Archívy

Reklama

Falošná jednota : Falošná Jednota

Netúžim po takej jednote všetkých takzv.“kresťanov“, pretože takáto moja túžba by ignorovala fakt, že skutočná jednota kresťanov v Duchu Svätom vždy existovala a existuje, no mnohí ju nevidia pretože nie sú súčasťou cirkvi Kristovej, ale cirkvi vytvorenej človekom, ktorá sa vydáva za tú jedinú pravú cirkev Kristovu.

 Všetci vykúpení v Kristu sú v jednom Duchu, či to nie je jednota? Veď práve ten Duch Svätý zjednocuje a uvádza do každej Pravdy. Kto chodí vo Svätom Duchu je v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob som aj v Cirkvi Kristovej. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu! Boh vidí túto jednotu, lebo je Duch a jedine On zjednocuje vo svojom Duchu a kraľuje v srdciach vykúpených – svojho ľudu.

Boží Duch sa nikdy nebude spájať s duchom antikrista!

Potom sa ani nečudujem naivnej predstave jednoty všetkých kresťanov, ak si predstavujú cirkev ako nejakú inštitúciu na čele s pápežom, ktorá by zastrešovala všetkých kresťanov.

Vystupuje tu totiž predstava jednoty všetkých kresťanov v jednom stáde s jedným pastierom - pápežom, akoby táto jednota v Duchu Svätom v Cirkvi Kristovej s Kristom ako jediným pastierom neexistovala. Táto predstava RKC o viditeľnej jednote všetkých kresťanov vychádza z toho, že sa stotožňuje ako viditeľná cirkev s Cirkvou Kristovou. To, že zažila rozkol a reformáciu má teraz potrebu zahojiť túto ranu a dospieť k viditeľnej jednote všetkých kresťanov.
No Cirkev Kristova nemala ani nebude mať žiadnu ranu, lebo je dokonalá. Cirkev Kristova nie je RKC ani v RKC. Obrátený katolík, ktorý skutočne uveril v Krista má potrebu vyjsť z RKC, lebo je tam iný duch. Cirkev Kristova totiž nie je organizovaná spôsobom človeka ako si to RKC a niektoré iné cirkvi predstavujú, ale každým Slovom Božím , ktoré sa stalo skalou spasenia v srdciach vykúpených – Božieho ľudu.

Veriaci v Krista sú Svätým Duchom zapečatení ku dňu vykúpenia a tvoria jednotu v Kristu. Ak aj napriek tomu sa na svete vytvára takzv.“ viditeľná jednota všetkých kresťanov“, tak je to falošná jednota, ktorá nie je založená na Pravde evanjelia Ježiša Krista, kde sa Pravda odsúva nabok, aby sa zdôrazňovala formálna jednota. Čo má s týmto spoločné Boží Duch? A preto preč s takou jednotou, ktorá je v duchu antikrista.

Skutočná jednota preto leží v duchovnej rovine v jednom -  Božom Duchu, ktorá existuje vďaka pretrvávaniu Ducha Svätého v srdciach vykúpených po celom svete. Skutoční Kresťania majú Boží charakter v Duchu Svätom, sú v Božom kráľovstve pod jedným Pánom – Ježišom Kristom a majú jeden cieľ – dať všetku chválu jedine Bohu Stvoriteľu neba a zeme. Skutočná jednota v Kristovi sa nedá uskutočniť ekumenickými koncilmi, lebo skutočná jednota existuje od počiatku, no svet ju nevidí a ani nemôže, pretože toto Kráľovstvo nie je z tohto sveta – je to Duchovné Kráľovstvo.

To, že táto jednota v Duchu Svätom v Cirkvi Kristovej po celom svete od počiatku existuje, tak RKC ignoruje pretože predstava, že iba ona je tou viditeľnou cirkvou v ktorej je Cirkev Kristova jej nedovolí túto jednotu uznať. Vie totiž, že je poznačená rozkolom a reformáciou. To znamená, že nie je kompletná. Preto bojuje za cieľ zahojiť ranu spôsobenú rozkolom a reformáciou a učiniť viditeľnú jednotu všetkých kresťanov a tým aj viditeľnú no falošnú “Cirkev Kristovu“. Ona napája národy vínom antikrista!
Pridal mil_1 on 01/04/2012 02:32

Komentáre (93)

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/04/2012 09:31 :

Stále menej a menej je tej dobrej pôdy, kde semeno Ducha - Slovo Božie sa uchytí a donesie úrodu.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/04/2012 06:21 :

A prečo by som mal vymazať? A koho a kedy som vymazal? Veď diskutujeme o dôležitých veciach a každý kto to číta nech si už urobí obraz sám. Ja s tým nemám problém a neurážam sa.
-----------
Cirkev Kristova nie je viditeľná ako celok, pretože náš pohľad nie je Božím pohľadom. To si musíme uvedomiť! No a súčasťou viditeľných cirkvi sú veriaci, neveriaci a falošní kresťania, tak ako môžeme hovoriť o viditeľnej Cirkvi Kristovej? Jedine Boh vie, kto je jeho, a ako vieme pri druhom príchode Pána zvolá všetkých, ktorí sú jeho ovce a až vtedy sa ukáže kompletná v plnej svojej nádhere čistá a bez poškvrny, pretože ju tvoria tí cit:  Zj 7:14 ... Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.

A ďalej

Mar 14:24 A povedal im: Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých.

Človek je ospravedlnený len raz a to skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. Teda vierou v Pravdu evanjelia Ježiša Krista. Nie je to naša spravodlivosť, ale Kristova. Skutky nám nikdy nebudú stačiť, aby sme boli pred Bohom spravodliví. Vlastnú spravodlivosť nebudeme mať až do smrti. No budeme mať spravodlivosť z viery – pripočítanú spravodlivosť Kristovu.

RIM9 30Čo tedy povieme? Že pohania, ktorí sa nehnali za spravedlivosťou, dosiahli spravedlivosť, ale spravedlivosť z viery. 31A Izrael ženúc sa za zákonom spravedlivosti k zákonu spravedlivosti nedospel. 32Prečo? Preto, že nie z viery, ale jako zo skutkov zákona ho hľadali. Narazili na kameň úrazu, 33jako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a nikto, kto verí naň, nebude zahanbený.

Fictione a vy akú spravodlivosť hľadáte?
 
-----------------

Ja nehľadám rozkol a ani falošnú jednotu. Duch je ktorý zjednocuje Slovom Pravdy evanjelia Ježiša Krista a v tom je Láska Kristova – v Pravde Božieho Slova. Preto živá viera je taká, ktorá prijíma Slovo Božie také aké je, bez toho aby sa niečo pridalo, alebo ubralo. Jedine vo viere môže pôsobiť - žiť  to Slovo v srdci človeka a iba vtedy ak bude  presne také, aké ho vyriekol Boh. Lebo iba to je to Slovo Božie a iba to je Pravdou, iba vtedy je živé a iba vtedy je viera vierou na spasenie. Lebo to Slovo je Duch a je život a prijímame ho vierou. Všetko čo je naviac - čo sa pridalo, alebo naopak ubralo z Pravdy evanjelia je od zlého!

Duch sa identifikuje Slovom. Ján 6:63... Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Slovom zasľúbenia prichádza do srdca Tešiteľ Duch Pravdy a to vierou v to Slovo Pravdy. Ak tomu Slovu neverím, tak nemám istotu a teda radosť a pokoj v Duchu Svätom. Teda Slovo je semenom Ducha a tým, že prijímame to Slovo, prijímame Ducha - autora tohto Slova do svojho srdca. Má to zásadný vplyv na veriaceho, ktorý je novou bytosťou  formovanou Slovom, ktoré to Slovo žije vierou v srdci veriaceho, teda sa aj sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-02 18:16 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/04/2012 07:39 :

fictione
Uvediem príklad na láske ako to funguje, pretože to má priamý súvis s chápaním viery .

Často zdôrazňujete lásku a je to presne tak, ako ja zdôrazňujem  v prvom rade vieru v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorá sa prejavuje láskou v Pravde. Keď teda zdôrazňujete lásku, tak za samozrejmosť berieme to, že sa prejavuje skutkami lásky ak je teda skutočná láska. Teda zdôrazňujete lásku bez toho aby ste zdôrazňovali skutky lásky, pretože viete, že ak je láska v srdci človeka, tak sa musí aj prejaviť skutkami lásky.  Ale keď prídeme na diskusiu o viere v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, tak začnete tvrdiť, že takáto viera nestačí. Vidíte!  Prečo to tvrdíte, ak je jasné to, že keď je takáto viera v srdci človeka, tak sa prejaví skutkami viera a ovocím Ducha, medzi ktoré patrí ako prvá práve láska. Vidíte ten Váš zásadný problém v chápaní?! Prečo napr. RKC nevyhlási, že samotná viera  v Slovo Pravdy je dostatočná  na spasenie? Ja viem prečo! Aby sa dal priestor na skutky, ktoré ste prehlásili ako nevyhnutné na dosiahnutie spasenia. Celé to náboženstvo na tom stojí - na skutkárstve. Teda popierate, že jedine viera v Pravdu evanjelia je nám na spasenie, pretože ako sám vidíš sa nepočíta s tým, že by samotná viera v Pravdu Božieho Slova , mohla byť živá - činná a teda pred Bohom by sa človeku počítala za spravodlivosť.

Rim4 5Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť.

Tu Pavol počíta s živou vierou v prejave Ducha Božieho,ktorého prijímame skrze vieru. Teda tie skutky Boh pripravil, aby sme ich činili. Lebo ten Boží Duch pôsobí v človeku chcenie aj robenie.

Ef 2:10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.


Skutky môžu byť aj bez viery a teda aj bez lásky (pokrytecké), no jedine viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorá jediná je nám na spasenie, tak vždy vypôsobí skutky viery a ovocie Ducha, teda v prejave lásky v Pravde. Teda nie sú pokrytecké, ale vychádzajú priamo z novej podstaty človeka, narodeného z Ducha. Ide tu o narodenie z Ducha – z Boha, teda Slovom Božím. Prečo sa vierou v Slovo Pravdy rodíme z Ducha? Pretože to Slovo, ktoré vyšlo z Božích úst je Duch a je život. Ak ho príjmeme vierou, tak prijímame Ducha Božieho do svojho srdca. To Slovo – Duch v nás žije a preto aj vypôsobí chcenie aj robenie – skutky viery a ovocie Ducha.

Ak podmienkou, pre pôsobenie milosti Božej je viera v Pravdu Slova Božieho a ak hovorím o viere v pravom význame slova ktorá je v srdci človeka, tak sa predsa musí aj prejaviť skutkami viery a ovocím Ducha. Ten Duch je predsa živý Boží Duch a pôsobí chcenie i robenie v srdci veriaceho. Tak potom musím pripustiť aj to že viera stačí na spasenie. Potom skutky svedčia o tom, že sa stala premena v srdci človeka. A to čo je príčinou premeny – znovuzrodenia, teda skrz čo sa to stalo, tak práve to je nám na spasenie – teda viera. No nesmieme zabúdať, že je to predovšetkým Láska Božia, ktorá bola prvotnou príčinou v diele milosti, ktorú Boh vykonal na kríži, aby uspokojil svoju  spravodlivosť a tak mohla láska neobmedzene pôsobiť v Božej milosti.

Protirečivosť, alebo nepochopenie?

Kto oddeľuje skutky od viery, a nepočíta s tým, že skutky sú prejavom viery, tak nikdy nepochopí, že Jakub a Pavol sa vo svojom učení nerozchádzajú. V podstate takýto človek ani nechápe čo to je skutočná spasiteľná, živá, činná viera a prečo sa tak volá a prečo je nám na spasenie. Ako vieme, viera pozostáva z vnútorného presvedčenia o veciach ktoré sa nevidia a jej vonkajšieho prejavu. Tie dve časti sú v podstate jedna časť a volá sa to viera. Je to ako príčina a následok.  Kde niet príčiny, tak niet ani následku.

Jakub zdôrazňuje vonkajšiu časť viery a to skutky viery no nepopiera ospravedlnenie z viery a cituje Písmo :Jak2„23A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť, a bol nazvaný priateľom Božím.“ A ďalej „Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov“/u]

Skutočná viera spoluúčinkuje  so skutkami viery, pretože je skutočná. Preto iba viera je nám na spasenie a nie skutky, ktoré sú prejavom viery.

V jednoduchosti - viera spoluúčinkuje so skutkami viery v prejave lásky v Pravde a to je vlastnosť skutočnej spasiteľnej viery. Áno, to je vlastnosť viery v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, že sa takto prejavuje. Teda najprv je spasiteľná viera, ktorá sa prejaví skutkami viery a teda skutky svedčia, že existuje, že sa stala premena človeka. To učí ako Jakub, tak aj Pavol. Jakub zdôrazňuje skutky viery, ktoré spoluúčinkujú s vierou a teda viera spoluúčinkuje zo skutkami viery, keďže skutky sú prejavom viery - následkom. Keď niekto tvrdí, že má vieru, no táto viera sa neprejavuje skutkami viery a ovocím Ducha, tak ide o fikciu a teda vieru ktorá nie je vierou – mŕtvu vieru, ktorá neexistuje, pretože ako vieme, tak viera a skutky viery spoluúčinkujú. Takýto človek je jednoducho falošný. Jediné čo môže viere zabrániť, aby sa prejavila je smrť. No musíme mať na mysli, že hovoríme o viere, v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktoré jediná nám je na spasenie a nie o viere v rôzné náboženstvá, učenia atd., ktorá to viera nás nespasí.

Ak si vezmem príklad z manželského života, tak tvrdiť že mám lásku k svojej žene, no skutky lásky medzi ktoré patrí aj vernosť svojej žene tomu nenasvedčujú, tak je jasné že lásku k svojej žene nemám – je mŕtva – neexistuje. Vernosť je odpoveďou skutočnej lásky. Ako vidíme, tak v tomto prípade je láska to, čo vyposobí skutky lásky, medzi ktoré patrí vernosť. Teda dôležitá je príčina a následok sa vždy dostaví.

Ak máme dve tvrdenia a v jednom aj v druhom sa tvrdí že ide o vieru, tak rozdiel je v tom, že pravá viera vypôsobí konanie a správanie sa plné lásky v Pravde. Fiktívna to nedokáže, pretože to nie je viera. Keď Pavol učí o ospravedlnení z viery bez skutkov, aby sa nikto nechválil, myslí pritom na skutočnú spasiteľnú, živú, činnú vieru a nie na fikciu a tu je ten háčik. Oddeľujú prejav viery od viery a potom tvrdia že viera nestačí.  Vidíte to? Pavol vie čo je to skutočná spasiteľná, činná, živá viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista a nezamieňa ju s fikciou. Je si plne vedomý, že iba skutočná viera je nám na spasenie a vie aj to, že sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha, ktoré svedčia že je skutočná. Preto je potrebné zdôrazňovať to, čo je nám na spasenie, teda na vieru a skutky budú nasledovať.  Skutky nám nie sú na spasenie, ale to čo je príčinou toho, teda Slovo evanjelia Ježiša Krista, ktoré sa stalo skalou spasenia  a  to vierou v to Slovo. Áno, v plnosti uveriť Pravde evanjelia Ježiša Krista a to je všetko. To, čo bude nasledovať, je prejavom Ducha Božieho – Slova Pravdy, ktoré žije v srdci veriaceho.

Ak niekto povie – najprv skutky, tak či to nie je pokrytectvo? Kristus nielen že je s tými, ktorí v Neho veria, ale je priamo v nich svojím živým Slovom - Duchom! Preto život  veriaceho nie je externá záležitosť. On vyteká znútra tak prirodzene, ako prameň vody. Je to vytekanie vnútri prebývajúceho Ducha – Slova Božieho.

To najprv budeme poslušní a až potom dostaneme dar od Boha?  Nie! Ak ten dar viery sme už dostali, tak poslušnosť už vychádza z nového človeka, narodeného z Ducha. Takýto človek nemôže niesť ovocie v protiklade k  charakteru jeho srdca, ktoré je už novým srdcom a nesie Boží charakter.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 03/04/2012 03:48 :

smile
Viera a skutky su v bipolarnom vztahu, kde viera je v polohe dominantnej, skutky v submisivnej, ale obidva poly su rovnako dolezite, lebo jeden bez druheho nemoze existovat (tuto definiciu opakujem sty krat). Tazko mozete pochopit seba navzajom a tiez aj Bibliu, lebo monopolarne myslenie to nikdy plne neumozni.
 A co sa tyka jednoty, nemoze mat nejaky krestan jednotu s Kristom,s Bohom, ked sa nesnazi o jednotu s ludmi, lebo jednota = laska. A aj jednota medzi krestanmi nemoze nastat, pokial sa krestania nebudu snazit o jednotu aj s ludmi inych svetonazorov, lebo jednota = laska. Teda aj jednota v nazoroch sa moze zvacsovat len cez lasku, nikdy nie naopak. Svet sa zjednoti cez lasku, nikdy nie cez vieru.

Naposledy upravil fero dňa 2012-04-03 16:16 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/04/2012 07:58 :

fero napísal: Viera a skutky su v bipolarnom vztahu, kde viera je v polohe dominantnej, skutky v submisivnej, ale obidva poly su rovnako dolezite, lebo jeden bez druheho nemoze existovat


A to je nesprávne tvrdenie a príčina nepochopenia evanjelia Ježiša Krista! To sa predsa nedá oddeliť a je to jeden celok – len viera, ktorá sa  prejavuje. Skutky nie sú vierou, ale prejavom viery. Ten prejav len zviditeľňuje vieru, ktorá má duchovnú podstatu. Vždy sa jedná len o vieru. Žiadna bipolarita! Len viera!

Ak to oddelím, tak si budem myslieť, že viera nestačí. Ale to predsa nie je Pravda, keď vieme že sa zviditeľní a teda aj prejaví. Bez viery niet prejavu viery, to je až veľmi jasné. Preto to, čo je dôležité je viera. Odmietam takéto tvoje bipolárne videnie, ktoré nabáda k tomu, že nie len viera je nám na spasenie, ale aj skutky. Žiadne ale aj! Jedine viera!

Ak hovoríš o bipolarite čo sa týka viery, tak prečo ju aj sám neuplatňuješ, čo sa týka lásky? Odcitujem ti tvoj výrok cit: lebo jednota = laska

Tak prečo nepíšeš v tom zmysle – jednota = laska a skutky lásky?

Jednoducho preto, lebo vieš, že láska sa prejaví skutkami lásky. Preto si aj napísal  - jednota = láska.

No keď prídeme na diskusiu o viere, tak vybalíš svoju bipolaritu a oddeľuješ vieru od skutkov viery a začneš tvrdiť, že viera nestačí.

Tak ako stvorenie je  prejav neviditeľného Boha. No Boh existoval aj pred stvorením a stvoril nebo a zem a všetko čo je v nich. No stvorenie nie je Bohom, ale prejavom jeho existencie.

fero napísal:  (tuto definiciu opakujem sty krat). Tazko mozete pochopit seba navzajom a tiez aj Bibliu, lebo monopolarne myslenie to nikdy plne neumozni.


Opakuješ, ale je to zavádzajúca definícia. Spasení sme z milosti jedine vierou v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, bez skutkov a nášho pričinenia. To je jadrom evanjelia, pretože týmto sa uznáva dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži. Život, ktorý bude nasledovať zviditeľňuje vieru.

fero napísal: A co sa tyka jednoty, nemoze mat nejaky krestan jednotu s Kristom,s Bohom, ked sa nesnazi o jednotu s ludmi, lebo jednota = laska.


Na Pravdu Božiu si zabudol?

fero napísal: A aj jednota medzi krestanmi nemoze nastat, pokial sa krestania nebudu snazit o jednotu aj s ludmi inych svetonazorov, lebo jednota = laska. Teda aj jednota v nazoroch sa moze zvacsovat len cez lasku, nikdy nie naopak. Svet sa zjednoti cez lasku, nikdy nie cez vieru.

Kde je tvoje bipolárne videnie? Na skutky lásky si zabudol! Ako sám vidíš, tvoje bipolarita je nanič, lebo ju sám neuplatňuješ pri láske!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-04 05:22 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 04/04/2012 06:42 :

mil,
keby si mal pravdu, tak vsetci veriaci maju viac lasky (= robia viacej skutkov lasky) ako neveriaci, ale tak to nie je. Tuto realitu vsak pochopit nepotrebujes, staci ti pocit, ze sa pevne drzis Biblie, ale zbytocny je nastroj v rukach cloveka, ktory mu nerozumie, ale staci mu ohanat sa tym, ze ho drzi zo vsetkych ludi v rukach najsilnejsie smile

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/04/2012 11:38 :

Pýtam sa - sú to kresťania, čo splývajú a prispôsobujú sa svetu? Možno sa hlásia ku kresťanstvu. No sú aj v Božích očiach kresťania - Božie deti?

Je pohľad človeka a je aj pohľad Boží, ktorý vidí do srdca človeka a niet pred ním úniku. Ten by nás mal zaujímať a položiť si otázku - ako mňa - nás vidí Boh?

Ak teda diskutujeme o viere, o láske, tak keď sú v srdciach ľudí, potom sa aj prejavia skutkami viery a ovocím Ducha a teda aj skutkami lásky. Ak niet skutočnej viery v Pravdu evanjelia Ježiša Krista v srdci človeka, tak sa ani  nemá čo prejaviť.Iba ak duchovná prázdnota a telesnosť. Srdcia sú duchovné mŕtve a takýto ľudia sú telesní a plní žiadostí tohoto sveta a túžob po uspokojení svojho tela. Potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. To nemá nič spoločné so skutočnými kresťanmi.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-04 10:47 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/04/2012 11:58 :

fero napísal:keby si mal pravdu, tak vsetci veriaci maju viac lasky (= robia viacej skutkov lasky) ako neveriaci, ale tak to nie je.

Z tvojho pohľadu sú to veriací! Je dôležité vedieť komu vlastne uverili a či vôbec sú veriací. Ten čo vyhlasuje, že je veriaci, tak z Božieho pohľadu ním nemusí byť. Ide tu totiž uveriť Pravde Božej. Pravda je presne to, čo vyriekol Boh a to nič viac a ani nič menej. Iba to je Božie Slovo. Každá zmena Slova Božieho človekom spôsobí, že už to nie je Slovo Božie, ale lož. No a uveriť lži, je pred Bohom to isté ako neuveriť a teda je to opovhnutie Božím Slovom.

Potom ani nečudo, že to tak s tými, čo sa hlásia ku kresťanstvu aj vyzerá.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-04 11:02 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 04/04/2012 02:04 :

mil,
zase si mimo reality, lebo ani ty nemas viacej lasky, ako mnoho neveriacich, hoci sa uz vidis kvoli svojej viere v nebi. Mas nejaku teoriu, ktora nekoresponduje s realitou, podobne, ako ju mali komunisti. Taketo mylne teorie stoja vzdy na hlinenych nohach.

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/04/2012 08:46 :

Cize snaha o jednotu nemoze byt falosna - je to nevyhnutna tuzba a proces vyvoja ludstva lebo snaha o stale vacsiu JEDNOTU = snaha o stale vacsiu LASKU.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 05/04/2012 10:18 :

fero napísal:A aj jednota medzi krestanmi nemoze nastat, pokial sa krestania nebudu snazit o jednotu aj s ludmi inych svetonazorov, lebo jednota = laska.


Na akú jednotu myslíš, lebo je to široký pojem. Ja myslím na jednotu v Kristu. Tí, ktorí sú z Božieho pohľadu kresťanmi tak sú jednotní v Slove evanjelia Ježiša Krista skrze vieru v to Slovo, no ty túto jednotu nevidíš, ináč by si ju nehľadal.

Ako vysvetlíš tieto verše?

2 kor6 14Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?15A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-06 06:06 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 05/04/2012 04:52 :

Mas sa oddelovat od nepravosti, temnoty, nevernosti, necisteho. Jednota v laske moze nastavat len s ludmi, ktori po jednote v laske tuzia, a to bezohladu na ich svetonazor, alebo nabozenstvo. Cim maju ludia vacsiu lasku tym je automaticky aj medzi nimi vacsia jednota. Cize jednota aj medzi krestanmi bez lasky ku vsetkym dobrym ludom vsetkych vieroviznani nemoze nastat.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/04/2012 10:04 :

fero - nemám nič proti tomu, keď preferuješ lásku. No neprávosť, lož ochladzuje lásku, lebo láska vždy spoluúčinkuje s Pravdou a nikdy nie bez nej. Prečo majú ekumenické hnutia problém s Pravdou a vyhýbajú sa jej? Kde je u teba Pravda Božia, prečo ju nepreferuješ a vyhýbaš sa tomuto slovu. Má to dôvod, pretože túto jednotu, ktorú satan buduje, aby všetko zhromaždil do boja proti Božiemu ľudu, proti Pravde, tak ty túto jednotu hľadáš. Potom ti Pravda nevyhovuje, lebo ti ničí tvoje predstavy o jednote. Áno, ekumenizmus hovorí o láske, jednote a priateľstve, ale v skutočnosti preferuje hriešny kompromis s nepriateľmi Božími a odsúva Pravdu Božiu nabok.

Neustále učí, že láska je to, čo svet potrebuje. To všetko znie dobre, ale keď si odmyslíme vonkajšiu tú ovčiu kožu, nájdeme hriešny kompromis,  bez ohľadu na Pravdu evanjelia Ježiša Krista. Ústrednou témou ekumenizmu nie je nič iné okrem lásky a jednoty no bez Pravdy, ktorá by túto pokryteckú jednotu zničila. Preto sa nikdy nepoukazuje na presvedčenia ľudí, ktoré sú nebiblické a teda idú  poroti Pravde Božej.  Čakáte na antikrista? To je on, to spojenie, tá falošná jednota!

fero napísal:A aj jednota medzi krestanmi nemoze nastat, pokial sa krestania nebudu snazit o jednotu aj s ludmi inych svetonazorov, lebo jednota = laska.

Ak v takomto ekumenickom spojení by niekto vystúpil a prehlásil Slová Ježiša Krista napr. cit: Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Alebo cit: 1Ján 5:10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.

Alebo cit:  Ján 12:48 Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň;

Ako sa budú účastníci takejto jednoty tváriť? Priateľsky a láskavo k tomu kto toto povedal? O tom pochybujem a patrične dajú o tom vedieť!

Oni sa spoja s hocikým! To oni nasledujú antikrista. To je presne to, čo má satan v pláne a to zjednotiť všetko do Boja proti Bohu – Božiemu Slovu, ktoré je Pravda a život. Ekumenické hnutia sú taktiež jeho nástrojom, aby zvádzal všetkých - všetky vierovyznania, náboženstvá do jednoty proti Bohu.

Jak 4:4 Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím

A teda priateľstvo zo svetom je znak nepriateľstva s Bohom

Aj vlastná rodina môže niekoho opustiť pre Pravdu evanjelia Ježiša Krista ak niekto pevne stojí v tej Pravde.

Hovoria, že by sme mali byť všetci tolerantní k iným vierovyznaniam a ľuďom rôzneho náboženského presvedčenia. V poriadku, ale to mám zahodiť Pravdu, aby som hovoril každému len to, čo chce počuť?  Práve tí, ktorí hovoria o tolerantnosti a láske sú netolerantní k Pravde evanjelia Ježiša Krista. Sú to pokrytci!

Ježiš prirovnal samoľúbych náboženských vodcov svojej doby k nepatrným hrobom, že nič netušiaci ľudia po nich chodia, nič netušiac, že chodia po hroboch plných umrlčích kostí. Ako sa to líši s dnešnou dobou?! „Mar 7 7Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. 8Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí ...“

Ekumenizmus je lož a smrdí so zápachom hnijúcich náboženstiev.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-06 12:28 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 06/04/2012 11:05 :

mil,
ako vravim, Biblii nerozumies ale drzis sa jej velmi pevne. Cela Biblia je o laske k bliznemu a kto miluje blizneho, miluje aj Boha. A ak tieto slova neberies za najdolezitejsie, nemozes pochopit ani celu Bibliu.
 Ja nikde nepisem o ekumenizme v tom zmysle, ze ma vzniknut jedno nabozenstvo. Ja pisem o LASKE k bliznemu, cez ktoru je jedina cesta k JEDNOTE. A ver tomu, ze veriace vybielene hroby maju do neba dalej, ako neveriaci ludia plni lasky, lebo kto miluje blizneho, nevedome miluja aj Krista. Kedy Kristovi neveriaci preukazuju lasku ? Ked ju preukazuju bliznemu. Kedy veriaci Krista odkopli ? Ked odkopli blizneho ineho vierovyznania.

Naposledy upravil fero dňa 2012-04-06 16:44 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 09/04/2012 11:24 :

fero napísal:ako vravim, Biblii nerozumies ale drzis sa jej velmi pevne. Cela Biblia je o laske k bliznemu a kto miluje blizneho, miluje aj Boha. A ak tieto slova neberies za najdolezitejsie, nemozes pochopit ani celu Bibliu.

A čo tak opačné poradie? Kto miluje Boha, ten miluje aj blížneho a aj nepriateľa. Prečo dávaš opačné poradie? Čo tým chceš povedať? Že je to jedno v čo verím, alebo neverím, len keď milujem blížneho, teda je jedno či milujem , alebo nemilujem Boha? Prečo zabúdaš na to, čo je Pravda, že Boh nás miloval skôr ako my jeho a preto musíš zaradiť opačné poradie. Keď sme my boli v hriechoch, On vyniesol naše hriechy na kríž a obetoval svojho syna, aby sme my mohli žiť novým životom v Kristu. Nie je to tak, že sme ho najprv milovali my, lebo sme milovali tých, ktorí aj nás milovali, ale on prv miloval nás, keď sme ešte boli bezbožní a plní vzbury voči Bohu. To by sa nadarmo obetoval, keby to bolo tak, ako to učíš Ty. A  milovať svojho blížneho, ktorý nás taktiež miluje nás nespasí, keď súčasne opovrhujeme Bohom – Božím Slovom. My máme milovať predovšetkým  Boha, lebo on miloval nás a poslal svojho syna aby sa obetoval za naše hriechy.

Teda je to opačné poradie.  Kto uverí Božiemu Slovu – presne takému ako ho vyriekol Boh, lebo iba vtedy je to Božie Slovo, tak  ho aj miluje, lebo už si je vedomý všetkého čo Boh vykonal za nás hriešnych a prijíma túto dokonalú obeť. Život, ktorý bude nasledovať, už bude prejavom Ducha Božieho, ktorého prijal vierou v Slovo Pravdy evanjelia Ježiša Krista, lebo to Slovo Pravdy je živé v srdci veriaceho a vstupuje do srdca vierou.   Ak neverí, tak ako môže milovať toho v ktorého neverí?  Urobil predsa z Boha klamára! Aký hriech má ten, ktorý opovrhol Slovom Božím? Či to nie je hriech proti Duchu Svätému , teda opovrhnutie Slovom Pravdy evanjelia Ježiša Krista. A teda ostáva v hriechu a niet už preňho záchrany. Toto nebude odpustené ľuďom! Predsa podmienkou pre uplatnenie milosti je jedine viera v toho, ktorý sa obetoval na kríži za naše hriechy - Ježiša Krista.

Kto teda uverí, tak až vtedy miluje Boha, a až vtedy môže chodiť podľa Jeho prikázaní a teda milovať aj človeka, svojho blížneho a aj nepriateľa. Toto sa u neveriaceho nestáva, žeby miloval aj nepriateľa a už vôbec nie, žeby miloval Boha – stvoriteľa neba a zeme v ktorého neverí a urobil ho klamárom.  Niektoré náboženstvá učia zabíjať svojich nepriateľov, niektorí sú tolerantní no určite ich nemilujú. Predsa skutočný veriaci v Krista sa  snaží  aj svojmu nepriateľovi zvestovať Lásku Božiu zjavenú v Božom diele milosti, ktoré vykonal na kríži – evanjelium Ježiša Krista, aby aj on uveril a bol spasený, lebo ho miluje. Či to nie je láska v Pravde? Aká väčšia už môže byť, ak sa niekto obetuje za hriešneho a veriaci túto radostnú správu zvestuje všetkým naokolo a teda aj svojím nepriateľom.  Ak by ho nenávidel, tak by predsa nechcel, aby aj jeho nepriateľ bol spasený. Ale opak je pravdou, lebo veriaci chce spolu s ním  oslavoval Boha stvoriteľa neba a zeme. Či to nie je prejav lásky hovoriť svojím blížnym, priateľom a všetkým naokolo Pravdu? A ta Pravda je to evanjelium, ktoré zvestujeme, na spasenie každému, kto mu uverí.

Vidíš to poradie? Boha máme milovať nado všetko a to jedine skrze vieru v Slovo Božie. Luk6  32A jestli milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte za to vďaku? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. 33A jestli dobre činíte tým, ktorí vám dobre činia, akú máte za to vďaku? Však hriešnici robia to isté. 34A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa nadejete, že od nich tieždostanete, jakú máte za to vďaku? Lebo veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby tiež toľko dostali. 35Ale milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte a požičiavajte neočakávajúc ničoho. A vaša odplata bude veľká, a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých.


Teda aj hriešnici, pod ktorými myslí tých ktorí neveria, milujú tých ktorí ich milujú, ale nepoznajú Pravdu Božiu a tak nemôžu milovať Boha a ani svojho nepriateľa. Teda hovorí to tým, ktorí uverili, aby boli iní a milovali aj nepriateľov. Lebo tými nepriateľmi sme boli aj my, keď sme neverili. A aby to uvideli, tú lásku Božiu v nás, tak máme milovať aj svojich nepriateľov, aby aj oni uverili. A tak im zvestovať evanjeliu spásy. Zvestujeme evanjelium spásy každému, kto chce počuť, pretože nikto z nás predsa nevie, koho Boh dá Kristu, oživí jeho duchovne mŕtve srdce a tak porozumie a uverí.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-09 10:28 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 09/04/2012 11:38 :

fero napísal: Ja nikde nepisem o ekumenizme v tom zmysle, ze ma vzniknut jedno nabozenstvo. Ja pisem o LASKE k bliznemu, cez ktoru je jedina cesta k JEDNOTE. A ver tomu, ze veriace vybielene hroby maju do neba dalej, ako neveriaci ludia plni lasky, lebo kto miluje blizneho, nevedome miluja aj Krista. Kedy Kristovi neveriaci preukazuju lasku ? Ked ju preukazuju bliznemu. Kedy veriaci Krista odkopli ? Ked odkopli blizneho ineho vieroviznania.

Vždy dávaš opačné poradie a tvojím problémom, je tvoj pohľad na toho, kto je veriaci a kto len hovorí že verí, teda z Božieho pohľadu nim nie je. Hádžeš ich do jedného vreca! Neberieš ohľad na Boží pohľad, ktorý jediný vidí do srdca človeka. A preto to radšej nechaj na Boha, aby to posúdil. Hľadaj najprv Slovo Pravdy, aby si pochopil, že jedine v Bohu je život v láske.

Ak zoberieme do úvahy veriaceho, ktorý je z Božieho pohľadu veriaci v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, tak čo si myslíš, že nemiluje svojich blížnych a dokonca aj nepriateľa, čo neveriacemu príde ako bláznovstvo a siaha radšej po pomste. No Boh povedal  Rim 12:19Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán.

A teda: Mat5 38Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; 40a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. 42Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj.

Neprotiviť sa zlému je nechať to všetko na Bohu a radšej zvestovať evanjelium života každému aj nepriateľovi. A v tom je láska, aby videl v našich životoch Boha – živé Slovo Božie. Teda skutočný kresťan neodpovedá násilím na násilie, nespravodlivosťou na nespravodlivosť,  zlým za zlé.

Ako vidíme na Ježišovom živote, tak  poukazoval na pokrytectvo farizejov. Keď ho zatýkali, tak sa nebránil násilím a nechal to na vôli svojho Otca na nebesiach, lebo vedel, že to, čo Otec na nebesiach chce je dokonalé.

Naopak neveriaci čo bude zvestovať?Bude zvestovať evanjelium bezbožnosti – zahynutia?

Áno, celá Biblia je o Láske k Bohu v Pravde jeho Slova a to sa dá prijať jedine vierou v túto Pravdu. Ak milujeme Boha, milujeme aj človeka aj svojho nepriateľa a nenávidíme lož. Veď zvestujeme evanjelium Pravdy na spasenie každému, kto uverí. Či to nie je prejav Lásky Božej? Mnohí milujú svojich blížnych, ktorí ich milujú no opovrhujú Božím Slovom, alebo ho odsúvajú a uprednostňujú niečo iné.

Mat 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný;


Vierou v Slovo Pravdy, prijímame Ducha Božieho do svojho srdca – Boha.

Ján 1:1 Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

Ján 6:63... Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

2Kor 6:16 ... Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.


To Slovo Pravdy vierou vstupuje a žije v srdciach vykúpených, lebo je to živé Slovo. Život človeka , ktorý nasleduje je prejavom Ducha Božieho v jeho srdci, ktorého prijíma vierou .

Tým, že človek uveril tomu, že je spasený z milosti bez skutkov a vlastného pričinenia, že všetko už učinil Ježiš na Kríži a to svojou dokonalou obeťou, tak bude už žiť novým životom lásky v Pravde a skutky, ktoré budú nasledovať sú už prejavom Ducha Božieho, ktorého prijímame práve takouto vierou v túto Pravdu Slova Božieho - zasľúbenia. Teda touto vierou uznávame dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, prijímame to a uvedomujeme si, že žiadnymi skutkami nemôžeme dosiahnuť to, čo Boh vykonal na kríži a ani k tomu ničím prispieť, pretože by sme tým popreli  dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži. A v tom je istota, radosť a pokoj v Kristu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-09 11:45 GMT

miko1986 je odhlásený top miko1986 napísal dňa 09/04/2012 03:17 :

Páči sa mi, ako si už začínajú aj v protestantských náboženstvách uvedomovať priamu náveznosť viery a skutkov z nej plynúcej. I keď to priznávajú pomaličky s okolkami, veľmi bojazlivo a opatrne, ale predsa a mám z nich veľkú radosť. Po niektorých mailoch od jednej osôbky som bol dá sa povedať znechutený, zarmutený a dosť v rozpakoch z toho, či to naozaj myslí vážne, čo píše o svojom pohľade na vieru a spásu a to hlavne preto, že sa hlási k evanjelickej cirkvi.
No ako vidím, nie sú tam všetci až tak v blude...

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 09/04/2012 10:05 :

Protestanských "náboženstvách"? Zvláštne, že to píšeš aj napriek tomu, čo sme o náboženstvách napísali.

Aby sme si to vyjasnili, lebo ako je zvykom u katolíkov, tak to nechápu.

Tak ako chápeš ospravedlnenie? Z viery, alebo z viery + sviatosťami + skutkami (zásluhami a odpykávaním)?

Možno by bolo dobré aby si to ešte raz   poriadne prečítať a tak možno zistiš, čo je to vlastne skutočná viera v Pravdu evanjelia a prečo vlastne RKC vyžaduje tie plusky k viere ako nevyhnutné pre spásu keď vieme, že prejavom takejto viery sú aj skutky viery a ovocie Ducha. Tak načo tie plusky? Veď skutky viery a ovocie Ducha len zviditeľňujú to, čo je podstatné a čo nie je vidieť - vieru. Viera, láska sa týkajú duchovného stavu srdca. Veď viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Tak prečo RKC učí, že samotná viera v Pravdu evanjelia nestačí?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-17 11:56 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 10/04/2012 05:13 :

mil,

A čo tak opačné poradie? Kto miluje Boha, ten miluje aj blížneho a aj nepriateľa. Prečo dávaš opačné poradie? Čo tým chceš povedať? Že je to jedno v čo verím, alebo neverím, len keď milujem blížneho, teda je jedno či milujem , alebo nemilujem Boha?

  Kristus vedel, preco to takto opacne nepovedal. Pretoze laska nie su tvoje reci, ktore dokazu mat silne aj vybielene hroby, ale len tvoje skutky lasky, ktore mozes preukazovat len cez skutky voci bliznym. Kazdy, kto miluje blizneho, nevedome miluje aj Boha, lebo laska jednotlivca je vzdy adekvatna kazdeho, teda aj tvojej duchovnej=charakterovej urovni. Cim ju mas vyssiu, tym mas aj ku vsetkemu lasku vacsiu. Ked niekto nema dar verit v Boha, tak ma urcite aspon dar milovat Boha cez skutky voci bliznym.

Naposledy upravil fero dňa 2012-04-10 16:25 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/04/2012 09:29 :

fero napísal: Kazdy, kto miluje blizneho, nevedome miluje aj Boha, lebo laska jednotlivca je vzdy adekvatna kazdeho, teda aj tvojej duchovnej=charakterovej urovni. Cim ju mas vyssiu, tym mas aj ku vsetkemu lasku vacsiu. Ked niekto nema dar verit v Boha, tak ma urcite aspon dar milovat Boha cez skutky voci bliznym.


Tu nejde o nejaké morálne štandardy človeka ako sa má žiť, ktoré sa často menia a apelovanie na lásku k blížnemu ako prostriedok ospravedlnenia pred Bohom. Fero – predsa ide  o ospravedlnenie hriešnika pred Bohom.  Keby mal hriešnik uspokojiť Božiu spravodlivosť, musel by stratiť svoj život, pretože podľa Zákona hriešnik musí zomrieť. “Odplata za hriech je smrť " (Rim. 6 : 23). Avšak ak by mal hriešnik zomrieť, nezostávalo by príležitosti pre lásku, pôsobiacu v jeho záujme. Je jasné, že ak mala byť Božia spravodlivosť uspokojená a láska mohla slobodne pôsobiť,  Boh sám vykonať to, čo bolo potrebné. To je presne to, čo sa udialo na kríži. Božia láska našla cestu, ako uspokojiť Jeho spravodlivosť a uviesť lásku do slobodnej činnosti, ničím nezadržateľnej. ,,V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy" (I. Ján. 4 : 10).

Ako hriešnici sme všetci do jedného podľa absolútnej spravodlivosti Božej hodní odsúdenia. Niet rozdielu – všetci sme zhrešili a žiadnym skutkom sa nevykúpime spod odsúdenia za hriech. Neviem ako si to vlastne predstavuješ, no z Písma je jasné cit. „Zid9/22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia“

Sú dve alternatívy. Teda buď by sme zaplatili za svoj hriech smrťou a to bez ohľadu na to či sme milovali svojich blížnych, alebo sa musel  za nás obetovať Ježiš a týmto môžeme žiť v milosti v Kristu a byť v očiach Božích spravodliví. No samozrejme nie je to naša  spravodlivosť, ale spravodlivosť Kristová.

Keď bolo dokončené dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, tak už veriaci v Krista nie je pod zákonom, ale pod milosťou a teda  nie sme pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. Rim 3:27 Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery. A ďalej - 31Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

Ak zákon hovorí - nezcudzoložíš a pozerá na skutok, tak milosť vyučuje – “každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.“

Ak zákon pozerá na skutok, milosť vyučuje srdce, aby sme boli čistí aj v úmysloch aj v skutkoch a tak sa celí  pripodobňovali na obraz Syna Božieho – zdokonaľovali v Kristu no v istote spasenia. Teda napĺňame zákon viery, keďže sme pod milosťou a nie pod zákonom skutkov. Potom je to viac ako ľudské morálne predstavy. Je to na rovine Božej. Chodenie podľa Zákona je na vysokej rovine ľudskej. To, ktoré je podľa milosti na rovine Božej.

No Ty nepriamo tvrdíš, že to nie je pravda, nakoľko píšeš niečo iné.

Teda tvoje apelovanie na lásku k blížnemu , ktorou vraj týmto človek nevedome miluje aj Boha hoci mu  neverí a týmto sa v podstate ospravedlňujeme a následné ignorovanie viery v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorá je  podmienkou na uplatnenie milosti, tak týmto zase ignoruješ fakt o našej hriešnosti a Božej spravodlivosti, ktorý som spomenul vyššie a teda aj obeť Ježiša Krista robíš zbytočnou, nakoľko všetci, ktorí by milovali svojich blížnych boli pred Bohom ospravedlnení a teda aj spasení. Týmto nepriamo učíš, že aj bez vyliatia krvi je odpustenie a teda protirečíš Písmu. Jediné čo z toho vychádza je to, že nepokladáš ukrižovanie Ježiša Krista ako obeť  za naše hriechy. No toto je už iné evanjelium a Písmo takéto niečo neučí!

Zdá sa, že ťa priťahuje skôr NewAge a podobné hnutia, alebo ako to je s tebou neviem?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-15 21:07 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 16/04/2012 09:32 :

Laska je len vzajomna. Ked budes milovat zenu, ktora ta odmieta, tak nemilujes, ale sa vnucujes. Ty zene mas ponukat svoju naruc a lasku a ak ju odmieta, tak mas milovat inu. A ked ti bude hovorit, verim v tvoju lasku, ale ti ju nebude skutkami opatovat, tak tiez to laska nie je.  A tak isto je to aj medzi Bohom a clovekom. Boh ponuka kazdemu lasku, ale ak ju clovek svojimi skutkami neopatuje, tak tvoja viera v jeho lasku ti je zbytocna. Ked neveriaci preukazuje lasku bliznemu, preukazuje ju aj Kristovi - JEHO SLOVA NIE SI SCHOPNY POCHOPIT. lebo si sa oddal skupine ludi so zdeformovanou teoriou.
 A co sa tyka zmyslu Kristovej obete, tak ti neustale opakujem, ze bez nej ani laskavi ludia by sa do Neba nedostali. On otvoril cestu, ty po nej musis kracat - to je zakon vzajomnej lasky - obe strany musia na nej pracovat.

Naposledy upravil fero dňa 2012-04-16 12:16 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/04/2012 09:41 :

disk - Ak si pozorne prečítaš čo som napísal, tak zistíš, že  v žiadnom prípade neútočím na osobu katolíka, lebo mi ide o hlásanie evanjelia Pravdy na spasenie každému.

Poukazujem  hlavne na taký jed, ktorý tvoria náboženstvá, učenia, hnutia, ktorí idú nepriamo proti Kristu a to tým, že prekrúcajú Slovo Pravdy Ježiša Krista, alebo nedržia sa ho a idú ďalej. Pod slovíčkami láska, jednota, priateľstvo odvádzajú od Krista! Odsúvajú Pravdu Božieho Slova nabok, len aby bola jednota. To je ten najväčší nepriateľ, keď berie ovčie rúcho, aby všetko požral.

Nepozerám na názvy náboženstiev, cirkvi, cirkevných spoločenstiev a hnutí, ale poukážem ak niekto svojím učením odvádza od Krista. Teda každý, kto tak učí, je ovládaný duchom antikrista.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-04-17 11:15 GMT

fero je odhlásený top fero napísal dňa 17/04/2012 12:11 :

mil,
JEDNOTA = LASKA. Ked nedokazes so zenou vytvorit jednotu, tak s nou nemas ani lasku. Elementarne veci z Biblie rozumom nechapes, preto ti zostava sa len ohanat tym, ako precizne a silne sa ty Biblie drzis. Ale disciplinovanou silou rozum nenahradis.

Naposledy upravil fero dňa 2012-04-17 11:16 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/08/2012 05:25 :

disk napísaltongueapez jasne naznacil,ze z Kreda,ktore katolici maju,sa nikdy,az do konca sveta nesmie upustit ani z jedneho bodu.

Áno, do konca sveta, kedy bude zjavený človek hriechu – syn zatratenia.
No Slovo Božie je večné, no vaše je len do času konca. Slovo pápeža, nie je Božie Slovo a preto bude len do času konca.
Mat 24:35 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Vidíš, aký je rozdiel medzi Slovom Ježiša Krista a ostatnými učeniami.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2012-08-11 18:30 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/09/2013 06:51 :

Vážení katolíci

Hovoríte tu o protestantoch a pod. Dokonca hádžete všetko dokopy ako ariánoch a pod. No vám uniká podstata Pravdy evanjelia Ježiša Krista - to jadro evanjelia. Ste úplne vedľa cesty, ktorou je Kristus! Pre KC je istota spasenia v Kristu neprijateľná, pretože KC stojí na budovaní neistoty spasenia. Katolík má pochybovať o svojom spasení a tak ho KC drží na zubadlách svojho učenia. Ak je jadro evanjelia na ktorom stojí učenie KC iné, tak sa to všetko aj prejavuje navonok! To platí na všetky zbory, cirkvi a cirkevné spoločenstvá. Na to iné jadro katolíckeho učenia sa potom nabaľuje to všetko čo v KC vidíme. To sa prejavilo na podobe KC, ktorá už dávno stratila kontinuitu s prvotnými zbormi a dala sa na cestu pýchy, bohatstva a vlastnej moci. Čo to má spoločné s pravou cirkvou Ježiša Krista?

No a k tej istote spasenia v Kristu. Viete o tom, že ak ju popierate, tak sami o sebe svedčíte, že ste neuverili zasľúbeniu Ježiša Krista! Duch Pravdy poslaný v Ježišovom zasľúbení – Svätý Duch je pre vás potom neznámy. Akoby pre vás ani neexistoval. KC Popiera jeho moc svojím učením a chce mu rozkazovať komu má zjavovať Pravdu. Práve toto je opovážlivosť!

Kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak predsa nemôže zmýšľať ako keby neveril. Preto nemôže ani žiť ako keby neveril! Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha, ktorého prijímame taktiež vierou. Medzi prvé ovocie Ducha patrí predsa Láska Božia. Ak teda má takýto veriaci Ducha Svätého vo svojom srdci, ktorý vypôsobí chcenie aj robenie v Láske Božej, potom nie je možné, aby vykúpený v Kristu mohol napr. takto zmýšľať – môžem hrešiť, lebo som už večne spasený. Ak takto zmýšľa, že môže hrešiť, tak to naznačuje, že nemá vieru v Pravdu Božieho slova, nemá v srdci Lásku Božiu, nekonečnú vďačnosť. Skutočná viera svojimi skutkami viery a ovocím Ducha vylučuje takéto zmýšľanie. Znovuzrodený človek má už nové srdce s túžbami nasmerovanými na Boha a novú myseľ. Toto všetko taktiež vylučuje takéto zmýšľanie!

1Ján 5:13 To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho

Ako vykladá KC tieto verše? Aby sme nevedeli, že máme večný život, alebo ako?

Rim4 17ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; 18ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; 19a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu 21a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť. 23A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, 24ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, 25ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvychpre naše ospravedlnenie.

Ako teda vykladá KC tieto verše? Aby sme neboli cele istí toho, že to čo zasľúbil je mocný aj učiniť, alebo ako? Takto vás učia?

Vidíte to katolíci? A tak ako Abrahám aj my máme byť cele istí, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. A čo také nám zasľúbil, aby sme nepochybovali bez viery, ale boli cele istí vo viere?1Ján 2:25 A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, večný život.

Buď veríte tomu zasľúbeniu a teda ste si cele istí spasením, alebo pochybujete a teda neveríte zasľúbeniu Božiemu a teda pochybujete aj o svojom spasení.

1Ján 5:11 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.

Tak teda dal večný život!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-11 06:15 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/09/2013 08:16 :

S takými argumentami ako 66 kníh nepochodíš. Je to len také prázdne poskakovanie a mávanie rukami.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/09/2013 12:35 :

Tak tu napíš, ako to ináč vykladajú, aby každý videl, či hovoríš pravdu. Ak to sem nedáš, tak každému bude jasné prečo si to tu nedal.

Povedať, že každá to vykladá ináč a nevedieť ako to vykladá je obyčajné zavádzanie.

Istota spasenia je v celom Písme, len to treba vidieť:

Tú sú niektoré verše

Cit: Ján 10:3–5 „… a ovce čujú jeho hlas [spasiteľné poznanie Krtista], a svoje vlastné ovce volá podľa mena[spasiteľný postoj Krista na základe vyvolenia] a vyvodí ich a keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi, a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas [spasiteľné poznanie Krista]. Ale za cudzím nikdy nepojdú [bezpečnosť spasenia], ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích [bezpečnosť spasenia].“
Ján 10:26–30 „ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec [vyvolenie], ako som vám už povedal. Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja im dávam večný život [spasenie], a nezahynú na veky [bezpečnosť spasenia], a nikto ich nevytrhne z mojej ruky [bezpečnosť spasenia]. Môj Otec, ktorý mi ich dal [vyvolenie], je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca [bezpečnosť spasenia]. Ja a Otec sme jedno.“

Cit: Ján 6:37 „Všetko, čo mi dáva Otec [vyvolenie], príde ku mne [spasenie], a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von [bezpečnosť spasenia].“
Ján 6:39 „A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, Otcova, aby som nestratil ničoho [bezpečnosť spasenia] z toho, čo mi dal [vyvolenie], ale aby som to všetko vzkriesil v ten posledný deň [bezpečnosť spasenia].”
Ján 6:40 „Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho (videnie = spasiteľné poznanie. Spasiteľné poznanie Syna a viera sú výsledkom Božieho pritiahnutia na základe vyvolenia), mal večný život [spasenie], a ja ho vzkriesim v posledný deň [bezpečnosť spasenia].”
Ján 6:44 „Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec [vyvolenie], ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň [bezpečnosť spasenia].“
„Ja ho vzkriesim v posledný deň“ je garanciou priamo od Spasiteľa, Ježiša Krista, že človek, ktorý je vierou spojený s Kristom, nakoniec aj bude vzkriesený a vojde do večného života. Spasenie je bezpečné a nestratiteľné nie vďaka človeku, ktorý to „zvládne až do konca“, ale preto, lebo bezpečnosť a nestratiteľnosť je garantovaná priamo Spasiteľom.
Ján 6:45 „Je napísané v prorokoch: A všetci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a naučil sa[vyvolenie], ide ku mne [spasenie]“.

Cit: Ján 17:2 „ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal [vyvolenie], dal večný život“
Ján 17:6 „Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta [vyvolenie]. Tvoji boli, a dal si ich mne, a zachovali tvoje slovo [Bohom garantované vytrvanie svätých do konca].“
Ján 17:9–10 „Ja prosím za nich, neprosím za svet [vyvolenie], ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji[vyvolenie]. A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. A oslávený som v nich [garancia zachovania svätých]“.
Ján 17:11 „… Svätý Otče, zachovaj [garancia zachovania svätých] ich v svojom mene, ktorých si mi dal [vyvolenie], aby boli jedno ako my.“
Ján 17:24 „Otče, ktorých si mi dal [vyvolenie], chcem, aby, kde som ja, aj oni tam so mnou boli [bezpečnosť spasenia], aby videli moju slávu [bezpečnosť spasenia], ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta.
Ján 18:9 „Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, že z tých, ktorých si mi dal [vyvolenie], nestratil som niktorého[bezpečnosť spasenia].“


Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-11 11:41 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/09/2013 06:06 :

To čo píšem škodí akurát tak učeniu KC a jej podobným. Veď čo je škodlivé na tom, že hlásam istotu spasenia v Kristu, ktorá je jadrom evanjelia Ježiša Krista? Čo je škodlivé na tom, že hlásam to, že viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista nám stačí na spasenie a je teda jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti?

Či snáď poviete, že istota spasenia v Kristu ide proti Bohu? Radosť v Kristu ide proti Bohu?

Ak by KC prijala pravé evanjelium Ježiša Krista, tak by v tej podobe prestala existovať s celou tou pompéznosťou, bohatstvom,  pápežmi  a  rôznymi nariadeniami človeka, márnymi tradíciami, obrazmi,  sôchami, modlením sa k mŕtvym a za mŕtvych, učením o očistci, zložitými rituálmi a pod. Preto je pravé evanjelium pre KC škodlivé a snaží sa ho pred ľuďmi umlčať. Snaží sa zamlčať pred ľuďmi istotu spasenia v Kristu.

Prečo KC vadí to, aby veriaci v Krista vedeli, že majú večný život?

Zoberme si taký príklad, ktorý často používam

Pristavil by sa nejaký človek a opýtal by sa cit : "Sk 16:30... čo mám činiť, aby som bol spasený?"
No a teraz sa pozastavme nad tým, ako by mu na to odpovedal katolík?

No a tu je odpoveď z Písma: 31A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Prečo má katolík problém odpovedať na jednoduchú otázku? Sami seba sa pýtajte, prečo je to tak.


A ešte niečo

Môže sa človek radovať z  príchodu Ježiša Krista v neistote spasenia? Nie nemôže! Ak má neistotu spasenia, tak má strach z príchodu Pána a má strach zo súdu. Ak človek uveril evanjeliu Ježiša Krista - zasľúbeniu Ježiša Krista, tak sa raduje z príchodu Pána v istote spasenia.Ján14 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Kráľovstvo Božie je kráľovstvom pokoja. No a v neistote niet pokoja. Predsa to logicky z toho vyplýva a nikto to nemôže poprieť! Je potom jasné, že táto radostná správa je preto radostná, lebo nám oznamuje, že Boh už urobil všetko pre naše spasenie. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti je jedine viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude následovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha, ktorým je aj vyučovaný  milosťou a teda s istotou spasenia v Kristu.

Je to teda proces  vyučovania milosťou a teda zdokonaľovania sa v Kristu, no zdôrazňujem  - v istote spasenia. Nie je to tak, ako učí KC, že dosahovanie spasenia je proces, ktorého výsledok závisí od dodržiavania nariadení cirkví a teda plnením všetkého možného, ktorým KC podmienila spasenie. Toto je popretím milosti!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-11 17:26 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/09/2013 06:16 :

Mojou jedinou autoritou je Božie Slovo. Čo je tvojou jedinou autoritou neviem.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/09/2013 06:47 :

Náš pohľad na brata v Kristu nie je pohľadom Božím!  Musíte rozlišovať a to, kedy sa v Písme hovorí z nášho pohľadu všeobecne k bratom v Kristu, medzi ktorými sú aj falošní bratia, no v našich očiach boli našimi bratmi a ktorí neskôr akože odpadli. No u Boha neodpadli, pretože Boh vie kto je jeho od počiatku. Ak teda z Božieho pohľadu neverili, tak ani nemali od čoho odpadnúť. Judáši sú od počiatku Judášmi! Keď bol na začiatku falošný, tak jeho faloš sa časom ukáže na prevrátených skutkoch a vráti sa do predošlého skazeného spôsobu života ak nie horšiemu. A preto platí toto: 2Pet2 22 Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate.

No a musíme rozlišovať aj to, kedy sa hovorí v Písme z Božieho pohľadu k vyvoleným - vykúpeným – Božiemu ľudu. Len vám pripomeniem, že v Písme je nadostač takýchto veršov, ako sú napr. verše o Jeho ovciach. Tam sa nehovorí všeobecne z nášho pohľadu, ale z pohľadu Otca na nebesiach. Z tohto pohľadu ani jedna jeho ovca nezahynie!

Ak teda to boli stratené Božie deti, tak Otec na nebesiach ich nechá tak, aby zahynuli? Potom neplatí to čo povedal Pán? cit: Mat18 12Čo sa vám zdá, keby mal niektorý človek sto oviec, a keby jedna z nich zablúdila, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nejde a nehľadá tej zablúdilej? 13A keď sa stane, že ju najde, ameň vám hovorím, že sa jej viacej raduje ako tým deväťdesiatim deviatim nepoblúdilým. 14Zrovna tak, nie je vôľa vašeho Otca, ktorý je v nebesiach, aby zahynulo čo len jedno z týchto maličkých.
Rozumiete tomu slovu: “čo len jedno z týchto maličkých“? Myslíte si, že všemocný Boh stvoriteľ neba a zeme nemá v moci zachrániť svoje dieťa a vytrhnúť ho z moci satana? Či snáď poviete, že satan je mocnejší a vytrhne z rúk Otca na nebesiach Božie dieťa, aby zahynulo a to aj proti Božej vôli?

Nie! Boh je zvrchovaným Bohom a niet väčšieho od neho!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-11 17:53 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 12/09/2013 09:58 :

vjano napísal: Ako Arius a jeho prívrženci tak aj Luther a jeho prívrženci sa odtrhli od katolíckej cirkvi ja v tom nevidím rozdiel .

Veď hovorím, že nie ste schopní rozlišovať. Všetci, ktorí odišli z KC ste nahádzali do jedného mecha a nazvali ich bludári. To vás nenapadlo, že nie je niečo v poriadku s KC a preto mnohí odišli?

Katolíci majú problém v chápaní, čo je to cirkev Ježiša Krista. Myslia si, že je to nejaká ohraničená inštitúcia na čele ktorej sedí človek.  To, čo o sebe tvrdí KC je účelové a snaží sa vyvolať dojem jedinečnosti a pravosti. Vyhlasuje, že je jedinou pravou cirkvou Kristovou. Svojím falošným rúchom univerzality chce zase prikryť všetko to, čo bolo poznačené rozkolom a reformáciou. A takto chce vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni Katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách.

Takýmto spôsobom chce vytvoriť takzv. jednotu všetkých “kresťanov“ v jednom stáde s jedným pastierom “, no v akom duchu a s akým pastierom?

KC ignoruje fakt, že  skutočná jednota kresťanov v Duchu Svätom vždy existovala a existuje. V cirkvi, ktorú svet nevidí je iba jeden pastier – Kristus, ktorý pasie svojím Slovom Pravdy.

Táto inštitúcia akou je KC, na čele ktorej je človek už dávno zišla z cesty – nedrží sa Slova Božieho a tak je jasné že nemám ju následovať!  Každá ovca počuje na hlas svojho pastiera. Ak sa v košiari objavil falošný pastier, tak ovca ho nepočúva a ide za tým svojím a pravým pastierom – Kristom. Vy máte svojho pastiera - pápeža a toho počúvate, lebo ste jeho ovce. My máme Krista – Slovo Božie a toho počúvame. Jasné nie.

vjano napísal: a odmietli spásonosné napomenutie pričom pre nich ako i pre nás plati
Hebr 13 – 17  Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať
Mt 18 – 17
A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Čiže každý kto nechce poslúchnuť cirkev je už i Ježišom odsúdený tak učí písmoLk 10 - 16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."
Pretože apoštoli dostáli autoritu od samotného Krista – Jn 20 – 21  A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás."....                a tá prešla na ich nástupcov

Miešaš hrušky s jablkami! Tu sa hovorí o cirkvi Kristovej a nie o KC. O cirkvi, ktorá sa drží Slova Pravdy! To len KC si myslí, že je tou jedinou pravou cirkvou Kristovou, ktorú akože máme počúvať. Skade to nabrala, že cirkev Kristova je uzavretá v nejakej inštitúcii a ešte k tomu vytvorenej človekom, bažiacim po moci a bohatstve.

To, že máme počúvať Slovo Božie v spoločenstve -  v cirkvi je predsa samozrejmosť. No ak  predstavený cirkvi sa nedrží Slova Božieho – zišiel z cesty, tak prečo by som ho mal počúvať?  Predsa aj cirkev má mať jedinú autoritu – Slovo Božie.  Ak ho túto autoritu nemá, tak tam nemám čo robiť a idem tam, kde sa káže pravé evanjelium.

Aj vrchnosti sa máme predsa podriaďovať, čo je v poriadku:  Rim 13:1 Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc; lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,
No ak vrchnosť mi káže zabíjať, tak prečo by som ju mal počúvať. Božie Slovo je viac ako slovo človeka. A o tom to je!

Ak sa pápež  pokloní  soške – napr. Jezuliatku, tak prečo by som ho mal následovať a klaňať sa dielam ľudských rúk, keď Písmo hovorí jasne , že je to ohavnosťou v očiach Božích. Predsa viem, čo o tom píše Písmo. Ak by som ho nečítal, tak KC by ma oklamala a tvrdila by mi, že to sa neklaniam soške, ale Kristu. No katastrofa!

Tie mnohé verše čo si tu dal vôbec nevyvracajú istotu spasenia v Kristu. To len napovedá o  vašej obrovskej neznalosti Písma. Istota spasenia v Kristu predsa poukazuje na skutočnú vieru v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, poukazuje na plnú dôveru v zasľúbenie nášho Otca na nebesiach. To nie je sebadôvera, ale plná dôvera v Božie zasľúbenie. Poukazuje na to, že tak ako Abrahám cit: Rim 4 21a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť.

Cit: 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu?

Bol si teda cele istý a preto cit: –“ 22preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť.
-----------------------------------------------------------
Katolícke učenie mieša spasenie z milosti plus spasenie zo skutkov a tento guláš vydáva za pravé evanjelium. Ale to sa predsa vylučuje! KC chytrácky učí – áno, spasení sme milosťou a nie zo skutkov. No aj záslužnými skutkami v milosti. Potom prehlási, že spása je z milosti a nie zo skutkov, lebo prvá je milosť a v tej milosti záslužné skutky. KC prekrútila zmysel evanjelia Ježiša Krista! Týmto opovrhla milosťou, lebo ak tam montujete záslužné skutky, tak už nie je to už z milosti. Jednoznačne!

Ak teda katolík verí  v „odpadnutie od milosti – stratu spasenia“ a to skutkami, tak súčasne verí, že milosť – spasenie sa opätovne získava skutkami a tak podobne aj udržiava sa skutkami. A takúto hojdačku mu naservírovala KC a katolík tomu verí!  Pritom dokáže tvrdiť, že záslužné skutky nemôžu získať spasenie, lebo je potrebná ešte milosť. No pritom ešte tvrdí, že spasenie sa udržiava skutkami.  Človek je podľa katolíka spasený milosťou, ale potom môže spasenie stratiť skutkami. A ako spasenie získava? No zase len skutkami! Je to jednoducho skutkárstvo! Prekrúca sa evanjelium Ježiša Krista tým, že sa mixujú učenia preferujúce človeka - jeho "spásonosné" ego, jeho záslužné skutky a teda jeho vôľu ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy.  Tvrdiť, že záslužné skutky udržiavajú spasenie, je takmer rovnakým popretím milosti ako tvrdiť, že záslužné skutky spasenie získavajú. Povedať, že ak som bol raz spasený milosťou, musím od tej doby (toho času) udržiavať spasenie skutkami, je popretím milosti. Nie sme predsa pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery! Teda z viery, aby bolo podľa milosti.

Načo je vykúpenému záslužný skutok, keď má milosť a je navždy spasený a v tej milosti aj žije? Dobré skutky sú predsa samozrejmosťou pri vykúpenom a nepotrebuje z nich robiť záslužné. Ak je človek už raz vykúpený, tak je už naveky spasený. Už nepotrebuje v “milosti“ robiť záslužné skutky aby dosahoval spasenie, lebo už je spasený. Pritom by poprel milosť a chválil sa svojími skutkami! Vykúpený nepotrebuje si z toho čo je samozrejosť vyrábať zásluhy.  Vykúpený svojím životom oslavuje Krista, ktorý urobil všetko pre naše spasenie. Preto sa to volá dokonalým dielom milosti, pretože už nič k tomuto dielu človek nemôže prispieť a bodka!

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 12/09/2013 10:09 :

vjano napísal: No ale viete  že
2 Petr 1 – 20  Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad.

Mohol si uviesť aj nasledujúci verš o Svätom Duchu , aby to bolo jasnejšie o čo sa tu jedná. Tak teda katolícky preklad: 20Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

No a Roháčkov preklad:  20vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. 21Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Tu je to už jasnejšie o čo sa tu jedná. Teda ide o to, že žiadne proroctvo Písma sa nedialo z nejakého vlastného rozumového rozlúštenia budúcnosti, ale Svätý Duch to zjavoval tým, ktorých si na to vyvolil.

Tak teda Svätý Duch, na ktorého tak radí zabúdate!

Pýtam sa, výklad veršov Písma v Duchu Svätom je súkromný výklad? Ak niekto povie, že súkromný výklad sa nepripúšťa, tak sa pýtam výklad v Duchu Svätom sa pripúšťa? Je to vôbec súkromný výklad ak Pravdu zjavuje Boží Duch? Ak povieme že aj taký výklad sa nepripúšťa, tak popierame moc Svätého Ducha!

Ján 16:13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-12 21:10 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 12/09/2013 10:24 :

vjano napísal: -pretože istota spásy je heréza – a to som Vám dokázal z písma to je ako keby ste sa ma opýtala, prečo by kc vadilo aby veriaci boli presvedčený že Boh nie je trojjediný

A prečo heréza? Vieš mi to povedať? Preto, že to povedala KC. Tak prečo?

Vieš o tom, že viera nepozná pochybnosti. Istota spasenia to nie je viera v seba - sebadôvera, ale plná dôvera v Božie Slovo - zasľúbenie. Ak pochybujem o Božom Slove - o zasľúbení Božom, tak sa to volá všelijak, len nie viera :Cit: Rim4 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu?

Tak teda je to bez viery - v nevere, nakoľko viera nepozná pochybnosti.

Ak by sa spasenie získavalo skutkami a nie z milosti, tak vtedy by to bola moja chvála a nadutosť toto tvrdiť, teda že mám istotu spasenia.

No Boh nám predsa oznamuje v evanjeliu - že už urobil všetko pre naše spasenie a prijímame to vierou práve v to Slovo, čo nám oznamuje! Potom je to jedine na chválu Božiu veriť tomu Slovu zasľúbenia!

Ak niekto povie nie, nie, nie ja už hotové spasenie neprijímam, ja si ho chcem zaslúžiť? To si neuvedomuje , že každý z nás  si zaslúžime jedine večné odsúdenie preč od tvári Božej. Predsa podmienkou pre uplatnenie milosti je práve uveriť tomu, čo nám Boh oznamuje - Tú radostnú správu o našom spasení. Ak týmto darom opovrhujem a radšej budem preferovať svoje spásonosné ego, tak budem súdený podľa svojich skutkov a tak aj odsúdený!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-12 21:44 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/09/2013 06:07 :

Prosím vás. Vy ste absolútne  mimo. Ak by ste pozorne čítali moje príspevky a to na rôznych blogoch, tak zistíte, že pranierujem tých, ktorí sú ochotní sa stretávať s charizmatikmi z rôznych denominácii a cirkví a nebrať pritom ohľad na doktrinálne rozdiely. Ono totiž v určitých charizmatických kruhoch môžu bez problémov spoločné pôsobiť ľudia s rôznych denominácii, kresťanských spoločenstiev, cirkví a to nie preto, že majú blízko vo svojich učeniach , ale preto, že majú spoločnú náboženskú skúsenosť , zážitok, alebo cieľ.  

Charizmatické hnutia (nehovorím že všetky),  naberajú smer ktorý sa javí ako spoločný menovateľ pre nejaké celosvetové ekumenické spoločenstvo. Čo to ale bude za spoločenstvo? Tu je ale nebezpečenstvo toho, že postavím Pravdu nabok, len aby sme mali nejakú jednotu. Preto utekať preč od takého ekumenizmu!


vjano napísal:Cize neobvinujte cirkev katolicku ked kaze ludom konat dobre skutky kedze to kaze sama Biblia, ona oci to co kaze Biblia

Skade si nabral, že obviňujem KC preto, že káže ľuďom robiť dobré skutky? Ty nečítaš, čo píšem? To svoje mylné predstavy vydávaš za moje vyjadrenia, alebo ako?

Píšeš o nejakých protestantoch. No protestant je široký pojem. Tak prečo to tu podsúvaš? Písmo jasne pranieruje homosexualitu a tí, čo sa držia Písma o tom vedia, tak čo tu podsúvaš, že súhlasíme s týmito zvrátenosťami. Taktiež zabíjanie ešte nenarodených detí, tak skade to máš, že s tým súhlasíme?

So skutočným kresťanom si sa ešte asi nestretol.

Už som to niekde písal k tým dobrým skutkom

Čo je prosím ťa záslužné na samozrejmosti?

Robiť dobré by malo byť samozrejmosťou a nie robiť dobre za odmenu. Ak robím dobre len za odmenu, tak to predpokladá zištnosť. Potom keď nie som motivovaný odmenou, tak nemám robiť dobré skutky, alebo ako? To mám a robím nejaké zlé skutky?

Ak by bolo potrebné konať niečo za tým účelom, aby sme si zaslúžili spasenie, také skutky by mali povahu osobného zisku a neboli by motivované láskou. Skutočnosť, že v milostí Boh dáva všetko zdarma, vylučuje každý iný motív okrem lásky.

Kristus nielen že je s tými, ktorí v Neho veria, ale je priamo v nich svojím živým Slovom - Duchom! Preto život veriaceho nie je externá záležitosť. On vyteká znútra tak prirodzene, ako prameň vody. Je to vytekanie vnútri prebývajúceho Ducha – Slova Božieho.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/09/2013 08:06 :

vjano napísal: Vadí Vám že ludia sú delení na kňazov a laikov, ale už i Ježiš takto delil apoštolov od obyčajných ludí ked im povedal
Mt 13 – 10 až 11
Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?"
On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.

Prosím ťa, predsa hovorí o vyvolení. Niektorým je to dané od Otca na nebesiach a teda uveria v meno Ježiša Krista a niektorým to nie je dané a  odmietajú uveriť v meno Ježiša Krista.
Ježiš delí na na tých, ktorým to je dané a tých, ktorým to nie je dané, teda na veriacich a neveriacich. No ak sa jedná v rámci veriacich, tak vieš o tom čo Ježiš povedal učeníkom, keď rozprávali, ktorý z nich je väčší. Alebo tu:
Luk 22:26 Ale vy nie tak, väčší medzi vami nech je ako mladší a vodca jako ten, ktorý slúži.
Luk 14:11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Mat 20:27 a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom,


vjano napísal: Ježiš dal cirkvi resp jej predstaveným autoritu nad ludmi a to Vam tiez vadí,

O čo sú viac, predsa slúžia Bohu! Takéto povyšovanie a najme pápežský úrad, kde si zasadol človek namiesto Krista a nechá sa oslovovať „svätý otec“ – „námestnik Krista na zemi“, tak tú platí toto: Luk 14:11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.


A čo sa týka cirkvi Kristovej

Najprv si povedzme čo je to Kráľovstvo Božie.

Luk 17:21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!
Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.


Ak som v Svätom Duchu som v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob som aj v Cirkvi Kristovej. Tak, ako je Kráľovstvo Božie v Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Ukáže sa celá v plnej svojej nádhere pri druhom príchode Pána, kedy zvolá tých ktorí sú jeho!

Predsa tvrdíte, že cirkev Kristova je v KC. Tak potom kde je a kto ju tvorí? Je viditeľná v rámci KC alebo nie? A prečo si KC myslí, že cirkev Kristova je jedine v rámci KC? Hoci pripúšťa že sú nejaké prvky aj mimo KC a nazýva ich odlúčení – poblúdení bratia a chce ich znova zobrať pod svoj pláštik univerzality. Nevšeobecná cirkev sa skrýva pod slovom všeobecná. Už  dávno nezodpovedá významu tohto slova. KC si neuvedomuje túto skutočnosť, že mnohé zbory a cirkevné spoločenstvá, ktoré sa držia jadra evanjelia Ježiša Krista majú kontinuitu s prvými zbormi ako ich poznáme z Písma. To, čo ich spája je práve Duch Svätý a to Slovom Pravdy. To je kontinuita! Ak sa pozrieme na takú obrovskú inštitúciu, akou je KC s celým jej pompéznosťou a bohatstvom, tak je jasné že tu nie je žiadna kontinuita s prvotnými zbormi, ktoré boli často chudobné a často aj prenasledované. Tak teda na ovocí ich poznáme. Prečo KC chce bohatnúť? Už len toto je veľmi podozrivé!
-------------------------
A k tej istote spasenia v Kristu, ktorá je súčasťou Božieho  zasľúbenia a preto je ta správa evanjelia taka radostná pre tých, ktorí uverili Slovu Božiemu.

Ak sa niektoré zbory,  cirkvi a cirkevné spoločenstvá držia jadra evanjelia Ježiša Krista a učia o spasení jedine z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy  - Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma, tak je jasné že učia aj o istote spasenia v Kristu. Tam, kde je Božia milosť a zasľúbenie večného života, tak tam je aj istota spasenia v Kristu.

Už som to niekde aj písal: Ak je väzeň omilostený, tak je prepustený a je na slobode. Tomu sa hovorí milosť pre väzňa. No ak bol prepustený na základe dobrého správania - zásluh, tak nepotrebuje predsa milosť, ale len dobré správanie - zásluhy! Jasné, alebo ešte stále nie?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-13 19:08 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/09/2013 09:13 :

vjano
Snažíš sa tými veršami dokázať , že učenie KC je pravé.

No a ja ti na jednoduchom príklade ukáže, že to nie je tak

Vykúpený v Kristu túžobne očakáva príchod Pánov. To sa dá jedine s istotou spasenia v Kristu. Je tak, je! V neistote niet pokoja a je len strach z toho čo príde. Je tak, je! Ako sa hovorí – logika nepustí!


No a teraz sa poďme pozrieť na katolíka, ktorý má mať podľa učenia KC neistotu a pochybnosti ohľadom svojej spásy. V neistote spasenia túžobne očakávať Kristov príchod je nemysliteľné. KC mu dáva nejakú nádej, že možno ak budem činiť to, alebo ono, teda to,  čo mu predkladá KC ako nevyhnutné pre dosiahnutie spasenia, tak možno bude spasený. Teda je to proces a na konci sa ukáže. No príchod Kristov bude pre mnohých nečakaný! A tak katolíkovi neostáva, len strach z príchodu Krista. KC síce tú neistotu v srdci katolíka zmiernila  vymysleným očistcom, ktorý úplne popiera milosť. No to je chabá záplata! To, čo popiera Božiu milosť nemôže byť predsa Pravdou.

Ako môžeš, ty ako katolík túžobne a s radosťou očakávať príchod Pánov a súčasne mať pochybnosti o svojom spasení?

Tak mi to vysvetlí, lebo to nemá absolútne žiadnu logiku. Ak povieš, že túžobne očakávaš Kristov príchod, tak zapieraš vlastné pochybnosti o svojom spasení. Ak naozaj túžobne očakávaš Kristov príchod, tak sám svedčíš, že máš istotu spasenia a práve to je tvojou cirkvou označované ako opovážlivé tvrdenie a ako si napísal - herézou. Ak žiak má pochybnosti o svojich vedomostiach, tak má strach zo skúšky. Prejdem – neprejdem, urobím - neurobím? No ak mu predtým učiteľ povie, že na skúšky nemusí isť a oznamuje mu, že prešiel aj bez skúšok, že tie skúšky urobil niekto iný za neho,  tak ten žiak ak tomu uveril, tak strach už nemá, ale len radosť a pokoj. To je logické! No tvoja  cirkev ťa učí, že je to opovážlivosť si toto myslieť, teda že máš istotu spasenia v Kristu. Kristus na kríži zaplatil za naše hriechy vlastnou krvou. To my by sme mali zaplatiť za svoje hriechy smrťou, lebo si to zaslúžime – za hriech je smrť! No Boh nám oznamuje o dokonalom diele milosti, teda o tom že sme spasení jedine z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval na kríži – Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma. Kto to prijíma vierou, tak sa aj raduje zo spasenia, ktoré mu Boh vybojoval. Teda v istote spasenia, lebo jedine tak sa môže radovať.

Takéto niečo ako radosť a pokoj s istotou spasenia v Kristu je pre katolíka neznámy pojem.

Chcete sa radovať s istotou spasenia v Kristu? Tak vyjdite z tohto zatúchnutého prostredia a odovzdajte sa Kristu a nie nejakej inštitúcii, ktorá učí opak!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-13 20:37 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/09/2013 06:32 :

A k tej eucharistii v podaní KC

Ján 6:56 Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.

Tu nejde o eucharistiu v podaní KC, ale o skutočný každodenný život v Kristu a Krista v nás.

1Kor 10:21 Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Nemôžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov.

Tak ako kalich pánov, stôl pánov a stôl démonov sa myslí v duchovnej rovine. Kto myslí telesne, tak je ako ten Nikodém, ktorý sa zhováral s Ježišom a Ježiš mu hovoril o narodení znova – z Ducha. No a on mu na to: Ján 4A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?

No tú mágiu, čo stvára KC, tak v takejto podobe Ježiš takéto niečo neustanovil!

Predstavme si Ježišov zázrak premeny vody na víno. Ježiš naozaj premenil vodu na víno a všetci, čo to ochutnali dosvedčili, že je to víno! Ak by to učinil Ježiš spôsobom transsubstanciácie, ako to podáva KC, tak žiadny zázrak by sa neudial a podávali by ľuďom vodu s tým, že je to predsa víno. Svadobčania by pili vodu, no a mali by sami seba klamať že pijú víno. To je celá podstata tohto klamu KC! Zázrak musí byť pozorovateľným a prejaviť sa (chromí chodia, búrka sa utíši, slepí vidia,  mŕtvy vstane atd. atd.) Ak zázrak nie je viditeľný, teda sa neprejaví, tak je to len klam a je to len viera v klam.

Katolíci nemôžu poprieť absurdnosť tohto všetkého. Nie je predsa žiadna viditeľná zmena ani na oblátke, ani na víne, keď boli zázračne zmenené mocou kňaza na krv a telo.

A to už ako musí byť človek zaslepený, aby nevidel v slovách Ježiša Krista duchovný význam?

Ján 6:35 A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť

Ak ješ oplátku, tak  už nie si nikdy lačný? Veď to máme robiť na pamiatku a pripomínať si duchovný zmysel dokonalého diela milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, ktoré sa stalo raz a navždy! Už nie je potrebná neustála obeť a nie to ešte formou nekrvavej obete formou nejakej transsubstanciácie. Ježiš to jasne  zrozumiteľne vysvetľuje , že On je chlieb života – to Otcove Slovo, ktoré sa stalo telom a to telo sa obetovalo a prelialo krv za naše hriechy. No a to Slovo žije v srdciach vykúpených, ktorí uverili a teda prijali to Slovo Života. To je to, že už nebudeme nikdy lačnieť a žízniť, lebo to Slovo života  nasýti a uhasí smäd naveky. On je ten chlieb života – Slovo, ktoré sa lámalo a sýtili sa tým Slovom mnohí: 1Kor 10:17 Lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba.

Luk22 19A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. 20Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.

Tak teda na pamiatku – pripomínať si duchovný zmysel tohto diela milosti, ktoré sa stalo raz a navždy.

Ján 6:50 ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel.

Mnohí jedia oplátky a zomierajú v hriechoch, lebo neuverili Slovu života! Tak teda jesť chlieb je uveriť v Slovo evanjelia Ježiša Krista. Prijať to Slovo – chlieb života do srdca. Ten chlieb života – Slovo života je potravou srdca a nie brucha!

Ján 6:51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta.

Predsa keď logicky sa uvažuje, tak ako si môže človek pripomínať niečo v čo neverí? Teda je tu prvoradá viera v Slovo Života – Krista – Chlieb Života, teda viera v evanjelium Ježiša Krista a až tak si môže človek toto všetko v čo uveril takto pripomínať a v tom Slove aj žiť. Predsa to Slovo je preto Slovom života, lebo je živé a žije v srdci vykúpeného. Je to živý Boh, ktorý vo forme svojho oživujúceho Slova prebýva v srdci človeka a oživil ho naveky.

Ak Ježiš je to Otcové Slovo, ktoré sa stalo telom a vieme, že On je ten chlieb života – Slovo Života, ktorým sa máme sýtiť, tak je nadmieru jasné,  čo znamená jesť jeho telo a čo znamená piť jeho krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Teda v plnosti prijať do svojho srdca Krista – Slovo Života - sýtiť sa ním a to, čo vykonal na kríži – dokonalé dielo milosti, kde prelial krv za naše hriechy a teda obetoval svoje telo za nás, aby sme my mohli žiť. A to je to Slovo evanjelia – Slovo života. Čo z toho pripomínania urobila KC je až neskutočné. Z jednoduchého  vo viere pripominania  zmyslu toho, prečo Ježiš zišiel z neba a teda pripomínania si dokonalého diela milosti, ktoré vykonal na kríži sa vytvoril cirkvou nejaký druh okultizmu. Jesť jeho telo a piť jeho krv je v plnosti prijať – Krista – to Slovo Života – Chlieb života a to dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži. Vykúpený v Kristu si pripomína kedykoľvek v srdci to, čo Boh vykonal na kríži aj bez jedenia chleba a pitia vína a aj pri jedení chleba a pití vína na pamiatku toho všetkého čo vykonal a v tom vedomí aj žije s istotou spasenia v Kristu.

To čo vchádza do úst a ide do brucha, tak predsa nepoškvrňuje človeka, ale to čo vychádza z úst. Mat15 19Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania;  

Tak podobne nič z toho čo vchádza do úst a ide do brucha nemôže posväcovať človeka – žiadna oplátka a pod, ale to čo vchádza do srdca – Slovo života – chlieb srdca - Kristus. A to čo je v srdci - Slovo života aj vychádza zo srdca a to posväcuje človeka.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/09/2013 07:09 :

vjano napísaltongueosledna vec vo vasom spolocenstve boli zrejme ludia kt. uverili i oni si nahovarali ze mali istotu spasy tj ze budu na 100 spaseny no potom odpadli od Boha. Otazka povstava preco a ako mohli mat istotu spasy, kedze  neskor odpadli?

Odpadli - neodpadli

Najprv si polož otázku, kto to hovorí že verili , boli detí Božie a odpadli? Je to predsa človek a jeho pohľad!

Teda môže človek vidieť do srdca iného človeka ako Boh a vedieť aký je jeho skutočný vzťah s Bohom? Sú dva pohľady. Pohľad človeka, ktorý nie je dokonalý a pohľad  spravodlivého Boha, ktorý je vždy dokonalý a vidí do srdca človeka.

Už som ti to napísal no ty to nevnímaš

V Písme sa hovorí aj z nášho pohľadu aj z Božieho pohľadu. No a musíme rozlišovať aj to, kedy sa hovorí v Písme z Božieho pohľadu k vyvoleným - vykúpeným – Božiemu ľudu. Len ti pripomeniem, že v Písme je nadostač takýchto veršov, ako sú napr. verše o Jeho ovciach. Tam sa nehovorí všeobecne z nášho pohľadu, ale z pohľadu Otca na nebesiach. Z tohto pohľadu ani jedna jeho ovca nezahynie! Nemôžeme vidieť do srdca človeka ako Boh a povedať, čo bude s tým ktorým človekom. Moje želanie je, aby bol každý spasený a preto zvestujem evanjelium všetkým a nezamýšľam sa komu áno a komu nie, kto bude spasený a kto nie. To je už na Bohu, komu otvorí srdce, aby porozumel a uveril. Dôležité je, aby počul a aby aj nemal výhovorku, že nepočul. Jednému to bude na spasenie a druhému kameňom úrazu.

Kto uveril evanjeliu Ježiša Krista tak vie, že už je naveky spasený. Je to každého z nás vnútorný vzťah s Bohom a je to medzi Bohom a tým ktorým človekom. No z nášho pohľadu vedieť čo zamýšľa Boh s tým ktorým bratom a ukázať prstom, že ten bude zatratený a ten naisto spasený, tak to si nedovolí nikto.

Toto je jasne vidieť na veršoch: Ján 6:64 Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí.

Ako vidíš, tak sa tu jasne píše cit: – Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria! Vidíš to – z vás! Teda tvárili sa ako veriaci, no z Božieho pohľadu neverili. Je to až veľmi jasné!

Ježiš im hovorí zatiaľ všeobecne, že sú niektorí z vás, ktorí neveria, no oni medzi sebou toto navzájom nemohli vedieť. To sa ukázalo neskôr a odišli. Ten, ktorý mal ostať bol Judáš – syn zatratenia.

Ján13 21Keď to povedal Ježiš, zachvel sa v duchu a osvedčil a povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. 22Vtedy pozerali učeníci jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

Ako sám vidíš, tak učeníci nevedeli o falošnom Judášovom srdci. Tak ako vždy sa časom ukáže a teda vyjde na povrch to, čo je vo vnútri.

Človek môže vo svojej falošnosti činiť skutky aj bez skutočnej viery. Môže sa tváriť ako skutočný kresťan, hoci nim z Božieho pohľadu nie je. Zúčastňovať sa spolu s veriacimi všetkého možného a predsa z Božieho pohľadu je falošný. Gal 2:4 ale pre vlúdivších sa falošných bratov, ktorí postranne vošli vyšpehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristu Ježišovi, aby si nás podmanili,

Ján 17:12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.

Judáš zradil Krista a Peter zaprel Krista. O tom všetkom Ježiš predsa vedel ešte skôr ako sa to stalo. No je tu medzi nimi priepastný rozdiel! Judáš bol syn zatratenia a Peter dieťa Božie hoci zaprel Ježiša.

Ján6 63 64Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí.


65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca. 66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.


Je tu zdôraznená zvrchovanosť, teda iba Otec rozhoduje. Všimnite si, čo to spôsobilo s mnohými učeníkmi, ktorí v skutočnosti nimi neboli. Nechodili viacej s ním!

Po akej Ježišovej odpovedi mnohí odišli a nechodili viacej s Ježišom: 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Oni boli presvedčení o svojej slobodnej vôli a svojej zásluhe a toto ich pobúrilo!

67Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete odísť?68A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš;

Prečo práve oni ostali?

Tí čo ostali odpovedali: 69a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.

A on im odpovedal prečo vlastne uverili : 70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.

A zase je tu vyvolenie a ešte niečo navyše. Nepovedal že si vyvolil jedenástich, ale dvanástich a jeden z nich je diabol určený na to, že ho mal zradiť . Ježiš vedel o Judášovi a aj napriek tomu povedal, že si vyvolil dvanástich. Ako to, že Judáša zahrnul do dvanástich? Ako vidíme muselo sa to stať a je to vôľa zvrchovaného Otca na nebesiach

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-14 06:09 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/09/2013 07:18 :

Toto mal Kalvin, toto zase Luther od toho a tamten od iného.

To si absolútne neuvedomujete, že existuje Biblia a tam je to napísané. Ja predsa neverím v Kalvina ani v Luthera ani v Pápeža, ale v Krista - v jeho Slovo života.

A že vraj Calvin povedal že vyvolených možno poznať podla toho za sa im dari v hospodárskom živote? To je čo za výmysel.

Pravé evanjelium nevyzýva k sebarealizácii, ide tu totiž o sebazaprenie a teda ide o realizáciu Boha v nás. Naša spása cez Krista nie je garanciou zdravia, bohatstva, blahobytu, ale práve naopak. Tu je predpoklad, že budeme trpieť, no v duchu sa budeme radovať v istote s Kristom. Tu nie je miesto si myslieť, že sa nám bude v živote dariť. To už ani skutočne veriaci človek neočakáva. My máme inú radosť a pokoj v Duchu Svätom: Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Vidíte - Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!. No v neistote spasenia sa strachuje! Je tak, je!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-14 06:20 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/09/2013 07:16 :

vjano napísal: On to sice vedel
No ale nikho tymto nezatratil na zaklade predurcenia, oni sami seba nevereou zatratili


A čo tento verš:Ján 17:12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.

Aby sa čo naplnilo? Písmo!

vjano napísal: Preco Jezis nepovedal toto je obraz mojho tela ale toto je moje telo ?

Ja predsa netvrdím, že si nemáme pripomínať to dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži. No to, čo z tohto pripomínania urobila KC je hrozné.

A ty prečo to nevidíš v duchovnej rovine?

A čo tak -Ježiš ako svetlo sveta
-Ježiš ako chlieb života
-Ježiš ako skala
- 1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus

Ján 8:12Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.
Ján 6:35A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť


A k tej predestinácii

Rim 8:28 28A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.

Jasné, alebo nie? Dá sa to napísať ešte jasnejšie ako to tu vystihol apoštol Pavol?

29Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. 30A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.

Keď to zhrniem, tak niet pochýb ako to Boh činí:

Boh - "ktorých predzvedel, tých aj predurčil", "ktorých predurčil, tých aj povolal", "ktorých povolal, tých aj ospravedlnil", "ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil".


Najprv musí byť človek Bohom postavený z milosti skrze vieru do tohto vyvýšeného postavenia – postavenia dieťaťa Božieho, a až potom prichádza výzva z obnoveného stavu srdca pôsobením Ducha Svätého chodiť hodne tohto postavenia na oslavu Boha. Ak je už obnovený stav srdca a mysle od ktorého je závislá aj naša vôľa, tak až potom prichádzajú skutky hodné tohoto postavenia v Kristu. A to je cesta v milosti Božej k dokonalosti v Kristu.

Ak sa nedospeje najprv k poznaniu, že postavenie (to, že nás Boh uviedol do tohoto výsostného postavenia dieťaťa Božieho) v žiadnom prípade nezávisí od stavu( od našich skutkov), ale že stav je úplne závislý od postavenia, tak sme neporozumeli dielu Milosti.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/09/2013 10:18 :

vjano napísal :kedze preddestinacia uplne porusuje Bozie milosrdenstvo i samu milost

Tak mi teda povedz, malo sa stať, že Ježiša ukrižujú? Malo! Veríš tomu, že sta to malo stať? Predpokladám, že veríš. No tak o čom to tu píšeš? Oni museli byť, teda ten, čo ho zradí, tí, čo Ježiša vydajú, aj tí čo ho ukrižujú.

Aj tí čo boli učeníkmi si vyvolil Pán a aj ten, kto ho mal zradiť. To nepoprieš! Vždy sa stane Božia vôľa a splní sa v konečnom dôsledku Božie Slovo! Je tak, je! Ak by to tak nebolo a Boh by len bezmocne prizeral na to, čo sa to len deje, tak by nebol predsa zvrchovaným Bohom. No Otec na nebesiach je zvrchovaným Bohom a niet väčšieho od neho a vždy sa stane to, čo povie. Jeho cesty, nie sú naše cesty.

Máš s tým asi problém, pretože Písmo jasne o tom hovorí o predzvedení a vyvolení:

Skut13 48Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život.

Otázka - prečo neuverili celkom všetci, ale práve tí všetci, čo boli vopred určení pre večný život? Tak aj teraz v terajšom čase. Jedni uveria Slovu života, iní zase učeniu nejakej inštitúcii.

skut4 27Lebo sa naozaj sišli v tomto meste na tvojho svätého Služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Heródes a Pontský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, 28aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo.

Rim.9 16Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. 17Lebo Písmo hovorí faraonovi: Práve nato som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc, a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. 18Tak tedy nad kým sa chce zmilovať, nad tým sa zmilováva, a koho chce zatvrdiť, toho zatvrdzuje. 19Ale povieš mi tedy: A prečože potom karhá? Lebo veď kto kedy sa sprotivil jeho vôli, keď je tomu tak? 20Nuž tedy, ó, človeče, ktože si ty, že odhováraš Bohu?! Či azda povie útvor tomu, kto ho utvoril: Prečo si ma tak učinil? 21Alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata učinil jednu nádobu na česť a druhú na nečesť? 22A čo, ak Bôh chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovievavosti nádoby hnevu, pripravené na záhubu, 23a aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred prihotovil na slávu?

Prečítaj si to a mnohé iné verše, aby si pochopil, kto je to zvrchovaný Boh. U Boha je to, čo sa stane, ako by sa už stalo! Je predsa silným a zvrchovaným Bohom a vždy sa v konečnom dôsledku splní jeho vôľa.

Iz46 9Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, 10ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi,

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-15 09:23 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/09/2013 08:39 :

vjano napísal: Preco by ste mali byt vybraný práve Vy, cim ste si zasluzili svoju vyvolenost

Nezdá sa ti, že to máš nejak naopak! Predsa kto tvrdí, že jediná pravá cirkev Kristova je KC, alebo v KC. Vy to tvrdíte!

No a predstav si, že ja  som nikoho nenabádal, aby uveril nejakému protestantizmu, tej alebo onakej cirkvi, náboženstvu, alebo nejakému človeku. Vždy som písal - uverte evanjeliu Ježiša Krista, ktoré je Pravda a život. Uverte Kristu!  Až potom budete vedieť kde patríte. Až vtedy človek svojím srdcom vchádza do kráľovstva pokoja – Božieho kráľovstva s  istotou spasenia v Kristu. Takýto človek si vždy nájde spoločenstvo, kde sa káže pravé evanjelium Ježiša Krista.

A čo sa týka Božieho predzvedenia a predurčenia

Len taká otázočka, ktorá veľa napovie

Čo si myslíš – tí, ktorí sú zapísaní v knihe Života, tak kedy boli zapísaní do tejto knihy? Na počiatku, alebo na konci časov? A ako to, že niektorí nie sú zapísaní v knihe života?

Aby som ti to ozrejmil, tak tu je jeden z veršov: Zj 17:8 Šelma, ktorú si videl, bola a nie je a má vyjsť z priepasti a ísť do zatratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šelmu, že bola a nie je, a keď zase tu bude.

Zj 13:8 A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta

Všimni si na použitý čas!

Ako to, že sa nebudú klaňať šelme tí, ktorí sú zapísaní v knihe života? Kedy boli zapísaní do Knihy Života, keď práve oni sa nebudú klaňať šelme? Ako to, že práve oni sa nebudú klaňať šelme?

Ak teda boli zapísaní v knihe života a z nášho pohľadu tak mnoho ľudí odpadá od Krista, tak ako to, že je povedané toto: Zj 13:8 A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-16 20:05 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/09/2013 08:56 :

A k ostatnému. vjano - Ty nečítaš, alebo nerozumieš, keď ti apoštol Pavol jasne na to odpovedá:

Rim.9 18Tak tedy nad kým sa chce zmilovať, nad tým sa zmilováva, a koho chce zatvrdiť, toho zatvrdzuje. 19Ale povieš mi tedy: A prečože potom karhá? Lebo veď kto kedy sa sprotivil jeho vôli, keď je tomu tak?

20Nuž tedy, ó, človeče, ktože si ty, že odhováraš Bohu?!

Či azda povie útvor tomu, kto ho utvoril: Prečo si ma tak učinil?

21Alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata učinil jednu nádobu na česť a druhú na nečesť?

22A čo, ak Bôh chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovievavosti nádoby hnevu, pripravené na záhubu, 23a aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred prihotovil na slávu?


Ako už toto dokážeš ináč vysvetliť, tak to teda neviem.

To predsa nehovorím ja, ale citujem slová apoštola Pavla!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-16 20:00 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/09/2013 03:15 :

vjano napísal: Dakujem uveril som evanjeliu Ježiša Krista a z jeho evanjelia je viem že založil jednu cirkev, kt. bude trvať do skonania sveta a bude svetom nenávidená, kt. jediná ma správnu interpatáciu Biblie a mimo ktorej niet spásy.

Keď teda tvrdíš, že KC bude trvať do skonamia sveta, tak cirkev Kristova bude trvať večne!

Je to rozdiel? Je!

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/09/2013 07:36 :

vjano napísal: Kde bola Vasa cirkev pred 16 storocim

Cirkev Kristova je tá, ktorú vy nevidíte a ani neznáte. Bola od počiatku a bude na večné veky, lebo je súčasťou kráľovstva Ježiša Krista, ktorému nebude konca.

Keď príde Ježiš, tak ju zvolá a zoberie si ju k sebe aby tam, kde je On aj my sme boli.

A vy si ostávajte so svojím smrteľným  pápežom.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-09-17 18:57 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/12/2013 02:13 :

vjano,
skvelý argument o zapísanej tradícii.
Len škoda, že je to hádzanie hrachu na stenu, lebo naši odlúčení bratia nechcú brať jasné argumenty do úvahy, radšej posunú čiarku v texte, a tak dokážu prekrútiť aj priamku.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/12/2013 09:06 :

guy,
myslím si, že každý katolík by mal spôsobom jemu primeraným ohlasovať Pravdu, ktorú hlása Katolícka Cirkev. Možno táto naša diskusia niekomu pomôže zorientovať sa v tom duchovnom chaose, ktorý sa šíri svetom. Podobne k tomu vyzýva aj Vyhlásenie Dominus Iesus:
"Cirkev, vedená láskou a úctou k slobode, musí sa usilovať nadovšetko ohlasovať všetkým ľuďom pravdu, definitívne zjavenú Pánom, a hlásať, že je potrebné obrátiť sa k Ježišovi Kristovi a primknúť sa k Cirkvi prostredníctvom krstu a ďalších sviatostí na dosiahnutie plného spoločenstva s Bohom: Otcom, Synom a Duchom Svätým."

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/12/2013 12:00 :

guy,
máš pravdu, že táto diskusia môže viesť k dezorientácii. A mám z toho obavu, aby som k nej neprispel. Ale na druhej strane, keď si pozrieš príspevky, a to nielen iných vierovyznaní, ale aj katolíkov, koľko je v nich bludov. A teraz si predstav situáciu, že sem príde katolík, slabý vo viere, s minimálnymi znalosťami z náboženstva a prečíta si ľúbivé komentáre mnohých prispievateľov, môže rýchlo nasať nesprávne názory a dostať sa na scestie nejakej sekty. Preto je potrebné argumentovať, hlásať skutočnú Pravdu, aby takíto ľudia mali možnosť vidieť veci aj z inej strany.
Alebo sa pomaly prepracujeme k situácii akú opisovala Everest v jednom svojom príspevku na inom blogu, či k hnutiu "My sme cirkev", či k dehonestácii sviatostí, svätej omše a podobne.
Samozrejme, mali by sme sa vystríhať akýchkoľvek osobných invektív alebo posudzovaní iného.

A ešte niečo, Dominus Iesus hovorí aj o potrebe primknutia sa k Cirkvi (katolíckej) prostredníctvom krstu a ostatných sviatostí na dosiahnutie plného spoločenstva s Bohom.

Naposledy upravil janjan dňa 2013-12-21 12:20 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 21/12/2013 08:00 :

A K tomu - iba Písmo

Áno, Slovo Božie v Písme je pre mňa jedinou autoritou. To, že Písmo je mojou jedinou autoritou, tak to znamená, že Duchom Písma, ktorého som prijal vierou v Slovo Pravdy, ktoré je v Písme porovnávam všetko ostatné aj mimo Písma a teda viem rozoznať, čo je vdychnuté Bohom a čo nie je. Je to teda ako šablóna, ktorou viem určiť falzifikát. Potom všetko čo počujem viem jasne rozlíšiť. Teda keď priložím túto šablonu Bibliu a porovnám učenie RKC, tak vidím jasný do očí bijúci falzifikát.
Štát ma taktiež nástroj, ktorým identifikuje falzifikáty bankoviek a to vždy podľa pravej bankovky. Preto jedine z Božej moci sa Biblia zachovalá aj napriek mnohým pokusom ju zatajiť alebo zničiť.

Svätý Duch sa identifikuje Slovom Pravdy, lebo je autorom tohto Slova. No tá šablóna - Písmo je nemeniteľná – stála, lebo je to Slovo Božie a teda sa v žiadnom prípade nemôže nahradiť niečím iným, alebo niečo k tomu pridať. Je to podobné, ako keby sme chcel zistiť falošnú bankovku a to bankovkou, ktorá by mala niečo pridané oproti originálu. Teda ak to, čo je napísané mimo biblie v Duchu Svätom, tak je vždy v súlade s tým, čo je napísané v Písme, lebo je to v tom istom duchu. Ježiš sa taktiež odvolával na Písmo a kto chce, tak nech si vyhľadá v Biblii výraz - je napísané. No a Biblia je dostatočná vo všetkom a všetko podstatné je v nej už zjavené, lebo ak je tam evanjelium Ježiša Krista, tak je tam všetko! Teda je tam odpoveď na otázku cit:  Sk 16:30... čo mám činiť, aby som bol spasený?

Ak teda to Otcové Slovo povie – milovať aj nepriateľov a niekto povie zabiť nepriateľov, tak to nie je v tom istom Duchu, z ktorého to slovo vyšlo! Ak Boh povie - nebudeš sa klaňať dielam ľudských rúk a niekto učí opak toho, tak je jasné, že to nevychádza zo Svätého Ducha. Všetci čo píšu v Duchu Písma, tak majú toho istého ducha – Svätého Ducha, ktorý je autorom Písma. Kto ide proti Duchu Písma, tak nemôže mať toho istého ducha. To je predsa nadmieru jasné! Ak Písmo učí, že sme spasení z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma. Teda že jedinou podmienkou na uplatnenie milosti je viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista. Ak sa nájde niekto, kto sa povýši a učí, že takáto viera nestačí, že istota spásy v Kristu je opovážlivé tvrdenie, tak takéto učenie je produktom iného ducha, ktorý protirečí Božiemu Duchu - duchu Písma. Potom aj plody tohto učenia tomu zodpovedajú. To sa predsa musí prejaviť na myslení a konaní ľudí, ktorí tomu učeniu uverili.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-21 19:04 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 08:19 :

michal,
skvelé thumbs up
jeremiah,
Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek.
"Ja a Otec sme jedno." Jn 10,30

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 22/12/2013 06:04 :

Michal1974 napísal: Mil_1, prečo je pre Vás Písmo jedinou autoritou, keď Písmo to neučí a ani Cirkev do 16 st. tento princíp nepoznala? Ak si myslíte, že ho poznala, tak by ste to museli dokázať.

Ak nevieš správne definovať, čo je to církev Ježiša Krista, tak ani nevieš, že cirkev ďakuje za svoje jestvovanie jedine Slovu Božiemu, ktoré vyšlo od Otca plného Lásky a Milosti a ktoré sa, to Slovo, naplnené Láskou a Milosťou Božou stalo telom – Ježišom Kristom. To telo sa obetovalo za naše hriechy a ten, kto uverí tomu Slovu života – Kristu , tak bude tým žiť a stáva sa súčasťou Božieho ľudu - cirkvi Ježiša Krista. No a to Slovo – zvesť evanjelia sa najprv šírilo po zboroch ústnou formou apoštolov, teda z prvej ruky a  až neskôr to bolo spísané a rozdelené medzi kresťanov vo vtedajších zboroch. Boh si vybral určitých ľudí, aby tie všetky autoritatívne spisy zdokumentovali, teda tie, ktoré už boli kanonizované Duchom Svätým v srdciach vykúpených a takto  postupne vznikla ucelená Biblia, a uznána za dostatočnú vo všetkom podstatnom. Nič naviac sa už do nej nemôže pridať, lebo je tam všetko podstatné a je teda dostatočná na : 2Tim3 15a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. 16Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, 17aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.
Bez tohto princípu – jedine Písmo sa nedá isť správnou cestou.  Kde to doviedlo RKC bez tohto princípu je jasným dôkazom, že ide nesprávnou cestou. Aký lepší dôkaz ešte chceš? Dokazuje to samotné Písmo a to svojou podstatou, že je inšpirované Svätým Duchom a vierou v Ježiša Krista bude človek tým Slovom žiť. To spoločenstvo, ktoré sa  nedrží Ducha Písma a Písmo prestane pokladať za jedinú autoritu, tak nasleduje to, čo vidíme na podobe a charaktere RKC a jej podobných.

Ak by niekto pripustil, že Biblia obsahuje tu a tam nepravdy, alebo je nedostatočná, čo samozrejme nie je pravda, potom nejaký teológ musí poznať kritérium, podľa ktorého rozozná, ktoré časti sú pravdivé od tých, ktoré sú klamlivé, alebo nedostatočné. Aké je to kritérium pravdy, keď Biblia by prestala nim byť? Ak na súde sa zistí, že nejaký svedok dvakrát alebo trikrát krivo prisahal, alebo hoc aj raz, nemôžu prijať zvyšok jeho výpovede. Ak niekto spochybňuje určité časti Biblie, alebo hovorí, že je nedostatočná, tak ju spochybňuje celú. Potom ale niet kritéria, podľa ktorého, by sme rozoznali Pravdu. Vládnutie Ducha bez Slova Pravdy, alebo namiesto Slova Pravdy je nemysliteľné. Duch Svätý – autor Slova Biblie uvádza človeka do Pravdy svojho slova a to vierou v túto Pravdu.

KC neberie za kritérium, pravdy Písmo, ale ako kritérium pravdy si berie výklad človeka túžiaceho po bohatstve a svetskej moci. To vidíme na rozporuplnosti KKC a jej tradíciach.

Nikde inde mimo Písem sa nemôžeme dozvedieť niečo o spasení. Nikde inde sa nedozvedáme o ospravedlnení jedine vierou. Nikde inde nie je žiadna informácia o Ježišovi Kristovi. Čokoľvek sa neskôr napísalo má svoj zdroj v Písmach. Preto sú tí, ktorí útočia na Bibliu a to vyhlasovaním, že je nedostatočná, povinní uviesť kritérium, ktoré používajú pri oddeľovaní pravdivých častí Biblie od nepravdivých -  dostatočných od nedostatočných. Čo je to za kritérium, ktoré má zo svojej nadradenej pozície usvedčiť Písmo z omylov a nedostatočnosti? Vždy to robí človek a to skrz svoje pohnútky, túžiaci po bohatstve a svetskej moci. Biblia im vo svojej podobe nevyhovuje, pretože svedčí proti ich mocenským praktikám. No a tradície im slúžia na to, aby tieto praktiky zakonzervovali a postavili na roveň a dokonca na viac ako samotné Písmo. Ak ukážeme argumenty z Písma, že učenie RKC jasne protirečí Písmu, tak vám vždy ostáva len jediný ťah a to spochybniť Bibliu ako jedinú autoritu, teda spochybniť Božie Slovo, ktoré je zapísané v Písme. Jednoducho poviete, že aj to, čo vyhlási KC je Božie Slovo a je to. A tak KC môže vyhlásiť  čokoľvek, čo aj počas storočí urobila a povýšila to dokonca nad Písmo.

Týmto Slovo Božie zbavujú moci a to svojími tradíciami, ktoré im slúžia na udržanie ich bohatstva a moci. Aby to ľudia prijali, tak cirkevní predstavitelia im  vyhlasujú, že Biblia je nedostatočná a že Boh zjavuje pravdu aj v tradíciach, aj to čo povie pápež je Božie Slovo. Jednoducho poviete, že aj to, čo vyhlási KC je Božie Slovo a je to.

Ježiš učil v jednoduchosti, pokoji a láske v pravde, bez pápežov, bez hierarchie moci a bohatstva, bez rôznych nariadení človeka a márnych tradícií, bez obrazov a sôch, bez modlenia sa k mŕtvym a za mŕtvych, bez zložitých rituálov a pod.
Pre KC je neprijateľné, aby veriaci žil vo vedomí, že je naveky spasený skrze vieru v pravdu evanjelia Ježiša Krista a v tej radosti aby žil. Vidíš, to? Je pre ňu neprijateľné, aby  veriaci žil v radosti a pokoji s istotou spasenia v Kristu. A prečo? Padol by totiž celý systém skutkov, zásluh, ospravedlňovania, sviatosti a pod. Teda by sa pre ľudí stratil zmysel existencie KC a uvideli by skutočný život v Kristu. Padla by podstata na ktorej je založená KC. Ak by to teda všetko padlo, tak čo by vlastne zostalo? Len prázdne vrecká kňazov a zrútil by sa aj jej bankový systém, do ktorého prúdia peniaze. Preto KC istotu spasenia v Kristu považuje za opovážlivé tvrdenie a vykrikuje do sveta, že samotná viera v  Pravdu evanjelia nestačí. To, že Písmo učí niečo celkom iné, tak to ju nezaujíma. Má predsa svojú tradíciu a tajomné magistérium, ktoré to už nejak zdôvodní.

Michal1974 napísal: Tvrdíte, že Písmo používate ako šablónu, ktorou viete určiť falzifikát. Chudáci prvotní kresťania, ktorí do konca 4. storočia nemali kanón Písma určený.

To bol problém a bol by ešte väčší príchodom falošných apoštolov, príchod ktorých bol predpovedaný. Preto bola postupne Božou mocou skompletovaná Biblia. Všimni si ako dôrazne  Pavol vystríha, pred prijatím iného evanjelia.  Gal1  6Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, 7ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo. 8Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!9Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.

Michal1974 napísal: Nemohli porovnať falzifikát s Písmom. Čo mali robiť?

Mali ústnu formu evanjelia a mohli porovnať s tým čo im zvestovali prví apoštoli, s tým čo im zvestovali iní apoštoli. Teda či sa to zhoduje s tým čo počuli na začiatku a teda čo prijali - v čo uverili.

Michal1974 napísal:  Mil_1, keby ste žili tak v 11. st. alebo v 8 st., teda pred vynájdením knihtlače, ako by ste porovnávali Písmo s falzifikátom, keď by ste nemali Bibliu alebo boli negramotný. To si myslíte, že Boh nechal veriacich 16 storočí napospas bludárom a heretikom ? Veriaci sa nemuseli strachovať, lebo Boh dal Cirkev, ktorá je stĺpom a oporou Pravdy a nie Bibliu. A ďalšia dôležitá vec je, že odkiaľ viete, že Vaša interpretácia Písma je správna? Opäť musím sa opakovať, že Biblia nie je katechizmus, kde si otvoríme časť o krste a pod. Takže, odkiaľ viete, že Vaša interpretácia Písma je správna?
P.S. Odporúčam Vám prečítať si predchádzajúce príspevky.

Netreba zabúdať na ducha Pravdy poslaného od Otca, aby uvádzal do každej Pravdy. Preto viem rozlíšiť a to jedine v tomto Duchu, že to, čo učí KC je v protiklade k tomu čo učí Písmo. No a je to vidieť aj na plodoch tohto učenia KC.  Ak sa teda nejaký človek posadí namiesto Krista a vyhlasuje do sveta, že je tu namieto Krista na zemi a necháva sa oslavovať svätý otec a ty to nazývaš Bohom založený Petrov úrad a teda nejaké následníctvo Svätého Petra, tak je to jasný dôkaz toho, že  vo vašej cirkvi sedí na tróne človek namiesto Krista – namieto jeho Slova . Potom namiesto  Ducha Pravdy poslaného od Otca je tu tradícia, magistérium, pápež, cirkev ako stlp pravdy, ktorá ale týmto tohto Ducha Pravdy zaprela! Pre KC akoby Duch Pravdy ani neexistoval! Oni sami sa dosadili namiesto ducha Pravdy na čele s pápežom a chcú sa vydávať za stĺp pravdy. Zamlčuje a prekrúca sa práve toto evanjelium - tá radostná správa o našom spasení v Kristu. Zamlčuje sa istota spasenia v Kristu! Prečo to robia práve tí, ktorí si hovoria, že sú kresťania?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-22 17:53 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 06:42 :

michal,
podľa niektorých vyjadrení, jeremiah neuznáva Ježiša Krista za Boha, takže zrejme nebude protestant a ani kresťan. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa. Bolo by vhodné, keby vo svojom profile uviedol svoje vierovyznanie, tak ako ho má väčšina.

Ináč, svojimi komentármi neobrátiš diskutujúcich, ale robíš dobrú službu tým, ktorí to čítajú, správne sa zorientovať.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 06:57 :

A ešte na adresu samozvaných vykladačov Písma. Nezaváňa to vaše presvedčenie o svojej pravde pýchou ? To si naozaj myslíte, že ste múdrejší ako veľduchovia kresťanstva a ľudstva - Hieronym, Ambróz, Jan Zlatoústy, Konštantín-Cyril, Augustín, Gregor Veľký, Albert Veľký, Tomáš Akvinský ... ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 22/12/2013 09:31 :

janjan napísal:
A ešte na adresu samozvaných vykladačov Písma. Nezaváňa to vaše presvedčenie o svojej pravde pýchou ? To si naozaj myslíte, že ste múdrejší ako veľduchovia kresťanstva a ľudstva - Hieronym, Ambróz, Jan Zlatoústy, Konštantín-Cyril, Augustín, Gregor Veľký, Albert Veľký, Tomáš Akvinský ...

To nie je moja pravda, ale Pravda Kristová v ktorú som uveril! Viera v zasľúbenie nie je sebadôvera, ale plná dôvera v Božie Slovo -  Ježiša Krista, ktorý nám na kríži vybojoval spasenie raz a navždy.

Naopak, namyslenosť by bola, keby som si myslel, že sa spasím sám svojimi skutkami. A teda týmto by som svedčil, že obeť Ježiša Krista je nedostatočná a teda zbytočná.Pýcha je predsa v samospasiteľnosti ak vyzdvihujem svoje "spásonosné ego"

1Ján 5:13 To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho

Rim4 17ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; 18ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; 19a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu 21a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť. 23A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, 24ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, 25ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvychpre naše ospravedlnenie.

Vidíte to katolíci? A tak ako Abrahám aj my máme byť cele istí, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť.  A čo také nám zasľúbil, aby sme nepochybovali bez viery, ale boli cele istí vo viere?  1Ján 2:25 A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, večný život.

A ja v to zasľúbenie som uveril , teda som uveril slovu Božiemu A ty takúto vieru v zasľúbenie Božie chceš pokladať za pýchu? Absurdné!

Buď veríte tomu zasľúbeniu a teda ste si cele istí spasením, alebo pochybujete a teda neveríte zasľúbeniu Božiemu a teda pochybujete aj o svojom spasení a chcete sa spasiť vlastným pričinením. Týmto svedčíte, že pokladáte obeť Ježiša Krista na kríži za nedokonalú obeť.

1Ján 5:11 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.

Tak teda dal večný život!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-22 20:47 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 09:59 :

mil,
nepísal som o pravdivosti slov Ježiša, ale interpretácii Písma samozvanými vykladačmi. Ak si každý bude vykladať Písmo po svojom, tak tu môžeme mať niekoľko miliárd jeho výkladov. A ktorý bude potom pravdivý - Jožkov, Aničkin, Ferkov, Kevinov, Ivetin ... ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 22/12/2013 10:03 :

Michal1974

Ak diskutuješ so SJ, tak on predsa nie je z reformovaných cirkvi a cirkevných spoločenstiev. Je vidieť, že sa ešte v tom nevyznáš.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 22/12/2013 10:22 :

janjan napísal :nepísal som o pravdivosti slov Ježiša, ale interpretácii Písma samozvanými vykladačmi. Ak si každý bude vykladať Písmo po svojom, tak tu môžeme mať niekoľko miliárd jeho výkladov. A ktorý bude potom pravdivý - Jožkov, Aničkin, Ferkov, Kevinov, Ivetin ... ?

Ach jaj, zase zabúdaš na Ducha Pravdy poslaným od Otca, ktorý uvádzal do každej Pravdy svojho Slova.

Hlavne, že je zachovaná Biblia. No a  Otec na nebesiach zjavuje Pravdu svojho Slova a to komu chce a kedy chce. Ja v tom problém nevidím.

KC si myslí, že Ducha Pravdy sa dá uzamknúť do nejakých vatikánskych múrov, alebo čo? Akože jedine tam zjavuje pravdu?

Všimnime si odporu mnohých čo chodili z Ježišom, pri tejto jeho jasnej odpovedi

65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca. 66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

Je tu zdôraznená zvrchovanosť, teda iba Otec rozhoduje. Všimni si, čo to spôsobilo s mnohými ktorí chodili z Ježišom. Nechodili viacej s ním!

Po akej Ježišovej odpovedi mnohí odišli a nechodili viacej s Ježišom: 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Oni boli presvedčení o svojej slobodnej vôli - o svojom snažení a svojej zásluhe a takéto niečo ich pobúrilo!

67Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete odísť?68A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš;

Prečo práve oni ostali?

Tí čo ostali odpovedali: 69a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.

A tu sa pozastavme. Ježiš im odpovedal prečo vlastne uverili : 70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.

Aha, teda tak to je: 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Tak teda tu je odpoveď, prečo toto mnohí neprijímajú, ale radšej to odmietajú a to presne tak ako tí, čo odišli a nechodili viacej s Ježišom.

Ak by chcel Boh pritiahnuť všetkých ľudí, tak by všetci prišli ku Kristu! No všetci nie sú jeho ľudom!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-22 21:26 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 10:40 :

jeremiah,
ťažko sa vyznať, čo vlastne tvrdíš.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 10:53 :

jeremiah,
ani jedna dogma nie je biblická ? To myslíš vážne ?
Doporučujem preštudovať si ich (napríklad Denzingera) a porovnať s Písmom. Je to viera aj Tvojich predkov (predpokladám, že boli európania).

Naposledy upravil janjan dňa 2013-12-22 21:56 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/12/2013 11:01 :

mil,
Ježiš zjavil Pravdu, ale jednu, jedinú, nie každému inú, tak ako si kto zmyslí, tak ju interpretuje a prekrúti. Veď nemusíme ísť ďaleko, stačí táto zoznamka.

Naposledy upravil janjan dňa 2013-12-23 23:29 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 22/12/2013 11:11 :

jeremiah ak by si uznal Krista za svojho Pána, tak by si sa mu aj poklonil. Je tak, je!

Ak teda vyhlasuješ, že sa držíš Písma, tak prečo to odmietaš, ak je jasne napísané: Rim 14:11 Lebo je napísané: Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha.
Fil 2:10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,


Ak v tomto podstatnom sa nedržíš, tak nemáš právo niekoho napomínať, že sa  nedrží Písma, ak sám sa nedržíš.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-22 22:11 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 23/12/2013 10:36 :

Jeremiah -  ak hovoríš, že sa držíš Písma, tak prečo sa toho nedržíš: Ján 5:29 a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.

Sk 24:15 a mám nádej v Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú, totiž že bude vzkriesenie z mŕtvych, spravedlivých i nespravedlivých.


Tak teda vstanú do duchovných tiel spravedliví aj nespravedliví. To je vzkriesenie tiel no nie  - z mäsa a krvi, ale vstanú do duchovných tiel aj jedni aj druhí. No život v Kristu nastáva už tu na zemi a už nikdy nekončí – je večný. Pri príchode Ježiša Krista bude vzkriesenie tiel a mŕtví vstanú do oslávených – duchovných tiel, bez mäsa a krvi.

Ak by podoba súdu nespravodlivých bola nejaká neexistencia, tak načo súd podľa skutkov? Veď Boh je spravodlivý a jeho súd bude taktiež spravodlivý mierou spravodlivého Boha

Zj 20:13 A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov.

Tes4 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

SJ sa potešujú týmito slovami? Ako sa zdá, tak chcete ostať na zemi vo svojich telách z mäsa a krvi a naďalej sa rozmnožovať a budovať kráľovstvo?

No Písmo píše: 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.

Čo je to toto - povetrie jeremiah?

Ján 14:3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Čo to je prihotoviť miesto? Kde to je k sebe - Jeremiah?

2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to,

Tak teda mnoho príbytkov!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-23 10:00 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 23/12/2013 05:38 :

michal1974 napísal: Biblia je katolícka kniha a je smutné, že protestanti si zobrali túto knihu od katolíkov a začali si ju vykladať podľa svojich predpokladov, čo asi, ktorý verš znamená a útočiť na Katolícku cirkev. To je dosť drzé, ako keby dcéra začala na matku útočiť a nadávať. Smutné.

Smutné je to, ako to vidíš ty!

Kontinuita KC s obrazom rannej cirkvi sa stratila. Nie je to nič skryté a stačí sa pozrieť na jej terajšiu podobu. Snaží sa síce uchmatnúť zásluhy na formovaní Biblie, no práve týmto popiera Božiu moc pri jej formovaní a teda týmto sa ukazuje jej pravá tvár, ktorá nie je tvárou rannej cirkvi, ktorá by si takúto zásluhu nikdy neprisvojovala.

To, že Biblia je dielom terajšej KC je nie je pravdou a to z dvoch veľmi jasných dôvodov! KC totiž stratila kontinuitu s rannou cirkvou Kristovou, ktorú tvorili poväčšinou jednotlivé zbory roztrúsené po vtedajšej Rímskej ríši. Ak koncil KC – všeobecnej, kanonizoval Bibliu v tej podobe ako ju poznáme, tak to ešte vtedy všeobecná cirkev bola naozaj všeobecnou! Čo znamená pojem „katolícky“ vo svojom pravom význame predsa vieme. No ak RKC zišla z cesty, tak jej ostala len nálepka  - všeobecná. A o tom to je. Ne- všeobecná cirkev sa skrýva pod slovom všeobecná! Áno, je to presne to! Prečo táto cirkev používa vo svojom názve pojem, ktorý nezodpovedá jej povahe.  Ak sa pozrieme na takú obrovskú inštitúciu, akou je RKC s celým jej pompéznosťou a bohatstvom, tak je jasné že tu nie je žiadna kontinuita s prvotnými zbormi, ktoré boli často chudobné a často aj prenasledované a ktoré tvorili všeobecnú cirkev. Ak RKC  má už od dávna vo svojej povahe túžbu po bohatstve a svetskej moci, tak je jasné, že kontinuita s rannou cirkvou Ježiša Krista sa už dávno stratila a ostala len nálepka.

To, že sa koncilom  kanonizovala Biblia, ešte neznamená že autoritatívne spisy  predtým nenexistovali. Kto kanonizoval Bibliu – človek, alebo Duch Svätý v srdci človeka, ktorý aj identifikuje a kanonizuje Slovo, ktoré pozná, lebo je jeho autorom! Tu vyvstáva otázka, či ten istý Duch, ktorý kanonizoval Bibliu, je aj duchom terajšej RKC.

Druhý dôvod a to ešte jasnejší je ten

Ak by Biblia bola skompletovaná a kanonizovaná v duchu terajšej RKC, tak logicky by tam bol dopodrobna popísaný očistec  a všetko okolo toho, funkcia  pápeža ako “svätého otca“ a všetko okolo toho, Mária ako “kráľovná nebies“  - “spoluvykupiteľkyňu“ a všetko okolo toho, modlenie sa k mŕtvym a za mŕtvych v  očistci, odpustky, ďalej uctievanie obrazov, sôch, relikvií atd. atd. Potom by tam bol celý systém skutkov, zásluh, sviatostí, ktoré v tomto učení figurujú ako nevyhnutné na dosiahnutie spásy so všetkým okolo toho. A celá dogmatika RKC.  No toto tam nie je! Ako to?  Dogmy RKC sa vyhlasovali postupne po stáročia, no biblia už bola skompletovaná a kanonizovaná oveľa skôr. Prečo tieto dogmy sa neurobili naraz, ale postupne sa nabaľovali až do terajšej podoby, až vytvorili neskutočne zložitú dogmatiku RKC?

To, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme, tak je to jedine z Božej moci. Pripisovať si zásluhy na tom, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme je popieraním Boha! Ak by RKC už mohla vtedy niečo na Biblii zmeniť, tak by Bibliu zmenila na svoju podobu! Predsa sa hrdíte 2000 ročnou históriou. Ak by to bola pravda, čo samozrejme nie je, tak už na začiatku by pridala kopu toho svojho balastu a urobila by ho súčasťou Biblie. Potom by sme si tam prečítali všetko o funkcii pápeža, o odpustkoch, o nanebovzatie Márie, uctievanie Márie, modlenie sa za mŕtvych a k mŕtvym, uctievanie relikvii, obrazov a sôch atd. atd. Biblia by bola možno ešte raz taká hrubá! Prečo to nedokázala urobiť?  Preto, lebo to nie je jej dielo, ale je to z Božej moci!

Písmo jasne učí o istote spasenia v Kristu, čo vy popierate. Písmo jasne učí, že jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti je viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy Ježiša Krista. KC učí, že to nestačí!

Ako to, že nikto z mocných tohto sveta počas celej histórie toto evanjelium nedokázali z Biblie odstrániť? Predsa toto evanjelium, ktoré nám zvestuje istotu spasenia v Kristu, teda zvestuje o spasení jedine z Božej milosti skrze vieru v to Slovo života - Krista, nevyhovuje práve tým, ktorí vykrikujú, že Biblia je ich dielom, že to oni majú zásluhu na tom, že sa zachovala a pritom učia a činia pravý opak toho, čo je tam napísané. Pýtam sa, ako to, že vraj zachovali niečo, čo protirečí ich vlastnému učeniu? Chceli a chcú zobrať ľuďom Bibliu z rúk, lebo že vraj každý si to bude každý vykladať po svojom. Pritom popierajú Ducha Pravdy poslaným od Otca, ktorý nás uvádzal do Pravdy Božieho Slova.

Cirkev nie je nadradená nad Písmo, lebo Cirkev Ježiša Krista je spoločenstvo vykúpených a je produktom pôsobenia Božieho Slova  v ich srdciach a udržiavaná vierou. Práve to zjednocuje – Slovo Pravdy v Duchu Svätom. 1Pet 1:5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase,

Tak teda nie my sme produktom cirkvi, lebo my - vykúpení v Kristu sme to spoločenstvo – cirkev, ktorú Boh vidí, lebo je Duch a vie v ktorých srdciach prebýva vo forme svojho Slova. Teda cirkev je produktom pôsobenia Božieho Slova v našich srdciach, ktoré je nositeľom zjednocujúceho Božieho Ducha. To Slovo je Duch a je život. Kristus je hlavou a my sme telom. Telo bez hlavy je mŕtve. Ani nemôže mať telo dve hlavy! Boh buduje cirkev Kristovu zo sŕdc vykúpených, kde vládne v ich srdciach svojím Slovom , ktoré sme prijali vierou.

Ak teda Schvaľujem Písmo som teda nadradený nad Písmo? Nie! Ak súhlasím a som presvedčený o inšpirácii Písma Bohom, tak to mám povedať, že to vďaka mne a z môjho rozhodnutia sa stalo Písmo Pravdou? Nie!  Kto zjavuje Pravdu Božieho Slova v srdci  človeka, ak nie Otec na nebesiach.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-23 18:59 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 23/12/2013 06:14 :

michal974 napísal: Ešte píšeš: "Nikde inde mimo Písem sa nemôžeme dozvedieť niečo o spasení." To nie je pravda. Najskôr bola Cirkev a až potom Nový zákon. NZ vyšiel z Cirkvi a nie Cirkev z NZ.

Mám ti odcitovať o Kristu zo starého zákona, alebo si to vyhľadáš sám?

michal1974 napísal:Už asi štvrtý rát sa pýtam, odkiaľ vieš, že tvoja interpretácii Písma je tá správna.

To nie je moja interpretácia a to nie je moja pravda, ale je to Pravda Ježiša Krista v ktorú som uveril.Viera v zasľúbenie nie je sebadôvera, ale plná dôvera v Božie Slovo -  Ježiša Krista, ktorý nám na kríži vybojoval spasenie raz a navždy.

Evanjelium Ježiša Krista je to tá dobrá a radostná zvesť – správa, ktorá nám oznamuje o spasení v Kristu (pozor – nie že možno budeme spasení, ale oznamuje o istote spasenia v Kristu). Oznamuje o diele milosti, ktoré je dokončeným a dokonalým dielom Boha. Oznamuje, čo všetko Boh už urobil pre našu spásu a dokončil toto dielo!

Milosť Božia je neobmedzené pôsobenie lásky Božej. Boh dokončil dielo milosti na kríži, aby uspokojil svoju spravodlivosť a aby Božia láska mohla neobmedzene pôsobiť v milosti a povedal – dokonané je! Podmienkou na uplatnenie milosti je viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy na kríži – Ježiša Krista, ktorý zomrel a bol pochovaný, ktorý vstal z mŕtvych a ukázal sa mnohým, ktorý odišiel k Otcovi na nebesiach aby pripravil nám miesto, aby tam kde je On aj my sme boli, ktorý poslal vo svojom zasľúbení k nám Tešiteľa – toho Ducha Pravdy, aby uvádzal do každej Pravdy. Ján 14:3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Teda z viery, aby bolo podľa milosti! Ak to v jednoduchosti zhrniem, tak nám zvestuje, že sme spasení jedine z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma – bez nášho pričinenia. Oznamuje, že to jedine Boh to všetko urobil, aby nás spasil a ako vieme, tak dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Teda aby sme vedeli že máme večný život! Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

Kde je potom strach, keď veríme tomuto radostnému evanjeliu? Len tak môžme v radosti s istotou spasenia v Kristu očakávať Pánov Príchod v moci a sláve.

Vykúpený v Kristu túžobne očakáva príchod Pánov. To sa dá jedine s istotou spasenia v Kristu. Je tak, je! V neistote niet pokoja a je len strach z toho čo príde. Je tak, je!

No a teraz sa poďme pozrieť na katolíka, ktorý má mať podľa učenia KC neistotu a pochybnosti ohľadom svojej spásy. V neistote spasenia túžobne očakávať Kristov príchod je nemysliteľné. KC mu dáva akú takú nádej, že možno ak budem činiť to, alebo ono, teda to,  čo mu predkladá KC ako nevyhnutné pre dosiahnutie spasenia, tak možno bude spasený. Teda je to proces a na konci sa ukáže. No príchod Kristov bude pre mnohých nečakaný! A tak katolíkovi neostáva, len strach z príchodu Krista. KC síce tú neistotu v srdci katolíka zmiernila  vymysleným očistcom, ktorý úplne popiera milosť. No to je chabá záplata! To, čo popiera Božiu milosť nemôže byť predsa Pravdou.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-23 17:15 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 24/12/2013 12:58 :

jeremiah,
na ukážku, jedna "nebiblická" katolícka dogma:

Bůh je všemohoucím Pánem nebe i země. (de fide)
Lk 1,37; Mt 19,26; Ž 145,11nn; Est 4,17k nn, 1Tim 6,15

Lk 1,37 - Lebo Bohu nič nie je nemožné.
Mt 19,26 - Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné".
Ž 145,11nn:
11 Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria;
12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva.
13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/12/2013 01:03 :

Michal1974 napísal: Položil som Ti veľmi dôležitú otázku ohľadom toho, že odkiaľ vieš, že tvoja interpretácii Písma je tá správna. Odpovedal si: "To nie je moja interpretácia a to nie je moja pravda, ale je to Pravda Ježiša Krista v ktorú som uveril." Moja odpoveď: Nechcem Ťa nahnevať, ale stále si mi neodpovedal, že odkiaľ vieš, že tvoja interpretácia Písma je správna. Tvrdíš, že to nie je Tvoja interpretácia, ale že je to Pravda Ježiša Krista.

Je to predsa založené na viere. Ja som uveril Slovu Ježiša Krista – evanjeliu Ježiša Krista a nemám žiadne vedľajšie pohnútky, aby som si to nejakým spôsobom výklad  evanjelia prispôsoboval. Ty si uveril KC, no a tá už má dôvod a pohnútky k tomu, aby si výklad evanjelia Ježiša Krista prispôsobila podľa svojej potreby, aby teda mohla existovať v tej podobe ako ju vidíme. Bez tohto prispôsobenia evanjelia by nemohla pedsa bohatnúť. Ak kresťan vidí to bohatstvo a pompéznosť cirkvi, tak sa predsa musí pýtať sám seba – hlásajú naozaj to, čo hlásal Kristus?

Teda spasiteľná viera je presvedčenie, že Slová Ježiša Krista - evanjelium Ježiša Krista sú Pravdou. Teda presne to, čo Ježiš vyriekol, pretože iba to je Božie Slovo a iba to je Pravdou. Všetko čo je zmenené a prispôsobené nie je Boťie Slovo.

Prvotné zbory z rannej cirkvii sa ani nesnažili vytvoriť nejaké obrovské viditeľné spoločenstvo a postaviť namiesto Krista človeka – pápeža. Takéto niečo skutočných kresťanov ani nenapadlo. Chápali správne, čo je to cirkev Ježiša Krista s jedinou hlavou Kristom! Veď vtedy bolo prenasledovanie a v týchto spoločenstvách sa nachádzali väčšinou skutoční kresťania, pretože falošný kresťan predsa nebude trpieť a vystavovať sa nebezpečenstvu. No ak prestalo prenasledovanie, tak kresťanstvo sa stalo populárnym a ku kresťanom sa hlásili aj tí, ktorí z Božieho pohľadu nimi neboli. Išlo o prestíž a postavenie, mocenské chúťky, ekonomické výhody z toho plynúce a každý sa chcel nazývať kresťanom. A to je počiatok odbočenia od Pravdy. Takíto v úvodzovkách “kresťania“ prebrali štafetový kolík moci pohanského Ríma a vytvorili si náboženstvo a cirkev s nálepkou kresťanská. No je to len nálepka a kontinuita  s mocou pohanského Ríma ostala!

Michal1974 napísal: Keď uvedieš verš, že sme milosťou spasený skrze vieru, tak už neuvedieš verš, kde je napísané v Jak. v 2,24., že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie IBA z viery. Slovo IBA v súvislosti s vierou je použité len v tom význame, keď sa hovorí o tom, že len viera nestačí. Nie je použité v Písme vtedy, keď sa hovorí o viere vo význame, že nám stačí len viera. Zaujímavé, že.

Viem v akej súvislosti hovorí Jakub -  iba z viery. Je to pohľad človeka a teda ak človek iba hovorí, že verí. Predsa je rozdiel ak niekto len hovorí, že verí, no z pohľadu Boha je neveriaci a teda aj skutky svedčia, že jeho viera nie je vierou. Hovoriť o mŕtvej viera – ktorá ale v Božích očiach nie je vierou, nie je to isté ako hovoriť o skutočnej spasiteľnej viere, ktorá sa vždy prejaví skutkami viery a ovocím ducha. Je tak, je.
Písal som to aj o trochu vyššie, no aby si sa neunúval cit : Ak je príčina, tak následok sa vždy dostaví. Následky svedčia, že existuje príčina. Ak niet príčiny, tak niet ani následku. No dôležitá je predsa príčina, ktorú každý hľadá. Ak túto logiku neuplatním , tak budem vyhlasovať že viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista nestačí,  pretože si budem myslieť že viera v Pravdu Božieho Slova je niečo, čo sa vôbec neprejavuje, čo je hlúposť. To by som mohol tvrdiť, že ani skutočná láska sa neprejavuje. To by so klamal, lebo všetko čo Boh v milosti koná je prejav Lásky Božej. Takže máme tu príčinu Lásku Božiu, ktorá sa prejavila v dokonalom diele Božej milosti na kríži. Niečo, čo je neviditeľné sa prejavilo viditeľne, lebo to bolo u Boha. Milosť je neobmedzené pôsobenie Lásky Božej. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti a teda neobmedzené pôsobenie Lásky Božej je viera v toho, ktorý sa obetoval na Kríži za naše hriechy - Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude následovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha, ktorým je aj vyučovaný milosťou a teda s istotou spasenia v Kristu.

Zaujímavé je na tom to, že nevidíš v tom, čo vykúpený prijal do srdca vierou – život v Slove Božom. Predsa to Slovo je živé, ak sa prijíma vierou presne také, aké ho vieriekol Boh, lebo iba to je Božie Slovo a iba to vypôsobí nový život v Kristu. To Boh vo forme svojho Slova prebýva s srdci vykúpeného. Vierou to Slovo vstupuje do srdca človeka a vypôsobí skutky viera a ovocie ducha. Predsa Ježiš to jasne hovorí:  Ján 6:63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Tak teda vierou prijímame Slovo – ktoré je Duch a je život.

Kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak predsa nemôže zmýšľať ako keby neveril. Preto nemôže ani žiť ako keby neveril! Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha, ktorého prijímame taktiež vierou. Medzi prvé ovocie Ducha patrí predsa Láska Božia. Ak teda má takýto veriaci Ducha Svätého vo svojom srdci, ktorý vypôsobí chcenie aj robenie v Láske Božej, potom nie je možné, aby vykúpený v Kristu – skutočný veriaci mohol napr. takto zmýšľať – môžem hrešiť.  Znovuzrodený človek má už nové srdce s túžbami nasmerovanými na Boha a novú myseľ. Toto všetko  vylučuje takéto zmýšľanie!

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/12/2013 02:20 :

Michal1974 napísal : Samozrejme, keďže KC je tu už 2000 rokov, tak mohla zmeniť Písmo, ale neurobila to. Bolo by to bláznovstvom. Musíš poďakovať KC, že mnísi v kláštoroch počas staroveku a stredoveku prepisovali zvitky, aby sa pre nás zachovalo Písmo. Keby KC chcela zničiť Bibliu, tak by stačilo, aby mnísi prestali opisovať poškodené zvitky a bolo by.

Pripisovať si zásluhy na vznik Biblie je popieraním Boha!

S tým datovaní 2000 ročnej hystórie KC je problém. Sami ste sa chytili do pasce! Keďže ešte vtedy Biblia nebola skompletovaná a tak čokoľvek by pridala, tak by to bolo súčasťou Biblie a nakoniec by to kanonizovala. Je tak, je! To je predsa logické. Predsa KC tvrdí , že je stĺpom pravdy a teda čo vyhlási je taktiež pokladané za Božie Slovo a Božiu vôľu. Prečo by nakoniec mníši v kláštoroch neprepisovali aj dogmy a vyhlásenia KC a stali by sa súčasť Biblie. Z toho všetkého mi vychádza len jedno vysvetlenie, že duch rannej všeobecnej cirkvi nie je ten istý ako duch terajšej KC.

Je to teda veľký problém toto zdôvodniť Michal, že ak by Biblia bola skompletovaná v duchu KC, tak prečo súčasťou Biblie nie je všetko hore menované. Hovorilo by sa tomu všetkému Biblia! Potom by som nemal žiadne argumenty, lebo by to bolo súčasťou Biblie. Je tak, je! No ja mám argumenty z Písma a o tom to je!

No ak  RKC vo svojej podobe vznikla neskôr, tak je jasné, že už nebolo možné pozmeniť nič z Biblie, tak sa jednoducho musela zmieriť s existenciou Biblie. Potom jej ostal len jediný ťah a to spochybniť Bibliu ako jedinú autoritu, teda spochybniť Božie Slovo, ktoré je zapísané v Písme. Jednoducho povie, že aj to, čo vyhlási KC je Božie Slovo, aj tradícia, pápež. Táto tendencia  vydávať svoje nariadenia  a stavať na roveň Písma a dokonca na viac ako je Písmo svedčí, že Biblia nie je jej dielom!Biblia je  dielom Boha a z Božej moci sa skompletovala do tej podoby ako ju poznáme.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-24 13:34 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/12/2013 03:37 :

Michal1974 napísal : Prečo si myslíš, že musí byť všetko dopodrobna, presne popísané v Biblii??? Prečo?

Nemuselo to byť dopodrobna, ale len tak, aby niekto, ako napr. ja a nie len ja, sme nemali argumenty, teda že ste si to vymysleli. Nebola by ani reformácia! To by bolo. Aké by sme mali argumenty? Nemuseli ste to tam dávať predsa dopodrobna, ale len tak aby to bolo jasné a nepochybniteľné – taký očistec, odpustky a všetko o Márii atd. No hovoriť, že v Písme sa píše o očistci a o odpustkoch a pritom krkolomne sa snažiť toto nejakým spôsobom dokázať je až smiešne. Nič také tam nikto nenájde. A veľa toho, čo učí KC sa v Písme nenachádza. To znamená, že Biblia, nie je vaším dielom a ani nebola skompletovaná z vašej moci!

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/12/2013 06:52 :

guy_incognito napísal: Tá logika platí iba za predpokladu, že všetko v Biblii potrebuješ mať napísané.

Podstatné by predsa malo byť. No a učenie o očistci je pre KC predsa podsatné a dôležité. A to nehovorím o celej dogmatike KC.

Len si predstav tú pohodu pre KC, ak by v Biblii jasne figurovalo učenie o očistci. To by bolo. A ešte také odpustky no nehovorím napr. o cenníku za hriechy pri odpustkoch. To by už nemuselo byť, to sa predsa mení. Potom napr. neomylnosť pápeža, alebo o bezhriešnosti Márie a zatienila by Krista, že. Potom z ľudského pohľadu by bola Mária ako matka, väčšia ako Boží Syn. To sa aj prejavilo na neusporiadanej ľudovej zbožnosti, keď používali prehnané výrazy úcty voči Márii  ako "štvrtá božská osoba“ a pod., ktoré ju pripodobňovali k Bohu.  Ako chce KC zmiernil výstrelky ľudového kultu zbožnosti, ak sama ho vytvorila výhlásením dogmy o bezhriešnosti Márie?

guy_incognito napísal: Cirkev pred reformáciou nekládla Bibliu do takej pozície, akú jej prisúdili reformátori. A preto nikto nepotreboval všetko, čo veril, dopodrobna exaktne vpísať a zaradiť do Biblie.

V minulosti pred reformáciou sa Biblia ako taká do obyčajných rúk ani nedostala a to práve vinou KC, ktorá paradoxne vyhlasovala, že to je jej dielo a to ona jediná má na tom zásluhu. Ak by som ja sám zostavil nejakú knihu, tak by som chcel, aby sa dostala v čo najväčšom počte do rúk ľudí a v čo najväčšom počte jazykov. Je tak, je! No toto sa z Bibliou stalo až príchodom reformácie, kedy sa začala šíriť aj v rôzných jazykoch. Ono totiž pre samotných kňazov KC bola Biblia už dostupná a začali ju čítať  a niektorým sa otvorili oči.  Jednoducho bol problém sa dostať k Biblii a nie to ešte v zrozumiteľnom jazyku. A nebolo to len tým, že ešte nebola vynájdena knih tlač. Jednoducho KC to nevyhovovalo, aby každý mal doma Bibliu. Prečo, ak teda tvrdí, že to jej dielo? Aby si to každý nevykladal po svojom? Predsa mala na to páky, aby Bibliu dokázala jasne vyložiť obyčajným ľuďom. Jedine ma napadá to, že pritirečivosť učenia KC s Bibliou bola taká veľká, že by bol problém to zdôvodniť. Zrazu by sa vynorilo kopa reformátorov, že.  A tam bol problém. Tak pre KC bolo lepšie, aby obyčajní ľudia priamé slovo z Biblie radšej  ani nepočuli a nepoznali.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-24 17:56 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 24/12/2013 10:05 :

mil,
tu si pozri, prečo sa pred reformáciou Biblia nedostala do rúk obyčajných ľudí.
http://www.polygrafia-fotografia.sk/1314

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/12/2013 11:39 :

guy_incognito napísal
RKC bola opatrná s šírením Biblie medzi jednoduchým ľudom preto, lebo mala skúsenosti s tým, že bola všakovako vykladaná. Okrem toho aj preklady boli rôznej kvality.

No ak vezmeme do úvahy to, čo je napísané v Písme a je jasných Ježišovým vyjadrením, kto priťahuje:Ján 6:44 „Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec , ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň

A keď zoberieme do úvahy, to čo povedal Ježiš keď odchádzal:Ján16 7No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.

Všimnite si dôležitosť akú Ježiš prikladá Tešiteľovi - Duchu Pravdy.

"Keď odídem, pošlem ho k vám"  Dokonca je to nám užitočné, keď Ježiš odíde a to kvôli tomu Tešiteľovi – Duchu Pravdy, ktorého pošle k nám a nie kvôli Petrovi, ktorý podľa výkladu KC ho mal na zemi zastupovať! Teda nejaký Petrov úrad , čo Ježiš nespomína. Žiadny Peter, alebo nejaký človek tu vôbec nefiguruje, ale Duch Pravdy!  Ak by to myslel s Petrom tak, ako to vykladá KC  verš MAT16:18, tak by ho predsa spomenul. Tak prečo ho nespomenul , keď hovoril o svojom odchode?  Veď je to dôležitá vec! Ježiš odchádza k svojmu Otcovi na nebesiach a posiela Tešiteľa – Ducha Pravdy.

Ján14 15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.

Ján 16:13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.

Ak to teda  všetko zoberieme do úvahy, tak prečo sa KC bojí, že Biblia bude kto vie ako vykladaná. Predsa zo samotnej Biblie vieme, kto uvádza do Pravdy Božieho Slova - Duch Pravdy a kto jedine priťahuje ku Kristu – Otec na nebesiach. Ak Otec na nebesiach niekoho nepritiahne, tak príde ku Kristu? Nie! Jedine Otec rozhoduje!

Naopak! KC sa bojí, že Biblia bude vykladaná správne a o toto tu ide. Prečo sa nespoliehala na Otca v nebesiach, že to On tú Pravdu svojho Slova zjaví  a človek porozumí a uverí. Prečo  nechcela rozdávať medzi obyčajných ľudí Bibliu a to ešte v jazyku aby rozumeli?

No toto nemohlo byť donekonečna a z Božej moci sa to zmenilo a už sa to nedá zastaviť. Teraz je Biblia dostupná skoro každému na svete a to  v množstve  jazykoch a prekladoch. Tak to má byť a nikto už tomu nezabráni.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/12/2013 11:55 :

janjan napísal :
tu si pozri, prečo sa pred reformáciou Biblia nedostala do rúk obyčajných ľudí.

Ty sa radšej pozri čo stvárala KC, keď sa Biblia začala šíriť v rôznych jazykoch a prekladoch. Hrôza!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 25/12/2013 09:58 :

mil,
ja som Ti predložil fakty, a myslím, že nie práve z katolíckeho pohľadu. A čo si mi predložil Ty ? Ak chceš, nastavím Ti aj druhé líce, lebo tak ma učí Katolícka Cirkev, presne v súlade s Ježišovými slovami.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 25/12/2013 10:30 :

guy_incognito napísal: Cirkvi vždy záležalo na tom, aby ľuďom bolo zvestované evanjelium. Vysielala a vysiela do sveta množstvo misionárov, ktorí neraz za vieru položili život. Toto je úloha cirkvi. Ísť medzi národy a ohlasovať Krista. A v tomto ohľade jej ťažko môžeš niečo vytýkať. Toto je jej zodpovednosť. Nie porozdávať Biblie a nestarať sa o ľudí s tým, že Duch Svätý to má urobiť. To by sa spreneverila svojmu poslaniu.

Je rozdiel šíriť evanjelium a šíriť iné evanjelium. Nech to teda Boh posúdi aké pohnútky ich k tomu viedli. Jedni šírili Slovo Božie a zase iní šírili iné evanjelium v záujme moci KC.

Mali už od začiatku rozdávať ľuďom Bibliu v zrozumiteľných jazykoch a učiť v Duchu Písma.
Prečo napr. reformovaným církvam a zborom vôbec nevadí, že zaždý má doma Bibliu? Taktiež si mohli povedať, že Písmo si každý bude vykladať posvojom. Ale naopak – rozdávali Biblie a snažili sa aby každý ju mal doma a čítal si z nej. Vidíte to?! Spoliehajú sa na Otca v nebesiach a vedia, že jedine On priťahuje ku Kristu skrz Slovo evanjelia Ježiša Krista a jedine Otcov Duch – Duch Pravdy uvádza do Pravdy svojho Slova. Ja som už od malička čítaval Bibliu a jednoducho som siahol na stolík zobraz do ruky a čítal. Nečítal som nejak systematicky, ale väčšinou tam, kde som Bibliu otvoril. Modliť sa o porozumenie Slova Písma je predsa samozrejmosťou. Či sa takto modlia aj katolíci neviem. No takto by to malo byť aj u katolíkov, aby čítali Písmo a modlili sa k Otcu na nebesiach aby im dal porozumieť Slovo Písma. No a pýtam sa, prečo by toto Boh odmietol, ak v úprimnosti srdca prosíme o porozumenie Písma? Často ľudia prosia Boha, aby im splnil nejaké ich rozmary a o toto neprosia?

Samozrejme že v každom prípade platia tieto verše: 1Kor12 4A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch. 5A sú rôzne služby, a ten istý Pán. 6A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7Ale jednému každému sa dáva prejavovanie Ducha na spoločný užitok. 8Lebo jednému sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha, 9inému viera, v tom istom Duchu; inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu; 10inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov, 11a to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce.

Tak teda ten istý Duch -  11a to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch rozdeľujúc osobitne jednému každému duchovné dary tak, ako chce.

Tak teda tak, ako chce! Potom každý vykúpený ma taký dar ducha, aký Otec na nebesia uznal za potrebný. Potom niet dôvodu, prečo sa nespoliahnuť na Boha v tejto veci.

Áno, prvoradé je to, aby ľudia počuli, alebo prečítali, lebo aj tak sa dá počuť.

Ako Pavol ďalej píše cit: Rim10 14Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa? 15A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci! 16Ale nie všetci poslúchli evanjelium.

Áno, nie všetci poslúchli evanjelium .

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 25/12/2013 12:25 :

A čo sa týka bránenia KC v šíreniu Biblie v rôznych prekladoch a jazykoch len toľko.

synoda Toulouse, roku 1229, synoda Tarragona, 1233, a synoda v Oxforde, v roku 1408, vydala formálne zákazy čítanie Biblie laikom. A nechcem to tu dávať všetko, to by sa zrútil server.

Pre tých katolíkov, ktorí aj naďalej tvrdia, že rímsko-katolícka cirkev bola oprávnená spaľovať "chybné" ľudové Biblie za závažné chyby v preklade, a že to boli hlavné dôvody pre ich ničenie, tak len toľko, že tieto Biblie naďalej existujú a boli verné pôvodnému textu a sú študované. Tak nech teraz RKC povie aké chyby tám boli, že ich pálila a veľakrát aj autora prekladu. Tieto knihy sa zachovali, tak nech študujú a ukážu tie chyby. Takže tu nešlo o chyby v národných Bibliach, ale o výklady. O to im išlo!

Ja som čítal rôzne vyhlásenia KC a tresty za šírenie Biblie.Je to až desivé to čítať a premietnúť to do dnešnej doby slobody čítania Biblie. Ako udávali jedni druhých, chodili po domoch a hľadali skrýše a skryté knihy, pálili knihy aj domy v ktorých sa nachádzali a zatýkali. Toto sa ponesie s RKC až do konca.

Ako sa mám s týmto vyrovnať a povedať si, že KC je to tá jednina pravá cirkev Kristová?

Za toto, že KC zbraňovala šíreniu Biblie poniesie ťažký súd.

Prečo RKC zbraňovala šíreniu Biblie v rôzných prekladoch a jazykoch, ak sami teraz vidíme, že aj napriek tomu, že je množstvo prekladov a skoro v každom jazyku a na internete si môže každý prečítať a porovnať, tak aj naďalej KC existuje a je najpočetnejšia. Tak načo bolo toto dobré, to pálenie prekladov Biblie a prenasledovanie tých, ktorí ju šírili. KC existuje aj množstvo cirkví, cirkevných spoločenstie, zborov a pod. Tak nech Otec na nebesiach uvádza do Pravdy svojho Slova a to kedy chce a koho chce a ani taká mocná KC tomu nezabránila. A teraz sa plní proroctvo:  Mat 24:14 A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-25 11:28 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 25/12/2013 12:41 :

guy_incognito napísal: Mimochodom, v súčasnosti (keď je obyvateľstvo zväčša gramotné, vzdelané a je dostupné veľké množstvo biblických komentárov) RKC odporúča svojim veriacim čítať Bibliu. Ja ju čítavam každý deň (a aj tak nedochádzam k Tvojim záverom wink)

Potom aký zmysel malo stáročia prenasledovania a pálenia národných Biblii KC ak teraz to odporúča aj laikom.

Odporúča, lebo čo už iné jej zostáva, ak už nie je možné zabrániť šíreniu Biblie a aj jej čítaniu. Prišla na to, že v prvom rade, je treba odporučiť KKC.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 25/12/2013 07:21 :

vjano napísal:ked sa nad tým hlbsie zamyslím, zistim  ze Jezis nikde nekázal učenííkom NASLEDOVNE piste nový zákov chodte do celého sveta a rozdávajte Biblie ALE povedal mt 28,  19 - 20  Choďte teda, učte všetky národy ....a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A to Slovo sa aj zapísalo a nakoniec z Božej moci sa to všetko skomletovalo  do Knihy.
Učiť dieťa môžeš aj tým, že mu dáš knihu. Ak povie, že niečo nechápe, tak mu to vysvetlíš. Aj v škole učiteľ najprv rozdá knihy a potom až začína vyučovanie. O to viac tento princíp platí pre Bibliu.

vjano napísal:Bolo to preto lebo jednoduchí ludia nedokázali a nemohli pochopit bibliu bez patricneho vzdelania + bola to reakcia i na to ze bludári čerpalipre svoje náuky z Biblie a cirkev chcela zamedziť vzniku nových bludov.

Aj toto neobstojí, nakoľko čo je to blud a čo nie je bolo len jednostranné vyhlásenie RKC, ktorá si uzurpovala ako jediná právo na výklad a posúdenie tejto veci.

Ja predsa chápem, že mnohí boli negramotní, ale viem aj to, že mnohí ani latinsky nerozumeli. Ako teda mohli rozumieť, ak nerozumeli jazyku RKC, ktorý bol latinský a oni boli z rôznych národov.  Proste tam mnohí stáli ako hluchí a nemí a spoliehali sa na všelijaké rituály a úkony, ktoré KC vyhlásila za nevyhnutné na dosiahnutie spasenia. Vôbec nemali ani šajmu o Biblii  čo je tam napísané.

A ďalšia vec je tá, že negramotný národ mohli tak vzdelaní mnísi učiť gramotnosti. RKC v tom čase ovládala všetko možné a  mala predsa na to prostriedky, tak prečo bola takáto vysoká  negramotnosť?

A argumentovať chybami je smiešné. Predsa ak sú chyby, tak to neuznajú aj mnohí z reformovaných. Predsa aj medzi nimi bolo veľa vzdelaných a mohli to porovnávať. Prenasledovať, páliť a zatvárať do väzenia za šírenie národných Biblii, tak pre toto mala RKC celkom iný dôvod . Tu nešlo o chyby v národných Bibliach!  Išlo o to, že každý by si mohol porovnať a to vo svojom rodnom jazyku to, čo prečítal v Biblii s tým, čo učila RKC. Rozoznali by pravdu.  Pre RKC táto predstava bola katastrofická a podkopalo by to jej autoritu. Predstavila si, že už nebudú tak prúdiť peniaze do pokladnice. Začnú prevládať  "nepovolené kacírske" výklady, na ktoré bude mať vplyv masívne rozšírenie národných Biblii. Preto sa uchýlila k tomu, k čomu sa uchýlila.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-25 19:08 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 25/12/2013 08:22 :

mil,
ak haníš Cirkev minulých storočí, haníš aj svojich predkov. Kto vie, čím boli a čo robili. Možno niektorý z nich robil to, čo Ty teraz odsudzuješ. Prečo súdiš minulosť dnešnými očami, na základe dnešných poznatkov a kritérií ? Keď ani netušíš, ako sa vtedy žilo.

Možno o 500 rokov tu bude niekto hromžiť na šíriteľov nekatolíckych bludov, že rozbíjali jednotu kresťanstva v 21. storočí, a tým dopomohli víťaztvu iných systémov v Európe. A pritom aj oni nebudú mať ani potuchy, ako sa v našich dobách žilo.

Naposledy upravil janjan dňa 2013-12-25 19:27 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 26/12/2013 08:41 :

guy_incognito napísal: Povieš mi prosím Ťa, na čo to tu vlastne píšeš? Čo je cieľom týchto príspevkov? RKC už Bibliu propaguje, tak čo chceš dosiahnuť?

Píšem to tu preto, aby všetci ľudia čítali Bibliu a prosili Boha, aby im dal rozumieť a čo všetko tomu predchádzalo, aby ju vôbec mohli mať doma a bez strachu čítať vo svojom rodnom jazyku. Prečo sa toto tak ťažko presadzovalo a kto tomu bránil aby sa nečítala a prečo tomu bránil.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-26 07:52 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 26/12/2013 03:04 :

Dohady? Záznamov z tohto obdobia čo sa dialo je dosť, len netreba sa báť a vyhľadať si to.

Ak by som bol katolíkom a dozvedel by som sa o pálení národných Biblii RKC a ak viem o bránení RKC v čítaní Biblie, tak by som sa pýtal, či dôvody, že ich pálila  boli oprávnené, ak teraz doporučuje čítať Bibliu a máme ich v rôžnych jazykoch a prekladoch. Zmenila sa RKC, alebo sa zmenili len metódy.  Ak nemala pravdu vtedy, tak prečo by mala mať pravdu teraz? Ako môže niekto hodiť do ohňa Bibliu? Takéto niečo by sme skôr čakali od nepriateľa Božieho Slova  a nie od Božieho služobníka. Pravá cirkev Ježiša Krista by pálila Biblie, v ktorej je zapísané Slovo Božie? Uvedomuješ si to vôbec?  

No všimol som si aj pozitívny trend u katolíkov ako reakciu na naše argumenty z Biblie.  Začínajú citovať verše z Písma, aby vyvrátili naše argumenty. A to už je pozitívny posun pri skúmaní Písma a dokonca niektorí katolíci nepočúvajú hlasy z katolíckych radov, ktoré vykrikujú aby to nerobili a chcú katolíkom zobrať Bibliu z rúk. Vidíte to!?  Správajú sa presne tak ako sa správali, keď  sa pálili národné Biblie. Aj toto by vás malo zobudiť, že je to ten istý duch, ktorý chce zabrániť, aby ste čítali Bibliu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-26 14:07 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 26/12/2013 09:01 :

No a vidíme tu kópiu stredovekého inkvizítora zamrznutého v čase. Také zmýšľanie aké predvádza pascendidg vtedy pravdepodobne prevládalo.

A čo tak podpáliť internet - pascendidg

Šíreniu Biblie v národných jazykoch a prekladoch už nikto nezabráni. Mal by si sa s tým zmieriť a svoju energiu vybíjať užitočnejšie.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2013-12-26 20:04 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 26/12/2013 09:13 :

guy,
myslím, že si to vystihol trefne. Cieľom je spochybniť vieru vlažných katolíkov v Cirkev. Veď kto tu zväčša zakladá kontroverzné blogy s náboženskou tematikou ? Skutoční katolíci nie. Nikoho nehľadajú, o skutočné zoznámenie záujem nemajú, len mútia vodu v snahe niekoho pobalamutiť.

Naposledy upravil janjan dňa 2013-12-27 05:03 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2013 06:18 :

vjano,
nedaj sa pobalamutiť sedesdvakantistami či inými sektármi, ale drž sa katolíckej viery napojenej na pápeža a biskupov. Len tak budeš mať plný prístup k sviatostiam a neohrozíš svoju spásu.
Čo sa týka krstu, pozri sa, čo o ňom píše Tridentský koncil (Denzinger 1614-1627 resp. Neuner/Roos (r.v. 1995) 532-547)

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2013 09:47 :

pascen,
zasa si tu ? Veď si sa zastrájal, že už tu nebudeš prispievať smile.
Ináč, "skvelý argument" s tým antikvariátom smile.
A niečo o Neuner/Ross:
"Preložiť jednoducho Denzignera by bolo neúnosné. A skrátiť ho sme sa neodvážili ... Rozhodli sme sa preto pridržiavať diela ... Neunera a Rossa." - Vojtech Mikula. SJ, prekladateľ.
Alebo: "Neuner-Ross nechce nahradiť Denzignera" - Karl Rahner, SJ - redaktor nemeckého vydania.

Ako vidíš, pascen, nikto z nich nezavrhuje Denzignera. Ak si expert v teológii a latinčine, prelož Denzignera do slovenčiny, aby k nemu mali prístup všetci, čo o to majú záujem. Alebo financuj jeho preklad a vydanie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2013 08:55 :

pascen,
len toľko, ja som Ťa úradom neudal smile.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2013 09:01 :

vjano,
ešte jedno upozornenie, aby si sa nedal do spolkov s pascenom.

Bula Bonifáca VIII Unam Sanctam (dogma):
"Podriadiť sa rímskemu veľkňazovi je teda pre všetkých ľudí úplne nevyhnutné na spásu: to vyhlasujeme,, tvrdíme a definujeme."

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2013 09:49 :

pascen,
ja len varujem vjana.
Predpokladám, že mu ide o spásu, preto ho upozorňujem na úskalia sedesvakantistického učenia.

A čo chceš na dogme vykladať ? Dogmu máš veriť a nie o nej špekulovať a prekrúcať.

Naposledy upravil janjan dňa 2013-12-27 21:01 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2013 10:06 :

Sedesvacantizmus má problém. Nevie dokázať, že pápeži po Piovi XII sú neplatní. K tomu si naštuduj Odsúdenie Wyclifových bludov.

Naposledy upravil janjan dňa 2014-01-03 14:17 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/12/2013 03:07 :

Jeremiah Napísal: Mil nikdy nevysvetlí Jána 3,13,

13A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi. 14A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, 15aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 16Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Vnímaj celý kontext

Tu Ježiš svedčí o sebe, že prišiel od Otca a hovorí o križi a o svojom vzkriesení, keď ako jediný vzkriesený  vystúpi zase hore do neba  a nie o tom, že nikto nepôjde do neba. Sám Ježiš  predsa hovorí: Ján 14:3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.
Alebo tu: Tes4 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.
Kde to je - v ustrety Pánovi si nikdy nepovedal

Tak teda miesto je pripravené a ak príde poberie si nás. Čo je na tom nepochopiteľné?

Jeremiah Napísal: alebo fakt,aké telo bude vzkriesené?

Písmo svedčí: 1Kor 15:44 seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo

Duchovné telo nie je z mäsa a krvi
Jasné, že.

Jeremiah Napísal: Tiež nevie kam pôjdu tí,čo nič nevedeli o Kristovi/z predkresťanskej doby/?

Písmo taktiež svedčí:
Rim3 19A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu,

Aby celý svet aby bol vinný Bohu.

Rim2 12Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonomod súdení 13(Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. 14Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom,

Tak teda sami sebe sú zákonom a z toho vychádza že celý svet je vinný Bohu, lebo každý porušil zákon.

15ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú.) 16v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.


A preto Pavol hovorí, že vykúpený nie je pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. teda “Z viery, aby bolo podľa milosti" (Rim. 4 :16)

Jeremiah Napísal: Tiež ti nepovie  aké peklo to bolo vhodené do "ohnivého jazera" a či sú dve peklá?

Ja nie som znalec pekiel, no viem že sú a svedčí o tom Písmo!

Jeremiah Napísal: A nepovie ti ani to,prečo raní kresťania nepoznali takmer ani jednu dogmu RKC...atd. Teda i tie,v ktoré veria protestanti

Takmer ani jednu? Ranní kresťania predsa verili Slovu Ježiša Krista a bolo to pre nich nespochybniteľné, že Otec a Syn sú jedno a sú Bohom. Prečo práve túto podstatnú dogmu spoločenstvo SJ neprijíma?

Jeremiah NapísalwhistlingOn vysvetľuje len to,čo vie a čo zapadá do jeho učenia. To ,čo nevie ,na to sa nedočkáš odpovede.


Odpovedál som vo svojích príspevkoch tak lopaticky, ako som len vedel.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/01/2014 08:40 :

duha,
alebo v jehovistickom manželskom páre, ktorý podvodom pripravil o dom a milióny korún mladý manželský pár s deťmi.

Naposledy upravil janjan dňa 2014-01-02 19:45 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/01/2014 08:46 :

jeremiah,
a keď sme pri tej Rwande, katolícki misionári pomáhali každému naokolo, kto potreboval pomoc a nepozerali na to či je katolík, protestant, jehovista ... A koľkí misionári pri tom zahynuli.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/01/2014 08:52 :

jeremiah,
lenže ja tu nevyhlasujem, že všetci katolíci chodia so svätožiarou na hlave, že všetci katolíci sú najsamlepší ľudia na zemi.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2014 03:58 :

Zaujímavé stránky:
http://www.rozmer.sk/sk/articles/theme/41

Naposledy upravil janjan dňa 2014-01-03 15:07 GMT