Archívy

Reklama

Vytrhnutie Cirkvi : Vychvátenie

Stane sa to od Boha už čoskoro a je to divné v našich očiach? Z celého sveta dnes prichádzajú správy od Božích služobníkov, že niečo veľmi dôležité – Kristov príchod pre Cirkev – Vychvátenie – je pred dverami. Avšak mnohí kresťania si horlivým a kladným postojom voči tomuto  príchodu nechcú pošpiniť svoje dobré meno. Aký paradox, že? Na tom, že Pán by mal skoro prísť, sa urážajú. Teraz by mal prísť? Veď máme ešte toľko dôležitej práce. A čo prebudenie, nespasení ľudia, je ich tak veľa. A čo naši blízky? Rodičia, deti, priatelia? Takých reči o jeho príchode už bolo.

Neuvedomujú si však, že aj pri očakávaní na Kristov príchod platí slovo z Matúš 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný. Ak by sme dnes misijnú prácu pre Krista dali pred očakávanie na Jeho príchod, odložili by sme Jeho príchod na veky, lebo práca na evanjelizácii sveta tu bude vždy. Títo spasení kresťania na skorý Pánov príchod pre svoju nevestu reagujú podobne, ako ženíchova milá vo Veľpiesni 5:2 Ja spím, ale moje srdce bdeje. Hlas môjho milého! Klepe! Otvor mi, moja sestro, moja priateľko, moja holubico, moja bezvadná; lebo moja hlava je plná rosy, moje kadere kropají noci. 3 Zvliekla som svoju sukňu; ako ju zase oblečiem? Umyla som svoje nohy; ako ich zase zamažem? 4 Môj milý siahol svojou rukou cez oblôčik dverí, a moje vnútornosti sa pohli nad ním. 5 Vstala som ja otvoriť svojmu milému, a moje ruky kvapkali myrhou a moje prsty tekutou myrhou na rukoväti závory. 6 Otvorila som ja svojmu milému, ale môj milý sa už bol vzdialil, odišiel. Moja duša bola vyšla, keď prehovoril. Hľadala som ho, ale som ho nenašla; volala som ho, ale sa mi neozval. 7 Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma do krvi; vzali môj plášť zo mňa tí, ktorí strážia múry. Na takýto opozdený a úplne absurdný postoj voči Krístovmu príchodu si musíme vo svojom srdci dať veľký pozor. Prečo? Aby sme neboli ponechaní vo veľkom súžení a neboli na uliciach zanechaného sveta zbití až do krvi, napriek tomu, že nespochybniteľne patríme Kristovi. Podobenstvo o desiatich pannách v Matúšovi 25. 1-13 a Veľpieseň 5. kapitola, nás viac ako dôrazne varujú.

Pán Ježiš v Matúšovi 25. 12 bláznivým pannám nehovorí: Nepoznám vás! (ako je to nepresne preložené z originálu takmer vo všetkých prekladoch Nového Zákona. V origináli je použité slovo ejdó a význam tohto slova na prvom mieste znamená „svietiť“ alebo „vidieť“. A keďže pred týmto slovom je zápor οὐ, tak v skutočnosti Pán Ježiš hovorí bláznivým pannám: „Nesvietili ste„, alebo „Nevidel som vaše svetlo„. To dáva celkom iný význam tomuto podobenstvu, ako keby povedal: „Nepoznám vás“. Samozrejme že ich poznal, veď ony ho čakali, ale ich bláznovstvo spočívalo práve v tom, že nezažali svoje sviece v okne v čase, keď prichádzal po nich ženích. V tej rozhodujúcej chvíli svojho života dali na okamih prednosť niečomu inému. To svetlo sviece v okne podľa pravidiel židovskej svadby znamená jediné: „Príď pre mňa môj milovaný ženích“. Preto ženíchova družina kričí veľkým krikom: „Prichádza ženích!“ aby nevesta, ktorá ženícha čaká, vstala a zapálila svoju sviecu vo svojom okne. Ak to svetlo ženích neuvidí, otočí sa a odíde preč. Inými slovami, dnes, keď počujeme zo všetkých strán, ako sa naplňujú znamenia Kristovho príchodu pre svoju Cirkev, aby sme nemlčali, ale celým svojím srdcom volali: „Príď!“ Pane Ježišu!“ Vtedy moja svieca v okne horí a Pán ma vezme domov na svadbu, lebo vidí, že o to stojím. O tomto je príbeh o desiatich pannách, ktoré vyšli v ústrety svojmu ženíchovi. To je to, čo nás podľa jeho slova činí hodnými Vychvátenia. Lukáš 21:34 A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36 Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka. A presne o tom všetkom sú aj posledné slová Pána Ježiša v Biblii. Zjavenia 22. 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda, jasná a ranná. 17 A Duch a nevesta hovoria: Prídi! A ten, kto počuje, nech povie: Prídi! A kto žízni, nech príde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.

Vychvátenie autentických kresťanov, súženie sveta a Kristov príchod, ukončia beh nášho sveta, ako sme ho poznali doteraz. To všetko odštartuje vychvátenie. O tom nech nikto nepochybuje. Z pohľadu dejín absolútne výnimočná udalosť. Predstavuje začiatok konca. Bez Biblie by sme o tom nemohli povedať jediné slovo. Písmo nám však o vychvátení otvára svoje tajomstvá. Joel 1:15 Beda toho dňa! Lebo je blízko deň Hospodinov a príde od Všemohúceho ako lúpež. Bude to lúpežné prepadnutie sveta. Boh ale nebude kradnúť, iba si vezme to, čo je jeho, svoju Cirkev.

Prečo to urobí? Kresťania prijali jeho milosť, ktorú vyhlásil Kristus. Ako by potom tým amnestovaným, ktorým odpustil, ohlasoval aj pomstu a súženie sveta? Niečo také je nemysliteľné. Zo Zeme zmiznú živí kresťania preto, aby na nich nedoľahol Boží súd, ako na ostatných, ktorí jeho amnestiu neprijali. Bez akéhokoľvek varovania a vysvetlenia, zostane celý svet uprostred nepredstaviteľného šoku. V stotine sekundy budú kresťania vychvátení z lietadiel, áut, obchodných centier, z práce, spánku, z čohokoľvek, kde sa práve budú nachádzať. Ježiš to svojim učeníkom predpovedal pred dvetisíc rokmi. Zdá sa vám, že je veľmi bláznivé uveriť niečomu takému? Máte pravdu, je to ťažko stráviteľná vec. Ja sám by som tomu neuveril, ak by o tom nehovoril Kristus. On to povedal a preto sa to stane. Za seba silnejší argument nepoznám.

1. Apoštol Pavol (najväčší židovský a kresťanský teológ) práve toto zdôraznil, keď povedal, že o tejto udalosti nehovorí svoje vlastné predstavy, ale Slovo Pána. 1. Tesalonickým 4:15 Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. 17 Potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.  

2. Ježiš tak splní, čo sľúbil svojim učeníkom v Jánovi 14:2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov, 3 idem vám prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

3. To „prídem zase a poberiem si vás“ do detailov popísal v Lukášovi 17:34 Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 35 Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 36 Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný.

4. A celý zmysel vychvátenia prezradil Pán v Lukášovi 21:34 A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36 Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka. Uniknúť zo sveta pred všetkým, čo naň príde.

Zapamätajme si tieto štyri odkazy Písma, lebo oni sú ako štyri steny jedného domu, ktoré nám veľmi presvedčivo odkazujú, že ten dom stojí, že to nie je výmysel a že vychvátenie Cirkvi jedného dňa príde.  Ale čo bude so zanechaným svetom? A kam pôjdu vychvátení? Vrátia sa ešte? Odpovede na tieto otázky dáva Biblia a spisuje ich kniha Vychvátenie, alebo v českom preklade Vytržení. Odkazy na citáty zo Svätého Písma sú v nej zvýraznené červenou. Je dôležité, aby čitateľ vedel, že všetko čo číta, je podložené výrokmi z Božieho Slova. To je absolútne kľúčové a cenné na tejto knihe. Prečo? Aby naše presvedčenie o budúcich veciach nebolo postavené na chytrosti človeka, ale na dôkaze Písem, na nosičoch Božej moci. Iba takto môžeme mať istotu, že to, čomu veríme, má racionálny základ a zmysel. Naše názory ohľadom budúcnosti, ak sa neopierajú o proroctvá Písma, sú ako dym pary nad hrncom. Majú iba cenu strateného času. Avšak Biblia je kniha, ktorej autorom je Boh a tým je povedané všetko.   Autor: Sergej Mihál
Pridal mathias on 16/07/2020 06:36

Komentáre (8)

lucii je odhlásený top lucii napísal dňa 16/07/2020 09:05 :

Ďakujem ???

emmm je odhlásený top emmm napísal dňa 17/07/2020 02:39 :

Čo je myslené pod pojmom "Vychvátenie"? Je to Varovanie?

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 17/07/2020 05:19 :

Ano.Je to povzbudenie pre kresťanov že v blízkej dobe o ktorej hovoril Pán Ježiš si,zoberie tých čo ho milujú na svadbu v Nebi.Jan 14:2 do nebeských príbytkov.je to dobrá správa ale zároveň  varovanie pre časť cirkvi ktorá žije vlažné kresťanstvo a berie svoju vieru povrchné.treba sa vrátiť k prvej Láske ku Kristovi a dať ho na prvé miesto vo svojom zivote.

Naposledy upravil mathias dňa 2020-07-17 18:20 GMT

paul je odhlásený top paul napísal dňa 26/07/2020 06:15 :

Čítal si Sergeja Mihála Vychvatenie?Je to ozaj silná kniha

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 28/07/2020 08:48 :

áno čítal som.Aj príchod Syna človeka.požehnaný brat to je.

Naposledy upravil mathias dňa 2020-07-28 21:50 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 29/07/2020 05:29 :

Tebe by som odporúčal aby si menej čítal takéto ultra protestantske texty a viac čítal texty, ktoré spadajú pod predmet "patristika".
Tie ťa viac vtiahnu do problematiky "vychvatenia" a hlavne do výkladu piesne piesní, ktorú si citoval.

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 29/07/2020 05:36 :

Mal by si si naštudovať že aj Augustín určitú dobu veril na vychvátenie ,kým sa nepriklonil k tomu že vraj cirkev má vládnuť svetu čo je dosť mimo.
Radšej budem veriť Ježišovým slovám ako učeniu filozofov.  Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.2 Kor  14

Naposledy upravil mathias dňa 2020-07-29 18:45 GMT

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 29/07/2020 07:53 :

https://www.youtube.com/watch?v=4zvtFjJ-VOY&feature=share&fbclid=IwAR1B-2R8gICETyOyYJRP-dPJN04Wlu05vmaq3TMy1UubG11I-JLzDmLaL7Y