Archívy

Reklama

TAJOMSTVÁ : SATORI

Božia pravda je len v spojení všetkých právd do jedného harmonického celku, lebo je len jeden Boh, jeden stvoriteľ všetkých ľudí so všetkými kultúrami a pohľadmi na tento svet. Toto pochopenie je však dar od Boha, ktoré začína túžbou po tomto pochopení spojenou s dlhým hľadaním odpovede, ale táto túžba je zase len darom od Boha. Naše túžby sú spojené s talentami, ktoré sú nám tiež len dané, nevyberáme si ich sami. Ľudí s týmto pochopením je na svete zatiaľ málo, lebo ešte nenastal čas, aby to bolo dané ľuďom vo väčšom merítku. Ten čas pozná len Boh a zrejme súvisí s úrovňou ľudskej pokory. Ľudia s týmto pochopením sú aj medzi kresťanmi, ale toto pochopenie žiaľ nieje možné zdieľať. https://cs.wikipedia.org/wiki/Satori
Pridal fero on 05/06/2023 02:37

Komentáre (77)

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/06/2023 10:26 :

Niet čo spájať.
Pravda je vždy len JEDNA.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/06/2023 10:40 :

janjan  Naozaj je pravda len jedna ? Tak kto má pravdu ? Tí, čo chú posielať zbrane na Ukrajinu alebo tí, ktorí ich tam posielať nechcú ? Kto mal pravdu ? Tí, čo pred pondským pilátom chceli oslobodenie Barabáša, alebo tí, ktorí chceli oslobodenie Krista ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/06/2023 06:49 :

fero,
vysvetlím ti to tak: ak pospájaš všetky pravdivé výroky o Bohu, dostaneš katolícku teológiu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/06/2023 06:56 :

fero,
Mt 26,53.
A pouvažuj o tom, ako to súvisí s tým, čo kričal dav pred Pilátom.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/06/2023 06:56 :

janjan, nič si nevysvetlil, len všeobecne teoretizuješ, lebo na konkrétne otázky zo života odpovedať nevieš.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/06/2023 06:58 :

fero,
pravdu majú tí, ktorí chcú posielať zbrane na Ukrajinu.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/06/2023 07:09 :

janjan - takže podľa teba Boh stvoril polovicu ľudí múdrych, ktorí vidia pravdu a tú druhú slepú, ktorá pravdu nevidí. Alebo len ti chýba pokora, aby si vedel priznať, že Boha nechápeš. A preto si sa aj vyhol odpovedi na druhú otázku.

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 05/06/2023 07:21 :

Lk 2
25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. 26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

Simeonov chválospev

29
"Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova,

30
lebo moje oči uvideli
tvoju spásu,

31
ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov:

32
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu."

Simeonovo proroctvo. - 33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. 34 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, 35 - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/06/2023 07:21 :

Máš pravdu, Pána Boha nechápem. Ty vari áno?
Ja nestojím o takého boha, ktorého by som pochopil.

Na druhú otázku som ti odpovedal tiež, veľmi presne. Tak pouvažuj.

Na pravdu môžeš kukať, že ti oči vykole a aj tak ju neuvidíš. Lebo nestačí len pozerať, treba aj chcieť ju vidieť.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/06/2023 07:48 :

janjan - na druhú otázku si neodpovedal, len na prvú. Takže kto z kričiacich pred pondským pilátom mal pravdu, keď tvrdíš, že pravda je len jedna ?

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 05/06/2023 07:54 :

Väčšina nieje schopná takej širokej perspektívy. Nehovorí sa tomu, že niekto pre stromy nevidí les? Spory s takými duševnými deťmi sú vyčerpávajúce, keď sa snažia prezieravejším nanútiť vlastnú obmedzenosť.

Ľudí s týmto pochopením je skutočne málo, ale boli a sú v každom košiari. Tradicionalistická či perenialistická škola je plná autorov rôznych náboženských pozadí, ktorí odviedli obrovskú prácu v zdieľaní tohoto poznania.

Ananda Coomaraswamy, Július Evola, Marco Pallis, Frithjof Schuon, René Guénon, Martin Lings, Charles Upton, James Cutsinger, ...

Can Many Religions All Be True? - An Orthodox Perspective by James Cutsinger

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/06/2023 08:23 :

fero,
kde je napísané, že z dvoch výrokov musí byť vždy jeden pravdivý?
Môžu byť aj oba pravdivé, aj oba klmstvá.

Naposledy upravil janjan dňa 2023-06-05 21:24 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/06/2023 08:34 :

janjan - tvoj prvý výrok v tejto debate bol, že spájať netreba, lebo pravda je len jedna. Takže sa mýliš a ľudia s pochopením satori práve pochopili bipolaritu všetkého, teda aj pravdy, ktorá je len v jednote protikladov.

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 06/06/2023 08:06 :

1/ Bohom zjavená pravda je len jedna, to znamená, že nemôže byť "iná pravda" odporujúca Božej pravde (Bohom zjavenej pravde) považovaná za Božiu pravdu. Niečo buď je alebo nie je.
Žalm 19,8
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.


2/ V Božích veciach sú však aj tajomstvá, ktoré tajomstvami ostávajú.
napríklad
tajomstvo Najsvätejšej Trojice
"Lebo tajomstvo neprávosti uz pôsobí" (2 Sol 2:7)
"Nenávideli ma bez príciny." (Jn 15:25)

3/ Pána Boha (Božie) nie je možné úplne pochopiť, zdôvodniť ľudským myslením, a kto tvrdí, že vie obsiahnúť Boha v celosti, namýšľa si. Je rozdiel chápať to, čo Boh žiada (alebo vnímať Jeho vnuknutia) a chápať Boha v celosti.
Iz 55
7 Nech opustí bezbožný svoju cestu,
hriešny človek svoje zmýšľanie
a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.


4/ Boh nám však dal cirkev - stĺp a oporu pravdy (Tim 3,15), ktorá nás učí a vedie k Bohu, dal nám sviatosti. Človek nie je osamotený. Dal nám všetko, čo je nám potrebné mať a vedieť pre našu spásu, aj pre tých najjednoduchších ľudí. Chce, aby sme boli ako deti..Boh nečaká na budúcnosť pochopenia, ako sa uvádza v blogu a že ešte nenastal čas, je to v rozpore s tým, čo sa píše v Písme. Boh nás miloval skôr a je pre každého práve teraz.
Proste a dostanete..lebo každý, kto prosí, dostane.
Poďte ku mne všetci, čo sa namáhate a ja vás posilním.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania.


5/ Talenty nie sú statické...sám Pán Boh chce, aby sme svojou snahou konali a pracovali
s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse..,
modlite sa, aby ste neprišli do pokušia..,
kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda,..,
Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva..
Milujte sa navzájom..
Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy,..

6/ Každý má však svoje talenty...
Rim 12,2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Charizmy sú pre dobro celého tela. - Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne
.

7/ A mnoho iného človek objaví pre svoj život vo sv. Písme, v modlitbe, v sviatostiach. Napĺňa sa Božím, posilňuje ho Boh, vedie ho Boh, aby mohol lepšie slúžiť Bohu, ľuďom a viac milovať. Rovnako je nám však potrebná aj trpezlivosť. Pán Ježiš nám hovorí veľakrát Nebojte sa!

Naposledy upravil alexandra__ dňa 2023-06-07 09:18 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 07/06/2023 04:11 :

alexandra - kvantitou slov nenahradíš kvalitu slov. Aj ty ak sa pokúsiš odpovedať na položenú otázku tak pochopíš, že pravda nieje len jedna, ale božia pravda je v spojení všetkých právd do harmonického celku = LÁSKA. Kto mal pravdu ? Tí, čo pred pondským pilátom chceli oslobodenie Barabáša, alebo tí, ktorí chceli oslobodenie Krista ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 04:34 :

K bludu bipolarity pravdy len toľko: Mt 5,37

Mt 27,21-22:
Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“

Lk 23,18:
Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!"

Všetci, celý dav ... - kde máš tých, ktorí chceli oslobodenie Ježiša? A vieš prečo tam nie sú? Odpoveď som už dal vyššie. Uvažuj. Radšej nad jedinou Pravdou, nie nad pohanskými bludmi.
Polopravdy, všelijaké lákavé "duchovné" teórie a filozofie, to je také, ... pekelné.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 07/06/2023 08:49 :

janjan treba aj rozmýšľať
Mt 5,37 - bipolarita nehovorí, že každý ma polovičnú pravdu, ale že každý ma pravdu zo svojho zorného uhlu, teda jedni hovorili ano pre Ježiša, druhí áno pre Barabaša
Lk 27,27-28 - títo tiež kričali, aby ukrižoval Ježiša ? Vždy tá manipulovateľná emocionálna polovička národa dokáže prekričať tú racionálnu neukričanú polovičku, ale tá emocionálna nevedome plní božiu vôľu a tá racionálna vedome háji božie zákony, pravdu a spravodlivosť - obe polovice majú teda pravdu.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-07 09:50 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 09:38 :

Každý má pravdu zo svojho zorného uhla? To je relativizmus. Pravda nezávisí od toho, ako to ja vnímam, ale ako to skutočne, objektívne je. Kocka 1x1x1 m je pre astronauta mravec, pre mravca Himaláje, ale pravda je, že je to kocka 1x1x1 m.
Bipolarita je rafinovaná diablova pasca, ako zviesť ľudí zo správnej cesty, či už vieroučnej alebo morálnej. Ak nič nie je objektívne dané, nič neplatí, potom si môžem robiť, to, čo sa ja rozhodnem, že je správne a pravdivé.

Lk 27 neexistuje, ale ak myslíš stať o plačúcich ženách, tak tie neriešili Ježša, ale utýraného, poľutovaniahodného človeka.

Naposledy upravil janjan dňa 2023-06-07 10:39 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 07/06/2023 10:00 :

janjan
bipolarita je realita, bez ktorej by sa ľudstvo nemohlo učiť láska a neexistoval by žiaden vývoj. Veď len obyčajný život v manželstve, kde manželka uprednosťňuje emócie a manžel rozum je tlak na to, aby sa neznalí s tvojim myslením v manželstve len hádali, lebo veď pravda je len jedna, alebo bipolárne dopĺňali v láske, lebo aj ženský emocionálny pohľad aj ten mužský racionálny sú rovnako dôležité, aj keď sú často názorovo opačné. Sú predsa aj bohom stvorení intoverti a extroveri, racionáli a iracionáli, senzorici a intuitívi, logici a etici ..... - bipolaritu si zatiaľ len nepochopil ako väčšina ľudstva a o tom je to SATORI, ktoré je nezdielateľné = nevysvetliteľné ak po tomto pochopení vyslovene netúžiš.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 10:56 :

Že je to kocka 1x1x1 m povie aj žena, aj muž, aj introvert, aj extrovert, aj logik, aj etik ... každý, kto má dobrú vôľu a nemá v úmysle zámerne klamať.
Je úplne jedno, či sa k pravde o Bohu dopracuješ emociálne alebo racionálne, v kútiku svojej izby alebo na veľkolepom zhromaždení, či logickou úvahou alebo morálnymi postojmi, VŽDY sa dopracuješ k jednej jedinej Pravde (ak nemáš klapky na očiach, zlú vôľu, myseľ zatemnenú hriechom či pohanskými filozofiami ...).
Ja v svojich príspevkoch riešim podstatnú otázku pravdy o Bohu, svete, živote, morálke, nie manželské spolužitie, či iné oblasti bežného života. Ale ak chceš, tak vedz, že napríklad aj v manželstve nejaké rozhodnutie, ku ktorému sa dospelo buď rozumovo alebo emociálne, nebude viesť k trvalému dobru, ak nie je v súlade s objektívnou pravdou.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 07/06/2023 12:32 :

janjan, veci, ktoré ľudí nerozdeľujú, napríklad že 1+1=2 samozrejme neprinášajú bipolárny problém. Ale pretože si ETIK (Jungove termíny), tak patríš k tým kresťanom, ktorí by posielali zbrane na Ukrajinu aj keď Kristus by ich tam neposielal a zase kresťania logici by ich tam neposielali, lebo oni sa riadia viac rozumom ako emoóciami=vzťahmi=dôverou. A môžeš študovať Bibliu koľko chceš, z tejto bipolarity, (ktorej si sám otrokom, lebo si myslíš, že tá druhá polovica kresťanov sa mýli), sa môžeš vymaniť len pochopením Satori.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-07 13:33 GMT

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 07/06/2023 04:01 :

Božie učenie je jednoduché.

Je mi nesmierne ľúto, že si niekto dovolí klásť takéto otázky.
Tým, ktorí chcú milovať Boha, odporúčam vyhýbať sa všetkému, čo Boha uráža a je zamerané proti Bohu.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 07/06/2023 04:19 :

alexandra - to odporúča každý kresťan. A kto nekladie otázky zostáva hlúpy, lebo len kto hľadá, nájde.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 04:24 :

fero,
buď si istý, že rozhodnutie vlád posielať zbrane Ukrajine vzniklo na základe čisto logického kalkulu, nie ako riešenie nejakej morálnej dilemy. U katolíkov je navyše podporené (samozrejme najvyššou prioritou) jej morálnym učením o vojne a obrane.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 07/06/2023 04:29 :

janjan - ako som napísal, tvoje nechápanie je natoľko veľké, že si si schopný namýšľať, že práve teba a len tvoj názorový tábor kresťanov Boh stvoril ako ten múdry a ten opačný je pomýlený. Už len samotná pokora by ti nemala dovoliť takto prízemne a namyslene rozmýšľať.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 04:37 :

fero,
každý človek má možnosť dopracovať sa k Pravde. Ak by to chcel, po tom túžil, usiloval sa o to, dostal by na to aj potrebné milosti.
Horšie je to s tým, kto dostal na to všetky predpoklady, zavrhol pravú vieru a dal sa na cestu pohanských bludov a filozofií alebo sa stal ateistom.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 07/06/2023 05:50 :

alexandra__ napísal dňa 07/06/2023 04:01: Božie učenie je jednoduché.

Je mi nesmierne ľúto, že si niekto dovolí klásť takéto otázky. Tým, ktorí chcú milovať Boha, odporúčam vyhýbať sa všetkému, čo Boha uráža a je zamerané proti Bohu.


Hehehe, že si vraj človek dovolí klásť otázky. Kresťanstvo je zjavením pre prostých a bolo od počiatku určené pre nižšie vrstvy spoločnosti. Neskôr sa to rozpracovalo a stalo civilizačne formujúcou silou, v dnešných dňoch však už je zas predstavované predovšetkým rozumovo jednoduchšími typmi - ako vy dvaja tu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 06:52 :

Ťažko povedať, žeby sv. Pavol, absolvent vtedajšej vychýrenej elitnej školy, bol prostý.

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 07/06/2023 07:23 :

Mistrz_Leszek,

vieš uviesť zdroj svojich znalostí, ako tvrdíš "Kresťanstvo je zjavením pre prostých a bolo od počiatku určené pre nižšie vrstvy", že zjavenia boli určené pre prostých?

Ja čítam niečo iné vo sv. Písme:

Mt 28,18
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

Národy, Ježiš Kristus nehovorí učte len prostý ľud.

Sv. Ján Krstiteľ dokonca rozprával učenie aj Herodesovi, ktorý ho rád počúval. Už takéto zvestovanie samo o sebe vylučuje určenie "zjavenia pre prostý ľud".
Celkovo je tvoja znalosť v logickom rozpore s učením Ježiša Krista.

Mk 6,17
Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" 19Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.


Aj tvoja interpretácia môjho vyjadrenia nie je v súlade s obsahom môjho vyjadrenia.

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 07/06/2023 07:48 :

zo slovníka https://www.slovensky.eu/prosty/

prostý príd.
1. skromný, jednoduchý, obyčajný: prostý človek, prosté bývanie, prostá strava; prostý vojak bez hodnosti
2. nie komplikovaný, jednoduchý, prirodzený: prostý prístup, prosté vyjadrovanie
3. ku ktorému nič nepristupuje, číry, holý: zbadať niečo prostým okom, prostá väčšina hlasov;

Janjan, byť prostým je podľa mňa krásna vlastnosť, domnievam sa, že hoci bol sv. Pavol vzdelaný, múdry, bol/ stal sa aj prostým

Aj keď dané vyjadrenie o prostom ľude zrejme nesmerovalo k vyzdvihnutiu tejto vlastnosti, ale ku charakteristike nižšej vrstvy a k jej odlíšeniu od vyššej.

....
Obdobne, vysokopostavený Nikodém (farizej a uciteľ zákona)

"Medzi farizejmi bol výnimočný tým, že nebol Ježišovým odporcom, naopak, sám sa usiloval pochopiť učenie, ktoré Ježiš priniesol. Ježiš ho nazýva učiteľom Izraela. Zdá sa, že mal vysoké postavenie medzi Židmi a jeho meno znamenalo veľa. V ďalšej príhode ho Ján vykresľuje ako Kristovho obrancu. Z toho môžeme usudzovať, že si zobral k srdcu Ježišovo učenie, aj keď nebol jeho zjavným učeníkom..."
https://www.zivotopisysvatych.sk/nikodem/

https://www.mosr.sk/nikodem-j-3-1-21/

Naposledy upravil alexandra__ dňa 2023-06-07 22:26 GMT

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 07/06/2023 09:12 :

Jednoduché jednoduchým. Preto, ja na vás nebudem plytvať tolkými slovami, ako tuto Fero.

Ani si nemyslím, že jeho prirovnanie k satori je práve podarené. Lebo, tam sa jedná o nadracionálne uvedomenie, ktoré tu snáď nikto nemá. Veľa z predloženého sa dá pochopiť už racionálne, ale ani na to vy dvaja nemáte. Fero si z tohoto niečo pre seba vyvodí, to neúnavné hranie vás dvoch na strážcov doktríny je groteska.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2023 09:24 :

fero,
Sv. Pavol, Tit 3,10-11
Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.

Sv. Pavol, Gal 1,9
Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

Sv. Ignác Antiochijský, žiak sv. Jána
„Nemýľte sa“, bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, „nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ A keď tí, čo konajú podľa tela, budú potrestaní smrťou, o čo viac ten, kto prevráteným učením kazí vieru v Boha, za ktorú bol ukrižovaný Ježiš Kristus! Kto sa takto poškvrní, pôjde do neuhasiteľného ohňa, a ten, kto ho počúva, takisto.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 08/06/2023 02:42 :

mistrz_leszek  opisuje sa to ako nadracionálne uvedomenie, lebo sa k tomu logickým myslením prepracovať človek nemôže a rozum inému rozumu to vysvetliť nedokáže. Ale samotný proces hľadania je rozumový, si plný otázok ale spôsob pochopenia je tak náhly, ako keby ti krátke svetlo osvietilo tmavú miestnosť, v ktorej sa orientuješ len hmatom. To, čo v tej chvíli zbadáš, nečakáš, tvoja mysel plná nevysvetliteľných paradoxov skríkne silné "AHÁÁÁ, tak takto to je" a začneš rozmýšľať inak, ako tvoje okolie. V komunikácii s ochotnými ľuďmi si toto pochopenie, ak sa zaujímaš aj o psychológiu, len zo zvedavosti overuješ, aj keď nečakáš, že to niekomu dokážeš vysvetliť, hlavne nie etikom.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-08 04:10 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/06/2023 07:29 :

No jasné, osvieti ma Lucifer a začnem hlásať bludy.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 09/06/2023 04:14 :

janjan Lucifer=nenávisť ľudí rozdeľuje, bipolarita=láska ľudí spája. Podľa teba nič spájať netreba takže komu slúžiš ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/06/2023 04:28 :

Bipolarita určite nie je láska, ani jej zdroj.
A určite sa nedá spájať pravda so lžou. Výsledok takéhoto spájania pociťuje ľudstvo bolestne na svojej koži celé veky.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 09/06/2023 10:12 :

janjan rozmýšľaj, Boh je muž alebo žena ? Introvert alebo extrovet ? Etik alebo logik ? Senzorik alebo intuitív ? Ak je Boh láska a oba póly sú v Bohu v harmónii, tak ľudstvo sa bude tým viac podobať Bohu, čím viac aj ono bude schopné žiť  v láske s opačnými pólmi. Tvoja úroveň myslenia aj tvojeho názorového tábora je momentálne na takej úrovni, že ten druhý pól je pomýlený, sú to dezoláti ktorým treba vypínať weby a pod. - Satan z vás má radosť.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-09 11:13 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/06/2023 10:36 :

No tak toto mi vyrazilo dych. Tieto bludy sa už blížia k dokonalosti.
Koleduješ si o večné muky v pekelnej priepasti.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 09/06/2023 11:51 :

Ako som už naznačil, mám výhrady voči vytiahnutiu špecificky zenovej formy osvietenia.

Autorov úvodný text, snáď svojou stručnosťou a určite oným len neurčitým prilepením odkazu na satori v závere, vytvára priestor pre mnohé nejasnosti a nedorozumenia.

Slová "ešte nenastal čas" vyvolávajú dojem, že by taký čas mal nastať. To je naivné a v rozpore s charakterom nášho padlého sveta. Ako bude možno jasnejšie z textu ktorý uvediem nižšie, satori ostane doménou nemnohých.

Slová o "jednom stvoriteľovi všetkých ľudí so všetkými kultúrami" sú pravdivé, vzbudzujú však otázku, nakoľko si autor uvedomuje že mnohosť je nevyhnutnou charakteristikou nášho sveta. Ani na praktickej úrovni, riešenie otázky prečo jestvujú kresťania a moslimovia nespočíva v spojení tých dvoch ciest/zjavení v jeden miš-maš, ale jedine v držaní sa svojho scenára a nasledovaní svojej cesty. Prostí ľudia niesú schopní takej širokej perspektívy, môžu nanajvýš tých druhých tolerovať a problém odovzdať do rúk Božích. Odvádzalo by ich to od toho dôležitého čo pre svoje blaho duše môžu spraviť - pre nich tieto citové väzby niesú okovami ale ešte oporou, na tak nízkej úrovni sú.

Moja pozícia je, že tvoje pochopenie je racionálne a logické. Dá sa aj zdieľať, o čom svedčí tvoj vlastný text, aj rozpracovať a argumentačne podoprieť, na čo som odkázal k perenialistickej škole. Toto poznanie však zasahuje len mentálnu a morálnu úroveň ľudskej bytosti, v tomto ohľade sa nejedná o nič mimoriadne. Hoci ti ostáva trpieť ten fakt, že väčšina našich blížnych nieje toho schopná. V dobe široko strhnutých bariér medzi rozličnými civilizačnými okruhmi, otázka mnohosti ciest žiada odpoveď. Pre však len určitý ľudský typ. Ostatní pred tým zatvárajú oči a mnohí z nich pre seba dobre robia, pretože tieto informácie sú pre nich rušením a rozptýlením. Ak by si naozaj dosiahol satori, nemal by si potrebu týchto prejavov - až to by bolo vskutku mimoriadne, pretože by ťa to zasiahlo na ontologickej úrovni, skutočná premena a osvietenie. Slová o "spojení všetkých právd do jedného harmonického celku" zaváňajú utópiou a pseudoduchovným omylom new-age doby. Ani Mojžiš nebol hoden, Pán ho zakryl rukou aby mu nevidel do tváre, väčšina by desom ošedivela keby zhliadli onen harmonický celok (k čomu sa možno ešte vrátim).

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 09/06/2023 11:57 :

Slúbený text o satori. Prekladať sa mne nechce a za výsledok počítačových prekladačov neručím.


Satori is a fundamental inner event, a sudden existential breakthrough, corresponding in essence to what I have called the "awakening." But this formulation was new and original and it constituted a radical change in approach. Nirvana, which had been variously considered as the alleged Nothingness, as extinction, and as the final end result of an effort aimed at obtaining liberation (which according to some may require more than one lifetime), now came to be considered as the normal human condition. By these lights, every person has the nature of Buddha and every person is already liberated, and therefore, situated above and beyond birth and death. It is only necessary to become aware of it, to realize it, to see within one's nature, according to Zen's main expression. Satori is like a timeless opening up. On the one hand, satori is something sudden and radically different from all the ordinary human states of consciousness; it is like a catastrophic trauma within ordinary consciousness. On the other hand, satori is what leads one back to what, in a higher sense, should be considered as normal and natural; thus, it is the exact opposite of an ecstasis, or trance. It is the rediscovery and the appropriation of one's true nature: it is the enlightenment which draws out of ignorance or out of the subconscious the deep reality of what was and will always be, regardless of one's condition in life.

The consequence of satori is a completely new way to look at the world and at life. To those who have experienced it, everything is the same (things, other beings, one's self, "heaven, the rivers and the vast earth" ), and yet everything is fundamentally different. It is as if a new dimension was added to reality, transforming its meaning and value. According to the Zen Masters, the essential characteristic of the new experience is the overcoming of every dualism: of the inner and outer; the I and not-I; of finitude and infinity; being and non-being; appearance and reality; "empty" and "full"; substance and accidents. Another characteristic is that any value posed by the finite and confused consciousness of the individual, is no longer discernible. And thus, the liberated and the non-liberated, the enlightened and the non-enlightened, are yet one and the same thing. Zen effectively perpetuates the paradoxical equation of Mahayana Buddhism, nirvana=samsara, and the Taoist saying "the return is infinitely far." It is as if Zen said: liberation should not be looked for in the next world; this very world is the next world; it is liberation and it does not need to be liberated. This is the point of view of satori, of perfect enlightenment, of "transcendent wisdom" (prajnaparamita).

Basically, this consciousness is a shift of the self s center. In any situation and in any event of ordinary life, including the most trivial ones, the ordinary, dualistic and intellectual sense of one's self is substituted with the sense of a being who no longer perceives an "I" opposed to a "non-I", and who transcends and overcomes any antithesis. This being eventually comes to enjoy a perfect freedom and incoercibility. He is like the wind, which blows where it wills, and like a naked being which is everything and possesses everything because he has let go and abandoned everything, embracing poverty.

Zen, or at least mainstream Zen, emphasizes the discontinuous, sudden and unpredictable character of satori disclosure. Suzuki employed the simile of water, which in a moment turns into ice. He also used the simile of an alarm, which, as a consequence of some vibration, suddenly goes off. There are no disciplines, techniques or efforts, according to Suzuki, which by themselves may lead one to satori. On the contrary, it is claimed that satori often occurs spontaneously, when one has exhausted all the resources of his being, especially the intellect and logical faculty of understanding. In some cases satori is said to be facilitated by violent sensations and even by physical pain. Its cause may be the mere perception of an object as well as any event in ordinary life, provided a certain latent predisposition exists in the subject.

Regarding this, some misunderstandings may occur. Suzuki acknowledged that "generally speaking, there are no specific indications on the inner work preceding satori." However, he talked about the necessity of first going through "a true baptism of fire." After all, the very institution of the so-called "Halls of Meditation" (Zendo), where those who strive to obtain satori submit themselves to a regimen of life which is partially analogous to that of some Catholic religious orders, bespeaks the necessity of a preliminary preparation. This preparation may last for several years. The essence of Zen seems to consist in a maturation process, identical to the one in which one almost reaches a state of an acute existential instability. A t that point, the slightest push is sufficient to produce a change of state, a spiritual breakthrough, the opening which leads to the "intuitive vision of one's nature." The Masters know the moment in which the mind of the disciple is mature and ready to open up; it is then that they eventually give the final, decisive push. This push may sometimes consist of a simple gesture, an exclamation, in something apparently irrelevant, or even illogical and absurd. This suffices to induce the collapse of the false notion of individuality. Thus, Satori replaces this notion with the "normal state," and one assumes the "original face, which one had before creation." One no longer "chases after echoes" and "shadows." This, under some aspects, brings to mind the existential theme of "failure," or of "being shipwrecked" (das Scheitern, in Kierkegaard and in Jaspers). In fact, as I have mentioned, the opening often takes place when all the resources of one's being have been exhausted and one has his back against the wall. This can be seen in relation to some practical teachings methods used by Zen. The most frequently employed methods, on an intellectual plane, are the koan and the mondo. The disciple is confronted with a saying or with questions which are paradoxical, absurd and sometimes even grotesque and "surrealistic." He must labor with his mind, if necessary for years, until he has reached the extreme limit of all his normal faculties of comprehension. Then, if he dares proceed further on that road, he may find catastrophe, but if he can turn the situation upside down, he may achieve metanoia. This is the point where satori is usually achieved.


Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2023-06-10 01:01 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 10/06/2023 01:46 :

mistrz_leszek keď to zažiješ, tak aj tie všetky vysvetlenia, ktoré tu dávaš a ktoré z opisu sú evidentne od ľudí, ktorí to tiež zažili, tak ich chápeš v širšom kontexte. 1. Satori neurobí z teba iného človeka v zmysle hriešnosti, ľudskej hodnoty, tvojich predností a slabostí a pod., je to len dar mapy, ktorú bez tohoto zážitku ľudia nemajú. 2. Keď vidíš mapu súvislostí, ktoré ťa automaticky vynesú do vyššieho nadhľadu, tak každý človek má chuť ju zdieľať s ostatnými ľuďmi, keď zrazu vidíš, prečo sa ľudia neustále podkýňajú o veci, ktoré nevidia, ale za tých mojich 25 rokov ti je jané, že tento dar je nezdielatelný. Etici reagujú emocionálne bez argumentov ako janjan, logici hovoria, že nenachádzajú logickú chybu, ale kvôli príliš veľkej zmene myslenia to neprijímajú. 3.Nakoľko satori je boží dar len ľuďom, ktorí sa dlhodobo (ja cca 8´-10 rokov) trápia nechápaním paradoxov tohoto sveta, tak žiaden Zen majster ti v tejto veci nemôže pomôcť viac alebo menej, ako moja otvorená náruč pre zvedavých ľudí. Tú potrebu hľadania ti totiž žiaden človek nemôže dať. 4.Tvoje zjednodušenie bipolárnej mnohorakosti len na všeobecnú mnohosť tohoto sveta, ti neumožní sa priblížiť k pochopeniu ani významu moslimského náboženstva, ktoré je od satana, čo je tiež len nevyhnutný protipól k pozitívnym náboženstvám od Boha. Je to ako nevyhnutnosť vírusov a baktérií, ktoré majú všetko slabé zabiť a všetko zdravé posilniť. 5. To, že ti viem odpovedať na každú otázku racionálne nie je dôkaz toho, že je to zdielatelné, dôkazom toho by bolo len to, keby si ty, alebo nejaký iný inteligentný logik dokázali moje vysvetlenia prijať a stotožniť sa s nimi bez zážitku SATORI.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 02:31 :

Vraciam sa k tej pravde Božej z úvodu a podobe onoho harmonického celku, pohľad na ktorý ľudia neznesú.

Ježiš mu riekol: "Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho." Evanjelium podľa Jána 14:6-7

Také primerané, pre tých pastierov a rybárov, na úvod k príbehu ako stvoriteľské slovo telom stalo sa, aby tak bolo absolútno ukrižované v hmote a vyčerpalo svoje kozmické možnosti. Taký jahodový puding pre deti, v pomere ku stretnutiu v Starom Zákone.

Hospodin riekol: "Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu! Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť." Exodus 33:20-23

Horizonty abrahamických foriem duchovna tu viac-menej končia. Dostanete nanajvýš takú krupicovú kašu, pri ktorej vám ešte pohrozia, aby ste ju zjedli bez otázok. Dospelácke sústo sa človeku dostane až od takých darebákov ako Angelus Silesius (As great as God I am...), Majster Eckhart (God is nearer to me than I am to myself...), či Jakob Böhme (Paradise is still in the world...), alebo aj Tomáš Akvinský (Since God is the universal cause of all beings, in whatever region Being can be found, there must be the divine presence.) Naši borci ktorí prerástli okovy dualizmu. Pre ambicióznejšieho hľadača nastávajú skutočné hody v okruhu dharmických náboženských foriem, čo ukážem na príklade jedenástej kapitoly z Bhagavad-Gity, o Vesmírnej podobe Boha.

"Ó, Arjuna, všetko, čo si želáš uzrieť, môžeš teraz zhliadnuť v Mojom tele! Táto vesmírna podoba ti môže zjaviť všetko, čo si želáš uzrieť dnes, ako aj to, čo by si si mohol želať uzrieť v budúcnosti. Všetko - pohyblivé i nehybné - je teraz na jednom mieste. Nemôžeš Ma však vidieť očami, ktoré máš teraz. Dám ti preto božský zrak. Pohľaď na Môj mystický majestát." Bhagavad-Gita 11:7-8


V tejto vesmírnej podobe videl Arjuna nespočetne mnoho úst, nespočetne mnoho očí a nespočetne mnoho úžasných javov. Postava bola ozdobená mnohorakými nebeskými ornamentami a držala mnoho pozdvihnutých božských zbraní. Bola prekrásne ozdobená nebeskými girlandami, zahalená do božského šatu a pomazaná božskými vonnými olejami. Všetko bolo očarujúce, žiarivé, nekonečné a všeprestupujúce. Keby na oblohe naraz vzplanulo státisíce sĺnc, sotva by sa ich žiara dala prirovnať k žiare vesmírnej podoby Najvyššieho Pána. V tej chvíli mohol Arjuna vo vesmírnej podobe Pána vidieť nekonečné vesmírne expanzie sústredené na jednom mieste a predsa rozdelené na státisíce. Potom naplnený úžasom a so zježenými vlasmi sklonil Arjuna hlavu na prejav úcty a so zopnutými rukami sa začal modliť k Najvyššiemu Pánovi. Arjuna riekol: "Môj drahý Krišna, v Tvojom tele vidím všetkých polobohov a mnoho rôznych živých bytostí. Vidím Brahmu sediaceho na lotosovom kvete, Šivu a všetkých mudrcov a božských hadov. Ó, Pane vesmíru, ó, vesmírna podoba, v Tvojom tele vidím nespočetné množstvo rúk, brúch, úst a očí rozpínajúcich sa bezmedzne do všetkých strán. Nenachádzam v Tebe konca, stredu ani počiatku. Tvoju podobu, ozdobenú helmicami, kyjmi a diskami, možno sotva uzrieť, pretože na všetky strany šíri oslnivú svetelnú záplavu, pripomínajúcu planúci oheň alebo nezmerateľnú žiaru Slnka. Si pôvodný najvyšší cieľ poznania. Si konečné miesto spočinutia celého vesmíru. Si nevyčerpateľný a najstarší. Si udržiavateľ odvekého náboženstva, večná Božská Osobnosť. To je môj názor. Si bez počiatku, stredu či konca. Tvoja sláva je nekonečná. Máš nespočetne mnoho rúk, a Slnko a Mesiac sú Tvoje oči. Vidím Ťa s planúcim ohňom vychádzajúcim z Tvojich úst, spaľujúceho celý tento vesmír Tvojím vlastným jasom. Hoci si jediný, prestupuješ nebo a planéty i celý priestor medzi nimi. Ó, Vznešený, všetky tri svety sa chvejú pri pohľade na Tvoju ohromujúcu úžasnú podobu. Zástupy polobohov sa Ti odovzdávajú a vstupujú do Teba. Niektorí z nich sa ustrašene a so zopnutými rukami modlia. Zástupy veľkých svätcov a dokonalých bytostí sa k Tebe modlia a prevolávajú Ti na slávu védskymi hymnami. Rudrovia, Adityovia, Vasuovia, Sadhyovia, Višvedevovia a obaja Ašvīnovia, Marutovia, prapredkovia, Gandharvovia, Yaksovia, Asurovia a dokonalí polobohovia - tí všetci na Teba hľadia s úžasom. Ó, Pane mocných paží, všetky planéty a ich polobohovia sa chvejú pri pohľade na Tvoju úžasnú podobu s mnohými tvárami, očami, rukami, stehnami, nohami, bruchami a hrozivými tesákmi, a tak ako oni som zmätený aj ja. Ó, všadeprítomný Višṇu, keď vidím, ako sa Svojimi mnohorakými žiarivými farbami dotýkaš nebies, keď vidím Tvoje otvorené ústa a obrovské planúce oči, moja myseľ je rozrušená strachom. Celý sa trasiem a v hlbinách duše nemôžem nájsť pokoj. Ó, Pane pánov, ó, útočisko svetov, prosím, zmiluj sa nado mnou. Nenachádzam pokoj, keď vidím Tvoje žeravé, smrti podobné tváre a hrozivé tesáky. Som načisto zmätený." Bhagavad-Gita 11:10-25

Celú kapitolu si môžete prečítať na odkaze Všeforma Boha

Krišna, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: "Môj milý Arjuna, s radosťou som ti Svojou vnútornou energiou zjavil najvyššiu vesmírnu podobu hmotného sveta, prvotnú, nekonečnú a žiarivú podobu, ktorú okrem teba nikto nikdy neuzrel. Ó, najudatnejší z Kuruovských bojovníkov, pred tebou túto vesmírnu podobu ešte nikto nikdy neuzrel. V hmotnom svete ju nikto nemôže uzrieť štúdiom Véd, dobročinnosťou, vykonávaním obetí, zbožných skutkov, ani pokáním. Bhagavad-Gita 11:47,48

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 02:50 :

Však, ja som tiež netvrdil, že satori z človeka spraví inú osobu v zmysle hriešnosti.

Zaujmavé by bolo prečítať si, na základe akej metodiky je u teba islam od Satana, ale tao (tiež budhizmus?) už nie. Možno sa pobavíme aspoň tak ako na Janovi.

Mne sa naopak zdá, že práve tvoje bipolárne videnie sveta je zjednodušovaním. Takže, cirka 25 rokov sa už zabarikádovávaš na svojej pozícii - to ti diskusia s nikým dlho nevydrží - a ešte to nazývaš boží dar a satori.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 10/06/2023 03:01 :

Aj keď si logik ako ja, z hladiska záujmu o informácie si senzorik a ja intuitív. Ako senzorik si viac zameraný na rozhľad, intuitív je zameraný na nadhľad. Senzorik zbiera kvantitu informácií podľa rôznych predpísaných metodík, intutívov žiadne ľuďmi predpísané metodiky nezaujímajú, lebo ich zaujímajú len logické súvislosti, ktoré im pomáhajú vidieť a chápať viac celý les, ako sa zaoberať štúdium jednotlivých stromov podľa správnych metodík. Takže z bipolárneho hľadiska sa môžeme veľmi zmysluplne dopĺňať, ale nikdy nebudeme rozmýšľať rovnako.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-10 04:02 GMT

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 03:23 :

Nie, nemôžeme sa ani dopĺňať, pretože ti samému chýba pokora ktorú postrádaš u Jana. Chceš spájať a potom sám priznávaš, že ťa pre les stromy nezaujmajú. Píšeš, akoby si obdržal nejaké zjavenie, ale v skutočnosti aj ty ťaháš rozdelovaciu čiaru, len inakade a vlastným kritériom, tiež si v zajatí dualizmu.

Aj ty si jednou z tých božských tvárí Višnu, aj Jan je, aj ja. Len, niektoré z tých tvárí si od nosa ďaleko nevidia. Hráme každý rolu, v tomto kozmickom predstavení. Hraj tú svoju.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 10/06/2023 03:33 :

Prečítaj si môj príspevok život ako tanec a pochopíš tebou hľadanú metodiku, aká je jediná možnosť harmónie, spolupráce a lásky medzi dvomi protipólmi. Mužské vs ženské póly sú : logik vs etik, intuitív vs senzorik, introvert vs extrovert, racionál vs iracionál, konzervatívec vs liberál, kapitalista vs komunista ......

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 04:00 :

Nič mi to nehovorí. Všetko už bolo napísané. Pri sám Bohu, ešte aj Biblia mi viac dala, nehovoriac o celom tom poklade sveta. Prečo by som sa mal učiť tvoj nový vymyslený jazyk? Sám sa prispôsob a vyjadruj jasne.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 10/06/2023 04:15 :

Mužské póly majú od Boha lepšie predpoklady chápať póly ženské ako naopak, preto mužské póly majú ženkské milovať a ženské majú sa tým mužským s dôverou oddávať. Ja ako intuitív teba ako senzorika môžem len poprosiť "Smiem prosiť ?" a keď budeš súhlasiť s mojim vedením, možem sa len tešiť z toho, že ty sa vyžívaš v zbieraní informácií a touto formou rád obohacuješ svet. Nemôžeš ty chcieť od intuitíva, aby bol dobrý v rozhľade ani intutív od senzorika aby bol dobrý v nadhľade. Môžu sa len v dôvere dopĺňať. V prírodných spoločenstvách bolo vždy prirodzené, že kolektív mal svojeho najlepšieho intuitívneho - šamana, ktorému sa s dôverou senzorici oddávali, lebo on videl veci, ktoré ich prežitie chránilo.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/06/2023 09:30 :

Chlapci moji, hľadáte na miestach, kde nič nemožno nájsť, najmä nie skutočnú radosť a "pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť". Nehovoriac o večnej blaženosti.
Pravá múdrosť a "osvietenie" nie je výsledkom "trápenia nad nechápaním paradoxov", ale je Božím darom, Božou milosťou, "počiatkom múdrosti je bázeň pred Bohom". A vedie obdarovaného ku katolíckej viere.

Mimochodom, "Since God is the universal cause of all beings", chápe už hocktoré katolícke dieťa.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 10:16 :

Takže, šaman. Som tvoj prvý ženský protipól, ktorý neocenil tvoj nadhľad?

janjan napísal dňa 10/06/2023 09:30: Mimochodom, "Since God is the universal cause of all beings", chápe už hocktoré katolícke dieťa.


S druhou časťou vety však už, ako to dieťa, problém máš. Preto si ju zamlčal. Už ti tu viacerí nastavovali zrkadlo, že máš psychické problémy. Čo už, Pánbožko všeljakych hlupáčikov navyrábal. Aj zlo je predsa od Boha, hehe.

Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2023-06-10 12:09 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/06/2023 12:40 :

K pripomienke:

Summa contra gentiles, Lib. III, cap. LXVIII:
"Cum igitur Deus sit causa universalis totius esse, oportet quod in quocumque est invenire esse, ei adsit divina praesentia."

Dogma (De fide):
"Bůh je ve stvořeném prostoru všudepřítomný."

Takže žiaden katolík, ani dieťa, ani dokonca ja, s tým problém nemá.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 01:31 :

Tak sa teš, ak to chápeš, a nehroz Ferovi večnými mukami v pekelnej priepasti, ty stvorenie Temnoty.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/06/2023 01:52 :

Niekto musí upozorniť na to, kde sa rútia tí, ktorí katolícku vieru vymenili za všakovakú pohanskú filozofiu.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 10/06/2023 02:33 :

Však nič lepšie tiež neponúkaš.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/06/2023 02:47 :

Chceš nejakú ponuku odo mňa? Od človeka? Podľa všetkého, čo si tu prezentoval, ponúk od človeka si preskúmal viac než dosť. Čo tak prestať sa hrabať na hnojisku a začať hľadať Prameň? Prameň vody prúdiacej do večného života.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 10/06/2023 05:27 :

mistrz_leszek naopak, keby si to prijal, tak by som musel začať tvrdiť, že pochopenie SATORI je zdielateľné.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 11/06/2023 01:13 :

S úsmevom a miestami s opovrhnutím som zaregistroval toto ďalšie argumentačné fiasko na tomto k análi.

Trocha som sa zdráhal zareagovať, aby ma náhodou Fero nevyzval do tanca.  Aby nezatrúbil svoje vychýrené "Smiem prosiť?" kým dvojity janko dopletenec znova by začal blúzniť v blogu o satori o tom, že ako má pravdu ten, kto posiela zbrane na Ukrajinu a precvičoval by si tu znova vo svojej senilite svoju podpriemernú latinčinu, počas čoho sa zasa alexandra vo svojej vytúženej prostote modlí v kúte aby už konečne niekto ju pobozkal a polubil.

Leszek tebe patrí vďaka za pripomenutie upanišád aj za to, že si tu svätuškárov aj "osvietenca" verbálne zaslúžene totálne zdecimoval.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 11/06/2023 01:22 :

top mistrz_leszek napísal :


janjan

ty stvorenie Temnoty

už ti tu viacerí nastavovali zrkadlo, že máš psychické problémy. Čo už, Pánbožko všeljakych hlupáčikov navyrábal.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 11/06/2023 01:34 :

fero napísal dňa 10/06/2023 03:33

Mužské vs ženské póly sú :  kapitalista vs komunista

Želáme skoré uzdravenie.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 11/06/2023 02:42 :

janjan napísal :

"No jasné, osvieti ma Lucifer a začnem hlásať bludy."

"Kocka 1x1x1 m je pre astronauta mravec, pre mravca Himaláje, ale pravda je, že je to kocka 1x1x1 m."

"každý človek má možnosť dopracovať sa k Pravde."

Myslím, že k tomu už niet čo dodať...

fero je odhlásený top fero napísal dňa 11/06/2023 04:46 :

teug11
"Želáme skoré uzdravenie" - želám ti schopnosť viac hýbať mozgom a argumentovať napríklad takto : Kapitalizmus uprednostňuje materiálnu slobodu v podnikaní a komunizmus materiálnu istotu. Čo z týchto dvoch charakteristík uprednostňuje väčšina žien a čo väčšina mužov určuje, čo je ženský a čo mužský pól. Zatiaľ si k mojim argumentom bol schopný použiť len emócie, ako bol aj strach z vyzvania k tancu, možno máš na viac.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-11 05:48 GMT

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 17/07/2023 09:53 :

fero napísal dňa 10/06/2023 01:46: mistrz_leszek keď to zažiješ, tak aj tie všetky vysvetlenia, ktoré tu dávaš a ktoré z opisu sú evidentne od ľudí, ktorí to tiež zažili, tak ich chápeš v širšom kontexte. 1. Satori neurobí z teba iného človeka v zmysle hriešnosti, ľudskej hodnoty, tvojich predností a slabostí a pod., je to len dar mapy, ktorú bez tohoto zážitku ľudia nemajú. 2. Keď vidíš mapu súvislostí, ktoré ťa automaticky vynesú do vyššieho nadhľadu, tak každý človek má chuť ju zdieľať s ostatnými ľuďmi, keď zrazu vidíš, prečo sa ľudia neustále podkýňajú o veci, ktoré nevidia, ale za tých mojich 25 rokov ti je jané, že tento dar je nezdielatelný. Etici reagujú emocionálne bez argumentov ako janjan, logici hovoria, že nenachádzajú logickú chybu, ale kvôli príliš veľkej zmene myslenia to neprijímajú. 3.Nakoľko satori je boží dar len ľuďom, ktorí sa dlhodobo (ja cca 8´-10 rokov) trápia nechápaním paradoxov tohoto sveta, tak žiaden Zen majster ti v tejto veci nemôže pomôcť viac alebo menej, ako moja otvorená náruč pre zvedavých ľudí. Tú potrebu hľadania ti totiž žiaden človek nemôže dať. 4.Tvoje zjednodušenie bipolárnej mnohorakosti len na všeobecnú mnohosť tohoto sveta, ti neumožní sa priblížiť k pochopeniu ani významu moslimského náboženstva, ktoré je od satana, čo je tiež len nevyhnutný protipól k pozitívnym náboženstvám od Boha. Je to ako nevyhnutnosť vírusov a baktérií, ktoré majú všetko slabé zabiť a všetko zdravé posilniť. 5. To, že ti viem odpovedať na každú otázku racionálne nie je dôkaz toho, že je to zdielatelné, dôkazom toho by bolo len to, keby si ty, alebo nejaký iný inteligentný logik dokázali moje vysvetlenia prijať a stotožniť sa s nimi bez zážitku SATORI.


V čom spočíval tvoj zážitok? Svitlo o polnoci svetlo ako na poludnie? Na nebi krúžili krkavce v koncentrických kruhoch? Bolo počuť nebeskú hudbu a dúhy sa zjavili na všetkých štyroch stranách? Zalial ťa aspoň pot a brnelo to hore miechou? Sprevádzali tie dni prípady synchronicít, ako keď na niečo myslíš a zrazu o tom hovoria z rádia?

Nejde o to, že by všetko čo píšeš bolo nezmyslom v každom najdrobnejšom fragmente. Nezmyslom je, že tomu všetkému nárokuješ univerzálnu platnosť, bez vzatia do úvahy ďalších existenčných podmieneností. A že tomu nasadzuješ auru osvietenia.

Tvoje odpovede sa mi racionálnymi nevidia, čoho príkladom je tvoje odbavenie moslimov, čo mi tiež svedčí o tvojej zaujatosti a že si sa ďaleko nedostal.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 17/07/2023 10:54 :

Je to zážitok náhleho pochopenia všetkých paradoxov, ktoré si si doteraz nevedel vysvetliť. Je to pochopenie tak hlboké a komplexné, že tebe každá moja odpoveď musí pripadať len povrchná, ako s tými moslimami, lebo k tej komplexnosti a hĺbke jednak by som ti musel veľmi zdĺhavo široko odpovedať a zároveň je mi jasné, že široká odpoveď má zmysel len pre toho, kto vie klásť otázky, ktoré vedú k hlbokému pochopeniu. Ty dávaš namiesto otázok rovno hodnotenia.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 18/07/2023 06:32 :

.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2023-07-18 07:43 GMT

harmonia je odhlásený top harmonia napísal dňa 18/07/2023 06:50 :

Fero, zrejme plaves v nejakej sekte. Mozes tu presviedcat, ale tu nabor neurobis. Kazdy ma svoje presvedcenie ktorou cestou ide.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 18/07/2023 07:55 :

misomiso_ napísal dňa 18/07/2023 06:32: .


Prišiel som o niečo zaujmavé?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 18/07/2023 08:06 :

Mistrz
Neprišiel! Chcel som len naznačiť že existuje aj pojem kenshó.
A zaviedol som novotvar, že polokenshó.grin

fero je odhlásený top fero napísal dňa 18/07/2023 09:55 :

harmonia napísal dňa 18/07/2023 05:50 : Fero, zrejme plaves v nejakej sekte. Mozes tu presviedcat, ale tu nabor neurobis.
Skôr prejde ťava uchom ihly, ako by som tu cez nábor alebo presviedčanie niekoho mohol presvedčiť. thumbs up

Naposledy upravil fero dňa 2023-07-18 10:55 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 18/07/2023 10:01 :

A znovu odpoviem na už raz položenú otázku: Tak prečo to sem teda píšem ? Aby som šíril povedomie, že každý váš neprekonateľný spor má riešenie, ktoré neexistuje vo víťazstve nad opozičníkom, ale len cez vzájomné dopĺňanie sa v opačných prednostiach. A v tom je aj ukryté to božie- "Milujte aj svojich nepriateľov".

Naposledy upravil fero dňa 2023-07-18 11:02 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 18/07/2023 10:55 :

Fero napísal:

Napriek tomu bipolarita vie kategorizovať ľudí podľa priorít v tej ktorej danosti, ktorá má vždy svoj protipól. Najviac život človeka ovplyvňujú danosti LOGIK=L vs ETIK=E a na druhom mieste INTUITÍV=I vs SENZORIK=S. Prvé póly sú mužské, druhé ženské, čo neznamená že všetci muži/ženy, ale väčšina (cca 60%) ich má ako prioritu.

Fero, v tvojich blogoch aj v diskusiách si predstavil kategorizáciu ľudí na Logikov, etikov, intuitívov a senzorikov.
Chcem sa ťa spýtať, že z akej publikácie si vychádzal pri tejto tvojej koncepcii triedenia ľudí ? Alebo sú to tvoje vlastné úvahy ?

fero je odhlásený top fero napísal dňa 18/07/2023 11:20 :

Vychádzam z psychológie všeobecne a zvlášť z Jungovej kategorizácie, kresťanskej filozofie, teórie jin-jang, psychologickej intuície a dlhého pozorovania ľudí, z množstva zodpovedaných intímnych otázok na Boha a hlavne z pochopenia Satori, ktoré mi toto všetko spojilo do zmysluplného celku. Akú publikáciu potrebuješ na pochopenie, že byť vysoký je mužský pól a nízky pól ženský ? Vyplýva z toho, že všetci ľudia nad priemer cca 178cm sú muži a všetci pod sú ženy ? Tak podobne je to aj s inými mužsko-ženskými pólmi, ktorých charakter vychádza z prirodzenosti, ku ktorému pólu inklinuje viac žien a ku ktorému viac mužov. K inuitívnehmu filozoficko-psychologickému mysleniu inklinuje viac mužov a senzorickému viac žien atď.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 18/07/2023 02:42 :

Je mi jasné, že si samorast, a žiadnu sektu by som ti nepodsúval. Tiež by ma, aspoň trochu, zaujímal konkrétny zdroj, ako Lesanku. Veď, Jungovo dielo je tak obsiahle. Ako hovorím, trochu, pretože moja výtka sa týka magnitúdy akú svojmu "zážitku" prikladáš a aké vseobsiahle závery z toho vyvodzuješ. Proti rôznym čiastkovým mentálnym mapám a experimentálnym schémam toho už toľko nemám, môžu byť užitočné.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 18/07/2023 02:52 :

Z Junga konkrétne poznatky z knihy Psychologické typy, ktoré sú neskôr rozvíjané americkým MBTI a v Rusku je to odbor Socionika.

Naposledy upravil fero dňa 2023-07-18 15:54 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 19/07/2023 10:07 :

Fero: Je to chvályhodné, že sa zaujímaš o psychológiu, ale tvoj prístup je značne redukcionistický. Tu v diskusii píšeš, že vychádzaš z Jungovej kategorizácie...
Jungova teória osobnosti a jeho dielo je pomerne rozsiahle, ako už vyššie spomenul Mistrz_leszek.
Podľa Jungovej teórie je osobnosť zložená z množstva systémov. Ego operuje na vedomej úrovni. Komplexy a archetypy (napr. persona, anima, animus, tieň a self) pôsobia za bežných okolností na úrovni osobného nevedomia, resp. kolektívneho nevedomia. Postoje a funkcie pôsobia na všetkých úrovniach vedomia. Časom sa vedomé a nevedomé syntetizuje pomocou činnosti najdôležitejšieho archetypu self.
Dva hlavné postoje či orientácie osobnosti sú podľa Junga introverzia a extraverzia. Ďalej popisuje 4 funkcie: myslenie, cítenie, vnímanie a intuíciu, z čoho vychádza aj jeho typológia osobnosti človeka, podľa toho, ktorý postoj a funkcia u človeka dominujú na vedomej úrovni.
Jung vo svojich dielach rozpracúva aj analýzu snov, úlohu symbolov, komplexy... Chcem tým len povedať, že Jungovo dielo je tak rozsiahle, že sa nedá redukovať len na nejaké škatuľkovanie ľudí do štyroch kategórií na logikov, etikov, intuitívov a senzorikov, ako to robíš ty pri svojom ponímaní osobnosti ľudí.
Osobnosť človeka je komplikovaná a akékoľvek snahy o redukcionizmus zabraňujú pochopiť osobnosť človeka v celej jej komplexnosti.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2023-07-19 13:24 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 19/07/2023 10:25 :

Fero: Prečítala som si tvoj blog "Satori pre zoznamko", v ktorom kategorizuješ mužov zo zoznamka a dávaš tieto kategórie do súvisu so šancou mužov uzavrieť manželstvo, resp. s ich šancou vytvoriť dlhodobý vzťah.
Ak vychádzaš z Jungovej typológie, prečo si pri zamyslení sa nad tým, ako muži utvárajú vzťahy so ženami, nebral do úvahy tie dimenzie osobnosti človeka, ktoré vyjadrujú jeho introverziu a extraverziu ?
Podľa môjho názoru má práve introvertnosť resp. extravertnosť človeka dosť významný vplyv na to, akým spôsobom nadväzuje človek vzťahy s ľudmi a ako sa správa v dlhodobom vzťahu. Ak spolu žijú v manželstve ľudia, z ktorých je jeden človek výrazný extravert a druhý výrazný introvert, tak takáto rozdielnosť pováh môže byť zdrojom nedorozumení a konfliktov vo vzťahu. Samozrejme, že keď sa snažia ľudia navzájom pochopiť, tak je možné tieto povahové rozdiely preklenúť, ale je potrebné ich brať do úvahy.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2023-07-19 12:29 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 19/07/2023 11:26 :

Fero: A ešte na margo toho, že píšeš, že si pri svojej kategorizácii ľudí vychádzal z Jungovej knihy Psychologické typy...
Ak by to niekoho zaujímalo, celá táto Jungova kniha je dostupná aj na internete (prepojím sem na ňu link):

Carl Gustav Jung: Psychologische Typen

Typy osobnosti podľa Junga znejú v origináli takto:

A, Der extravertierte Typus:

1. Der extravertierte Denktypus
2. Der extravertierte Fühltypus
3. Der extravertierte Empfindungstypus
4. Der extravertierte intuitive Typus

B, Der introvertierte Typus:

5. Der introvertierte Denktypus
6. Der introvertierte Fühltypus
7. Der introvertierte Empfindungstypus
8. Der introvertierte intuitive Typus

Jung vo svojich názvoch typov nespomína ani slovíčko o logikoch a etikoch, ktorými tu v diskusiách všade operuješ, preto som sa ťa pýtala, z ktorej publikácie si tú kategorizáciu čerpal...

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2023-07-19 13:21 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 19/07/2023 06:52 :

lesanka, ja som vybral z Jungových štyroch polarít tie dve, ktoré prinášajú najviac nedorozumení. Introvercia vs extrovercia je rýchlo vnímateľná polarita, ktorá dvojice môže priťahovať alebo nudiť veľmi rýchlo, väčšinou si toto navzájom otestujú dobre už pred manželstvom. Rozsiahlosť každého psychologického diela intuitívom nijako nebráni cez pochopenie súvislostí v schopnosti abstrahovať do podstatných zjednodušených štruktúr a pravidiel, ktoré sú vnímateľné hlavne z nadhľadu. Senzorickí psychológovia, ktorí tento intuitívny dar nemajú, svoje profesionálne sebavedomie budujú na kvantitatívnej znalosti čo najširšieho množstva informácií a diel. Ja sa o psychológiu nezaujímam, mňa len ako jeden zo zdrojov informácií osudovo prenasledovala kvôli mojim nástojčivým otázkam. Prvá kniha Erich Fromm - Ľudské srdce, ktorú mi podsunula sestra lekárka a ktorá mi veľa otázok zodpovedala, ma svojim hlbokým obsahom nakopla. Termíny logik vs etik používa socionika a tie som si jednoducho vybral.

Naposledy upravil fero dňa 2023-07-19 19:59 GMT