Archívy

Reklama

. : O povinnostiach manželov a detí

Ježišová reč na predmestí Hipposu

"Dnes budem s vami, aby som vás evanjelizoval, ako som sľúbil, a požehnám vám domy, záhrady a loďky, aby boli posvätené všetky rodiny a vaša práca. Pamätajte si však, že plodnosti môjho požehnania musí napomáhať vaša dobrá vôľa. A viete, aká je dobrá vôľa, ktorá ma oživovať rodinu, aby dom, v ktorom býva, bol svätý.
Manžel má byť v ňom hlavou, a nie despotom pre manželku, detí a sluhov, a zároveň má byť kráľom, skutočným kráľom v biblickom zmysle slova. Pamätáte si ôsmú kapitolu Prvej knihy Kráľov? (1 Sam 8, 4-5)
Starší Izraela sa zhromaždili a išli do Rámy, kde žil Samuel a povedali mu: ,Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov!´
Kráľ teda znamená ,sudca´a mal by byť spravodlivý sudca, aby neurobil poddaných nešťastnými tu v pozemskom živote pre vojny, zneužívanie moci a pre nespravodlivé dane, ani vo večnom živote pre kráľovstvo plné prepychu a nerestí. Beda tým kráľom, ktorí si neplnia svoje poslanie, ktorí si zatvárajú uši pred hlasmi poddaných a oči pred zlom v národe, a stávajú sa tak spoluvinníkmi za utrpenie ľudu spojenectvami proti spravodlivosti, len aby si posilnili moc za pomoci spojencov!
Ale beda aj tým otcom, ktorí zlyhávajú vo svojich povinnostiach, ktorí sú slepí a hluchí voči potrebám a nedostatkom členov rodiny, ktorí sú príčinou pohoršenia alebo utrpenia rodiny. Beda tým, čo sa znižujú ku kompromisom pri uzatváraní nehodných manželstiev, len aby sa spojili s bohatými a mocnými rodinami, a neuvedomujú si, že manželstvo je spojenie ustanovené okrem plodenia aj na povznesenie a posilu muža a ženy. Je to povinnosť, služba, nie obchodovanie, nie utrpenie, nie ponižovanie jedného alebo druhého manželského partnera. Je to láska, a nie nenávisť. Nech je teda manžel spravodlivou hlavou rodiny bez prílišnej tvrdosti a nárokov i bez nadmernej zhovievavosti a slabosti. Avšak keď musíte voliť medzi nadmernou tvrdosťou alebo nadmernou zhovievavosťou, zvoľte si radšej zhovievavosť, lebo pri tejto voľbe vám Boh aspoň povie: ,Prečo si bol taký dobrý?´, a neodsúdi vás, pretože nadmerná dobrota už trestá človeka panovačnosťou druhých, ktorú si dovoľujú na dobrých ľuďoch; kým tvrdosť by vám vždy vyčítal, pretože je nedostatkom lásky k najbližšiemu blížnemu.
Manželka nech je v dome spravodlivá voči manželovi, deťom a služobníctvu. Nech je poslušná a úctivá k manželovi, nech mu je na potechu a pomoc. Poslušná, kým sa poslušnosť nestane súhlasom k hriechu. Manželka má byť podriadená, ale nie ponižovaná. Manželky, uvedomte si, že prvý po Bohu, kto vás súdi za určitú hriešnu ústupčivosť, je sám váš manžel, ktorý vás k nej tlačí. Nie vždy sú to túžby lásky, ale sú to aj skúšky vašej čnosti. I keď si to v danej chvíli manžel neuvedomuje, môže si jedného dňa povedať: ,Moja manželka je veľmi zmyselná,´ a z toho sa môže stať podozrievavý ohľadne vašej manželskej vernosti.
V manželstve buďte cudné. Správajte sa tak, aby ste si svojou cudnosťou vynútili u manžela takú zdržanlivosť, akú má človek pred čistými vecami, a aby vás považoval za seberovnú, nie za otrokyňu alebo konkubínu, vydržiavanú len pre ,rozkoš´, ktorú odvrhne, keď sa mu znepáči. Čnostná manželka, povedal by som taká manželka, ktorá aj po manželskom spojení si zachová to ,niečo´ panenské v skutkoch, v slovách, v odovzdávaní sa v láske, môže priviesť manžela k povzneseniu od zmyslov k citom, takže manžel sa zbaví žiadostivosti a stane sa skutočne ,jedno´ so svojou manželkou a správa sa k nej s rovnakou úctou, ako sa správa k časti seba samého. Je to tak správne, pretože manželka je ,kosť z jeho kostí a mäso z jeho mäsa´a nikto nezaobchádza zle so svojimi kosťami a so svojím telom, ale ich miluje. Preto, ako prvý manželský pár, nech manžel a manželka hľadia na seba a nevidia svoju pohlavnú nahotu, ale nech sa milujú skrze ducha, bez ponižujúcej hanby.
Manželka nech je k manželovi trpezlivá a materská. Nech ho považuje za svojho prvého syna, lebo žena je vždy matkou a muž vždy potrebuje trpezlivú, rozvážnu, láskyplnú a utešujúcu matku. Blažená je tá žena, ktorá vie byť svojmu manželovi spoločníčkou a zároveň matkou, ktorá ho povzbudzuje, a dcérou, ktorá sa ním nechá viesť. Manželka nech je pracovitá. Práca zabraňuje snívaniu cez deň a je dobrá pre česť ako aj pre peňaženku. Nech netrápi manžela hlúpou žiarlivosťou, ktorá neslúži k ničomu. Je manžel počestný? Hlúpa žiarlivosť ho vyháňa z domu a vystavuje ho nebezpečenstvu, že padne do osídiel neviestky. Nie je počestný a verný? Nenapraví ho hnev žiarlivej manželky, ale rozvážne, dôstojné a láskavé správanie sa bez mračenia sa a hrubosti. Láskavé správanie ho privedie k zamysleniu a vráti sa k rozumu. Naučte sa získať si späť manžela svojou čnosťou, keď ho od vás odlúči nejaká vášeň, ako ste si ho získali v mladosti svojou krásou. Aby ste nadobudli silu pre túto povinnosť a aby ste odolali trápeniu, ktoré by vás mohlo urobiť nespravodlivými, milujte a myslite na svoje deti a na ich dobro.
Žena má v deťoch všetko: radosť, kráľovskú korunu pre radostné chvíle, keď je skutočne kráľovnou domu a manžela, i balzam v trpkých chvíľach, v ktorých zrada či iná bolestná skúsenosť manželského života jej bičujú čelo a najmä prebodávajú srdce tŕním jej smutného kráľovstva manželky mučenice. Ste natoľko ubité, že sa chcete rozviesť a vrátiť sa do pôvodnej rodiny, alebo si nájsť náhradu vo falošnom priateľovi, ktorý je žiadostivý po žene a predstiera súcit k srdcu zradenej ženy? Nie, ženy, nie! Vaše deti, tie nevinné deti, sú už rozrušené a predčasne smutné z domáceho prostredia, už nie pokojného a spravodlivého. Ony majú právo na matku, na otca, na potechu domova, v ktorom ak zahynula jedna láska, zostáva druhá, aby bdela a starala sa o ne. Ich nevinné oči na vás pozerajú, skúmajú vás a chápu viac než si myslíte, a formujú si svojho ducha podľa toho, čo vidia a chápu. Nebuďte nikdy na pohoršenie pre svoje nevinné deti, ale nájdite v nich útočište ako v bašte diamantových ľalií proti slabosti tela a úkladom hadov.
Žena nech je matkou. Spravodlivou matkou, ktorá je zároveň sestrou, matkou i priateľkou svojim synom a dcéram. A ktorá je predovšetkým vo všetkom príkladom. Bdejte nad synmi a dcérami, láskyplne ich naprávajte, povzbudzujte, veďte ich k premýšľaniu a pritom žiadne z nich neuprednostňujte; lebo všetky deti sa zrodili z rovnakého semena a z rovnakého lona. A ak je prirodzené, že dobré deti máme radi pre radosť, ktorú nám dávajú, máme tiež povinnosť milovať aj nie dobré deti, hoci aj bolestnou láskou. Musíme si uvedomiť, že človek nesmie byť prísnejší než Boh, ktorý miluje nielen dobrých, ale aj nedobrých. Milujte ich, aby ich urobil dobrými, dopraje im prostriedky a čas stať sa dobrými. Boh je trpezlivý až do smrti človeka a vyhradzuje si právo byť spravodlivým Sudcom až vtedy, keď sa už človek nemôže napraviť.
Dovoľte mi, aby som vám tu povedal niečo, čo priamo nesúvisí s touto témou, ale je užitočné, aby ste o tom vedeli. Veľmi často, až pričasto ľudia vravia, že zlí ľudia majú viac radostí ako dobrí a že to nie je správne. V prvom rade vám hovorím: Nesúďte podľa zdania a nesúďte to, čo nepoznáte. Zdanie býva často klamlivé a na zemi nie je známy Boží súd. V budúcom živote sa dozviete a uvidíte, že zlý človek dostal pominuteľný bahobyt ako prostriedok, aby bol pritiahnutý k Dobru, a ako odmenu za to málo dobra, ktoré vykoná aj ten najhorší človek. Ale keď uvidíte veci v správnom svetle budúceho života, zbadáte, že čas radosti hriešnika je kratší než život stebla trávy, ktoré začalo rásť na jar v riečisku potoka a v lete vyschlo. Avšak iba chvíľka slávy v nebi je väčšia než najtriumfálnejší život človeka, aký kedy existoval, pre radosť, ktorú tá sláva spôsobuje duchu a duch je z nej blažený. Nezáviďte preto, že zlému sa darí, ale usilujte sa s dobrou vôľou dosiahnúť, aby ste ako spravodliví ľudia vlastnili večný poklad.
Vrátim sa späť k tomu, akí majú byť členovia rodiny a obyvatelia domu, aby v ňom bolo plodné moje požehnanie. Hovorím vám, deti, buďte podriadené rodičom, buďte úctivé, poslušné, aby ste boli také aj k Pánovi, svojmu Bohu. Pretože ak sa nenaučíte poslúchať jednoduché príkazy svojho otca a matky, ktorých vidíte, ako potom poslúchnete prikázania, ktoré vám povedali v mene Boha, ktorého nevidíte a nepočujete? A ak sa nenaučíte veriť, že kto miluje ako otec a matka, ten prikazuje iba dobré veci, ako uveríte, že sú dobré tie veci, ktoré vám povedia ako príkazy Boha? Boh miluje, on je Otec, chápete? Ale práve preto, že vás miluje a chce, aby ste boli s ním, ó, drahé deti, chce, aby ste boli dobré. A prvá škola, kde sa učíte byť dobrými, je rodina. V nej sa učíte milovať, a poslúchať a odtiaľ sa začína pre vás cesta, ktorá vedie do neba.
Takže buďte dobré, úctivé, poslušné. Milujte otca, aj keď vás napomína, lebo tak koná pre vaše dobro. Milujte matku, aj keď vám nedovolí konať to, čo podľa svojich skúseností považuje za nedobré. Ctite si ich, aby sa nemuseli červenať pre vaše zlé skutky. Pýcha nie je dobrá vec, ale existuje svätá hrdosť, ktorá vraví: ,Nespôsobil som bolesť svojmu otcovi, ani matke.´Také správanie vám spôsobí radosť z ich blízkosti, pokiaľ žijú, a prinesie vám pokoj na ranu z ich smrti. Zatiaľ čo slzy, ktoré rodičia prelievajú pre svojho syna, brázdia  srdce zlého syna ako roztavené olovo a nech sa snaží akokoľvek utíšiť toto zranenie, ono ustavične bolí a bolí stále viac, keď smrť rodiča zabráni synovi urobiť nápravu... Ó, deti, buďte vždy dobré, ak chcete, aby vás Boh miloval.
Napokon svätý je ten dom, kde svojou spravodlivosťou páni robia spravodlivých aj sluhov a pomocníkov. Nech si páni pamätajú, že ich zlé správanie zhoršuje a kazí služobníctvo a sluhovia nech si uvedomia, že ich zlé správanie sa protivý pánovi. Každý nech zostane na svojom mieste, ale nech putom lásky k blížnemu preklenie rozdiely medzi pánmi a sluhami.
Vtedy si dom, ktorý som požehnal, uchová svoje požehnanie a bude v ňom prebývať Boh. Takisto si uchovajú požehnanie a tým aj ochranu loďky, záhrady, pracovné a rybárske náčinie, keď budete žiť ako záhradníci a rybári v svätej pracovitosti v dňoch určených pre prácu a keď úcte Boha zasvätíte svätú sobotu, keď nebudete zlorečiť na prácu a nedovolíte, aby ona tak ovládla váš život, že by ste ju povýšili nad Boha. Lebo práca vám prináša zárobok, no Boh vám dá nebo."
Pridal aventurier on 28/09/2018 04:44