Archívy

Reklama

NA ZAMYSLENIE : Kto bude spasený ?

Myslím, že väčšina z nás kresťanov pozná vo svojom okolí ľudí, ktorí neveria v Boha, sú ateisti alebo sú v stave hľadania odpovedí na rôzne duchovné otázky a tieto odpovede hľadajú v nekresťanských náboženstvách, napríklad v hinduizme, budhizme alebo v islame. Zvesť o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, ktorou nás spasil a vykúpil z našich hriechov, sa v dnešnej dobe internetu a masmédií rozšírila takmer do celého sveta i vďaka pôsobeniu kresťanských misionárov v rôznych končinách sveta.

Na druhej strane... je zaiste na svete ešte stále veľa ľudí, ktorí o Ježišovi Kristovi ešte nikdy nepočuli, neveria v Neho a ku ktorým sa evanjelium (dobrá zvesť) o vykupiteľskom diele Ježiša Krista a o spasení vierou v Neho zatiaľ nedostala. V tomto smere sa natíska otázka, že čo bude po smrti s týmito ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi a teda nemohli v Neho ani uveriť... Budú títo ľudia po smrti zatratení alebo nie ? A ako to bude so spasením ľudí, ktorí sú ateisti a neveria v Boha ? Budú všetci ateisti zatratení len preto, že neveria v Boha ? Alebo ich bude Pán Boh po smrti súdiť podľa toho, ako žili a aké skutky konali a nie podľa toho v čo verili ? A ako je to s ľuďmi, ktorí vyznávajú iné náboženstvá ako kresťanstvo a neveria, že Ježiš Kristus je Boží syn ? Budú spasení alebo budú Bohom zatratení ?

Cieľom tohto môjho blogu nie je vnucovať čitateľom moje názory, ale skôr nastoliť otázky, ktoré by mohli čitateľov blogu podnietiť k zamysleniu nad témou spasenia či zatratenia neveriacich alebo nekresťanov.
Vzhľadom na moje vierovyznanie sú moje názory podmienené tým, čo je o tejto téme napísané v Biblii, teda vo Svätom písme, ktoré je jediným zdrojom mojej kresťanskej viery. Teda verím v to, že človek je spasený vierou v Ježiša Krista a tým, že Pána Ježiša Krista vo svojom živote nasleduje a zachováva Božie prikázania.

Na druhej strane rešpektujem, že prevažnú väčšinu osadenstva tohto zoznamkového virtuálneho priestoru tvoria veriaci z RKC, preto do tohto blogu pridávam aj článok od autora, ktorý je katolíckym kňazom, a ktorý sa týka tématiky tohto blogu, možno niekoho z katolíkov zaujme. Autorom článku je ThDr. Ing. Milan Fula, PhD., ktorý študoval na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme. Prednáša filozofickú antropológiu a teológiu, sociálnu filozofiu a filozofiu kultúry.
Článok si môžte prečítať na:

Kto bude spasený  

Nedávno sa pod jedným blogom rozpútala diskusia o tejto téme spasenia, do ktorej som sa aj ja zapojila, blog aj s kompletnou diskusiou však potom zmizol (neviem z akých dôvodov) a túto diskusiu žiaľ už nebolo možné zmysluplným spôsobom dokončiť. Myslím, že je škoda, že aj keď sa tu niekedy rozvinie nejaká zaujímavá téma, tak často prídu ľudia, ktorí diskusiu úplne rozvrátia rôznymi nadávkami, úražkami a osobnými útokmi, v dôsledku čoho diskusie na týchto stránkach dlhodobo upadajú z kvalitatívneho hľadiska.

Zámerom tohto môjho blogu nie je sa hádať ani vyvolávať konflikty, tento blog by mal poskytnúť priestor na zmysluplnú diskusiu o problematike spasenia. Budem rada, ak sa doňho zapojíte a slušným a kultivovaným spôsobom vyjadríte svoje názory. Prosím, aby ste sa v diskusii vyhli nadávkam a osobným urážkam. Uvedomte si, že to, že má niekto iný názor na teologické otázky ako vy, ešte neznamená, že je to zlý človek, že je váš nepriateľ, alebo že je osobou hodnou ponižovania a znevažovania alebo upaľovania na pomyselnej virtuálnej hranici pre heretikov.
Má iba jednoducho iný názor ako vy a má naňho právo...

Ak chcete, môžte sa v diskusii vyjadriť buď k otázkam spasenia, ktoré som nastolila  vo svojom blogu alebo sa môžte vyjadriť k obsahu článku katolíckeho kňaza o téme spasenia, ktorý som sem pridala.
Prajem všetkým požehnaný deň.
Pridal lesanka333 on 03/10/2019 06:36

Komentáre (151)

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 03/10/2019 08:07 :

Je pravda, že veľa, ak nie väčšina, z moderného záujmu o iné náboženstvá a o ich toleranciu, vzdialeného od zakladania na vzájomnom porozumení, je iba výsledkom akademickej zvedavosti alebo náboženskej apatie kombinovanej s "poverou slobody".

Ale predsa len jestvuje niekoľko oddaných kresťanov, ktorí potrebujú poznať a ktorých kresťanská viera je posilnená poznaním toho, že budhizmus je takisto náboženstvom ako kresťanstvo a že po vyše dvetisíc rokov slúžil duchovným potrebám miliónov aziatov, podľa všetkého oveľa lepšie, ako by mohlo kresťanstvo.

Potrebujú o tom vedieť, pretože myslieť inak, v súčasnom presnom povedomí o iných náboženstvách, by znamenalo myslieť nevhodne o Prozreteľnosti a preto v konečnom dôsledku aj o kresťanstve, ktorého sláva závisí celkom od Slávy Božej. Vo všeobecnejšom chápaní potrebujú vedieť, predtým ako ich duše spočinú v konkrétnom náboženstve, že Božské meno Vše-Milosrdný nieje prázdnym slovom a že Boh si "nevyvolil" len jeden národ alebo skupinu národov; a hoci to nikdy nebolo skryté pred tými, ktorí to potrebovali vedieť, táto pravda je v súčasnosti oveľa prístupnejšia, ako hocikedy predtým.

Je príznačné, že to bol pápež našic dní, ktorý povedal delegátovi, vyslanému do islamskej krajiny: "Nemysli si, že ideš medzi nevercov. Moslimovia dosahujú spásu. Cesty Božie sú nekonečné."

Tieto slová, vyslovené sebaisto Pápežom Piom XI Kardinálovi Facchinettimu, ktorého práve ustanovil Apoštolským delegátom do Líbye, boli zverejnené až ku koncu pápežstva Pia XII (v L'Ultima, Anno VIII, 75-76, Florencia 1954).

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 03/10/2019 08:16 :

Tráva.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 03/10/2019 08:17 :

Asi to ma byt bez dlzna.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 03/10/2019 08:50 :

Dostal som darom knihu Christo-Sophia od Jacoba Böhme. Už pri prvom otvorení, na náhodnej stránke 158, som našiel pecku.

Zde by měl nyní křesťan přemýšlet o tom, proč si vůbec říká křesťan, a uvažovat, zda jím je či není. Že se totiž naučím vědět a chápat, že jsem hříšník a že Kristus na kříži usmrtil můj hřích a prolil za mne svou krev, to ze mě ještě nijak nedělá křesťana; to dědictví patří pouze dítkám. Otrokyně v domě snad ví, co má její paní ráda, proto však ještě nedědí její statky. A stejně tak i ďábel ví o tom, že je nějaký Bůh; ale to z něj ještě nečíní anděla. Provdá-li se však otrokyně za syna své paní, tu zdědí i její statky.

Tak je tomu třeba rozumět i ve věci našeho křesťanství. Statků Kristových nedědí dítka historie, nýbrž dítka vlastní, znovuzrozená z Ducha Kristova. Vždyť pravil Bůh Abrahamovi: Vyžeň syna otrokyně! Nebude přece dědit se svobodnými. Neboť ten syn byl posměvač a jen podle historie byl dítkem Abrahamovy víry a ducha. A pokud byl takový, nebyl řádným dědicem Abrahamovy víry, a tak Bůh poručil, aby byl od jeho statků zavržen.

To byl předobraz budoucího křesťanstva; neboť křesťanství bylo přislíbeno Abrahamovi. Proto se pak také dva bratři, Izák a Izmael, stali předobrazem toho, jak bude křesťanstvo vypadat a kterak v něm budou dvojí lidé: křeťané praví a křesťané hubou, kteří budou pod rouškou křesťanství pouhými posměvači, jako Izmael a Ezau, který byl také obrazem vnějšího Adama, tak jako Jákob byl obrazem Krista a jeho pravého křesťanství.

...

Tenhle posměvač a křesťan podle jména je synem děvky, kterého musíme zapudit. Neboť on nebude dědicem statků Kristových v království Božím. Není z něj žádný užitek, je to jen babylón, zmatení vlastního jazyka do mnoha jazyků. Je to jen žvanil a hádavec, chce si pro sebe vyhádat a vytlachat dědictví svou úlisnou řečí a zdánlivou svatostí; a přece je to jen krveříznivý vrah Ábela, svého vlastního bratra, který je pravým dědicem.

Uvedené teda nabáda k praxi, nielen k praxi v zmysle spoločenskej morálky, ale k praxi duchovného cvičenia - aby duša mohla prilnúť k bohu, ako nevesta k nebeskému ženíchovy, aby sa zbožštila.

Naposledy upravil bot001 dňa 2019-10-03 11:11 GMT

tridsiatnik je odhlásený top tridsiatnik napísal dňa 03/10/2019 01:53 :

Ťažké otázky, pre teológov a filozofov... Každé vysvetlenie môže ktokoľvek spochybniť. Treba žiť slušný život s vierou a nelámať si tým hlavu.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 03/10/2019 05:20 :

Anneliese napísala:

Tráva


Ahoj Anneliese, napriek mojej intenzívnej snahe nájsť medzi mojim blogom o spasení a tvojim komentárom o tráve nejakú paralelu alebo súvzťažnosť, sa mi medzi týmito dvomi pojmami nepodarilo objaviť žiadnu významovú spojitosť.

To slovo "tráva" v tvojom podaní mal byť nejaký inotaj, metafora alebo si nám chcela iba naznačiť, že sa máme z mäsitej stravy preorientovať na bylinnú stravu a ísť sa pásť na pasienok ? grin grin grin

tanulique je odhlásený top tanulique napísal dňa 03/10/2019 05:35 :

Spasení sme milosťou skrze vieru v Pána Ježiša Krista (Ef 2,8 ) Nikto z nás si nemôže spasenie zaslúžiť. Ak by sme si spasenie mohli zaslúžiť alebo ho získať iným spôsobom, Pán Ježiš by zomrel na kríži nadarmo.

K tvojej otázke ti odporúčam prečítať si List Rímskym. Uvádza sa tam napr.  Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie (R 1,20). Lebo tí, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú. Ale tí, čo hrešili, majúc zákon, skrze zákon budú súdení. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. Veď keď pohania nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú, ale aj obraňujú; v ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. (R 2, 12 - 16 )

V komentároch k tomuto listu sa píše, že nikto, ani ten, kto nikdy nepočul o Biblii alebo o Pánovi Ježišovi Kristovi, nemá ospravedlnenie za to, že si nectil Pána Boha, pretože Ho dokazuje celý stvorený svet. Zároveň z textu vyššie a súvisiacich komentárov vyplýva, že Pán Boh súdi ľudí podľa poznania, ktoré je ľuďom dostupné.

Treba poznamenať, že v Biblii uvádza: Veď keď spravodlivý len-len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? (1P 4,18 )

Tiež sa píše: A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2Kor 5,18-20 )

Práve z týchto dôvodov by sme sa mali snažiť šíriť evanjelium, lebo vieme, že Pán Boh je nielen milosrdný a dobrý, ale aj spravodlivý a svätý.

Aspoň tak tomu rozumiem ja, ale nie som žiaden teológ ani biblista...

Naposledy upravil tanulique dňa 2019-10-03 18:35 GMT

Naposledy upravil tanulique dňa 2019-10-03 18:35 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 03/10/2019 05:41 :

Je to s tou trávou asi tak, že býva spásana rôznymi štvornožcami,,, a tu sa zmenilo sloveso spásať za spasiť a adjektivum spasaný za spasený.
gringringrin

(alebo sa takto nenápadne ponúka, alebo zháňa nejaký dobrý "matroš" určený k inhalácii) cool

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-03 18:44 GMT

aventurier je odhlásený top aventurier napísal dňa 03/10/2019 05:46 :

Lesanka, myslím si, že spasený bude ten, kto má pozitívneho ducha, pozitívne myšlienky, pozitívny pohľad. Ježiš Kristus, náš Pán taky zaručene bol a stále je. Takže, ak by som mal niekomu neznámemu, ktorý nepozná nášho Pána, o ňom rozpovedať, určite by som ho vykreslil v tomto svetle pretože, Lesanka, nikto nemôže milovať život a ľudí viac ako ten kto život využil na 100% a miloval ľudí na 200% čo dosvedčuje jeho nesmierna obeta.

Naposledy upravil aventurier dňa 2019-10-03 18:59 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 03/10/2019 06:05 :

Misomiso: Jááj, tak takto to teda je grin grin yay Ty si nám rozlúštil tento zapeklitý rébus s trávou grin
Vieš, že táto alternatíva mi fakt nenapadla...

Ja sa tu zamýšľam nad Božou záchranou hriešnikov a ateistov a nad ich posmrtným životom a na úbohé bylinožravce a ich prázdne žalúdky som pritom úplne zabudla, ach jaj grin

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-03 19:07 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 03/10/2019 06:16 :

smile

Anneliese dala s uplnou vaznostou najvacsiu zahadu uprostred tak vaznej temy smile

Najviac sa mi paci, ako sa zbytocne nezapodieva tym, ci to zvysok obecenstva vobec pochopi, ale aby sme vedeli ci tam ma byt dlzen (no a tak ma nedlzen zmiatol, i samotna trava s dlznom smile

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2019-10-03 20:17 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 03/10/2019 06:19 :

Ani mňa nenapadlo. Ja som si už domýšlal, že mi chce vytknúť že asi fajčím privela trávy, čím mi chce hrubo povedať že som popísal voloviny. Zrejme som bol naladený na podobné narážky medzi mládežou a kolegami. Kto sa má vyznať v jednoslovných narážkach.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 03/10/2019 06:29 :

anneliese super.grin Ja to poznám takto: Do kostola nechodila a spasená predsa bola. Inak sa pridávam k tomu, čo tu napísal tridsiatnik, vidím to podobne.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 03/10/2019 06:38 :

Ja som si Lesanka prečítal ten Tvoj článok, aj keď som jeho druhú polovicu zväčša prebehol. Tam kde zvôrazňuje jedinečnosť kresťanského ideálu, ako milujúceho človeka, je to trochu ignorancia ostatných náboženstiev. Ak by sme nadovšetko zdôrazňovali len lásku, navyše len ludskú lásku k blížnemu, tak ako to robí autor článku, museli by sme doznať nepríjemné protirečenia a zistenia. Spásy by došla iba Matka Tereza a hociktorý pomýlený aktivista nejakej mimovládky či čohokolvek, ktorý sa nechá len zmietať svojimi citmy. Kartuziáni, ktorí majú uvedené v reguly, že nemajú ani vstupovať do príbytku laikov, ak už musia prejsť cez sídlo ludí, ako aj všetci ostatní kontemplatívne zameraní ludia, by tak boli mimo hry a skončili bez spásy. Rovnako všetci tí chlapci, čo sa dali k Teutónskemu rádu Panny Márie a odišli sekať sa s Baltmi, alebo bránili kresťanstvo ako Johaniti či Templári, by skončili zatratení. Toto je velmi úzka limitácia, ktorú si modernisti nasadili a živia u svojich nasledovníkov. Akási redukcia moderného kresťanstva, ktoré sa ochudobnilo v ďalších aspektoch nábožensta. V skutočnosi, u všetkých tých spomínaných náboženstiev, sú prítomné bok po boku - cesta čistéko poznania, správneho konania a cesta lásky - a vzájomne sa dopĺňajú a preplietajú. Z druhej strany, aj kresťanstvo má svoju cestu kontemplácie a svoju cestu akcie. Je pravda, že zdôraznenia sú naprieč náboženstami rôzne, východiská sa líšia. Sú totiž šité na mieru rôznym rasám a kultúram, boli zoslané Prozretelnosťou ako riešenia z rôznych historických situácií.

Autorovi sa to však dá aj prepáčiť a povzniesť nad tým. On sám totiž napísal, "ideálom pre kresťanov nieje len a predovšetkým...", tam je klúč k porozumeniu, pretože ani pre budhistu nieje ideálom len a predovšetkým askéza a osvietenie - inak by nemal predpísané tisíce úklonov, pri ktorých sa celý hádže o zem a potláča svoje ego, ani nekonal meditáciu formou aktívneho záujmu o ostatné bytosti (mettá). Rovnako ako budhisti, máme okrem kultivácie lásky aj meditačné techniky poznania, ktoré sú napríklad vo forme pravoslávneho hesychazmu, katolíckych mystérií ruženca, alebo kontemplatívnej modlitby. Boh je cesta, pravda i život. Preto sú láska k pravde a túžba po poznaní absolútna, ako aj disciplína a očistenie sa cez spravodlivý život, rovnako platnými platformami na odraz k duchovnej ceste.

Celkový môj dojem, z toho článku katolíckeho farára, je však skôr dobrý, odporúčam si ho prečítať. Pre tých čo nemajú čas vyberám aspon tú anekdotu: Mohamedán príde do neba a vidí v ňom blažených ľudí zo všetkých kútov zeme a náboženstiev. Šokuje ho vysoký múr, spoza ktorého počuť smiech ľudí, o čom v Koráne nečítal. Sv. Peter to zbadá a vysvetľuje: "Za múrom sú kresťania, ktorí si myslia, že sú tu sami. Nechceme ich zarmútiť, preto ich nechávame žiť v zbožnej ilúzii."

Podobnú myšlienku vystihol už Augustín, keď s úžasom volal: "Koľko ovečiek je mimo ovčinca a koľko vlkov je vo vnútri!"

neveriacitomas je odhlásený top neveriacitomas napísal dňa 04/10/2019 03:13 :

Sú na to rôzne názory napríklad sv. Augustín tvrdil, že ľudstvo bude zatratené a len vyvolený budú spasený, čerpal z knihy Genezis o vyhnaní z raja. Zas druhý pohľad je, ako sa píše v evanjeliu, že spasený budú nakoniec všetci. Ďalší pohľad je taký, že o tom rozhoduje Boh a jeho milosrdenstvo, ktorý má posledné slovo, aj keď my ho stále tvrdošinne odmietame on sa nám stále ponúka a on bude mať pri poslenom súde to posledné slovo
PS: Odporúčam knižku od Walter Kasper - Milosrdenstvo.
Je tam mnoho erudovaných odpovedí na náboženské otázky

Naposledy upravil neveriacitomas dňa 2019-10-04 16:27 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/10/2019 03:33 :

Vždy o tom rozhoduje Boh, bez ohľadu na niekoho názor.
Túto knižku určite neodporúčam.

neveriacitomas je odhlásený top neveriacitomas napísal dňa 04/10/2019 03:43 :

Slovenské školstvo naozaj niekde zlyháva. 90% ludí nevie čítať s porozumením

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 04/10/2019 03:45 :

"Ja som cesta i pravda i život." (Ján-14:06) povedal predsa Logos, druhá osoba Svätej Trojice, ktorá nieje obmedzená na historickú osobu Ježiša Krista a nebola obmedzená ani v čase Ježišovho pozemského úradovania. Kto nerozumie, nech kontempluje nad výrokom "Veru, veru, hovorím vám: prv ako bol Abrahám, Ja som." (Ján-08:58 ) a zmyslom použitia minulého i súčasného času v tejto jednej vete. Nakoniec, Ježiš Kristus povedal: "Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier." (Ján 10:16)., pričom nemáme dobrý dôvod považovať všemocného Boha a Prozretelnosť za tak obmedzené, aby operovali len skrze historickú osobu Ježiša Krista.

Pre úplnosť, vysvetluje to pravoslávny teológ James Cutsinger, v odpovedi na otázku, či môžu viaceré náboženstvá súčasne byť pravé.

Naposledy upravil bot001 dňa 2019-10-04 16:46 GMT

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 04/10/2019 04:29 :

,,Zvesť o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, ktorou nás vykúpil a spasil našich hriechov sa v dnešnej dobe internetu a masmédií rozšírila takmer do celého sveta i vďaka pôsobeniu kresťanských misionárov v rôznych končinách sveta" Napísala lesanka psychoteologička ,)

Takže nie je o čom Ja to teraz počujem prvý raz a teda som vykúpený a spasený Mnohokrát ďakujem za vysvetlenie , stretneme sa raz na spoločnej párty Platím prvú rundu ,)

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 04/10/2019 05:20 :

Keby som ti rozumel, aj by som sa chytil - "ktorou nás" sa predsa vzťahuje k tej "smrti". Keby som ja mal zakaždým vyčítať skladbu viet a interpunkciu...

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 04/10/2019 05:34 :

Šak hej k smrti , ktorou nás sa vzťahuje k tej smrti ktorou nás vykúpil a spasil V čom je problém Vykúpil a spasil nás smrťou svojou Čomu nerozumieš !? Skladby ( youtube ) sú v inom blogu o pesničkách a o interupcii sa tu tiež popísalo veľa ...

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 04/10/2019 05:53 :

Ok, všetci tú máme svoj spôsob mrhania časom, tak ti do tvojho už nebudem kafrať.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/10/2019 05:54 :

Zisielzcesty

Mohol by si nám vysvetliť význam slov "vykupeny" a "spasený" aby sme aj my vedeli o čo ide? Zdá sa, že do toho hlboko vidíš.

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 04/10/2019 06:07 :

Ja sa odvolávam na lesanku a jej zdroje Ty si si to nevšimol !?

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 04/10/2019 06:33 :

Jakože je o mňa postarané Temeraf !

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 06:36 :

Ahoj Zídenýzcesty,

pravdupovediac neviem, aký máš so mnou problém, ani sa v tom nechcem vŕtať, ale na väčšinu mojich blogov reaguješ nejakým nezmyselným podrypovaním, miesto toho, aby si sa nejako rozumne a vecne vyjadril k téme blogu.

V tomto svojom blogu kladiem otázku, či budú spasení aj ateisti a vyznávači nekresťanských náboženstiev. Nech sa páči... máš možnosť vyjadriť, čo si o tom myslíš ?

Pokiaľ ide o inkriminovanú vetu, na ktorej údajnú nesprávnosť poukazuješ... Zmenila som v tej vete slovosled a vymenila som poradie slov vykúpil a spasil, aby bolo zrejmé, že Ježiš Kristus nás vykúpil z hriechov. Opravila som aj dĺžeň v slove "zmŕtvychvstanie". Prekvapuje ma, že práve ty kritizuješ koncipovanie mojich viet, keď je všeobecne známe, že si vo svojich blogoch a komentároch vôbec nepotrpíš na bodky a na správny slovosled.

Ono je ľahké niekoho skritizovať, ale ak už človek niečo skritizuje, tak by mal navrhnúť aj riešenie. Ak máš pocit, že som tú vetu formulovala nesprávne... nech sa páči... môžeš sem do diskusie napísať vhodnejšiu formuláciu tej vety...

neveriacitomas je odhlásený top neveriacitomas napísal dňa 04/10/2019 06:37 :

misomiso_ vykúpený od hriechov, čo znamená, že všetky hriechy ktoré konáš sú vykúpené krvou a utrpením Ježiša Krista a spasený znamená vzatý do neba - večného blaha smile

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 06:38 :

Keď som písala tento blog, nebolo mojou ambíciou poskytnúť nejakú vyčerpávajúcu teologickú štúdiu na tému spasenia... na to existujú fudovanejší odborníci - teológovia... Ale teda môžem dovysvetľovať biblický pohľad na problematiku spasenia.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/10/2019 06:39 :

Zisielzcesty
Ale všimol! Tiež som si všimol aj názov blogu: KTO BUDE SPASENÝ ? Je to otázka, nie oznam, ako si si odvodil z ďalšieho textu a hneď si sa nominoval do "predmetnej podmnožiny" grin

Ako tie slová že vykúpenie a spasenie sú už zastarané a málokto rozumie ich obsahu. Prvé sa rozumelo ako vykúpiť z otroctva, čo bolo v tej dobe úplne bežné,,, a to druhé sa prekladá len ako záchrana. Ale celý problém tu stojí logicky na tom, že ako možno zachrániť toho, kto sa ešte ani nenarodil???

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-04 20:27 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 04/10/2019 06:45 :

Akože nevie?

neveriacitomas je odhlásený top neveriacitomas napísal dňa 04/10/2019 06:45 :

misomiso_ myslíš, že Boh vníma čas lineárne?

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 06:45 :

Zisielzcesty: Ono nestaci len to, ze si pocul zvest o smrti a zmrtvychvstani Jezisa Krista. Dolezite je aj to, aby clovek tej dobrej zvesti (evanjeliu) uveril.

V Biblii je napísané, že kto uverí v Ježiša Krista, že je Boží Syn a že zomrel za naše hriechy na kríži a vstal z mŕtvych a dá sa pokrstiť, ten bude spasený.

Spasení sme z milosti vierou v Ježiša Krista. Hlavný odkaz Nového zákona v Biblii je to, že sa človek nemôže spasiť vlastnými skutkami - tak ako v to veria v niektorých nekresťanských náboženstvách, ale že Božie spasenie je prejavom nezasluzenej milosti a človek je spaseny vierou v Ježiša Krista.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-04 20:16 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 06:54 :

Zisielzcesty: (Pokračovanie komentára) k otázke spasenia:

Samozrejme, že nestačí iba veriť v Ježiša Krista, dolezite je podla tej viery v Jezisa Krista aj zit v kazdodennom zivote a zachovavat Bozie prikazania, kedze v Biblii je napisane, ze viera bez skutkov je mrtva.

Ale pointa spociva v tom, ze krestan by mal konat dobre skutky a prejavovat milosrdenstvo a pomoc svojim bliznym z lasky k Bohu a nie preto, ze by si tymito dobrymi skutkami mohol zasluzit svoje spasenie.

Kratko predtym, nez skonal Jezis Kristus na krizi, zvolal: "Je dokonané." Vtedy sa roztrhla chramova opona. To roztrhnutie chramovej opony symbolizuje, ze od momentu Kristovej smrti mame priamy pristup k Bohu Otcovi, lebo Jezis Kristus povedal o sebe, ze je dverami, cez ktore sa dostaneme k Bohu Otcovi. Zaroven Jezis Kristus povedal, ze On je ta cesta, pravda i zivot a ze je mozne prist k Bohu otcovi iba cez Neho. (Pise sa o tom v Janovom evanjeliu).

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-04 20:01 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 07:14 :

Zisielzcesty: (Pokracovanie komentara č.2):

K celej tejto problematike spasenia ja este dolezite poukazat na vyznam pokania v zivote cloveka. Teda nestaci iba to, aby clovek veril v Jezisa Krista, je dolezite aj to, aby vo svojom zivote cinil pokanie. Pokanie z grectiny metanoia (starogr. μετάνοια), znamena nieco v tom zmysle ako zmena smeru. Pokanie je mozne definovat ako zmenu mysle a postoja, ktore vedie k zmene konania.

Pri pokani nejde iba o lutost nad zlymi skutkami, ktore clovek vykonal, ale aj o zmenu spravania cloveka a o odvratenie sa od hriechov, ktore clovek doteraz konal. Teda ak niekto kradol, tak by mal prestat kradnut, ak niekto cudzolozil, tak by mal prestat cudzolozit, a ak niekto klamal, tak by mal prestat klamat.

Hriechy, ktore clovek vykonal, by mal vyznat Bohu a poprosit Pana Boha o odpustenie.

Ale to tu uz vysvetlujem nieco, co asi vsetci vedia a vsetkym je to jasné smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/10/2019 07:38 :

Poslednú vetu z môjho predchádzajúceho komentára som vymazal, lebo nebola pravdivá. holy

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 07:39 :

Misomiso napísal:

Ale celý problém tu stojí logicky na tom, že ako možno zachrániť toho, kto sa ešte ani nenarodil???


Nie som síce teolog a nechcem tu nejako fabulovat, ale myslim si, ze tento problem, ktory si nastolil vo svojej otazke, sa vysvetluje tym spôsobom, ze Jezis Kristus zomrel na krizi aj za hriechy, ktore ludia spachaju aj v buducnosti po Jezisovej smrti. Boh je vseveduci a pozna buducnost, takze uz dopredu vie, ktory clovek aky hriech spácha.

Okrem toho, u Boha vo vecnosti neplynie cas tak ako tu na zemi, V Biblii je napisane neco v tom zmysle, ze u Boha je 1000 rokov ako 1 den a 1 den ako tisic rokov. Teda je evidentne zrejme, ze u Boha vo vecnosti sa ten cas "rata" inak ako tu na zemi. Teda je otazne, ci v nebi u Boha nejaky cas vobec existuje, kedze Boh povedal, ze je alfa i omega, pociatok i koniec. Aspon teda takto to chapem ja...

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 07:55 :

Misomiso: uz som tu pasaz v Biblii aj nasla:

2. Petrov list 3:8

To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/10/2019 08:03 :

Popridávam sem ešte zopár úryvkov z Biblie, kde sa hovorí o spasení:

Marek 16:15-16

15 Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-04 21:04 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/10/2019 09:26 :

misomiso_,
čo Ťa tak náhle osvietilo? Či už ani sám neveríš bludom, ktoré píšeš? smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/10/2019 10:01 :

Janjan
A vieš čo som tam vlastne napísal keď to vyhodnocuješ ako blud???

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/10/2019 10:09 :

Viem. Blud smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/10/2019 10:09 :

4x rovnaký komentár smile

Naposledy upravil janjan dňa 2019-10-05 06:20 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/10/2019 10:38 :

ohmy

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-04 23:50 GMT

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 05/10/2019 04:30 :

nepreháňaj to s tou korektnosťou, vymazaný príspevok nado mňou bol pravdivý. Ten hlúpy emotikon je od veci.

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 05/10/2019 04:45 :

Ďakujem Je to krásne keď vám na staré kolená niekto povie , že ste celý svoj život žili ako Kristus * , len ste o tom nevedeli Ja už sa v tom nebi normálne cítim Takto krásne ma povzniesť v toto sabatné ráno Decká ja vás všetkých milujem Hosana Hóóó sááá náááááááááááá thumbs up A ty Lesanka , ty budeš moja nevesta devil !* až na to občasné hrešenie

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 05/10/2019 05:36 :

miso  mu to dobre napísal, len potom zmäkol a prepísal to. Asi sa zľakol jankovej advokátky falošnice cool

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/10/2019 06:59 :

Ahoj Janjan,

v mojom blogu hore mam napisanu tuto vetu, zopakujem ti ju este raz, zrejme unikla tvojej pozornosti:

tento blog by mal poskytnúť priestor na zmysluplnú diskusiu o problematike spasenia.

Ako tak citam komentare, vidim, ze len co som v noci prizmurila oci a venovala sa spanku, uz si tu zacal vycinat a krivo obvinovat Miša z pisania bludov. Tebe to mozno pride neskutocne vtipne, ale mne teda veru nie !

Lebo uz dlhodobo tu v diskusiach pod blogmi svojim nemiestnym podrypovanim do ludi a obvinovanim ich z pisania herezie a bludov nicis a doslova devastujes akukolvek zmysluplnu diskusiu o teologickych otazkach.

Zasa si tu zopakoval presne ten isty scenar ako z diskusie pod Atomovym blogom o nabozenstvach. Mišo tam vtedy zacal pisat svoj nazor na teologicke temy, ty si tam okamzite nabehol a zacal ho obvinovat z herezy a znicil si tam akukolvek zmysluplnu debatu.
Ja som ťa tam vtedy v diskusii poziadala, aby si na danu temu vyjadril stanovisko z pohladu RKC a vysvetlil, co sa o tom pise v katechizme RKC, kedze si sa tu uz opakovane pasoval za hlavneho obrancu katolickych hodnôt a spravnosti katolickeho ucenia.
A ako to dopadlo ? Nevysvetlil si to, nakoniec som ja, protestantka, musela hladat v katolickom katechizme oficialne stanovisko RKC k danej problematike, a pridala to vtedy do diskusie, lebo ty si to uplne odignoroval a miesto vecnej diskusie si tam len podrypoval do ludi. Takto sa konstruktivna diskusia teda vobec nevedie... (pokracovanie v dalsom komentari).

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-05 08:01 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/10/2019 07:29 :

Ad Janjan: (pokračovanie):

Tento blog som zalozila a napisala aj preto, aby som tym poskytla ludom priestor na to, aby mohli SLOBODNE vyjadrit svoj nazor na temu spasenia bez toho, aby im niekto robil vycitky, nalepkoval ich ako heretikov a zakazoval im mysliet. Boh daroval cloveku rozum na to, aby ten rozum aj pouzival a aby sa clovek zamyslal a rozmyslal...

Neviem, ci si to uvedomujes, ale tieto diskusie sa tu dlhodobo stali miestom, kde ludia nemozu vyjadrit svoj nazor aj vdaka konkretne tvojmu osobnemu pricineniu. Lustrujes tu profily ludi, posudzujes, kto je dobry a zly katolik, kto ma pravo si do profilu dat vyznanie RKC a kto nie. A to nie je zalezitost posledneho mesiaca, takto tu posobis uz niekolko rokov... Neviem, ci si niekedy cital v Biblii, ze posudzovanie je hriech, ale je to tam napisane... Nepisem ti to preto, ze by som ťa nemala rada ako cloveka, nic osobne proti tebe nemam, a niekde v hlbke mozes mat ako clovek dobre srdce, to nespochybnujem.

Pisem ti to preto, aby si sa v ramci sebareflexie aspon trocha zamyslel nad tym, ako destruktivne tu dlhodobo nicis diskusie ludi o duchovnych a teologickych otazkach bez toho, aby si do nich prispel aspon nejakym zmysluplnym vkladom, resp. nazorom.

A este par slov k tej vasej poslednej debate s Mišom tuto na mojom blogu. Mišo tu poukazal na pomerne zavaznu dilemu, "že ako možno zachrániť toho, kto sa ešte ani nenarodil???" Polozil uplne k veci otazku tykajucu sa temy blogu, pri ktorej vidno, ze sa skutocne nad danou temou a problematikou spasenia uprimne zamyslel... A ty si hned nabehol a krivo ho obvinil, ze pise bludy. Toto nie je prvykrat, co sa to tu stalo, toto robis Mišovi v diskusiach opakovane uz niekolko mesiacov a nielen jemu, ale aj inym diskutujucim a teraz ked si to dovolis robit este aj na mojom blogu, tak to ma uz teda vazne rozhorčilo.

Takze aby bolo jasné... Blud je porucha myslenia, ktora sa obvykle vyskytuje pri tazkych psychozach pripadne aj pri inych psychickych poruchach, napr. pri paranoidnej schizofrenii. Ako priklad bludu by som uviedla, ked si clovek s paranoidnou schizofreniou mysli, ze mu do stien v byte namontovali mikrofony a ze ho odpocuvaju. Toto je blud.

Avsak to, ze cloveka, ktory sa uprimne zamysla nad tym, co je napisane v Svätom pisme krivo obvinis, ze pise bludy, je znevazovanie a degradacia jeho osobnosti a ludskej dôstojnosti. Viem, ze aj ty si si uz vo viacerych diskusiach musel vypocut od muzov rozne urazky na tvoju adresu a ja netvrdim, ze to schvalujem, ked ti niekto nadava... to neschvalujem... Ale ani ty by si nemal znevazovat a urazat druhych ludi tym, ze ich oznacujes za heretikov a bludarov. A konkretne k Mišovi asi tolko, ze nema ziadnu psychozu ani netrpi ziadnymi bludmi... narozdiel od teba mam kompetenciu take veci posudit. Pisem ti to tu verejne preto, lebo uz niekolko mesiacov nanho verbalne utocis vo verejnych diskusiach a nielen naho, a myslim, ze nadisiel cas, aby si s tym uz konecne prestal.  

Takze bud taky dobry a nezakazuj ludom mysliet a vyjadrovat slobodne svoje nazory. Si na mojom blogu a ju tu nebudem taketo spravanie pripominajuce inkviziciu tolerovat.
Dakujem za pochopenie.
HOWGH

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-05 08:50 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 05/10/2019 08:28 :

ako možno zachrániť toho, kto sa ešte ani nenarodil???


Jednou odpoveďou je absolútna predestinacia, ktorá ale vylučuje vplyv slobodnej vôle.

Druhou odpoveďou je, že je to samotná "slobodná vôľa" ktorá predurčuje budúci  osud,,, no tu je ale séria "malých" problémov, ktoré treba vyriešiť.  
-čo je to slobodná vôľa?
-kedy sa zrodila a začala účinkovať?
-je večná alebo nie?
-kde, kedy a ako bude mať svoj koniec?

Kto si trúfne odpovedať, alebo predložiť iné riešenie ??? cool

Tieto otázky už svojho času zodpovedal Origenés, v učení  pod súhrnným názvom "apokastaza". Celé jeho dielo "cirkev" zničila.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/10/2019 07:37 :

Misomiso: Pojem vôle znamena v psychologii jednak proces tzv. vôlovej regulacie jednania (volovy akt), jednak komplex vlastnosti osobnosti vyznacujucich sa spôsobilostou sebakontroly v najsirsom zmysle, tvz. volovych vlastnosti osobnosti.

K problematike vôle, resp. slobodnej vôle sa vyjadruje mnoho psychologov ako aj filozofov, napr. Plotin, sv. Tomas Akvinsky, Kant, Eisler, Erismann a dalsi...

V Lexikone Psychologie od M. Nakonečneho, co mam doma, su o problematike vôle a slobodnej vôle napisane 4 strany, tak to je prilis rozsiahla problematika na to, aby som to tu rozpisovala... smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/10/2019 08:40 :

Vôľa je činná sila vo svete, určite by stálo zato, niečo málo o tom popísať. Taký Origenés písal že naše úprimne modlitby nie sú  nič iné ako prejavy našej vôle a stávajú sa "otcami a matkami" budúcich udalosti vo svete.

Vôľa je jednou zo schopnosti duše a aby sa mohla prejaviť, musí mať k tomu možnosť, inak zostáva len v latentnom stave (u Boha). Tou možnosťou je tento fyzicky svet, stvorený len ako spoločne ihrisko pre duše.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-06 09:41 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 06/10/2019 01:02 :

Podla Danteho, v De Monarchia, sa Ježiš narodil tak, aby bol zahrnutý vo vtedajšom sčítaní obyvatelstva Ríše - ako človek, čo malo pridať na symbolike. Myslíš, že majú v Ríme ešte matričné záznamy z tých rokov? whistling Zaváňa to ale divou konšpiračkou. roll eyes

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 06/10/2019 06:39 :

O slobodnej vôli som tu blog mal a dospeli sme k názoru , že v absolútnom slova zmysle pre nás neexistuje Je to len nešťastné spojenie slov Historická zmienka o existencii J.K. existuje , ale nie priama Existuje krátky , písomný dokument datovaný do obdobia prvého storočia n.l. kde nejaký hodnostár ( ja si to presne nepamätám ) nahlasuje v krátkej správe nadriadenému , že v blízkosti nejakého mesta sa zišla skupina ľudí ospevujúca Ježiša Krista a že okrem toho , že sú iba hlučný , nič závažné nekonajú Sú určite aj iné zdroje Ja osobne nemám problém s Kristom ako s reálnou historickou osobnosťou ani v najmenšom

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 06/10/2019 06:43 :

Robili hurhaj od začiatku. yay

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 06/10/2019 06:57 :

Po takej show ! Sa čuduješ ?

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 06/10/2019 07:08 :

Lesanka, v dnešnej dobe moderných sekačiek je to už otázne :-)

Eustacia, ty si to podala tak kultúrnejšie :-)

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 06/10/2019 07:22 :

Veru, veru, rečiem vám - toto sú posledné dni, lebo už ani tráva sa nespása!

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 06/10/2019 07:28 :

Áno Bot, to je katastrofa čo sa deje. Tráva sa nespása, ani neseká pomaly. Smutné.
Už sa mi tu nechce rozoberať veci týkajúce sa ekológie, lebo to človeka dostane len do smútku.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/10/2019 08:06 :

No ja som bola v lete na Liptove a tam sa vsade na pasienkoch pod horami pasli ovecky a kravy. Takze v ytch koncinach sa trava spasa poriadne. Všetko spasené grin

Na Liptove sa snazia udrziavat stare slovenske tradicie v chove oviec. Som sa tam rozpravala s jednym bacom a vysvetloval nam, ako chovaju ovce valašky - stare slovenske plemeno...

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 06/10/2019 08:09 :

Chvála Bohu za Liptov a ďakujem za uvedenie do obrazu. V okolí Žiliny smer Orava a okolie Turca sa Saláše zatvárajú. Ináč je to nádherné keď človek z vlaku či auta vidí pásť dobytok či ovce a pod.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 06/10/2019 08:19 :

Kto by to dnes robil. Máme predsa iné možnosti - vzdelanie, kariéru, predať sa do zahraničia, ... Raz príde znova nejaký mesiáš a všetku trávu spasí.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 06/10/2019 08:23 :

Ovečka

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 06/10/2019 08:24 :

Lesanka, práveže je dobre, že sa dbá na welfare zvierat.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/10/2019 11:32 :

Je nejaká historická zmienka o existencii Ježiša Krista?


Justin Mučeník v roku 150 napísal svoju Obranu kresťanstva, ktorú adresoval cisárovi Antoniovi Piovi, opakovane ho odkazuje na Pilátovu správu slovami: … a že sa tieto veci takto udiali sa môžeš dozvedieť z protokolov, ktoré boli napísané Pontským Pilátom."
Neskôr hovorí: „že učinil tieto zázraky sa môžeš presvedčiť z protokolov Piláta Pontského.“ (Justin, Apologia i, 355)

Cornelius Tacitus: ... Aby zahladil tú povesť [že podpálil Rím], Nero nastrčil ako vinníkov a potrestal najvyberanejšími trestami tých, ktorých ľud pre nerestný život nenávidel a nazýval kresťanmi. Pôvodca tohto mena Kristus bol za vlády Tiberiovej prokurátorom Pontským Pilátom popravený. Tá zhubná povera bola síce zatiaľ zatlačená, ale znova prepukla nielen v Judei, kolíske tohto zla, ale aj v Ríme, kde sa všetky ohavnosti alebo nehanebnosti sústreďujú a nachádzajú hojne ctiteľov. Najprv boli pochytaní tí, ktorí sa k viere priznali, neskôr však na ich udanie bolo ich preveľké množstvo usvedčené, nie tak zo zločinu podpaľačstva, ako skôr z nenávisti k ľudskému pokoleniu. A ešte keď umierali, robili si z nich posmech.“  (Tacitus. Ann. XV 44)

Alebo potom treba čítať ťažkého oportunistu a prezliekača kabátov, s neskutočne veľkým šatníkom, najčítanejšieho  Banáša, ktorý kvôli mrskemu zisku vypisuje hlúposti o tom, že Kristus zdrhol do Indie,,, a vydavateľstva ktoré vlastnia "určití ľudia", to vydávajú po celom svete a robia z neho hviezdu.

Keď som ho videl na fotkách, kde je oblečený v staroslovienskej košeli, alebo čítal jeho nové názory na svet, bol som fakt dojatý.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 07/10/2019 12:11 :

Miso, toto som už čítal, ale som nepochopil cry
Ako mám chápať:
"ktorých ľud pre nerestný život nenávidel a nazýval kresťanmi"

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/10/2019 12:50 :

Neviem čo tým bolo konkrétne myslené, ale pravovernymi Židmi boli obviňovaní z ruhanie sa, a že potajomky jedia ľudské telo a pijú krv
A domáci ich zase mali za ateistov lebo nechodili do žiadnych chrámov.

Veď aj Sokrates  bol obvinený z ateizmu a z toho, že kazí mládež grin

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-07 14:14 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 07/10/2019 04:42 :

Ak niekto vie anglicky a zaujmalo by ho to, tu budhistický mních vysvetluje aké sú ciele náboženstva. Jeho pohlad na vec sa úplne nekryje s mojim vlastným, pretože ja podozrievam že ciel úplného oslobodenia je tiež možný v rámci ostatných svetových náboženstiev, je to však pohlad vhodný na úvahu ktorý tiež poskytuje dostatočnú orientáciu luďom na istej úrovni. Jedná sa o muža z Čiech, ktorý študuje a praktizuje budhizmus v Bharme.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/10/2019 08:52 :

lesanka333,
Keďže som sa niekoľko dní pohyboval mimo svojho domova (z toho jeden deň v Trnave smile) , bez prístupu na zoznamko, reagujem na Tvoje komentáre až teraz.
V prvom rade, ako si si mohla všimnúť, reagoval som až na túto misomisovu vetu: "Poslednú vetu z môjho predchádzajúceho komentára som vymazal, lebo nebola pravdivá." Nepravdivé teologické tvrdenie je blud, heréza. Minimálne vtedy, keď ho podáva katolík. A ono bolo fakt fest nepravdivé. Možno sa to nezdá, ale misomiso_a mám rád, verím, že je vzdelaný, dobrý, veriaci muž, ale to, čo napíše ohľadom nejakých právd katolíckej viery je niekedy heréza (a niekedy zvlášť ťažkého kalibru) . Preto na to zareagujem priamo a otvorene, nebudem politicko-korektne obkecávať (a aj reagovať naďalej budem, možno mi za to raz aj poďakuje) . Katolík nemôže na takomto fóre písať svoje názory, ale musí podávať pravdu. Je zodpovedný za tých, ktorých by mohol pomýliť a nasmerovať na nesprávnu cestu (niekedy stačí aj jedna veta, aby človeku zmenila život, viem to z vlastnej skúsenosti) . Ak katolík chce vyjadrovať svoje názory na pravdy katolíckej viery, môže to robiť medzi tými, ktorých vieru pozná a má istotu, že im to nemôže poškodiť.

V druhom rade, nemyslím si, že mám moc, aby som svojimi vyjadreniami zničil nejakú diskusiu tým, že napíšem o niečom, že je blud. Ten, čo ho napísal, môže si stáť za svojim slovom a dokázať, že je to pravda a mýlim sa ja. Lenže to som si zatiaľ nevšimol, aby to niekto urobil. Mimochodom, každý tu môže písať svoje názory, aj osočovania, nezmyslu, bludy ..., len môj názor, že niečo je blud, heréza, je neprijateľný. Akási divná sloboda slova.
Že neodpovedám rozsiahlymi traktátmi, ale len pár slovami, či skôr otázkami? No, nemám vždy čas tu vypisovať rozsiahle komentáre, či opisovať to, čo si každý, kto má úprimný záujem, nájde v katechizme či v iných knihách. Ten kto chce, si to nájde, pre toho, kto nechce, možno opísať aj všetky knihy sveta a nič mu to nepomôže.  A že dávam otázky? Otázka je cesta, ako niekoho primäť k hľadaniu odpovede. Jednoduchá odpoveď sa prečíta a vyfučí z pamäti. A ak sú to otázky týkajúce sa morálky a svedomia, nejaká priama odpoveď by z mojej strany bola neprípustná, pretože by zasahovala do oblasti, do ktorej má prístup len ten človek a Boh.

Áno, viackrát som niekoho označil, že má správnu katolícku vieru. Urobil som to na základe toho, čo a ako píše, a stojím si za tým. Ako mám informácie o udalostiach cez víkend, môžem k ním pridať aj elle. To však neznamená, že všetci ostatní majú vieru zlú, nesprávnu. Len som nemal dôvod sa k nim vyjadriť. A posudzovať správnosť niekoho viery na základe toho, že niekedy tu skratovo urobí niečo nie celkom morálne, je len obyčajné odsudzovanie.  Každý je na nejakej úrovni prejavenia viery do jeho morálneho konania, každý z nás občas či aj často zlyhá, zhreší, ale to neznamená, že jeho dogmatické chápanie viery je nesprávne. Len je slabý človek, nezaškodilo by mu prejaviť trošku milosrdenstva. Ale u človeka so správnou vierou je väčší predpoklad, že postupne napraví aj svoje konanie.

Právo na RKC v profile? Reagoval som tu na jedného užívateľa, asi 50 ročného ateistu, z ktorého sa po zmene nicku stal asi 30 ročný katolík. Vôbec som nemal na mysli Teba bot001, ani som netušil, že si si niekedy takto zmenil niečo v profile.

A kto bude spasený? Neviem. Viem  len, že: " Bez víry není ospravedlnění dospělého možné. (De fide) ".  A Boh každému človeku dá možnosť spoznať pravú vieru a rozhodnúť sa pre alebo proti. Či už počas života alebo aj v okamihu smrti (tým, ktorí bez vlastnej viny nemali počas života túto možnosť) .

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 09:55 :

1. Čo považuješ za blud, z toho čo Mišo hore uviedol? Mal tam niečo také, že žiadna cirkev nevie vysvetliť ako možno zachrániť toho, kto sa ešte ani nenarodil. Toto? Neskôr to zmazal. Cirkvi na to asi nejaké vysvetlenia majú, len ich možno Mišo nepovažuje za dostačujúce. Mohol si nám to vysvetlenie reprodukovať. Keď už sa rozhodneš účastniť diskusie, tak prispej.

2. Jeho výroky o nebeskom Jeruzaleme, zo zmazaného blogu - žial tu už niesú - tam bolo čo zle? Píšeš, že nemáš čas vypisovať rozsiahle komentáre. Niekedy by sa však patrilo, nie len strhnúť diskusiu na úroveň menej chápavých. Skutočne by som si rád prečítal, ako by si vyvracal tam napísané, keďže to bolo zároveň orientáciou na to čo je skutočne vážne a aj malo nepriestrelnú logiku.

3. Ty tu podla akého klúča určuješ, kto má správnu katolícku vieru? Nejaké citáty uvedieš? ani v najmenšom nemáš pocit, že sa zosmiešňuješ? Možno si dokonca otravný, týmto posudzovaním, kto je katolík a kto nie.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 08/10/2019 04:49 :

To kam zmizol ten najnovší blog o tradičných hodnotách ? huh
Akurát som sa chystala, že k tomu niečo napíšem a ten blog zrazu zmizol... Aj vám ten blog už nezobrazuje ?

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 08/10/2019 04:51 :

Nuž Lesanka, zmizol. Akože abraka dabra a už ho niet. Aj o tom je život na zoznámku :-)

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/10/2019 04:53 :

Akurát som z mobilu viac ako pol hodinu písal "traktat" do blogu, ktorý medzitým prestal existovať. No škoda že niekto by rád liberálne evanjelizoval nechapavi ľud, a keď sa mu ten sprostí ľud vzburi, tak všetko vymaže!!!

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 08/10/2019 04:54 :

Tak to som zvedavá, že či ten blog vymazal autor blogu sám...alebo či zasa niekto niečo cenzuruje...
Ludia sa snazia, vypisuju tam komentare a potom to vsetko niekto zmaze... ach jaj...

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 08/10/2019 04:56 :

Misomiso: Ak ten tvoj traktat k vymazanemu blogu mas este v mobile, tak ho mozes kludne pridat sem na moj blog... radi si ho precitame roll eyes

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-08 17:57 GMT

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 08/10/2019 04:57 :

Mne sa aj veľmi páči, keď niekto fňuká, že mu bol vymazaný príspevok, a pritom sám vymazáva. Ale to je už o inom. Treba si zapamätať a neprispeivať takým do blogov a vybavené.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/10/2019 04:57 :

To vymazal autor, ktorý sa pustil do vecí, ktoré nedotiahne do konca,,, ale aspoň sa môžem venovať tu janjanovi a botovigrin

Traktat už nemamclosed eyes

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-08 17:58 GMT

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 08/10/2019 05:00 :

Mišo, stojí ti to zato? Mal by si si zobrať rovnocenného a rovnako silného súpera.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 08/10/2019 05:01 :

Anneliese: ale ved Mišo si robí iba srandu smile

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 08/10/2019 05:01 :

Lesanka, dostala si ma :-)

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/10/2019 05:15 :

Bot001
Všetko sa dá nájsť v patristike, alebo v stredovekej mystike. Problém je len v zmene terminológie, ktorý bude zo začiatku nutne mätúci, ale po aspoň približnom pochopení začne byť jasný. To zase "dokazuje", že ide o tie isté veci vyjadrené len iným spôsobom.

Okom neviditeľné duchovné "veci" sa obliekajú do odevov kresťanských, sufistickych, hinduistickych alebo budhistických a to podľa potreby, vzdelania, miesta a času tých intelektov, ktoré majú byť oslovené,  za účelom ďalšieho hľadania konečnej pravdy.

Cirkev Kristova je to isté ako ten nebeský Jeruzalem, ktorý ťa tak oslovil.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-08 19:42 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 05:27 :

Ja sa s tým môžem len stotožniť, Mišo.

Na nervy len to, keď sa niekto chytá slovíčok, zatialčo zmysel za nimi mu uniká.

Chýba mi tu aj Zišiela blog o správnom obetovaní, tiež som sa tam silil s prepisovaním z knihy.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/10/2019 07:05 :

Áno, slovíčok sa chytajú tí, ktorí za ne nedovidia. Inak aj v tom blogu o správnom obetovani sa, treba pozerať na to, čo človek vlastne môže obetovať. Každý môže obetovať len to čo má "sám zo seba", a to je len jeho vlastné ego a jeho predstavy. Je to vyjadrené v slovách "zapri sám seba". Ako to že niekto akože obetuje nejaký nadbytok nejakého hmotneho majetku, to nie je žiadna obeta, ale len prejavom spravodlivosti v zmysle "Kto má mnoho nemá nadbytok a kto má málo nemá nedostatok"

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/10/2019 07:26 :

A teraz by sa patrilo nadviazať na temu blogu: "kto bude spasený"

Spasený bude ten, komu bude dovolené vstúpiť do toho "nebeského Jeruzalema". Bude to dovolené len tomu, kto si tu na zemi "preperie svoje rúcho" tak, aby bolo "snehobiele". Len taký bude pozvaný na "svadobnú hostinu", kde bude "stolovať s Abrahámom". No a my ostatní budeme výhodení do tmy, kde bude "plač a škripanie zubami", a zachránení budeme len tak, "ako cez oheň", až kým "nezaplatime do posledného haliera".

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-10-08 20:30 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 07:40 :

"Ako to že niekto akože obetuje nejaký nadbytok nejakého hmotneho majetku, to nie je žiadna obeta, ale len prejavom spravodlivosti v zmysle "kto má mnoho nemá nadbytok a kto má málo nemá nedostatok". - celkom perla. Keby tu bolo viac podobných príspevkov a bohatosť najrôznejších formulácii, mohlo toto miesto slúžiť skutočnému posilneniu viery a orientácii na to čo je dôležité.

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 08/10/2019 07:41 :

Nebol ten blog vymazaný náhodou kvôli tomu rypakovi? Lebo autor slušne poďakoval za reakcie a urobil sebareflexiu, že na budúce popracuje na presnejšom vyjadrovaní, čo mi bolo veľmi sympatické.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/10/2019 07:57 :

Sivy
Autor síce poďakoval, ale možno tým len myslel, aby sa už takým tipom príspevkov neprispievalo, lebo očakával iné reakcie. A potom už nespravil "sebareflexiu" ale len odstránil nesúhlasne názory, ktoré sa tam začali hromadiť v neúmernom množstve, pre jeho labilnu psychiku nastavenú zrejme na prikyvovanie.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 08:03 :

Autor už stiahol aj vlastnú fotku, asi sa zlakol. Môžeš to skúsiť vyšetriť. Hrozilo však skôr, že Jano sám zhorí, na hranici vlastného raždia - s tým jeho údajným katolíckym nehlásaním ničoho iného než Kristus sám. Keby to tak bolo, čo vlastne chcú takíto katolíčkovia vytýkať protestantom? Pri stave v akom dnes sú, mali by radšej byť tichúčko ohladom tohoto sporu.

[/img]

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 08/10/2019 09:04 :

Dobrý večer vospolok smile

Ja som si dnes bola v kniznici pozicat knihu od Hansa Künga "Katolícka cirkev: Stručné dejiny". Tak si idem rozširovať svoj "všeobecný rozhľad". Autorom je katolícky kňaz...
Už v prvej kapitole sa to začína zaujímavo...
Autor píše, že: "Katolícki teológovia priznávajú, že niet spoľahlivého dôkazu o tom, že by Peter niekedy stál na čele rímskej cirkvi ako jej hlava alebo biskup."

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 08/10/2019 09:16 :

lesanka, ušetrím mu čas a energiu  a vyhlasujem:

BLUD!!!!!!!!

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 09:17 :

thumbs up

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/10/2019 09:38 :

lesanka333,
veta "Katolícki teológovia priznávajú, ..." má takú istú relevantnosť ako napríklad veta "9 z 10 zubných lekárov odporúča TÚTO zubnú pastu".

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 10:46 :

Zabudli konzultovať teba, keď tú knihu písali.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 10:46 :

Budeš sa musieť s nimi porozprávať...

Naposledy upravil bot001 dňa 2019-10-08 23:47 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 08/10/2019 10:58 :

"Zatiaľ čo Hans Küng venuje neúmerne veľa pozornosti niektorým pápežom a koncilom, prakticky nič nepíše napríklad o misiách a misijnej činnosti Cirkvi v Amerike, Afrike, Ázii a Oceánii; o reholiach a ich vplyve na vnútorný i vonkajší život Cirkvi a ďalších pozitívnych stránkach dvetisícročnej existencie Cirkvi na svete. Jeho dejiny Cirkvi nielenže obsahujú veľa nepresností, ale majú aj príliš polemický tón a príliš sa sústreďujú na negatíva. Sú viac obžalobou pápežstva než serióznou históriou. V angličtine jestvuje niekoľko vynikajúcich jednozväzkových diel, ktoré majú širší záber a triezvejší pohľad na cirkevné dejiny, než je kniha prof. Künga, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade. Spolu s vami, milí poslucháči, sa pýtame: komu záležalo na tom, aby sa práve táto kniha preložila a ponúkala slovenskej čitateľskej obci?"

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2003/11/27/recenzia_knihy_hansa_künga_cirkevné_dejiny/slo-1633

Dalsia recenzia
http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=306

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2019-10-09 06:17 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 08/10/2019 11:09 :

Komu záleží? Žeby nejaká konšpiračka?

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 02:40 :

Obzaloba papežstva a seriozna historia sa vylučuju? smile akurat tak pre fanatika. Ja som nepotreboval čitat Kunga, aby som začal pochybovat. Mne stacilo citat pascendiho, janjana a v neposlednom rade teba, alexandra.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 09/10/2019 09:23 :

K teme Kto bude spaseny?

a vsetok sud prenechal Synovi

Kazdy clovek vo svojej poznatelnosti vie, ci kona dobre alebo zle.
Kazdy clovek vie, ci chce konat dobre alebo zle.
Ti, co maju poznanie Bozieho, vedia ci konaju v sulade s Bozim alebo nie.

Pan Boh ma spocitany aj kazdy vlas na hlave, pozna pohnutky, umysel, myslienky, konanie, slabosti, snahy. A u kazdeho cloveka je nejaky umysel i rozhodnutie, zodpovednost do miery schopnosti vybrat a rozhodnut sa. Konat, nekonat, strpiet, zanedbavat.
Aka je dobromyselnost cloveka, je myslim podstatne. Clovek ma konat v sulade so svojim svedomim, no sucasne svoje svedomie formovat k dokonalejsiemu.
Sudi len Boh, veriaci, ktori Boha miluju, maju nadej, ze budu spaseni. Nadej ako jedna z cnosti. V Pisme sa pise na viacerych miestach, koho nebude nebeske kralovstvo alebo naopak, koho bude.
Mame prosit a dostaneme.
Podstatou lasky krestana je aj laska k bliznemu, konat minimalne skutky duchovneho milosrdenstva, minimalne modlit sa za hriesnikov. Pan Jezis rovnako hovori, odidte odo mna, lebo bol som hladny a nedali ste mi jest, nenavstivili ste ma..a tym druhym bol som hladny a dali ste mi jest, navstivili ste ma, podte ku mne. Hoci ani jedni ani druhi nevedeli, ze to konaju pre Jezisa. Lebo laska k Bohu sa prejavuje aj cez lasku k cloveku, skutkami. Konanie dobreho ma zasluhu.

Myslim si vsak, ze ateista bud nevie o Bohu (co je malo pravdepodobne), bud nevie co znamena viera a preco ma clovek verit a podla toho zit, alebo nechce Boha.
Ak niekto Boha nechce, zrejme nechce byt ani v nebi, a zrejme ani netuzi byt spaseny.
No mozno sa taky clovek obrati alebo iny hriesnik napravi, Boh mu posle niekoho alebo nieco do cesty, aby nasiel Boha a zmenil svoj zivot. Mozu to byt aj nase modlitby vypocute, ak sa modlime za hriesnikov.
Preto je tak dolezite sa modlit za svojich blizkych a nezabudat aj za inych hriesnikov (na kazdej omsi na zaciatku ludia hovoria modlite sa za mna..)

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2019-10-09 11:20 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 05:20 :

Komu záleží aby vychádzali takéto knihy? Odpoveď je priezračne jednoduchá, na to netreba žiadnu konšpiráciu - kniežaťu tohto sveta.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 09/10/2019 05:27 :

Janjan: to co si teraz napisal, je celkom riadny blud smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 05:38 :

lesanka333,
buď si istá, že to blud nie je.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 06:07 :

janjan, komu záležalo na tom, aby sa mnohé knihy nečítali, vratane Biblie? žeby tomu, kto zaviedol označenie - BLUD ??

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 06:42 :

Samotným ľuďom by malo záležať, aby mnohé knihy nečítali. Dobrovoľne sa nechávajú napĺňať zlom, často rafinovane zahaleným do pozlátka.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 06:45 :

Boh nám dal slobodnú vôľu. Cirkev ju zobrala. A podmienila to ešte aj trestom. (dalšia vec v rozpore, v učení Ježiša a Cirkvi)

beruska je odhlásený top beruska napísal dňa 09/10/2019 06:50 :

Bus,
"Boh nam dal slobodnu volu." A? Co to znamena? Ze si mozeme robit, co chceme?

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 06:51 :

A snad nie? Aspoň sa to tak prezentuje ako slobodná vôľa. Ale s podmienkami smile a to už je potom čo za slobodnú vôľu??

Naposledy upravil autobus dňa 2019-10-09 19:53 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 06:52 :

A čo čítaš Ty, čím si plníš dušu?

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 06:53 :

Tvojimi príspevkami, či správami

beruska je odhlásený top beruska napísal dňa 09/10/2019 07:03 :

Asi je to trosku nedorozumenie roll eyes
Dostali sme slobodnu volu, aby sme sa dobrovolne rozhodli pre dobro (alebo zlo), aby sme teda neboli "nuteni" robit dobro. Ved nas nikto k nicomu nenuti.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 09/10/2019 07:08 :

To, ze si clovek precita dejiny katolickej cirkvi od katolickeho knaza urcite nie je rozhodnutie sa pre zlo. Je to prejav zaujmu o historicke udalosti.
Ale vidim, ze nasa novodoba inkvizicia nikdy nespí, Janíčko nám uz v lesíku nazberal kôpku raždia na hranicu pr heretikov, ktorí v podstate heretikmi ani nie sú.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 07:10 :

človek može robiť dobro, a zároveň čítať knihy, ktoré zakazuje, pod trestom ,Cirkev.
človek môže robiť dobro, slúžiť Bohu aj bez tej Cirkvi, ktorá hlása, že mimo Cirkev niet spásy

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 09/10/2019 07:28 :

Bludy šíriť, na to by vás bolo...

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 09/10/2019 08:03 :

Agent Zoznámka pri spravovaní literárnych zdrojov zoznamkárov. Dohliadame na vaše duševné zdravie už od roku 1998. (C)Naposledy upravil bot001 dňa 2019-10-09 21:10 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 08:13 :

autobus,
a to robíš zásadnú chybu, že si neplníš dušu sviatosťami, modlitbou, dielami svätcov ohnivo milujúcich Boha a Cirkev. Potom by Ťa takéto nezmysly, čo si popísal v ostatnom príspevku ani nenapadli.
Ale máš slobodnú vôľu, rozhodol si sa ísť svojou cestou, tak skús, kde Ťa dovedie.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 09/10/2019 08:15 :

aj ty si ma na tú cestu vypravil, tvojimi prispevkami, tvojim postojom, tvojim konanim-nekonanim...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 08:24 :

autobus,
sám tomu neveríš, čo píšeš. Ale dobre, uchláchoľ svoje svedomie zhodením viny na mňa.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/10/2019 09:15 :

lesanka333,
inkvizícia bola požehnaním pre Európu, zachránila množstvo ľudí pred smrťou. To len propaganda nepriateľov Katolíckej Cirkvi vytvorila o nej takú negatívnu legendu. K upaľovaniu "bosoriek" dochádzalo predovšetkým na tých územiach, kde inkvizícia nebola, napríklad na územní dnešného Nemecka, kde prevládal protestantizmus.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 09/10/2019 09:18 :

Ahá, ehmmm, práve tak... whistling

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 09/10/2019 09:56 :

Janjan

Zas blúzniš a bludy púšťaš!

Samozrejme Johanka s Arku bola upalena rímskokatolíckou inkviziciou


A na novo sa rímskokatolícka cirkev zaoberá Jánom Husom (a bude možno ako zas ako pri Johanke)


Aj dejiny Slovenska o inkvizicii a trestani bosoriek sú záznamy

Nie je to propaganda ako bluzniš ale realita

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 10/10/2019 05:30 :Naposledy upravil bot001 dňa 2019-10-10 06:53 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 10/10/2019 06:03 :

Bot001: vďaka za vtipne ilustracie grin

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 10/10/2019 06:06 :

Ked citam, ako tu Janjan pise, ze inkvizicia bola pozehnanim pre Europu a zachranila mnozstvo ludi pred smrtou... asi tu budem musiet pridat dokumentarny film o tejto problematike, akym brutalnym sposobom vtedy tyrali a mucili heretikov, lebo Janjan uz fakt zacina prekrucat dejiny. Nemala som to sice povodne v plane, lebo tie  mucacie nastroje boli fakt brutalne, ale asi to inak nepojde.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 10/10/2019 06:30 :

Lesanka, usetri si energiu. Janjanovi to v jeho slepote, naivite, klapkach na ociach nepomoze. Len co sa utvrdi vo svojej svatosti. Treba to brat tak ako je. Moj postoj je, akokolvek mozeme zit zvozne a posvacovat sa, nemali by sme popoerat omyly, ktorych sa cirkev dopustila a dopusta. Ved Boh za to nemoze a my nemozeme byt svedkami viery, ak nehovorime pravdu vo vsetkom a ak pravdu popierame. Jednoducho cirkev sa dopustila mnohych omylov, za ktore sa mame modlit, mame sa modlit za ludi ktori boli tymito omylmi poskodeni, mame sa modlit za duse, ktore  sa omylov dopustili a ked sa s niekym bavime o viere a pride na to rec, musime hovorit pravdu, aj ked je negativna, lebo bez pravdy nemozeme byt svedkami viery. Lebo Jezis je cesta, pravda a zivot.

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 10/10/2019 09:51 :

Lesanka

To janjana ešte nepoznáš?

Nevie ako ziskať pozornosť,  tak trepne umyselne hluposť ako vždy

Važne by si sa zbytočne namahala

Veď vydíš aku neuctu má voči druhým a naivne robí  z druhých a vzdelaných ludí hlupákov

Naposledy upravil 11111 dňa 2019-10-10 11:16 GMT

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 10/10/2019 10:10 :

Takze Paris je Dolores. Odhadovala som to po precitani prveho prispevku a nazve blogu. Ako sa na MNV vitaju deti do zivota, tu budeme hadam vitat Dolores.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 10/10/2019 10:23 :

Paris, kedze mas 19, maš chlapcov na spagatiku na rozdavanie, nie si moc vhodna na zoznamenie s mladymi mužmi
Nechceš mňa? wink

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 10/10/2019 10:51 :

Späť k téme; bude spasená aj osoba, ktorá sa pokúša siať nesvár a žije klamstvom, napriek nejakej primitívnej a len velmi základnej viere (neisté, ale predpokladajme) v Boha?

Na základe čoho, keď sa pravde nesnažila v živote priblížiť a naladiť sa na ňu bytostne?

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 10/10/2019 11:12 :

paris napísal: Ty uz si najdi chlapa! Budes mat potom menej casu riesit mna, ci dolores, ci koho to mas furt v hube. Ci si lesba?? Ak ano, ja ta neodsuidzujem, ale ja nie som, prepac. A ak si na muzov, ak chces, nejakeho ti dohodim z tych, čo som ich odmietla.


Odborníčka na zoznamovanie sa ozvala. Ja si myslím; ak aj nie volakedy, dnes ťa už obchádzajú naďaleko ako rádioaktívny materiál. Tie problémy a obťažovanie si každý ušetrí.

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 10/10/2019 11:35 :

do perdele, mne sa to sníva,tá PSYCHOPATKA!!!!!! je späť. Je to možné huh  ?

A teraz poprosím divného Janka a falošnicu nech sa vyjadria!!!!!!!!

Nemate niekto poruke ich citáty ohľadom tej chudery. Pamätám si , že falošnica sem praskla, že ona na jej príspevkoch nič zle nevidí a že je v pohode, takéto podobné hnusné odporne, pokrytecké žvásty .

Naposledy upravil sivy dňa 2019-10-10 12:39 GMT

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 10/10/2019 12:06 :

Ja tu vydím jedine utok a vyhražanie v prispevkoch uživateľky paris

A to ešte bez dôkazou osočuje iných

Naposledy upravil 11111 dňa 2019-10-10 13:07 GMT

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 10/10/2019 12:13 :

Sivy

A za také jankovske aké nemorálne vyťahovať súkromné na verejnosť laugh

Hoc čo uvádza paris je isto osočovanie a vymysel, lebo keby to bola pravda zakonne je na to pomoc

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 10/10/2019 12:25 :

Bot, upozornila som ju na to, ze osocuje. Len aby si bola toho vedoma. Minule tu Janjan pisal nieco o dobrom vyspovedani sa. Tak verim, ze jej pomoze so spytovanim svedokia kedze tu podla neho patri k tym, ktore zastavaju katolicke hodnoty.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 10/10/2019 01:58 :

Paris: To čo má znamenať ten cirkus, čo tu vyvádzaš ? ohmy

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 10/10/2019 02:08 :

Lesanka, presne si to pomenovala. Je to cirkus. Zial, nechcene tu bavi divakov, aj ked ju nemozno odmenit potleskom a srdecnym smiechom. Je to tragikomicky cirkus.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 10/10/2019 02:25 :

Áno, a ďalší blog je zase v riti!

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 10/10/2019 02:31 :

Neboj, ja si tu zachvilu na blogu narobim poriadky, alebo zalozim nove blogy...

Len je to uz fakt unavne riesit tu furt dookola jednu zensku, ktora sa jednoducho nevie vpratat do kože.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 10/10/2019 02:36 :

Ja sa vôbec neurazím, ak autor blogu vymaže celú túto poslednú odbočku.

Hej, hej - niekto môže mať porozumenie pre túto formu cirkusantstva. Ona je na tomto ctenom nádvorí od počiatku šašom a nie princeznou. Ale predsa len to zneprehladňuje zamýšlanú tému.

Začali sme to tu, len preto že u nej by sme boli zmazaní. Ale, už zas vieme kto je zač. Nemusíme to tu ďalej rozoberať.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 10/10/2019 02:41 :

No skúsim nadviazať na to

inkvizícia bola požehnaním pre Európu, zachránila množstvo ľudí pred smrťou.


Taký Torquemada v 15stom storočí nechal pozabíjať tisíce a umučiť desaťtisíce "heretikov". Bol taký obľúbený medzi ľudom, že medzi nich ani nevychádzal, ak nemal k dispozícii aspoň 100 cirkvou dobre platených žoldnierov.

Potom neskôr sama cirkev musela prijať pravidlá, že pri "vypočúvaní" obvinených nesmie dochádzať k ich mrzačeniu.

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 10/10/2019 02:43 :

kuva, ale treba urobiť aj trocha sebareflexie. Je to aj naša chyba, že tej psychopatke umožňujeme prispievať na blogoch a prispievame na  jej. Toto už presahuje hranicu aby jedna psychopatická f.landra tu pravidelne narúšala diskusie. Keď som kedysi chodil na jeden technologický web, tak tam tiež mali problém s takýmito dementnými jedincami , ktorí nemali čo povedať k téme,nerozumeli jej, poučovali a  stále mudrovali a nepomohlo ani  nahlasovanie jednotlivcov a niekto prišiel na nápad blokovať ich a nahlasovať hromadne a bol pokoj. Veď toto nie je normálne aby nás pravidelne obťažovala táto psychopatická chudera. Veď to je diagnóza.

Kuva, KDE JE FALOŠNICA!!!!!! Nech si teraz otvorí ten svoj falošný chrap a vypľuje z neho , že ta pošahaná  entita, čo sa sem pravidelne nasáčkuje vlastne nerobí nič zlého a že je všetko v pohode.
A jano je tiež radšej zalezený v búde aj so svojimi katolíckymi hodnotami.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 10/10/2019 02:52 :

Ano, Sivy, cely problem spociva v tom, ze ludia na tuto osobu Dolores alias Kavu alias Ellu reaguju. Jej ide iba o to, aby na seba pritiahla pozornost, aby ludi vytocila a nastvala a vyvolala v nich emocionalne reakcie... O to jej presne ide a z toho ona zije, robi jej to dobre, ked sa moze s niekym hadat a niekoho nastvat.

Najvacsiu chybu tu robia vsetci v tom, ze na nu reaguju... zivia krmia tym inetrnetovho trolla. To bolo vidno aj dnes. Kym tu nebola, bol tu klud a diskusie sa uberali aspon chvilu normalnym smerom, akonahle sem dosla, zasa vsetci riesia jej uletene spravanie a zmysluplna diskusia o duchovnych otazkach je v keli.
Ak by sme sa vsetci dohodli ze ju budeme jednoducho ignorovat a nebudeme reagovat na jej blogy a na jej komenty v blogoch, tak by tu tato zena jednoducho nemala co robit, lebo by si ju nikto nevsimal a nemala by koho rozculovat a nikto by jej nevenoval pozornost. Otazne je iba to, ci ludia maju v sebe tolko sebaovladania, aby prestali reagovat na jej provokativne prispevky.

sivy je odhlásený top sivy napísal dňa 10/10/2019 03:01 :

Mám lepší darček, klietku a studenú sprchu.

psachnet je odhlásený top psachnet napísal dňa 11/10/2019 09:49 :

Viacerí to tu už napísali, že spasenie pre kresťana je veľmi dôležitým vykúpením a oslobodením duše po smrti od večného zatratenia. Očakávaná večná nekonečná posmrtná blaženosť.

Ľudia v priebehu dejín založili vďaka svojej rôznorodosti aj mnohé náboženstvá akým je Kresťanstvo, Islam, Hinduizmus, Budhizmus, Konfucianizmus, Šintoizmus, Taoizmus, Židia – Judaizmus.
A ešte mnoho iných, menších a mladších náboženstiev, duchovných učení.  A čas ukazuje ich útroby.

Človek je telom a dušou. A stále hľadá, učí sa, spoznáva, rozvíja sa. Ako jednotlivec sa učíme rovnováhe tela a duše. Rovnováhe medzi fyzickými a duchovnými zmyslami.
Aj tu na Zoznamku v blogoch je zaujímavé vidieť zmenu k lepšiemu v chápaní, poznaní, v správaní sa mnohých diskutujúcich.
Aj keď niekedy sa zdá,  že blogy idú smerom dole vodou, kvôli necitlivému, nezodpovednému správaniu sa. Je to každého jedného osobné rozhodnutie, ako sa rozhodne prejavovať svoje „JA“.
Nie sme jediný v histórií ľudstva, kto sa učí žiť život. Učíme sa ako vzťah budovať, rozvíjať, pretvárať. Alebo zničiť, usmrtiť.
Za všetkým je túžba poznania Dobrého a Zlého.  Túžba po Šťastí, Radosti, Blahu.......
A najmä Lásky.

Pred pár dňami som mal možnosť hovoriť so staršou psychologičkou, ktorá pracovala celý život vo výskume. A pripomenula mi jedno poznanie. Všetko naše úsilie akým je napríklad štúdium, získania ťažkou prácou titulu pred a po mene,  je len pozlátkam. Zabúdame, že sme deťmi Boha. Súperíme s Bohom. V horšom prípade sa hráme na Boha.  

Kresťan sám za seba rozhoduje akú úroveň Spasenia, Vykúpenia a posmrtnej Blaženosti dosiahne. Je si sám sebe pánom. Každý príde pred Boha so svojím vlastným batôžkom bohatstva, ktoré získa tu na zemi.

Naposledy upravil psachnet dňa 2019-10-11 10:54 GMT

domenico je odhlásený top domenico napísal dňa 13/10/2019 02:19 :

Spasený bude ten, kto ide "uzkou cestou" , prijíma svoj život od Pána a dáva svoj život Pánovi v láske, z uprimného srdca hovorí pravdu, rád sa zmiluva sa , verí že Pán je dobry darca a milosrdný samaritan ..  nasleduje Pána,  necha sa viesť ale nechá sa aj násť..taky čo zhreší a vidí pravdu že sam nie je hodny, taký čocelý život niečo robil a bolo to marne, ale aj taky čo na poslednu chvíľu povie: " Pane ,spomen si na mňa".  
Človeku to je nemožné, ale Bohu nič nie je nemožné.  
Otazka, znie prečo by som sa mal zaoberať "podmienkami spásy" ak možem nasledovať Krista a nechať sa ním najsť aj teraz. Takto sa starať o svoj život a o svoju spásu mi prijde ako rozumne..Dávať podmienky a vobec nejako hodnotit kto može byť spasení mne neprisluší.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/10/2019 08:13 :

Niečo k Janovi Husovi:
http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1281
Niečo k Jane z Arku:
https://www.youtube.com/watch?v=074pi_3G-l4

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 13/10/2019 08:28 :

Ty si si to celé sám pozrel? Ohladne Husa, viem čo asi môžem čakať. Ale tá Jana z Arku, veď má vyše hodinu a pol. Daj výcuc, ako to ospravedlnil, čo si sa dozvedel.

Naposledy upravil bot001 dňa 2019-10-13 21:29 GMT

domenico je odhlásený top domenico napísal dňa 14/10/2019 06:49 :

"Nie každý kto mi hovorí Pane, Pane, ale ten čo plní voľu mojho Otca..."

Plníš teraz Božiu voľu? ..alebo len hovoríš Pane, Pane?

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 14/10/2019 04:23 :

Janjan napísal:

lesanka333,
inkvizícia bola požehnaním pre Európu, zachránila množstvo ľudí pred smrťou. To len propaganda nepriateľov Katolíckej Cirkvi vytvorila o nej takú negatívnu legendu.

Janjan,

pridávam tu sem jeden dokumentárny film o tom, aké metódy používala v stredoveku katolícka cirkev na mučenie heretikov. Tieto mučiace nástroje sú vystavené v múzeu mučeníckych nástrojov v San Maríne. To mučenie bolo skutočne brutálne a kruté...

Doporučujem ti si tento dokument dôkladne pozriet. To, že sa snažíš prekrúcať historické fakty, to nie je správne. Je lepšie sa pozrieť pravde do očí..

Kruté mučenia v stredoveku

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-10-14 17:25 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/10/2019 07:23 :

bot001,
pozri si to video o Jane z Arku sám a celé. Určite je to hodnotnejšie pre dušu, než prednášky nejakého jogína.

Naposledy upravil janjan dňa 2019-10-20 08:27 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 20/10/2019 07:45 :

janjan napísal dňa 20/10/2019 07:23: bot001, pozri si to video o Jane z Arku sám a celé. Určite je to hodnotnejšie pre dušu, než prednášky nejakého jogína.


Tá tvoja hodina a pol politickej agitky mojej duši nijak neprospeje. Skúšaj pchať kaleráby do niekoho iného. Po tých tvojich hláškach (inkvizícia len jeden z mnohých prípadov), nemám takú dôveru k tvojim príspevkom, aby som hodinu a pol z nedele tomu obetoval.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/10/2019 08:07 :

bot001,
ale potom sa nedozvieš ako to naozaj bolo.