Archívy

Reklama

apologetika : Sola scriptura?

V súčasnosti je mnoho protestantských denominácii, ktoré sa riadia heslom IBA čo je v Biblii je smerodajné nič viac, ba niektorí sú takí čo nechodia ani do zhromaždení, hovoriac , že iba Biblia im stačí, žiadna cirkev.
No poďme sa bližšie pozrieť na tento problém.
1. V Biblii resp. novom zákone v žiadnej jej kníh nie je vymenovaný novozákonný zoznam inšpirovaných spisov. Ak by sme sa riadili IBA Bibliou museli by sme sa ho vzdať, lebo vďaka katolíckej cirkvi máme novozákonný kánon, utvorivší už v údajne skazenej cirkvi na prelome 4 a 5-teho storočia.
2. Ježiš nekázal apoštolom aby napísali ani čiarku, ale prikázal im učiť Mat 28-19 Choďte teda, UČTE všetky národy
3. S tým je spojená aj ďalšia naša úvaha, ak je platné len to čo je v Biblii, čo potom bolo s učením a apoštolov, ktorý nič nenapísali, to by asi nemalo byť podľa sola scriptura platné 
4. Boli novozákonne spisy, ktoré boli považované za posvätné a nie sú v Biblii predsa, ako napríklad prvý Klementov list, listy Ignáca Antiochijského a Didaché.
Očakávam plodnú a bez invektív diskusiu
Pridal ondrej1820 on 15/03/2020 07:40

Komentáre (16)

pietro235 je odhlásený top pietro235 napísal dňa 17/03/2020 11:32 :

Naša viera nie je len z toho čo bolo napísané v Starom a Novom zákone, lebo kresťanstvo sa najprv šírilo len ústnym podaním. Teda ak nerátam Pavlove a Petrove listy, prípadne Skutky apoštolov, či Apokalypsu. No na to aby sa ľahšie a možno rýchlejšie šírilo a hlavne aby sa zachovalo, bolo treba spísať tie poznatky. Aj preto vznikli evanjeliá.

ondrej1820 je odhlásený top ondrej1820 napísal dňa 18/03/2020 10:17 :

Ja som konvertita, na katolícku vieru, krst som mal mať v apríli, no pre krízovu situáciu je odložený...To, že písmo nie je jediným prameňom viery a že každý si ho môže vykladať svojvolne som došiel pomerne skoro, kedže sa učím cudzie jazyky aj tie mŕtve biblické a uvedomil som si, že preklad Biblie je už výkladom nej. Musíme mať skrátka nejakú autoritu aj v prekladaní. Protestanti síce hovoria, že sa spoliehám na človeka, ked verím pápežovi,a učitelskému úradu cirkvi, že mám veriť Biblii no neuvedomujú si, že oni sa spoliehajú tiež na prekladateľa, pri všetkej úcte k prof. Roháčkovi ON tiež nemal autoritu na preklad Biblie a kto vie čo všetko do nej protestantským myslením vložil. Spomínam jeho preklad lebo som chodil do spoločenstva kde ho hojne používali.

Naposledy upravil ondrej1820 dňa 2020-03-18 10:19 GMT

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 19/03/2020 05:57 :

2. Timoteovi 3:16
— Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti,aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.


Autoritu na preklad biblie dáva všetkým
veriacim Duch Svätý.nevlastní ho žiadna cirkev ani žiadny zástupca Krista na zemi.iba Písmo je jediným zdrojom viery,potom tradícia ale aj tá musí vychádzať z Biblie.Duch Svätý ktorého dal a dáva Ježiš tým ktorí v neho veria on učí a vedie tých ktorí jemu patria.     Zj 2,15 A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov.
16 Teda čiň pokánie; ale ak nie, prijdem rýchle na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie.

Nikolaiti bola skupina v cirkvi v historií a aj dnes ktorá panovala nad kresťanmi.niečo ako Zákonníci a farizeji.vládli nad cirkvou a iba ich výklad písma bol ten správny a potom takto vládli pomocou svetskej moci nad kresťanmi.Ježiš povedal o nich že sú obielené hroby  a že ľudia nevedia že po nich chodia.

Ján 12:48
Evanjelium podľa Jána
— Kto mnou po­hŕda a ne­prijíma moje slová, má svoj­ho sud­cu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

Naposledy upravil mathias dňa 2020-03-19 17:58 GMT

Naposledy upravil mathias dňa 2020-03-19 18:03 GMT

Naposledy upravil mathias dňa 2020-03-19 18:33 GMT

mirjana je odhlásený top mirjana napísal dňa 19/03/2020 08:15 :

.

Naposledy upravil mirjana dňa 2020-03-27 06:13 GMT

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 19/03/2020 08:27 :

Nie mýliš sa.Duch Svätý je Boh a osoba.a učenie o trojici nájdem v Písme.Pán Ježiš Kristus poslal a dal advokáta Ducha Svätého.on nikdy nebude sláviť seba ale iba Ježiša.Bez Ducha Sv by si ani nemohol prijať Ježiša Krista,a ten kto ho nemá ani nepoznal Krista.On otvára Bibliu a hovorí ku každému kto ho chce počúvať.

Naposledy upravil mathias dňa 2020-03-19 20:50 GMT

ondrej1820 je odhlásený top ondrej1820 napísal dňa 19/03/2020 10:38 :

Téza1

Autoritu na preklad biblie dáva všetkým
veriacim Duch Svätý.


Odpoveď 1

Už praktická skúsenosť nám ukazuje, že tomu tak nie je. Pozrime sa napríklad na krst detí u protestantov.
Lutheráni - potrebný
Baptisti - nepotrebný
Evanjelikáli- nepotrebný
Kalvinisti - potrebný

Biblia má odpoveď na túto vec :
Rim 12 - 16
Buďte navzájom jednej mysle.
1 Kor 1 - 10
Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku ale.

Gal 5- 19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,  modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.
Z toho vyplýva, že princíp IBA Biblia nepramení od Boha.
Ef 4-5
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst,

Ak ked niekto verí, že krst je potrebný niekto, že nie je, sú to už 2 viery

Ján 16 -14
Keď však príde on,Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy

No tu máme vážny problém, ak jednému z protestantov resp. pastorovi našepká "Sv. Duch" že krst je potrebný a druhému nie, nevedie ho sv. Duch podľa tohto verša

Téza 2

Nikolaiti bola skupina v cirkvi v historií a aj dnes ktorá panovala nad kresťanmi.niečo ako Zákonníci a farizeji.vládli nad cirkvou a iba ich výklad písma bol ten správny a potom takto vládli pomocou svetskej moci nad kresťanmi.Ježiš povedal o nich že sú obielené hroby  a že ľudia nevedia že po nich chodia

Odpoveď 2

No Cirkev má túto autoritu od Boha

Pápež ako nástupca Sv. Petra :
Mat 16 -18
Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Ostatní apoštoli a po nich biskupi ako ich nástupcovia :
Mat 18-18
Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Cirkev má autoritu nad veriacimi:
Mat 18- 17
Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

CIRKEV a nie súkromný výklad Biblie je smerodajný
1 Tim 3 - 15
ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.

Dokonca ani súkromný výklad sama Biblia neschvaľuje :
2 Petr 1 - 20
Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti.

Je ťažká na porozumenie:
2 Petr 3 - 16
Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu.
Téza 3

2. Timoteovi 3:16

Odpoveď 3

Ak to máme brať doslova, tak to platí len o starom zákone a nový sa v čase napísania tejto vety len formoval, lebo sa tam píše, že sa jedná o písma ktoré Timotej pozná od detstva.

Téza 4

Ján 12:48

Odpoveď 4


Píše sa o tom čo Ježíš povedal a nie o Biblii ako knihe. A okrem toho Ježiš vela vykonal akiste aj povedal, čo nie je v nej zaznačené ako hovorí Ján 21 - 26
Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom.
Téza 5

tradícia ale aj tá musí vychádzať z Biblie

Odpoveď 5

Biblia sama hovorí, že nie :
2 Sol 2-15
A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom
Ústne podanie a hlásanie slovom, čiže tradícia je dôležité tiež:
1 Sol 2-13
A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľud­ské slovo, ale ako Božie slovo — akým na­ozaj je

Viera nie je z čítania Biblie:

Rim 10,17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Téza 6
Zákonníci a farizeji.vládli nad cirkvou a iba ich výklad písma bol ten správny a potom takto vládli pomocou svetskej moci nad kresťanmi.Ježiš povedal o nich že sú obielené hroby

Odpoveď 6
No to nám nedáva právo opustiť Cirkev a založiť si nový tzv. živý zbor, alebo do neho aj odísť
Matúš 23, 2-3
„Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú.

Naposledy upravil ondrej1820 dňa 2020-03-21 07:06 GMT

pietro235 je odhlásený top pietro235 napísal dňa 21/03/2020 10:12 :

Toto je z relácie o Sv. písme na Tv LUX a hovoril to kňaz, ktorý na tom pracuje. Preklad biblie, ako aj iných biblických kníh nerobí jeden človek, ale tým niekoľkých ľudí. Najnovší preklad, ktorý sa pripravuje teraz, sa už sa robí minimálne 20 rokov. Niektoré výrazy nie sú dobre preložené, preto sa to robí nanovo. Rozdiely vznikli už pri prvých prekladoch z hebrejčiny či gréčtiny. Každý takýto preklad musí schváliť liturgická komisia a odobriť Vatikán.

ondrej1820 je odhlásený top ondrej1820 napísal dňa 22/03/2020 09:55 :

Ono ten Roháčkov preklad je podla mňa zlý vo viacerých bodoch.
1.
Ako ste pietro235 spomenul preklad nerobí jeden človek, on ho však sám prekladal.
2. Ked nevedel pre slovo nájsť vhodné slovo vymyslel si slovo, ktorému snáď rozumel len On.
Však ani ECAV ho neuznala oficiálnym prekladom, tiež pracovali evanjelici v tíme.

mirjana je odhlásený top mirjana napísal dňa 25/03/2020 10:34 :

.

Naposledy upravil mirjana dňa 2020-03-27 06:13 GMT

ondrej1820 je odhlásený top ondrej1820 napísal dňa 25/03/2020 12:19 :

Ja sa pridržiavam katolíckeho prekladu, lebo aj napr. Luther pridal do svojho prekladu, že človek je IBA vierou ospravodlivený. Toto je skôr otázka autority, ja som sa na základe protestanstskej Biblie presvedčil, že katolícka Cirkev je ta najsprávnejšia.
K tej jazykovej výbave budete prekvapená, ja sa starogréčtinu a starohebrejčinu učím, síce som len na začiatku a v latinčine som čítal trochu z Biblie, pretože tu viem najlepšie.

Naposledy upravil ondrej1820 dňa 2020-03-25 14:40 GMT

mirjana je odhlásený top mirjana napísal dňa 25/03/2020 03:23 :

.

Naposledy upravil mirjana dňa 2020-03-27 06:13 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 25/03/2020 06:48 :

Mirjana,
takže Ty rozsudzuješ Písmo?

ondrej1820 je odhlásený top ondrej1820 napísal dňa 26/03/2020 08:11 :

RKC je založená na okultistických základoch, je to tzv. duchovný Babylon, z ktorého musíme vyjsť, Biblia ju nazýva tiež smilnicou Jezábel, matkou všetkých ohavností zeme, ktorá porodila.
Váš súkromný výklad Biblie ma nezaujíma, prečítajte si mnou uvedené argumenty proti súkromnému výkladu a zamyslíte sa prečo.
Trinity - pre ludí menej zdatných uvedte preklad, čo tento terminus technicus znamená. Je to trojica. Asi Vás sklamem  ale Cirkev už dávno poznala toto pred Nikajským koncilom zaviedol túto formuláciu Tertulián, ked o tomto koncile nebolo ani chýru. Vy pripisujete istú hierarchiu a autoritu asi voči Roháčkovmu prekladu, takže by som na Vašom mieste neodsudzoval hierarchiu v cirkvách.

Naposledy upravil ondrej1820 dňa 2020-03-26 08:12 GMT

mirjana je odhlásený top mirjana napísal dňa 26/03/2020 02:19 :

.

Naposledy upravil mirjana dňa 2020-03-27 06:12 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 26/03/2020 02:30 :

Mirjana,
odpoveď na otázku som nedostal...

ondrej1820 je odhlásený top ondrej1820 napísal dňa 26/03/2020 10:02 :

Zaujímavé, že citujete Siracha, no ten aspon som to tak pochopil Vami používanom Roháčkovom preklade rozhodne nie je.