakt chces cely vecer hadat o tom, ako sa spaluju mrtvoly ?
Mišo napisal, že v Banskej Bystrici nefunguje krematorium, cim predpokladm chcel povedat to, že v BB nemozu spalovat mrtvoly, lebo je tam to spalovanie nefunkcne, tak tie mrtvoly musia vozit do Nitry. Napisal pravdu, dolozila som ti to sem zdrojom z clanku.
To, že im v BB funguje aspon chladiace zariadenie, tak to je super, ale zamysli sa nad tym.... Ved ked chcu dajme tomu z BB previezt mrtveho cloveka do Nitry na spalenie, tak tam ho tiez asi najpv daju do chladiaceho zariadenia, a nepohodia ho niekam na zem. Takze sa im tam tie mrtvoly v Nitre zhromazduju, kazdeho mrtveho cloveka spaluju po jednom, to nie je ako v koncentraku v Osvienčime.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 14/01/2021 09:06 :

Xs10: Dala som ti sem clanok z Dennika N. Chceš mi tvrdit, že Dennik N je konšpiračný web ?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:06 :

omg, to si robiš srandu ? no nie zoberu ich z nitry skor ako ich spopolnia grinDDDDDD ved to asi da logiku, ešte raz si prečitaj čo pišem......že ti ludia su zapisany v banskej bystrici, tym padom su oficialne zapisani tam, nie v nitre

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:07 :

lesanka333 napisal som kdesi, že dennik N je konšpiračny web ? a znova zahovara a vklada niečo, čo som nenapisal, pritom som ti jasne napisal k tomu članku

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:08 :

napisal som ti už minule, až si berieš priklad z dam, ktore su na tejto stranke, lebo ked to porovnam s tvojim spravanim, tak maš ešte dlhu cestu, aby si chapala trošku vieru

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 09:08 :

Kedy mi bude vysvetlené ako sa z toho linku da zistiť to, na čo som sa pýtal, keď autor toho linku už sam začína tvrdiť že

nie oficialne tela nezostanu v nitre, ale prevezu sa naspät do banske bystrice, kde sa kona obrad už s telom, ktore bolo spalene.


Ako sa dostali do tej Nitry a prečo???,,, keď autor najprv tvrdil že krematorium v BB je funkčné???

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:13 :

a neni funkčne ? mam ti dat znova lionk, alebo znova chceš klamat a nepriznaš si, že si sa strapnil ,?

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:13 :

do nitry sa dostali preto, pretože v banskej neprebieha kremacia ale len obrady v krematoriu. Čo natom nechapeš ?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 09:19 :

xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:04 :
typicka debata, ked nemate argumenty s lesankou, tak začnete vyplakavat, že vas všetci urazaju,


Niekto tu asi stráca sudnosť! Svoje argumenty som ti dal, ale ty si nedal žiadne protiargumenty.  Ty si len spochybnil moje tým, že sú vraj konšpiračné a dal si link, kde bezúspešne vymáham tvoje vysvetlenie. Vysvetenie si nepodal, (dokonca si zmenil názor na vec) a podal si len ďalšie "ad hominem" k mojej osobe!

Si len taký obyčajný slizký a uskočny hajzlik!!!

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 09:21 :

xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:13 :
do nitry sa dostali preto, pretože v banskej neprebieha kremacia ale len obrady v krematoriu. Čo natom nechapeš ?


Vraj čo nechápeš!?
Veď to píšem od začiatku že je to tak!!!

Si len taký obyčajný slizký a uskočny hajzlik!!!

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-14 21:22 GMT

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:21 :

Čakal som že začneš urazat. Proste si len naplul na nemocnice, potom sa vyhovoril, že vlastne to je len jeden hovorca a to neni vyjadrenie nemocnice (ako keby ten hovorca nereprezentoval oficialne stanovisko celej nemocnice, ale nevadi) a nakoniec vlastne ani ti zamestnanci podla teba by klamali grinDDDDDDDDDD nato si dal argument typu konšpiračneho dennika, kde nebol jeden, opakujem JEDEN argument. Tak ake argumenty ? Proste len si si chcel naplut na niečo a potom ešte ponadavat, ako si to aj zakončil, Myslim, že si o sebe napisal dost. Posledna veta, ako keby bola tvojim zrkadlom. Je mi to luto smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 09:25 :

Čakal som že začneš urazat.


Tak ty urážaš a klameš od začiatku, a teraz alibisticke že čakal si,,, úmyselne si to vyprovokoval!!!
Vraj vzdelaný, kultivovaný a rozhľadeny mladý muž.

Si len taký obyčajný slizký a uskočny hajzlik!!!

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:27 :

Presne tak, neni som vzdelany a kultivovany, pretože vzdelany a kultivovany človek sa sprava presne ako ty. Pluje a pluje na všetko, ako zmyslozbaveny. Načo by som ta uražal ? Ved o tebe hovori to, čo tu pišeš, tie uražky su ako keby tvojim zrkadlom, dakujem, že mi to tak ulahčuješ, aby som ti nastavil zrkadlo bez nejakeho sedlactva smile

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 14/01/2021 09:27 :

XXL00, keď po tebe čítam ako keby to Igor písal

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:29 :

A nesnaž zas navodit obraz obete. Ja ta nenutim hrešit, nato by sa vzdelany a kultivovany človek neznižil, nech ma dovod akykolvek. Nemožeš sa teraz vyhovarat namna zase. Predsa si dospely človek, čo musi vediet, že tym len nastavuješ zrkadlo sam sebe smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 09:33 :

Načo by som ta uražal ? Ved o tebe hovori to, čo tu pišeš, tie uražky su ako keby tvojim zrkadlom,

Urážal si aj minule, aj viacerych tu, aj opakovane! To je tvoje zrkadlo, moje zrkadlo je len to, že si o tebe myslím toto:

Si len taký obyčajný slizký a uskočny hajzlik!!!

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:36 :

Znova a znova na seba nastavuje zrkadlo. Ale ja ti odpuštam. Si len naivna ovečka, ktora uveri všetkemu a potom, ked ho človek da dolu, tak okolo seba pluje ako zmyslovzbaveny. Odpuštam ti, synak

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2021 09:49 :

Aj ti odpúšťam! No ale napriek tomu si stále myslím že
Si len taký obyčajný slizký a uskočny hajzlik!!!

Tak si ma veru dobre dal dolu,  svojim uctyhodnym, kultivovaným a vecným argumentovanim (veď o to ti šlo od začiatku)grin

Teraz ak laskavo dovoliš, tak idem už konečne kognitivne dizonovať do tmy!

xsxsx10 je odhlásený top xsxsx10 napísal dňa 14/01/2021 09:55 :

Už o sebe nehovor tolko. Vidim, čo si. Klud. Nevadi, neber to tak tragicky, tak som sa s tebou trochu zahral ako mačka s myšou. Poučiš sa, druhykrat budeš tiško smile

eoin je odhlásený top eoin napísal dňa 15/01/2021 06:09 :

Well, that escalated quickly! Pozrel si si ten dokument xsxsx10? Nemáš z toho pocit, že ide o spiknutie? Alebo popieraš aj fakty tam spomenuté, lebo bežné média o nich nehovoria? Ak budeš celý život čítať len denníken tak sa nikdy nedozvieš pravdu kamarát. Nemám namysli len to ale aj všetky ostatné bežné média, ktoré máme poruke. Sú to nástroje na tvarovanie podvedomia obyvateľstva, veľmi ľahko zkorumpovateľné. Always question everything, think for yourself and do your own research.

eoin je odhlásený top eoin napísal dňa 15/01/2021 12:43 :

Ja si len myslím, že pán Gates nemá zachránu ľudských životov v rozvojových krajinách ako prioritu, ale skôr ako zámienku na presadenie svojej agendy na reguláciu ľudskej populácie. Neverím, že ten človek má dobré úmysly, a vôbec kto mu dal tu moc rozhodovať o osude ľudstva?

Možno z toho výjdu skôr ako my, no koľkí na to doplatia nežiadúcimi účinkami? To sa už nedozvieme.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 15/01/2021 01:34 :

Som rád, že sa tu nerieši aktuálna mravouka, to sa tak zvyklo svojho času, každý druhý tu vybehol s vlastnou verziou, no neviem ako by to dopadlo somnou.  Ale videl som že "vedľa" sa rieši, podľa mňa neplatná mravouka ala Mastičkar. Ach jó, na tej téme sa dajú predviesť tie "najonakvejšie" morálne teoretické konštrukty.

Ale ako hovoril doktor Chocholoušek, toto sa v našom ústave stane raz za päť rokov. Neskôr sa opravil a povedal, že toto sa nám tu stane dva krát za päť rokov. (Dúfam že tretí krat sa to meniť nebude) holy

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2021 10:45 :

misomiso_,
a kto nakoniec vyhral?

jeanledius je odhlásený top jeanledius napísal dňa 16/01/2021 02:00 :

Strašné... po dlhom čase a znovu som rád, že sem nechodievam.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 16/01/2021 08:43 :

jeanledius, ani inde, však? Akoby to všade bolo horšie, ako tu.

vykladac je odhlásený top vykladac napísal dňa 16/01/2021 12:26 :

Je to tu priestupok proti zdravému rozumu.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 16/01/2021 02:32 :

Tak predsa len to tu začína zaplavovať všeobecná "mravna"  vlna pohoršenia. Mohla by byť síce konkrétnejšia (napr. o osoby, rady, napravne opatrenia do budúcnosti... ale nevadí)

Vám, neutralnim čitateľom sa samozrejme ospravedlňujem za moje nevhodné a opakované výroky (ich adresatovy však nie, on dobre vie čo tu robí, prečo to robí a taký výsledok aj musel očakávať,,, vyhral to)
Ale ako som už predtým hovoril, tak to musím trochu poopraviť ale kto vie či v budúcnosti nenastane ešte podobná situacia?

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2021-01-16 14:36 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 16/01/2021 06:57 :

jeanledius,
vidíš, vidíš, takto dopadnú antivaxeri. Keby si tu chodil pravidelne, mohol by si byť už na to zaočkovaný smile.

jeanledius je odhlásený top jeanledius napísal dňa 16/01/2021 08:59 :

Eustacia - ani na FB sa mi moc nechce... ani inde. Skôr si žiť svoju realitu naplno, ako sa dá. Vo svojej názorovej bubline.

misomiso_ - som zhrozený z diskusií. Adresne to naozaj nemá zmysel, komu nebolo dané, ani v apotieke nekúpi. Možno by sa ľudia mali zamyslieť, že sa budú zodpovedať za každé slovo, za každú vetu, čo napíšu.

janjan - ja som dostatočne zaočkovaný, ale to neznamená, že neprejavím zhrozenie. Keďže to zažívam dennodenne (nie virtuálne, ale naživo), prekvapuje ma úroveň, ktorá klesá. Zlaté doby Stalkera a Pascendiho, ktorí boli ochotní ešte argumentovať.
Asi stratilo zmysel argumentovať... doba postfaktuálna nastúpila a ľudia sa zamerali na seba (svoje potreby, túžby, pudy a vášne) a pocity. Nie na fakty. Spochybňovanie všetkého, čomu nerozumiem... lebo to tak "cítim".

Ak sa niekto sťažuje, akého máme premiéra, politikov, vládu, výkonné zložky, mal by v prvom rade pozrieť na seba, ako sa správa, ako sa vyjadruje, pozrieť, ako vplýva na okolie. Lebo možno sú presne takí, ako my, možno je to presne to, čo si zaslúžime.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 16/01/2021 09:06 :

jeanledius, narážala som na to, koľko ľudí odtiaľto viac či menej pohoršene alebo demonštratívne odišlo len preto, aby sa začali viac realizovať na iných portáloch, o ktorých ťažko povedať, či sú horšie alebo lepšie od tohto. Ľudia sú všade rovnakí.

jeanledius je odhlásený top jeanledius napísal dňa 16/01/2021 09:42 :

eustacia - nepotrebujem demonštratívne odchádzať inam...
Keďže som konfliktný typ, radšej sa už vyhýbam diskusiám. Načo písať niečo, čo nedokážem žiť naplno smile Skôr presvedčím životom, ako slovm.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 16/01/2021 09:48 :

jeanledius, konfliktný optimista je podľa mňa skvelá kombinácia.

jeanledius je odhlásený top jeanledius napísal dňa 16/01/2021 10:11 :

eustacia - asi je v niečom chyba grin až taká skvelá kombinácia to nebude alebo ma čaká niečo výnimočné tongue

jeanledius je odhlásený top jeanledius napísal dňa 16/01/2021 10:11 :

x

Naposledy upravil jeanledius dňa 2021-01-16 22:47 GMT

hladamniekoho je odhlásený top hladamniekoho napísal dňa 20/01/2021 12:45 :

xsxsx10
Ty si zjavne zjedol mudrost celeho sveta, o padam na kolena. Ako v tom vtipe, ze vsetci su blazni iba ja som lietadlo... Mam vysoku skolu a dohovorim sa dvoma svetovymi jazykmi. Takze si myslim, ze az taka ovca nie som. A hlavu tak isto dokazem pouzivat. Takze podla teba su jedinym serioznym zdrojom pravdivych nformacii Sme, Pravda, Dennik N, komercne televizie a samozrejme Novy cas, vsetko ostatne je fake news. A co sa tyka Talianska, chod napriklad na stranku: https://www.nature.com/articles/s41431-020-0691-z , pricom z genetickej mapy Europy sa dozvies, ze Taliansko je jednotny stat iba formalne, vo svojich hraniciach, ale Taliani na juhu su diametralne geneticky odlisni od Talianov na severe. V suvislosti s covidom sa jedna o gen ACE2. A prave v oblastiach, kde dochadzalo k najviac umrtiam na covid su ludia ovela nachylnejsi na akukolvek respiracne ochorenie, nielen na covid. A este nieco - aj toto je hoax?: https://www.startitup.sk/norsko-varuje-ze-vakcina-moze-byt-pre-tuto-vekovu-kategoriu-smrtelna-krajina-hlasi-uz-23-umrti/