O ceste nahor : Výchova koronavírusom k tomu, čo je správne

Kto má oči otvorené, nemôže si nevšimnúť mnohé výrazne pozitívne aspekty, ktoré so sebou priniela koronavírusová kríza. Dokonca môže nadobudnúť presvedčenie, že práve toto bolo jej zámerom. Všetko sa to podobá ťahu šachového veľmajstra, ktorý ťahal tak premysleným spôsobom, že donútil súpera vykonať presne také protiťahy, aké sú jeho zámerom.  

  Inými slovami povedané, Vyššia Moc donútila ľudstvo vykonať presne také opatrenia, aké boli jej zámerom. Tieto opatrenia a ich dôsledky majú totiž duchovne pozitívny účinok. Pozitívny účinok z hľadiska kritérií a požiadaviek vyššej Moci! Čiže z hľadiska toho, čo je pre ľudstvo skutočne dobré. Dobré v zmysle jeho posunu k lepšiemu a morálnejšiemu. Túto hodnotu v sebe skutočne nesú mnohé opatrenia, ktoré museli národy nevyhnutne vykonať v reakcii na koronavírusový ťah šachového Veľmajstra.

  No a my si teraz tieto pozitíva skúsme prebrať jedno po druhom. Zároveň si však uvedomme, že v nich ide o niečo, čo je od nás požadované vyššou Mocou. A to nie len dočasne, počas koronavírusovej krízy, ale trvalo! To znamená, že ak nezačneme trvalo usmerňovať náš osobný život a spoločenské dianie týmto naznačeným smerom a budeme mať tendenciu vrátiť sa do stavu pred krízou, môže nasledovať ďalší ťah šachového Veľmajstra, ktorý nás bude opätovne nútiť správať sa a jednať tak, ako on požaduje.

  Poďme teda k pozitívam koronavírusovej krízy, na ktoré sa je treba pozerať z vyššie uvedeného hľadiska.

  Pozitívum prvé: Zatvorenie barov, krčiem, pohostinstiev a herní.

  Prečo? Úprimne si priznajme, že tieto miesta sú brlohom nízkostí a závislostí, ktoré majú na svedomí množstvo zničených životov a rozvrátených rodín. Navštevovanie týchto miest nerobí ľudí lepšími, ale horšími. Neposúva ich vyššie, ale v drvivej väčšine ich zráža nižšie.

  Pozitívum druhé: Zatvorenie divadiel a iných masových kultúrnych podujatí. Trebárs koncertov a podobne.

  Prečo? Pretože kultúra, ktorej pôvodnou úlohou je pozdvihovať, zušľachťovať a vychovávať sa spreneverila svojmu vznešenému poslaniu a robí pravý opak. Napríklad divadelná produkcia dneška je plná dekadencie, nemravnosti a vulgárnosti. Je to len samoúčelné hrabanie sa v najrozličnejších zápletkách, bez ambície robiť diváka lepším a cielene ho smerovať k vyšším a ušľachtilejším hodnotám. Moderní divadelní tvorcovia donekonečna a do dokonalosti cizelujú vonkajšou formu, ale vôbec im nevadí, že hre fatálne chýba hodnotnejší obsah a ušľachtilejší ideál.

  A ak máme povedať pár slov ku koncertom, trebárs rockovým, metalových a podobne, tak tie sú takmer vždy spojené s alkoholom, drogami a mravnou neviazanosťou.

  Pozitívum tretie: Zavretie hokejových a futbalových štadiónov, ako aj eliminácia všetkých ostatných masových športových aktivít.

  Prečo? Pretože športové zápasy s veľkým množstvom divákov sa stali akýmisi novodobými gladiátorskými zápasmi, na ktoré chodia fanúškovia ventilovať svoje frustrácie z práce, z rodinného života a zo svojho hodnotovo nenaplneného bytia. Preto sú tribúny mnohých športových podujatí plné agresivity, hulvátstva a vulgarizmov. Rozhodne to nie je prostredie, do ktorého je vhodné vodiť menšie deti.

  Pozitívum štvrté: Zatvorenie obchodov v nedeľu.

  Prečo? Pretože nedeľa je deň sviatočný, ktorý je treba svätiť. V dobe vrcholu koronavírusovej krízy, kedy boli všetky obchody zatvorené, len potraviny otvorené, bola potreba voľnej nedele materialisticky zdôvodnená tak, že maximálne vyťažení zamestnanci potravín si aspoň jeden deň v týždni potrebujú oddýchnuť, a zároveň je treba v tento deň vydezinfikovať predajňu.

  Mimoriadne dobrou správou však je, že niektoré z obchodných spoločnosti chcú pokračovať v tomto trende aj po kríze. Ide presne o ten krok a to poučenie, ktoré si z toho bolo treba zobrať. Je to ukážkový príklad toho, akým spôsobom by sme sa mali poučiť a preorientovať i vo všetkých ostatných prípadoch, pretože je to smer, ku ktorému nás tlačí ťah v úvode spomínaného, šachového Veľmajstra.

   Pozitívum piate: Nútené voľno a uzavretie ľudí do domáceho prostredia.

  Prečo? Pretože život ľudí dneška je ustavičný zhon. Je naháňanie sa za povinnosťami, peniazmi a uspokojovaním svojich nikdy nekončiacich materiálnych potrieb.

  Takmer nikto neuvažuje o hlbších súvislostiach bytia a skutočnom zmysle vlastného života. Každý sa len bezmyšlienkovite naháňa, aby mal stále viac. Alebo, aby vôbec prežil, pretože tí „šikovnejší“ si dokázali nahrabať toľko, že na tých menej šikovných sa už v takej miere nedostáva. Bezohľadnosť, chamtivosť, egoizmus, nenásytnosť a bezbrehý konzum vládnu svetu a ničia ľudí i prírodu.

  Ľudstvo však bolo zastavené! Bolo zahnané do ústrania a dostalo príležitosť zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad tým, či sú tieto hodnoty hodné človeka. Či človek nie je predsa len viac, ako matéria, a či by preto nemal hľadať aj iné hodnoty, ako materiálne. Hodnoty ducha, dobra, skromnosti, ohľaduplnosti, spravodlivosti, čestnosti a ušľachtilosti. Či potom keď zomrie, tak ako mnohé obete koronavírusovej krízy, od neho nebudú požadované práve tieto hodnoty. A či práve ich nedostatok neotravuje a neznehodnocuje život ľudí už tu na zemi, a po smrti ich neprivedie do duchovnej skazy.

  O tom všetkom sme dostali príležitosť uvažovať. To všetko sme dostali príležitosť prehodnotiť. A to všetko sme dostali príležitosť zmeniť. Dostali sme príležitosť hodnotovo sa obrodiť a zmeniť seba samých i celú spoločnosť. To je zodpovedajúci protiťah, ktorý od nás očakáva šachový Veľmajster, totožný s vyššou Mocou. Ak ho však neurobíme, bude ťahať opäť On a dopad jeho ďalšieho ťahu na nás bude ešte zdrvujúcejší.
  Pozitívum šieste: Zavreté školy.

  Prečo? Pretože školy sa stali iba miestom jednostranného rozumového vymývania mozgov. Pretože v školách sa rozvíja len rozumová zložka osobnosti dieťaťa, zatiaľ čo rovnocenný rozvoj jeho citovej zložky je zanedbávaný. Predmety, ako je výtvarná výchova, hudobná výchova, alebo trebárs budovanie vzťahu k prírode, ktoré majú schopnosť stimulovať a rozvíjať citový rozmer osobnosti, sú odsúvané na okraj. Sú považované za zbytočné a existujú úvahy o ich zrušení.

  Školský systém dneška vychováva jednostranne zmrzačené osobnosti, ktoré sú síce rozumovo zdatné, ale citovo, to jest morálne nestabilné a tápajúce. A preto sa nadobudnuté rozumové znalosti, s výrazným deficitom citovosti a morálky, stávajú ľudstvu viac kliatbou, ako požehnaním.

  Koronavírus zatvoril školy na jar, kedy sa príroda v kráse prebúdza do nového cyklu. A práve kontakt s prírodou a nadväzovanie užšieho vzťahu s ňou, sa môže svojim stimulovaním citovosti, stať pre dnešnú počítačovú mládež oporným pilierom v budovaní potrebného protipólu voči školskej, rozumovo racionálnej jednostrannosti.

  Pozitívum siedme: Útlm priemyselnej výroby.

  Prečo? Myslíte si, že je normálne mať každý polrok nový mobil a každý druhý rok nové auto? A takýmto spôsobom pristupovať ku všetkým predmetom našej spotreby? Myslíte si, že je normálne ničiť kvôli podobnému štýlu života vzduch, vodu a drancovať zem a prírodu?

  Človek nesmie žiť na úkor možností našej planéty a na úkor jej drancovania! Človek má žiť v rámci jej možností a v súlade a harmónii s prírodou! Človek má byť skromný a nemá byť arogantným pánom, ale dobrým správcom, pretože raz bude musieť skladať účet do rúk pravého Majiteľa zeme za to, ako hospodáril. A každý, kto hospodáril sebecky, márnotratne a zle, bude vypudený z tejto zeme a zbavený práva žiť ďalej vo stvorení, pretože sa ho nenaučil múdro a s láskou spravovať, ale ho len ničil.

  Učme sa preto byť skromní! Učme sa byť ohľaduplnejší voči prírode, voči vode, vzduchu i zvieratám, pretože nie len nám a našim potrebám patrí tento svet.

  Pozitívum ôsme: Zastavenie cestovania.

  Prečo? Lebo cestovanie po svete v takej miere, ako bolo donedávna zaužívané, je len pánskou zábavkou, prostredníctvom ktorej sa v rámci turistického priemyslu presúva každoročne po celom svete obrovské množstvo ľudí, čo je v rámci automobilovej, autobusovej, a najmä leteckej dopravy, veľkou emisnou záťažou pre prírodu. I preto bola letecká doprava jediným ťahom šachového Veľmajstra okamžite položená na kolená.

  Každoročné premiestňovania obrovského množstva ľudí z jedného konca sveta na druhý v rámci turistického ruchu, i v rámci migrácie za prácou a za väčším ekonomickým prospechom, je nesprávne aj z iného hľadiska. Z hľadiska osudového určenia vyššej Moci, na základe ktorého sa rodíme presne na tom kúsku zeme, kde je naše miesto. Ono a jeho bezprostredné okolie predstavuje najoptimálnejšie podmienky pre náš celkový  telesný, duševný i duchovný vývoj. Nie je teda vôbec náhoda, kam sme sa narodili, a toto osudové určenie vyššej Moci by sme mali rešpektovať kvôli svojmu vlastnému dobru.

  Pozitívum deviate: Zatvorenie a stráženie hraníc medzi štátmi.

  Prečo? Pretože každý národ a štát je okrem iného vymedzený aj svojimi hranicami. A strážené hranice sú bariérou a ochranu pred zlými vonkajšími vplyvmi presne tak, ako keď si  trebárs na noc zamykáme dvere svojich bytov, aby sme sa  chránili a neboli vydaní komukoľvek a čomukoľvek napospas.  

  Čo dodať na záver? Mnohí sa tešia, že sa konečne všetko reštartuje a vráti nazad do starých koľají. Je určite dobré tešiť sa z toho, že koronavírusová kríza je na ústupe a čoskoro pominie.

  Ale pozor! Nový reštart by mal byť v niečom zásadnom úplne iný! Mal by byť spojený s novým poznaním, pochopením a porozumením tomu, k čomu nás prostredníctvom tejto krízy dotlačil jediný ťah šachového Veľmajstra. Ním nám totiž ukázal, akým spôsobom by mali veci fungovať lepšie a morálnejšie. Všetky vyššie spomínané oblasti života spoločnosti by sa teda mali hodnotovo posunúť na vyššiu úroveň, než to bolo pred tým.

  Znamená to teda, že ľudia by už nemali byť rovnakí, ako pred koronavírusovou krízou, ale mali by duchovné a morálne ponaučenie z nej vniesť do svojich životov. Mali by ho vniesť do svojho myslenia, do svojho konania a do svojej životnej hodnotovej orientácie. Zámerom Božieho šachového Veľmajstra je, aby sme práve toto učinili a dospeli k takémuto hodnotovému obrodeniu.

  Celý svet si mal možnosť uvedomiť, čo tento Veľmajster dokáže. A celý svet by sa mal zachvieť úzkosťou pred tým, keby kvôli nášmu ignorantskému návratu k starému spôsobu života, muselo dôjsť k  ďalším šachovým ťahom vyššej Moci. Ale už pravdepodobne s oveľa ďalekosiahlejšími a bolestnejšími dopadmi, ktoré nás budú učiť a tlačiť k správnemu životu v tomto Pánovom stvorení.

  PS. A čo zavreté kostoly? Prečo?

  Aj to má svoj význam. A to taký, že mnohí považujú svoju vieru len za niečo, čo si v nedeľu obliekajú na hodinu ako sviatočné šaty a idú to prezentovať navonok do kostola. A potom, keď z kostola odídu, sviatočné šaty i svoju vieru vyzlečú a žijú svoj život, ako všetci ostatní.

  A zrazu niet kam ísť, aby sme ukázali že sme veriaci. Táto možnosť je nám vzatá a my sme karanténou pripútaní k nášmu najbližšiemu okoliu. Ale práve tu, v našom najbližšom okolí, sa má ukázať naša viera! Tu vždy máme a vždy sme mali dokazovať, že sme veriaci! Naša viera má byť totiž živá, pretože má byť preukazovaná a viditeľná v živote samotnom! Tu máme svedčiť o svojej viere a tu máme skutočne reálne dokázať, že sme naozaj veriacimi! Nie len hodinu v nedeľu, ale každodenne dvadsaťštyri hodín! Toto máme už konečne pochopiť! A práve k tomuto pochopeniu nás doslova nasilu tlačila vyššia Moc.
Pridal markus on 15/06/2020 03:41

Komentáre (29)

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 15/06/2020 05:17 :

Nezabudajme aj na negativa koronavirusu. Zial okrem vsetkeho vyssie vymenovaneho, rodiny prisli o prijmy, co je velmi velmi zle a druhe negativum je domace nasilie, ktore pocas korony v mnohych rodinach este zintenzivnelo.

eoin je odhlásený top eoin napísal dňa 15/06/2020 05:35 :

Z každého zlého si môžeš vyvodiť niečo dobré, ako už spomína anneliese netreba zabudnúť na negatíva, tých by sa možno dalo nájisť aj viac ako tých pozitív. Táto kríza nás ale niekam posunula, či už dobrým smerom alebo zlým, následky ešte pocítime.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 15/06/2020 06:33 :

Eoinz ano, mnohi zamestnavatelia vyplacaju menej, aj ked na ich odvetvie nijako korona nezautocila a vyroba nejako vyrazne neklesla. Vyuzivaju vsetko lebo korona. Banky napr.zvysili poplatky za sluzby, aj ked sa ich kriza nijako nedotkla. Tri mesiace nie su tri roky a to je uz len hlupe zneuzivanie situacie.

boban je odhlásený top boban napísal dňa 15/06/2020 08:48 :

Iste, všetko zlé je na niečo dobré a naopak. Obávam sa však, nič netvrdím, mám názor na základe všetkých dostupných informácií, ktoré som o tejto  téme dokázal nazbierať, že táto pandémia bola plánovaná a je jednou z "pák" na zaťaženie a snahu o zničenie súčasného systému. V roku 2016, za Obamovej administratívi boli v USA skúmané koronaviry, čo sa však v nejakom rozhodnutí zakázalo z dôvodu ohrozovania zdravia všeobecnej populácie. Pri  výskume sa jednalo o manipuláciu týchto vírov tak, že sa skúšali malé náhodné zmeny, čím sa získavali, alebo strácali schopnosti daného vírusu. Génová manipulácia. Nie jeden virológ je toho názoru, že sa jedná o geneticky upravený koronavirus. Záhadne nedostávali priestor v hlavných médiách, ktoré komu asi patria. Ako všetko podstatné, komu patrí a kto reguluje tok informácií. Najlepší spôsob klamstva je nepovedať celú pravdu. Na základe zákazu v tomto výskume sa však istý človek, ktorý je zhodou okolností dnes šéfom hygiény Pán Fauci v USA a ktorý rozhoduje o stave karantény, ktorú nemôže odvolať ani prezident rozhodol, že nechá výskum pokračovať v Číne, v Čínskom laboratóriu hádajte kde, no vo Wuhane samozrejme za pouhých 3,7 milióna dolárov, je to Čína.. Tam, kde mala prepuknút pandémia. Toto sú oficiálne informácie referované reportérkou prezidentovi Trumpovi, možem to doložiť. Lenže pozor, to nieje vláda USA, ktorá chcela teraz zamorit svet, sú to iba konkrétni ľudia. Nikdy nieje zhnité všetko. Konkrétní ľudia, ktorí boli tlačení na konkrétne miesta, aby vykonali konkrétne veci. O ktorých píšem zase v mojom blogu. Všeobecne. Aby sa dosiahol určitý cieľ. Vyhovojúci konkrétným osobám. Čo sa samotného viru týka,nieje žiadnym vrahom. na šťastie pre nás. Oslabuje organizmus, o niečo ráznejšie, ako bežná chrípka, čo môže viesť až k smrti, ak pacient trpí aj inými ťažkosťami, ktoré sa spoČítajú a až to znamená smrť, nie covid sám. Ten  je sám o sebe málo škodný. Komu to prospelo. A niekomu to hodne prospelo. To by sme sa mali pýtať a prečo. Osobne niesom úprimne rozhodnutý, či im fandím, alebo ich odsudzujem. Oboje. Pretože ako je aj v úvode, malo to aj hodne pozitívnych aspektov. Hlavne pre prírodu,ale aj premnohých z nás. Príde druhá vlna covidu, možno aj tretia a možno niečo iné, ale tento systém je nevyhnutné zastaviť. V tom sa s aktérmi plne stotožňujem. No obávam sa, že pri tom procese im ide hlavne o amorálne ciele proti ľudskosti. Verím však, že sa to napokon vyváži, ako vždy,nejakou "náhodou". Toľko už moje úvahy k reálnym informáciám, ktoré treba vidieť plošne, ak chceme vidieť obraz mozaiky.
Je to zaujímavé.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 16/06/2020 02:30 :

Verim, ze virus mohol omylom uniknut z laboratoria, ale neverim, ze to bolo umyselne, ci dokonca cielene. Kto by mal o take nieco zaujem. To je fakt scifi. Tolko teorii a katastrofickych scenarov co hruza. Uz nas isli vsetkych formou ockovania ocipovat, ci nam dokonca mali pichat injekcie ktore by vazne ohrozovali nasu plodnost, aby sme sa ako ludstvo viac nemnozili... No dajte este nejaku teoriu spojenu s koronou :-)

villiam je odhlásený top villiam napísal dňa 16/06/2020 03:48 :

covid19 nie je z neba dar ale sialena mania na ktorej sa prizivili ludia s mocou prikazovat/zakazovat. Ukazalo sa ze priroda je vo velmi dobrej kondicii kedze za par mesiacov ludia uvideli pozitivne zmeny a preto strasenie s oteplovanim je len forma natlaku s cielom koncentrovat vplyv a zdroje. Tieto casy rovnako ukazali ze ak si ludia medzi sebou nebudu vyrabat a nasledne vymienat vyrobky/sluzby potom vsetci ostanu doma v radiuse 20km priputani k svojmu byvaniu. Po dlhsej dobe by vysvitlo ze miliardy ludi moze cestovat maximalne tam kde ich zavedie bicykel zatialco skupina vyvolenych navstevuje svetove turisticke rezorty (hunger games theory?). Zmyslom zivota na zemi je uzit si veci pozemske, meditovat bude clovek ked opusti tuto materialnu fazu. Ano treba vsetko s mierou. Co sa tyka vakcin, na oxforde uz testuju 3tiu fazu a maju zavazok vyrobit 400 milionov tak aby sa uslo pre kazdeho europana. pride dalsia vlna hysterie? pridu dalsie typy vakcin?

eoin je odhlásený top eoin napísal dňa 16/06/2020 04:25 :

To rád čítam, že sú tu aj ľudia, ktorý spochybňujú oficiálne tvrdenie. Tiež sa priklaňám k názoru, že sa nejedná o výtvor prírody ale o "plandémiu".
Treba sa opýtať čo týmto dosiahneme. Nikdy predtým sme nevideli toľko sledovania, ľudia začali byť nadôverčivý, mnohí panikárili. Pán s pochybným úsmevom, ktorý sa pochybným spôsobom stal hlavou MS a posledné roky sa veľmo angažuje v zdravtníctve, tvrdí, že bez vakcíny sa nevrátime naspäť do normálu (tento pán sa aj nebráni tvrdiť, že treba zredukovať populáciu aby sme zachovali biodiverzitu, no teraz nás chce zachrániť svojou vakcínou). Bolo teda cielom tejto frašky prinútiť ľudí aby prijala vakcínu proti vírusu, ktorý z 99.9% zapríčilil smrť už umierajúcím ľuďom? Človek by sa mal nat tým zamyslieť, vyhladať si informácie sám, no nie cez Google. Je mnoho nezávislých novinárov, ktorý sa venujú na plný úväzok tomu, čo bežné média nevysielajú, alebo vysielajú ale s kontextom ktorý im vyhovuje.
Každopádne som si neni istý či to patrí na tento web, no je potešujúce, že sa aj medzi nami nájdu ľudia, ktorý ešte kriticky myslia, to je niečo čo sa v dnešnej dobe vytráca.

Naposledy upravil eoin dňa 2020-06-16 05:29 GMT

richard768 je odhlásený top richard768 napísal dňa 16/06/2020 11:20 :

Nie bar, divadlo či škola sú úpadkové. Ale človek sám, vo svojom vnútri. Čo pomôže, keď taký človek zostane doma - pred telkou, pri počítači - prebudí sa v ňom takto nejaká pozitívna zmena?

Škola nie je len o výuke, ale hlavne o sociálnych kontaktoch. A tie boli teraz výrazne narušené.

Cestovanie môže byť povrchné, masové. Ale veľa ľudí cestuje samostatne - poznávajú prírodu, krajiny či mestá, iných ľudí. A to je naopak veľmi prínosné a potrebné, aby si človek rozšíril svoj obzor, dokázal sa pozrieť na veci inak.

Je dôležité rozlíšiť, že táto kríza nie je priamym Božím zámerom, ale bola vyvolaná chamtivými úmyslami zlých ľudí. Jasné, že Prozreteľnosť dokáže využiť každú situáciu aj na niečo dobré. To nakoniec môžeme aj my, prehodnotiť svoj život a učiniť nejaké zmeny. Ale popri tom je treba sa jasne postaviť voči zlu a nedovoliť, aby si tu s nami niekto robil svoje plány.

Nakoniec, takto to vždy v histórii bolo, že ľudské "Ja" sa prebúdza práve vo vyhranení sa voči neprijateľnému zlu. Túžba po slobode vznikla ako následok otroctva.

Je preto len na nás, kde máme svoj prah citlivosti, akú mieru manipulácie a nátlaku si ešte pripustíme a kedy sa konečne ukážeme - aha, sme tu aj my a treba s nami rátať!

boban je odhlásený top boban napísal dňa 17/06/2020 06:12 :

Počas korona karantény sa osvedčilo, že mnoho ľudí dokáže pracovať z domu. Nerozumiem, prečo to zamestnávatelia tak neriešia na trvalo, hlavne v IT. Zamestnávatelia ušetria na prenájmoch priestorov, zamestnanci nemusia jazdiť do zamestnaní, šetrí sa prostredie, aj peniaze, aj čas. Vlastne rozumiem, toto je systém nadspotreby, ktorý potrebuje neustále rásť a tak tlačí aj všade tam, kde to netreba. Systém, v ktorom je nutné nadmerne spotrebúvať nemôže byť logický, efektívny, ani ekonomický.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/06/2020 08:00 :

Ja som len zvedavý, koľkí z tých, čo pracovali z domu, odpracovali stanovený pracovný čas 8 hod., keď sa popri práci museli starať o deti, navariť obed, ísť nakúpiť, čo kvôli obmedzeniam zabralo viac času ako zvyčajne, viesť intenzívnejší duchovný život spolu s celou rodinou ...

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 21/06/2020 07:46 :

Janjan, mna by zase zaujimalo, ako su na tom zdravotne napr.predavacky, zeny, ktore museli normalne fungovat v zamestnani a este sa aj ucit s detmi. Co sa tyka prace z domu a ci skutocne odpracovali stanoveny cas, posledne co by som riesila, je nejaka zavist, a to, ze clovek mal zaplateny plny pracovny cas aj ked mozno neodpracoval. Nezavidme, doprajme si vzajomne.

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 08:53 :

Jano

Nie je podstatné čas

Keď stihli čo mali za kratší čas, tak majú nárok na zaplatenie s čistým svedomím.

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 09:02 :

Jano

Mám problém

Robím teraz po novom 8 hod. a nie 12hod. a vykon pracovný mám v hodnote 16 hod.


Kedy mi konečne to zaplatia?

A ešte by ma zaujímalo kedy budú mať ľudia dosť a prestanú vyšťano využívať zručnosť skúsenosť iných s vo svojej neschopnosti?

Naposledy upravil 11111 dňa 2020-06-21 10:07 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/06/2020 10:36 :

Ak niekto má pracovať 8 hodín denne, má odpracovať 8 hodín, nie napríklad 7:30. Ak dokončil jednu úlohu, má začať pracovať na ďalšej, nie si povedať, že na dnes dosť. Je to otázka spravodlivosti, nie závisti. Máme byť verní aj v tom najmenšom.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/06/2020 10:42 :

11111,
budeš to mať zaplatené vo "vatikánskej mene".

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 10:54 :

Jano

Ale ja mám normu na hodiny

Toľko a toľko spraviť za toľko hodín.Jano a k veci

máš dojem  že by dokázal tak prevýšiť, keby nebol verný v najmenšom a nevykonal to poctivo?

Jano nefylozofuj a zbytočne vkladáš ďalšie výhovorky.

Máš jasné zadané o čo ide

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 11:00 :

Jano

Na tú sa ti môžem s vysoká (na tú menu) tú v potravinách neberú ani inde


S vatikánkou menou rodinu neuživým ani rodinu nezabespečím ani očakávania "kresťanských dievčat" čo po blogoch pozaznievali ,by nebolo možné

Naposledy upravil 11111 dňa 2020-06-21 12:58 GMT

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 11:18 :

Jano

Moja pracovná zmluva mi neumožňuje pracovať za vatikánkou menu, lebo jej základ je zo zákonníka práce

Aj a tým pádom ani zamestnávateľovi to neumožňuje má tak vyplatiť (išlo by o porušenie)

Aj s tohoto dôvodu môžem akurát z vysoka

Naposledy upravil 11111 dňa 2020-06-21 12:24 GMT

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 21/06/2020 12:11 :

Kazdy ma hladiet na svoju robotu a nie zazerat na inych, kto co robi a nerobi a za co dostava plat. Od toho je sef. Nijaky sef nie je padly na hlavu a velmi dobre vedia, ze ked pocas koronakrizy da otcovi rodiny, alebo matke home office, ze naozaj nemaju sancu odrobit na 100 perc.plny prac.cas. A to nemusi byt ani koronakriza, skratka praca z domu nesie aj toto riziko, ale sefovia a veduci s tym rataju. Pokial prinesu pre firmu aj pracou z domu financie, toleruju to. Mna ale zaraza, ako moze taketo nieco z ust vypistit clovek, ktory nezivi deti a zenu, nema zodpovednost za rodinu a este sa aj ohana akousi spravodlivostou. Absolutne nijaka empatia, pochopenie, alebo podana pomozna ruka. Namiesto toho len vypocitanie a pocit nespravodlivosti.

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 12:21 :

To je pravda že to je zarážajúce riešiť čas

Aj poriadne hlúpe/prizemné

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 12:28 :

No ukazuje to, čo je v tom danom človeku je a aký je

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/06/2020 03:05 :

Za to ja by som chcel mať "plné vrecká" "vatikánskej meny".

Home office neznamená svojvôľu vo využívaní pracovného času. Ak nestihám odrobiť stanovený pracovný čas cez pracovné dni, musím ho odrobiť v sobotu, počas nadčasov vo firme alebo počas dovolenky či iných voľných dní. Samozrejme nie počas nedele či prikázaného sviatku. Keď som platený za 8 hodín, musím tých 8 hodín aj odrobiť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/06/2020 03:34 :

Koronakríza nás naučila, že jednorázový plastový riad, rukavice, sáčky ... sú na nezaplatenie smile. A tie milióny jednorázových rúšok, oblekov, balení testov vírusu, to je z nich megaodpad. Zrazu nikomu neprekáža nimi spôsobovaná ekologická katastrofa.

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 03:42 :

Jano

To nebudeš mať plné vrecká nikdy "vatikánskej meny".

laugh

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/06/2020 04:04 :

Jano

Povieš mi prečo by mal platiť niekomu navyše čas (premarnený pre neschopnosť podať vykon )  ?

Predávajú a kupujú sa výrobky nie čas

Ale mám odpoveď prečo je všetko tak drahé a predražené , neschopný čo nevedia robiť a podať výkon naháňajú čas a to navyšuje a predražuje výrobnú cenu.

antonia1973 je odhlásený top antonia1973 napísal dňa 30/06/2020 12:29 :

Markus: píšete mi z duše. tiež som si uvedomila, že vlastne korona kríza bolo také zastavenie v každodennom zhone, a  obmedzenie vyššie vymenovaných skutočností považujem za zmysluplné v zmysle uvedomenia si, čo je pre mňa/nás v živote podstatné a na to sa s božou vôľou zamerať...všetky tie čačky ako sú kluby, kultúra, športové podujatia, obchody otvorené v nedeľu...to ani nehovorím, že je omyl! to je samozrejmosť zatvoriť. a domáca karanténa? na prečistenie vzťahov  v rodine je super. pre mňa je korona kríza ako spadla z oblakov. uvedomila som si, že som bazírovala na maličkostiach a podstatné veci mi ušli.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/07/2020 04:47 :

Antonia, len koronakriza nepriniesla zial len zastavenie sa, utuzenie vztahov v rodine, ocistu nasej prirody a ovzdusia, aj ked o tej prirode sa sa vela polemizovat... Zial koronakriza prehlbila aj domace nasilie, sikanu a tyraniu v rodinach. Pocas koronakrizy vzrastli depresie u ludi, a samozrejme prehlbila sa chudoba. U mnohych ludi sa zial podciarkla vypocitavost a zamestnavatelia zneuzili koronakrizu na znizivanie mzdy, aj ked sa ich korona vobec nedotkla. Napr.v pottavinarskom priemysle, ktory funguje bez akejkolvek ujmy, zamestnavatelia prestali vyplacat odmeny, premie, co moze robit aj 100-200 eur na vyplate. Odvolavaju sa na koronu, ale korona sa ich nijako nedotkla. Dalej zdrazeli potraviny, drogeria len preto, ze sa to dobre predava a ludia ako zmyslov zbaveni kupuju. Uz vobec nehovorim o tom, ze sa mnohi najma onkologicki a inak vazne chori pacienti nedostali pocas korony k lekarskej starostlivosti. Naopak zdravotnici, predavacky, a ini pracovali az do vycerpania, co sa na ich zdravi podpise a mozno budu na to trpiet as do konca zivota. Nezabudajme na seniorov a socialnych pracovnikov, ktori boli nedobrovolne zatvoreni dlhy cas v domovoch socialnych sluzieb.
Bola by som radsej,.keby korona mala na nas len pozitivne dopady, kiez by to bolo len o utuzeni rodinnych vztahov, kiez by to bolo ozaj o tom zastaveni sa, ale zial cele to je viac o negativach ako o pozitivach.

antonia1973 je odhlásený top antonia1973 napísal dňa 01/07/2020 05:40 :

anneliese: je to individuálne, kto si co z tej korona krízy zoberie a ako sa z nej poučí respektíve ako ju využije. niekto si zoberie to dobré, niekto použije na to zlé....

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/07/2020 06:20 :

Antonia, samozrejme. Ide len o to ze trpia nevinni ludia a nie vlastnou vinou. Bezny smrtelnik moze byt pozitivne naladeny a dakovat Bohu aj za to. Ale co zena, ktora je muzom bita a tyrana, alebo bezny zdravotnik, ktory doma ohrozuje vlastnu rodinu? Taki ludia si to nevyberaju, taki to skratka schytaju.